DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Od této chvíle budeš otrokyní Mé Lásky

10. prosince 1990

Bože!
Jaké utrpení mi působí Tvá Láska! 
Jak trpím žízní po Tobě!

Dcero, jak by se ti líbilo žít v Mých Ranách?

Bude se mi líbit všechno, co pro mne chceš Ty.

Obléknu tě tedy do svatosti. Posílím tvou lásku ke Mně, aby trvala na věky. I když jsi ještě daleko od dokonalosti, mohu tě učinit dokonalou. Utvářel jsem tě tímto zvláštním způsobem, abys svědčila Pravdě a oslavovala Mne. Poslal jsem tě k lidu, který není tvůj vlastní, abys hlásala Mou Lásku. Ti, kdo chtějí slyšet, ať slyší, ti kdo nechtějí slyšet, ať neslyší. Nepřestávej rozjímat a psát. Nesmíš se cítit ošizena. Jsem s tebou, po tvém boku, v tomto vyhnanství.

Miluj Mě, adoruj Mne a žij pro Mne, svého Pána. Dovol Mi obklopit tě Svou Nekonečnou Láskou. Ach ... jak Mě blaží, když po Mně toužíš a žízníš po Mně! Znovuzrozená! Uctívej Mě! Jistě nenecháš Ženicha dlouho čekat? Pojď rychle ke svému Svatému a On položí tvou hlavu na Své Svaté Srdce, a když budeš naslouchat Tlukotu Jeho Srdce, už Mu nebudeš odporovat. Budeš jen toužit oslavovat Ho. A On na tebe vyleje Svého Ducha, aby ovládl tvého ducha a strávil všechno, co jsi ty. Už tu nebudeš "ty", tvé "já" už nebude existovat.

Zmocním se tě úplně, maličká, takže tvé pohnutky budou Mými Pohnutkami, tvá přání Mými Přáními, tvá slova budou Mými Slovy, tvé myšlenky Mými Myšlenkami, a ukryji tě v nejhlubším místě Svého Nejsvětějšího Srdce. Úplně vymýtím tvé "já", když Mi dovolíš.

Od této chvíle a po tvém zasvěcení1 Mému Nejsvětějšímu Srdci mě budeš uctívat z hloubi svého srdce a sloužit Mi s plamenným nadšením. Budeš Mi sloužit věrně a horlivěji než kdy předtím. Jsi slabá, ale Má Síla tě podepře. Nedovolím ti ztrácet Mne ze zřetele, ani tvému srdci nedovolím všelijak těkat. Tvé srdce bude hledat jedině Mne a toužit neustále jen po Mně. Dám ti nelibost ke všemu, co se příčí Mé Svatosti a Mé Vůli. Budu tě prosívat, abych měl jistotu, že v tobě nezůstal žádný sok.

Ode dneška budou naše vzájemná pouta ještě těsnější. Tvá duše bude po Mně žíznit a tvé srdce bude nemocné láskou ke Mně, tvému Bohu. Teď jen čekám, abych mohl strávit celou tvou bytost Plameny Svého Srdce a Své Lásky. Cokoliv budeš teď dělat, bude jen pro Mé Zájmy a Mou Slávu a nic pro tebe. Ode dneška budeš, jinak řečeno, otrokyní Mé Lásky, obětí Mého Srdce a předmětem Mé radosti, hračkou Mé Duše. Udělám tvé rysy podobné Mým, budeš mít starost, když uvidíš hluchotu duší, a bolest, když je uvidíš padat. Má Vassulo, naplním tvou duši. Ne, neušetřím tě Svého Kříže, jako Otec neušetřil Mne. Jak bych mohl?

Můj Cit k tobě je nezměrný, ostatně všechno pochází z Mé Štědrosti a z Mé Nekonečné Lásky. Uvězním tvé oči, tvé myšlenky, tvá přání, stanou se zajatci Mého Srdce. Láska hledá lásku. Jsi nehodná a ničeho si nezasloužíš, ale tvá křehkost, tvá ubohost, tvá naprostá neschopnost a tvá nicotnost se zmocnily Mé Lásky a odstranily Můj Hněv. Podívej se Mi do Očí ...

(Podívala jsem se do Očí svého Spasitele.)

Vidíš? Viděla jsi Věrnost a Pravdu tváří v tvář. Tvé zasvěcení tedy musí znamenat oddanost, vzývej Mé Jméno dnem i nocí, nocí i dnem. Postarám se, aby se tvému duchu protivilo všechno, co nejsem Já. Jako žíznivý pocestný budeš žíznit po všem, co je Svaté, ale vždycky budu ochoten nabídnout ti vodu z Pramenů Života a Krev Svého Božského Srdce. Tvá duše ponese víc než kdy předtím Známky Mého Těla, pro obrácení mnoha duší. Proto se dobrovolně vydáš po cestě na Kalvárii. Rozvinu tvou horlivost, aby ses Mi stále víc líbila a zachovávala Můj Zákon, abys budovala a pěstovala všechno, co jsem ti dal.

Pozvedni a zbuduj teď Můj Dům, nepřestávej Mě milovat, jinak uvadneš a uschneš stejně rychle jako tráva. A pamatuj si to hlavní. Láska tě miluje.

Veleben buď Pán! Buď sláva Bohu!

Jako hlínu v ruce hrnčíře, tak tě budu formovat, jak se Mi zlíbí, vždyť jsi Mi to dovolila, dala jsi Mi svou vůli.

Veleben buď Pán.
Žádal jsi mne, abych byla otrokyní Tvé Lásky.
Protože nejsem hodna být
Tvou otrokyní, otrokyní Boha,
veď mne do Svého očistného Ohně
a zušlechti mne, jako se tříbí zlato,
abych tě mohla oslavovat,
protože dělám hřích za hříchem.
Pro Svou slitovnost, Pane, dej
Svému Světlu zasvítit do mé temnoty.

Uč mne být obětí Tvého Srdce
a obejmout Tvůj Kříž s nadšením,
ne zděšeně, na cestě ke Kalvárii,
na cestě, která vede ke štěstí,
protože je to Stezka Svatosti a první
jsi po ní kráčel Ty, Dokonalá Oběť.
Hřeším stále, a přesto
mě netrestáš, jak si zasloužím.
Neustále mě šetříš, a dovoluješ
Svému Světlu přebývat ve mně,
proto vím, že Bůh je na mé straně.

Teď musím splnit sliby, které jsem Ti dala
zasvěcením se Tvému Svatému Srdci.
Dovol mi zůstat navěky ve Tvém Stanu,
dovol mi přilnout k Tobě
a hledět na Tvou Svatou Tvář,
a budu Ti dobrořečit celý svůj život
a má duše se bude radovat
ze Tvé Lásky a ze Tvé Přítomnosti.

Žačko! Raduj se tedy v Mém Stanu a uctívej Mne. Pamatuj si, dal jsem ti něco velice cenného, chraň to a objímej to s láskou. Můj Kříž tě povede ke svatosti, malá duše.

Dávám ti Svůj Pokoj.

Dobrořečím Ti, Ježíši.

Ten, kdo tě nejvíc miluje, ti žehná.


1 mám akt zasvěcení Nejsvětějšímu Srdci, chci ho vykonat dnes večer


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message