DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Ve vašich srdcích znovu zbuduji jednotu Své Církve

2. května 1991

(Poselství k jednomu člověku.)

pokoj s tebou;

příchod Mé vlády na zemi je blízko a Má Vůle se bude dít na zemi, tak jako je tomu v Nebi1 a ve vašich srdcích znovu zbuduji jednotu Své Církve; nebudu už čekat na lidské schválení a Má Nevěsta bude opět oblečena třpytivou Slávou; kletba rozdělení bude sňata a Žena oděná nádherou slunce, kterou před Sebou posílám, aby vás vyučovala, vás povzbudí; dal jsem Jí moc nad lidmi všech ras a nad každou zemí, aby pro Mě připravila přímou stezku;

kouř, který pronikl do nitra Mé Svatyně a poskvrnil Kalich, Svatostánek a všechno, co je svaté, se rozplyne jediným závanem Mého Dechu; národy pak budou mluvit jedinou řečí a všechny Mě budou ctít kolem Jediného Svatostánku, Svatostánku Obětního Beránka, Svatostánku Věčné Oběti, kterou se Moji nepřátelé pokoušejí zrušit a nahradit svou pustošící ohavností; teď už velmi brzy, Můj příteli, budu opět s vámi se všemi a Má kněžská modlitba k Otci se naplní: budete jedno jako My v Nejsvětější Trojici;

skrývám ve Svém Nejsvětějším Srdci ještě mnoho věcí, které vám musím prozradit a ukázat, Mé Poklady, které mám v Sobě, jsou nevyčíslitelné, ale teď by jich na vás bylo příliš mnoho;2 tvá duše by nebyla s to pochopit všechno najednou, ale po částech ti budu odhalovat Poklady Svého Nejsvětějšího Srdce a krok za krokem tě povedu do toho, co vypadá jako Maják: Tajemství Neproniknutelných Bohatství, která byla skryta po celá staletí a generace; odhalím ti, Můj příteli, bohatou slávu Naděje, Moudrosti a Poznání; buď zakořeněný ve Mně a budeš přinášet ovoce; zůstaň ve Mně a budeš žít; řekl jsem ti to všechno, Můj příteli, abys neklopýtal, až přijdou zkoušky;

Láska je vedle tebe; Miluj Mě;


1  Když to Ježíš říkal, vzhlédl k Nebi. Řekl to velice vznešeně.
2 Ježíš žertoval.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message