DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Nezatvrzujte svá srdce v pochybnostech
Modlitba za Rusko

8. července 1990

(Lens - Poselství k modlitební skupině.)

Pokoj vám všem. Já, Ježíš, vám všem žehnám ... vnímejte v této chvíli Mou Přítomnost mezi vámi, vnímejte Mě svým srdcem ... nezatvrzujte svá srdce pochybováním. Otevřete svá srdce, abyste mohli plně pochopit Mé Poselství Lásky.

Sestupuji, Já, který jsem Král a Vládce, až k vám, abych vám připomněl Lásku, kterou k vám mám, a Svou Oběť. Přicházím vám připomenout, komu náležíte. Vykoupil jsem vás všechny Svou Obětí a patříte Mně.

Jestliže se na vás Můj Duch Milosti tak štědře vylévá, je to proto, že fíkovník už skoro dozrál a velice brzy z něho budete jíst. Už nemůžete říkat: "Kde je můj Bůh?" Neúrodným pastvinám dám znovu se zazelenat, abyste na nich našli odpočinek. Budu dál rozmnožovat Své Vinice a Mé ovocné stromy dají bohatou úrodu - budete jíst, co srdce ráčí, z Mých Nebeských Zásob. Slyšte Mne, což váš Nebeský Otec neotevřel Své Nebeské Sýpky, aby hladovějící lid nasytil manou? Váš Nebeský Otec nechal pršet chléb na Svůj lid a ze skály u Horebu dal vytrysknout vodě, aby pili, a Já, což jsem nerozmnožil bochníky a ryby, abych nasytil tisíce?

Ó, malověrní lidé, jak to, že nepoznáváte, jaký je čas? Proč pochybujete, že se na vás tak zřetelně vylévá Můj Duch Milosti?1 Nepochopili jste, že vás ve vaší pustině naplňuje Můj Svatý Duch? Řekl jsem: "Zavlažím Svou zahradu, zaliji Své květinové záhony."2 "Jako proroctví vyleji nauku, jako odkaz všem příštím generacím."3 Nebojte se, jsem to Já, váš Pán, váš Spasitel.

Kdybyste byli pronikli do tajemství many a tajemství rozmnožení chlebů a ryb, chápali byste dnes plně vylití Mého Ducha, chápali byste Má Zázračná Nasycení z dob svých předků ...

Květino,

(Tady mě Ježíš přerušuje, je 16:23 hod.)

modli se teď se Mnou za Mou dceru Rusko:

Ó, Bože, dej, ať Tě teď následuje, 
Ó, Pane, zachraň její duši a pozvedni ji
jako jsi vzkřísil Lazara.
Okrášli Svou dceru,
tolik milovanou ve Tvých Očích
a přenes ji do Svého Svatého Srdce,
aby se v jejím obraze zračilo Tvé Božství.
Pozvedni ji, aby kráčela po Tvém boku.
Postav ji blízko Sebe
a vysvoboď ji z jejího zajetí.
Ožeň se s ní a učiň ji jedině Svou.
Amen.

Řekni Mi to.

(Řekla jsem Mu to.)

Piš, Má Vassulo,4 čím se sytí tyto dny.

Uvědomte si a chápejte Mou naprostou dokonalost a věrnost Svému Slibu spásy. Nebudu před vámi, pokolení, skrývat žádné tajemství, protože brzy vytyčím přímou dálnici, čistou, a nazvu ji: "Svatá Cesta", která vás povede k otevřenému Svatostánku. Už žádná šakalí doupata!5 Už žádná tajná díla noci! Už žádné slídění ve tmě! Já, Pán, vrhnu na všechno světlo. Už nikdy nebude noc, protože na vás bude stále svítit Mé Světlo. Ano, posázím tuto dálnici Svým poznáním a vytyčím značky, aby vás k ní vedly. Dobře vyznačím cestu.

Dám vám pak ducha horlivosti, abyste ctili Mne, svého Boha, a Své marnotratné syny a dcery přijmu s velkou láskou a budou žít v Mém Světle. Pak budou celá Nebesa oslavovat jejich návrat, nikdo nebude říkat: "kde je náš Pán?", protože vryji Svůj Zákon hluboko do vašeho srdce. Tento Slib je zapsán přede Mnou. Vystavím Jeruzalém na jeho původních základech.

