DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Nezatvrzujte svá srdce pochybováním
Modlitba za Rusko

8. července 1990

(Poselství k modlitebním skupinám v Lens.)

Pokoj vám všem. Já, Ježíš, vám všem žehnám... Vnímejte v této chvíli Mou Přítomnost mezi vámi. Vnímejte Mě svým srdcem... Nezatvrzujte svá srdce pochybováním. Otevřete svá srdce, abyste mohli plně pochopit Mé Poselství Lásky.

Já, který jsem Král a Vládce, sestupuji až k vám, abych vám připomněl Lásku, kterou k vám chovám, a Svou Oběť. Přicházím vám připomenout, komu náležíte. Vykoupil jsem vás všechny Svou Obětí a patříte Mně.

Jestliže se na vás dnes Můj Duch Milosti tak štědře vylévá, je to proto, že fíkovník už skoro dozrál a velice brzy z něho budete jíst. Už nemůžete říkat: „Kde je můj Bůh?“ Vyschlým pastvinám dám znovu se zazelenat, abyste na nich našli odpočinek. Budu dál rozmnožovat Své Vinice a Mé ovocné stromy dají bohatou úrodu. Budete jíst, co srdce ráčí, z Mých Nebeských Zásob. Slyšte Mě, což váš Nebeský Otec neotevřel Své Nebeské Sýpky, aby hladovějící lid nasytil manou? Váš Nebeský Otec nechal pršet chléb na Svůj lid a ze skály u Chorebu dal vytrysknout vodě, aby pili. A Já, což jsem nerozmnožil chléb a ryby, abych nasytil tisíce?

Ó, lidé malé víry, jak to, že nepoznáváte, jaký je čas? Proč pochybujete, že se na vás tak zřetelně vylévá Můj Duch Milosti?1 Nepochopili jste, že vás ve vaší pustině naplňuje Můj Svatý Duch? Řekl jsem: „Zaliji si zahradu, zavlažím Své záhony“,2 „budu rozlévat ponaučení jako proroctví a předám je budoucím pokolením.“3 Nebojte se, jsem to Já, váš Pán, váš Spasitel. 

Kdybyste byli pronikli do tajemství many a tajemství rozmnožení chlebů a ryb, chápali byste dnes plně vylití Mého Ducha. Chápali byste Má Zázračná Nasycení z dob svých předků.

Květino,

(tady mě Ježíš přerušuje, je 16:23 hod)

 modli se teď se Mnou za Rusko:

„Ó Bože, dej, ať Tě následuje.
Ó Pane, zachraň její duši a pozvedni ji,
jako jsi vzkřísil Lazara.
Okrášli Svou dceru,
tolik milovanou ve Tvých Očích
a přenes ji do Svého Božského Srdce,
aby se v jejím obraze zračilo Tvé Božství.
Pozvedni ji, aby kráčela po Tvém boku,
postav ji na odiv blízko Sebe
a vysvoboď ji z jejího zajetí.
Ožeň se s ní a učiň ji naprosto Svou.
Amen.“

Řekni Mi to.

(Řekla jsem to.)

Piš, Má Vassulo:4 sytím až do dnešní doby.

Uvědomte si a chápejte Mou transcendenci5 a věrnost Svému Slibu spásy. Nebudu před vámi, pokolení, skrývat žádné tajemství, protože brzy vytýčím všem přístupnou dálnici, bez poskvrny, a nazvu ji Posvátnou Cestou, která vás povede ke Svatostánku, který bude přístupný pro všechny. Už žádná šakalí doupata! Už žádná tajná díla v noci! Už žádné slídění ve tmě! Já, Pán, vrhnu na všechno světlo. Už nikdy nebude noc, protože na vás bude bez přestání zářit Mé Světlo. Ano, okrášlím tuto dálnici Svým poznáním a vytyčím značky, aby vás k ní vedly. Dobře tu cestu označím.

Pak vám dám ducha horlivosti, abyste ctili Mě, svého Boha, a ty, kteří jsou Mými marnotratnými syny a dcerami, přijmu zpět s velkou láskou a budou žít v Mém Světle. Pak budou celá Nebesa oslavovat jejich návrat, nikdo nebude říkat: „Kde je náš Pán?“, protože vryji Svůj Zákon hluboko do vašeho srdce. Tento Slib je zapsán přede Mnou. Vystavím Jeruzalém na jeho původních základech.

