DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Sleduj stopy Mé Krve
Pravda je Láska

22. října 1990

Vassulo, milovaná, jsem Svatý ve tvém pokoji. To jsem Já, Ježíš. Jsi ráda Mé Návštěvě?

Velice! Dobrořečím Ti ... jsem velice šťastná, Pane!

Drž se pevně všech naučení, která ti dávám. Ať tě nikdo neoklame. Sklízej postupně Mou žeň laskavosti a mírnosti. Rozmnožím tvé vize, abys svědčila v Mém Jménu. Dám ti slova, abys mohla svědčit. Má dcero, připomeň světu Mou Velkou Lásku. Toto bude poselství pro všechny časy. Pokoj vám. Jsem Ježíš, váš Vykupitel, jsem Svatý Svatých, kdo k vám mluví.

Vpravdě vám říkám, vyleji zvláštní milosti na ty, kdo přijali toto svědectví, protože přijetím tohoto svědectví Lásky potvrzují opravdovost Nekonečné Lásky Nejvyššího, protože všechno, co je psáno, pochází ode Mne. Milovaní, dávám vám Svého Ducha bez výhrad. Dávám Svého Ducha, aby světu stále znovu připomínal velkou lásku, kterou k vám mám. Dávám Svého Ducha bez výhrad, aby vám všem připomněl Mých Pět Ran a Mé Utrpení.

Mé dítě, ty, kdo Mne čteš nebo slyšíš, rozhlédni se kolem sebe, už začíná svítat ... a ty se nebudeš muset ohlížet na stíny noci, které šeptají a mručí, ani nebudeš muset kráčet v zármutku a temnotě, protože vaši čarodějové, kteří se rouhali Mému Svatému Jménu a vydávali tmu za světlo, budou smeteni.

Milovaní, už brzy bude svítat a jakmile nastane světlo, vaše sazenice rozkvetou. Obchodníci, kteří pronikli do Mé Církve, budou zděšeni a všichni kupci budou sklíčeni, každý zbohatlík omdlí. Oslněni Mou Slávou a Mým Světlem budou přede Mnou stát bez sebe a ohromení. Znamení už je vztyčeno na střechách vašich domů. Moji vyslanci jsou rozesíláni na svá místa, aby čekali na Můj signál. Můj Návrat se blíží, proto vy, kdo jste Mými vyslanci, přidejte do kroku, vystupte na každý kopec a ohlašujte, že už brzy přijde soud na tyto obchodníky, protože se stali ohavností v Mých Očích. Což jste nečetli už dříve, že máte zůstat bdělí a dobře se dívat, abyste, až uvidíte ohavnost spustošení, jak o tom mluvil prorok Daniel, uprostřed Mé Svatyně, poznali, že je to znamení ohlášené prorokem pro konec Časů? Jak to, že nemůžete poznat, jaká je doba? Cihly Mé Svatyně se zřítily a vy žijete uprostřed tohoto velkého odpadu své doby.

Moji utlačovatelé si teď myslí, že mají převahu, a obchodníci jsou přesvědčeni, že budou nadále obchodovat v Mé Svatyni, ale říkám jim: "Vy, kteří jste porušili svou moudrost a vyměnili Můj Obraz za neživou sochu, falešného boha, modlu, vy, kteří se snažíte nastolit toto strašlivé zpustošení a zrušit Mou Věčnou Oběť, vy budete pít z plného poháru Mé Spravedlnosti." Figura pomazaná rafinovanými barvami, kterou se vám tito obchodníci pokoušejí ukazovat jako předmět uctívání a následování, to nejsem Já. To je vynález zvrácené lidské dovednosti, aby byla snížena Má Svatost a Mé Božství, je to falešný ekumenismus, je to vzdor vůči všemu, co je svaté.

Trpíce pro hříchy těchto obchodníků, modlete se za kněze, kteří se stali obchodníky, jejich vina je těžká. Modlete se, ať do nich mohu vložit Svého Ducha Pravdy, aby zachovávali Můj Zákon a upřímně ctili Mé Božství. Milovaní, vy, kterým jsem dal na čelo znamení, že jste Moji, nedejte se těmito obchodníky donutit k následování onoho falešného obrazu. Mějte se na pozoru.