Doufal jsem, že při Svém Návratu naleznu svatost, ale nacházím podvádějící lidi, rozežírající Mé Tělo. Doufal jsem, že při Svém Návratu naleznu lásku, ale slyším jen křik nenávisti, vycházející z jejich zpustošení. Kde je sláva a krása, kterou jsem jim kdysi dal? Kde je Duch, kterým jsem je vybavil? Tito Kainové nahradili světlo tmou a tmu světlem. Stali se neduchovními lidmi a ignorují Můj Zákon, který přikazuje a je Svatý. Ignorují jej a šlapou po něm svýma nohama. Tato doba se vzpírá Mému Zákonu, odporuje každému jeho písmenu. Což jsem jasně neřekl, že každý, kdo přijímá Má Přikázání a zachovává je, Mě miluje?

Ve vaší době mnozí prohlašují, že jsou doktoři Práva, ale nerozumějí ani argumentům, kterých užívají, ani názorům, které zastávají. Och, jak Mě unavují svým tlacháním! Unavují Mě, protože nehájí Mé Poznání ani Můj Zákon. Nepřicházím prostřednictvím těchto Poselství odsuzovat, přicházím z Lásky, varovat vás a probudit vás z vaší letargie. Přicházím také povzbudit zbývající, kněze i laiky, kteří Mě milují a zůstali Mi věrni a zrcadlí se v nich Můj Obraz. Vy, kdo ukazujete svou lásku, kvůli vám zbuduji přímou požehnanou dálnici a na jejích stranách vysázím ovocné stromy.6 Vaše půda bude živit mnohé a nikdo nebude moci zničit ovoce vaší půdy ani vás učinit neplodnými. Všichni budete nazváni Věrnými a nedotkne se vás pýcha, bludnost a racionalismus. Vaše plody budou sytit vyhladovělé národy, národy, které upadly do ateismu.

Všechny vás obléknu ve Svá někdejší roucha7 a znovu zbuduji Svou Církev na jejích starých základech. Ozdobím Svou Nevěstu jejími někdejšími Skvosty a vaše ústa Mne budou chválit a velebit bez přestání.

Milovaní, jsem Světlo světa a kráčím před vámi. A ještě vám říkám toto: mám ještě jiné ovce, které nejsou ve vašem stádě, ty přivedu do Své Obnovené Církve, takže bude jedno stádo a jeden Pastýř. Jděte k národům a učte je modlit se k Otci tuto modlitbu:

Otče Nejmilostivější,
dej, ať ti, kdo stále znovu slyší,
a přesto nikdy nechápou,
tentokrát uslyší Tvůj Hlas
a pochopí, že jsi to Ty, Svatý Svatých.
Otevři oči těch, kdo se stále dívají,
ale nikdy nevnímají,
aby tentokrát uviděli svýma očima
Tvou Svatou Tvář a Tvou Slávu.
Dotkni se Prstem jejich srdce,
aby se jejich srdce otevřela
a porozuměla Tvé Věrnosti.
Modlím se a prosím Tě
o všechny tyto věci, Spravedlivý Otče,
aby všechny národy byly obráceny a uzdraveny
skrze Rány Tvého Milovaného Syna Ježíše Krista.
Amen.

Pochopte, že touto modlitbou vyprošujete spásu světa.

Odvahu, bratři, Moji žáci, odvahu. Jsem s vámi každý den. Kažte a braňte Mé Slovo beze strachu, provolávejte Mé Jméno s horlivostí. Připomeňte světu, že jsem Svatý, učte je žít svatě. Buďte mírní jako Já jsem mírný, mějte Mou trpělivost a Lásku. Už jen krátký čas, velmi krátký, a Ten, kterého čekáte, přijde. Přijdu jako Láska, ano, Láska se k vám vrátí jako Láska do této pustiny. Brzy splním Slib.

Ale pamatujte, Moji drazí přátelé, co vám říkají Moji proroci, co máte čekat na konci Časů. Říkají vám, že budou velká soužení před tímto Příchodem a že se budou třást základy země a přijde velký děs. Nebe se vám bude jevit jako věčná temnota. Ale přesto se nebojte, budu vedle vás. Označil jsem vaše čelo Svou Pečetí Lásky.

Všem vám žehnám, vdechuji vám Svůj Polibek Lásky na čelo. Mé Jméno je Ježíš Kristus a říkám vám: Miluji vás na věky. Buďte jedno.


1 Ježíš v celé této pasáži připomíná Otce, Sebe jako Syna, a Svatého Ducha, a tím ukazuje jednání a přítomnost Nejsvětější Trojice v dobách zpustošení
4 poselství pokračuje
5 Ježíš tím míní svobodné zednáře
6 kněze nové éry
7 prvotní církev


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message