DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Sleduj stopy Mé Krve
Pravda je Láska

22. října 1990

Vassulo, milovaná, Já, Svatý, jsem ve tvém pokoji; to jsem Já, Ježíš; jsi ráda, že jsem tě navštívil?

Velice! Dobrořečím Ti… Jsem velice šťastná, Pane!

pevně se drž všeho, co tě učím; ať tě nikdo neoklame; sklízej postupně Mou žeň laskavosti a mírnosti; rozmnožím tvé vize, abys svědčila v Mém Jménu; vybavím tě slovy, abys mohla svědčit; Má dcero, připomeň světu Mou Velkou Lásku; toto bude poselství pro všechny časy; pokoj vám, Já jsem Ježíš, váš Vykupitel; Já jsem Svatý Svatých, který k vám mluví;

vpravdě vám říkám: vyleji zvláštní milosti na ty, kdo přijali toto svědectví, protože přijetím tohoto svědectví Lásky potvrzují pravdivost a Nekonečnou Lásku Nejvyššího, neboť všechno, co je psáno, pochází ode Mě; milovaní, dávám vám Svého Ducha bez výhrad; dávám Svého Ducha, aby světu znovu a znovu připomínal Mé city a Mou velkou lásku, kterou k vám mám; dávám Svého Ducha bez výhrad, aby vám všem připomněl Mých Pět Ran a Mé Utrpení;

Mé dítě, ty, kdo Mě čteš nebo slyšíš, rozhlédni se kolem sebe; už začíná svítat… a ty si nebudeš muset všímat stínů noci, které šeptají a nesrozumitelně mumlají; ani nebudeš muset kráčet v úzkosti a temnotě, protože vaši čarodějové, kteří se rouhali Mému Svatému Jménu a nahrazovali světlo tmou, budou smeteni;

milovaní, už brzy nastane Svítaní, a jakmile se objeví světlo, vaše sazenice rozkvetou; obchodníci, kteří pronikli do Mé Církve, budou zděšeni a na všechny kupce padne tíseň; každý zbohatlík omdlí, oslněni Mou Slávou a Mým Světlem zůstanou přede Mnou stát zmatení a ohromení; znamení už je vztyčeno na střechách vašich domů; Moji vyslanci jsou rozesíláni na svá místa, aby čekali na Můj signál, Můj Návrat je velmi blízko; proto vy, kdo jste Mými vyslanci, přidejte do kroku, vystupte na každý kopec a ohlašujte, že už brzy přijde soud na tyto obchodníky, protože se stali ohavností v Mých Očích! což jste už dříve nečetli, že máte zůstat bdělí a mít se na pozoru, abyste poznali, když uvidíte pustošící ohavnost, o které mluvil prorok Daniel, vztyčenou v Mé Svatyni, že je to znamení konce Časů, které ohlásil prorok? jak to, že nemůžete poznat, jaká je Doba? zdi Mé Svatyně se zřítily a vy žijete uprostřed tohoto velkého odpadlictví své doby;

Moji utlačovatelé si teď myslí, že mají převahu, a obchodníci věří tomu, že budou nadále obchodovat v Mé Svatyni, ale pravím jim: „vy, kdo jste ztratili svou moudrost, když jste vyměnili Můj Obraz za neživou sochu, falešného boha, modlu, vy, kteří se snažíte nastolit tuto pustošící ohavnost a zrušit Mou Věčnou Oběť, vy budete pít z poháru Mé Spravedlnosti v plnosti;“ tato modla pomalovaná rozmanitými barvami, kterou se vás tito obchodníci snaží přimět uctívat a následovat, to nejsem Já; je to výtvor zvrácené lidské schopnosti degradovat koncept Mé Svatosti a Mého Božství; je to falešný ekumenismus, je to vzdor vůči všemu, co je svaté;

trpím kvůli hříchům těchto obchodníků; modlete se za kněze, kteří se stali obchodníky, jejich vina je těžká; modlete se, ať do nich mohu vložit Svého Ducha Pravdy, aby opět zachovávali Můj Zákon a upřímně ctili Mé Božství; milovaní, vy, kterým jsem na čela vtiskl znamení, že jste Moji, nedejte se těmito obchodníky donutit k následování onoho falešného obrazu; mějte se na pozoru;