Doufal jsem, že při Svém Návratu naleznu svatost, ale nacházím podvodníky, kteří nahlodávají Mé Tělo. Doufal jsem, že naleznu lásku, ale slyším jen křik nenávisti vycházející z jejich zpustošení. Kde je sláva a krása, kterou jsem jim kdysi dal? Kde je Duch, kterým jsem je obdařil? Tito Kainové vyměnili tmu za světlo a světlo za tmu. Stali se neduchovními lidmi a ignorují Můj Zákon, který vládne a je Svatý. Ignorují jej a šlapou po něm svýma nohama. Tato doba se vzpírá Mému Zákonu, odporuje každému jeho písmenu. Což jsem jasně neřekl, že každý, kdo přijímá Má Přikázání a zachovává je, Mě miluje?

Ve vaší době se mnozí prohlašují za doktory Práva, ale nerozumějí ani argumentům, kterých užívají, ani názorům, které zastávají. Ach, jak Mě unavují svými řečmi! Unavují Mě, protože nehájí Mé Poznání ani Můj Zákon. Nepřicházím prostřednictvím těchto Poselství odsuzovat, přicházím vás z Lásky varovat a probudit vás z vaší letargie. Přicházím také povzbudit Svůj zbytek, od kněží až k laikům, kteří Mě milují a zůstali Mi věrní a v nichž se zrcadlí Můj Obraz. Vy, kdo prokazujete svou lásku, kvůli vám zbuduji přímou dálnici, požehnanou a na jejích stranách vysázím ovocné stromy.6 Vaše půda bude živit mnohé a nikdo nebude moci zničit její ovoce ani vás učinit neplodnými. Všichni budete nazváni Věrnými a budete pravým opakem pýchy, falše a racionalismu. Vaše plody budou sytit vyhladovělé národy, národy, které upadly do ateismu.

Všechny vás obléknu ve Svá někdejší roucha.7 a znovu zbuduji Svou Církev na jejích původních základech. Ozdobím Svou Nevěstu jejími někdejšími Skvosty a vaše ústa Mě budou chválit a velebit bez přestání.

Milovaní, jsem Světlo světa a kráčím před vámi. A ještě vám říkám toto: Mám ještě jiné ovce, které nejsou ve vašem stádě, ty také přivedu do Své Obnovené Církve, takže bude jedno stádo a jeden Pastýř. Jděte k národůma učte je modlit se k Otci tuto modlitbu:

Otče Nejmilostivější,
dej, ať ti, kdo stále znovu poslouchají,
přesto nikdy nechápou,
tentokrát uslyší Tvůj Hlas
a pochopí, že jsi to Ty, Svatý Svatých.
Otevři oči těch,
kdo se dívají a dívají, a přesto nic nevidí,
aby tentokrát uviděli svýma očima
Tvou Svatou Tvář a Tvou Slávu.
Dotkni se Svým Prstem jejich srdce,
aby se jejich srdce otevřela
a porozuměla Tvé Věrnosti.
Modlím se a prosím Tě o všechny tyto věci,
Spravedlivý Otče,
aby všechny národy byly obráceny a uzdraveny
Ranami Tvého Milovaného Syna,
Ježíše Krista.
Amen.

Potom pochopte, že touto modlitbou vyprošujete spásu světa.

Odvahu, bratři, Moji žáci, odvahu. Jsem s vámi každý den. Kažte a braňte Mé Slovo beze strachu, hlásejte Mé Jméno s horlivostí. Připomeňte světu, že jsem Svatý. Učte je žít svatě. Buďte mírní, jako Já jsem mírný, mějte Mou trpělivost a Mou Lásku. Už jen chviličku, velmi malou chviličku, a Ten, na kterého čekáte, přijde. Přijdu jako Láska, ano, Láska se vrátí jako Láska do této pustiny. Brzy splním Slib.

Ale pamatujte na to, Moji drazí přátelé, co vám říkali Moji proroci, že má přijít na konci Časů. Říkali vám, že před tímto Příchodem nastanou velká soužení, budou se chvět základy země a nastanou obrovské otřesy. Nebe se vám bude jevit jako věčná temnota. Ale nikdy se nebojte, neboť vám budu nablízku. Označil jsem vaše čelo Svou Pečetí Lásky.

Všem vám žehnám, na vašem čele zanechávám Povzdech Touhy Své Lásky. Mé Jméno je Ježíš Kristus a říkám vám:

Miluji vás navěky, buďte jedno.


1 Ježíš v celé této pasáži připomíná Otce, Sebe jako Syna, a Svatého Ducha, a tím ukazuje jednání a přítomnost Nejsvětější Trojice v dobách zpustošení.
4 Zde pokračuje původní poselství.
5 Pozn. překl.: v angl. orig. „transcendence“ - přesažnost, pojem vyjadřující naprostou dokonalost Boha vůči nedokonalosti a omezenosti člověka.
6 Kněží nové éry.
7 Prvotní Církev.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message