Říkám vám to všechno předem, protože chci, abyste pociťovali důvěru ve Mne, svého Boha, až na vás přijdou časy velkého soužení. Navštívím vás. Už nastává hodina Mého Velkého Návratu a běda kupcům, kteří usilují o ohavnost zpustošení v Mé Svatyni a o zrušení Mé Věčné Oběti tím, že vás nutí jíst svou poskvrněnou stravu! Běda kupcům, kteří se spikli, aby zničili Mé Slovo rozumovým vysvětlováním! Běda rouhačům, kteří se desetkrát rouhali Mému Svatému Jménu! Běda následovníkům Šelmy, kteří si pořídili obrazy1 rouhající se Mým sedmi Duchům! Jejich pevnost se změní v hromadu prachu jedním Dechnutím Mých Úst!

A ty, Mé dítě, kdo Mne čteš nebo slyšíš, ty, kterého jsem navštívil v hrobě a oživil Svým Dechem, říkám ti: sleduj stopy Mé Krve, které nechávám za sebou jako znamení pro tebe, a jestli tě někdo z kolemjdoucích zastaví a zeptá se tě, řekni mu, že jsi Můj žák, Má žačka, a Já tvůj Mistr, a že jdeš svědčit ukřižovanému Kristu, vzkříšenému Kristu. A když tě zastaví obchodník, dej pozor na jeho nepoctivost, dbej, aby Kříž, který Já jsem ti dal, nenahradil zkaženou takzvanou moudrostí. Bez řeči, beze slova, obejměte ještě horlivěji břevno na svých ramenou a kráčejte po stopách Mé Krve a dovedou vás ke Mně. A jestliže někdo z nich začne postupovat proti vám, neskrývejte svou tvář před údery, nastavte i záda, aby vás poznali podle vašich ran. Ať, jsou dokonalým napodobením Mých Ran, vždyť vám je budou zasazovat přesně ti, kdo tloukli Mne, vašeho Mistra.

A pak se na nebi objeví Znamení Syna člověka. Veliké světlo zazáří ve vaší temnotě, protože Já, Svatý, vás chci zachránit pro Své Jméno.

Pojď, Mé dítě, ty, kdo Mne slyšíš, nebo čteš, opět jsem tímto svědectvím ukázal Svou Lásku k tobě. Neříkej, že jsem příliš daleko na to, abych miloval, protože právě v této chvíli na tobě spočívají Mé Oči se zvláštní něhou a citem, který nikdy plně nepochopíš. Kdybych se měl vrátit kvůli tobě, abych tě vykoupil, bez nejmenšího zaváhání bych šel a znovu podstoupil Své Umučení, jen kvůli tobě. Tedy Mi věř, když ti říkám, že nikdo nemůže mít větší lásku než ten, kdo položí svůj život za své přátele?

Říkám ti to všechno proto, abys nalezl pokoj v Mém Svatém Srdci, abys našel pravý život ve Mně, abys nalezl pravou lásku a spočinutí ve Mně, svém Bohu. Vím, že jsi Mé slabé dítě, ale tvá slabost přitahuje Mou Všemocnost.

Chápeš, co říkám? Říkám: pokoj s tebou! Ten, kdo s tebou mluví, je Oběť Lásky. Jsem Ten, kdo vám dal toto svědectví Lásky jako připomínku Své Lásky. Přijmi Mne a dovol Mi zmocnit se tě. Pociťuj, jak Mé Srdce touží po návratu lásky! Neodporuj Mi. Přijď, ke Mně tak, jak jsi, pojď a pij z pramene Mého Srdce, a budeš si přát víc. Oh, tolik z vás se odchýlilo od Pravdy a chodili sem a tam. Pravda je LÁSKA. Já jsem Pravda. Buďte svědky Pravdy. Přijměte Svatého Ducha Pravdy, přijměte Svatého Ducha Milosti.

Žehnám vám všem, Své Znamení Lásky zanechávám na vašich čelech.

Buďte jedno v Mém Svatém Jménu.


1 Falešný Kristus. Falešná učení. Racionalismus a naturalismus.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message