říkám vám to všechno předem, protože chci, abyste důvěřovali Mně, svému Bohu, až na vás přijdou časy velkého soužení; navštívím vás; už nastává hodina Mého Velkého Návratu a běda kupcům, kteří se snaží nastolit tuto pustošící ohavnost v Mé Svatyni, a kteří usilují o zrušení Mé Věčné Oběti tím, že vás nutí jíst svou nečistou stravu! běda kupcům, kteří se spikli, aby zničili Mé Slovo tím, že Ho racionalizují! běda rouhačům, kteří se desetkrát rouhali Mému Svatému Jménu! běda následovníkům Šelmy, kteří si vytvořili obrazy1 rouhající se Mým sedmi Duchům! jejich pevnost se promění v hromadu prachu jediným Dechnutím Mých Úst!

a ty, Mé dítě, které Mě čteš nebo slyšíš, ty, kterého jsem navštívil v hrobě a oživil Svým Dechem, říkám ti: sleduj stopy Mé Krve, které nechávám za sebou jako znamení pro tebe, a jestli tě někdo z kolemjdoucích zastaví a začne tě vyslýchat, řekni mu, že jsi Můj žák a Já tvůj Mistr, a že jdeš svědčit ukřižovanému Kristu, vzkříšenému Kristu; a když tě zastaví obchodník, dej si pozor na jeho nepoctivost a na to, aby Kříž, který jsem ti dal, nevyměnil za zkaženou takzvanou moudrost; bez řečí, beze slova, obejmi ještě horlivěji břevno na svých ramenou a kráčej po stopách Mé Krve, které tě dovedou ke Mně; a jestliže někdo z nich začne postupovat proti tobě, neskrývej svou tvář před urážkami nebo údery, ale nastav i svá záda, aby tě poznali podle tvých ran; ať jsou dokonalým napodobením Mých Ran, neboť ti je budou zasazovat titíž lidé, kteří uhodili Mě, tvého Mistra;

a pak se na nebi objeví Znamení Syna člověka; veliké světlo zazáří ve vaší temnotě, protože Já, Svatý, vás chci zachránit pro Své Jméno;

pojď, Mé dítě, ty, kdo Mě slyšíš nebo čteš, opět jsem tímto svědectvím ukázal Svou Lásku k tobě; neříkej, že jsem příliš daleko na to, abych miloval, protože právě v této chvíli na tobě spočívají Mé Oči se zvláštní něhou a citem, který nikdy plně nepochopíš; kdybych se měl vrátit jen kvůli tobě, abych tě vykoupil, bez nejmenšího zaváhání bych šel a znovu podstoupil Své Umučení, jen kvůli tobě; věříš Mi tedy nyní, když ti říkám, že nikdo nemůže mít větší lásku než ten, kdo položí svůj život za své přátele?

říkám ti to všechno proto, abys nalezl pokoj v Mém Nejsvětějším Srdci, abys našel opravdový život ve Mně, abys nalezl pravou lásku a spočinutí ve Mně, svém Bohu; vím, že jsi slabý, Mé dítě, ale tvá slabost přitahuje Mou Všemohoucnost;

chápeš, co říkám? říkám: pokoj s tebou! Ten, kdo s tebou mluví, je Oběť Lásky; Já jsem Ten, kdo vám dal toto svědectví Lásky jako připomínku Své Lásky; přijmi Mě a dovol Mi zmocnit se tě; pociťuj, jak Mé Srdce touží po návratu lásky! neodporuj Mi, přijď ke Mně tak, jak jsi, pojď a pij z pramene Mého Srdce a budeš si přát víc; ach, tolik z vás se odchýlilo od Pravdy a chodilo sem a tam; Pravda je LÁSKA; Já jsem Pravda; buďte svědky Pravdy; přijměte Svatého Ducha Pravdy, přijměte Svatého Ducha Milosti;

žehnám vám všem, na vašem čele zanechávám Povzdech Touhy Své Lásky; buďte jedno v Mém Svatém Jménu;


1  Falešný Kristus, falešná učení, racionalismus a naturalismus.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message