DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Vězeň Lásky
Ctěte Mé Svátosti

29. září 1989

Aleluja!
Pán se sklání,
aby mi naslouchal pokaždé, když volám.
Můj pohled se upírá na Tebe, můj Pane,
rozjímám o Tobě bez přestání.
Jsi Mým Pokrmem,
Mým Chlebem i Mým Vínem,
nic jiného v tomto nehostinném světě nepotřebuji.
Má duše žízní po Tobě,
mé rty jsou vyprahlé žízní po Tobě,
Ty jsi můj Bůh, který mě hledal
a našel mě v mé ubohosti.
Dovol mi přebývat ve Tvém Nejsvětějším Srdci.

nikdy ode Mě nezakusíš Odmítnutí; pokaždé, když přicházíš, abys Mě přijala, Mé Nejsvětější Srdce poskočí radostí; učinil jsem se tak nepatrným v malé bílé Hostii; když Mě v Ní přijímáte, přijímáte Mě, a když Mě přijímáte tímto způsobem, uznáváte Pravdu; Já a vy jsme pak jedno, jste ve Společenství se Mnou; co může být větší útěchou, než být se Mnou, vaším Bohem? jaké setkání může být čistší a svatější? Já, váš Bůh, který se setkává s vámi, Svým stvořením; Já, váš Spasitel, a vy, Mnou spasení; Já, Ježíš, vás miluji k zbláznění; jak mohou někteří z vás pochybovat o Mé Lásce? jak mohou tuto čistou a svatou Lásku znesvěcovat? proč tolik z vás pochybuje o Mé Svaté Přítomnosti v Hostii?

Má Svatá Eucharistie by se neměla rozhazovat, nemělo by se s Ní zacházet, jako by nebyla Svatá; kdybyste jen plně chápali, co vám nabízím a Koho do sebe přijímáte, žehnali byste Mi bez přestání; hleďte! dokonce i Mí Andělé se na vás upřeně dívají shůry, když touží po tomto Pokrmu, který vy můžete mít, ale oni ne; a přesto se zdá, že tolik z vás si neuvědomuje Jeho Plnost…

jsem Vězněm Lásky uvnitř každého Svatostánku, který čeká a doufá, že Ho přijdete navštívit; přibližte se vy, kdo stále ještě bloudíte v této pustině, přijďte ke Mně prostí a čistí; dovolte Mi, abych se ve vás radoval; dále potěšte Mé Srdce tím, že se budete kát a uznáte své hříchy; neříkejte: „proč se zpovídat? nemám, co bych Svému zpovědníkovi řekl;“ nebuďte jedněmi z těch, kteří ztratili vědomí hříchu; máte daleko k dokonalosti, a přesto se někteří z vás chovají, jako by byli bezúhonní a dokonalí; buďte pokorní, buďte pokorní, vaše hříchy mohou být snadno odhaleny, když se budete modlit upřímným srdcem a prosit Mě, abych vám je pomohl odhalit;

požehnaní jsou ti, kdo poslouchají Můj Zákon a následují Má nařízení, ctí Mé Svátosti; požehnaní jsou všichni ti, kteří ke Mně přicházejí s Vírou, aby Mě jedli a pili; Já jsem Svatý, proto se Mnou jednejte Svatě, abych na vás v té chvíli, která je tak Svatá, mohl vylít Své milosti, které oživí vaši duši; neschovávám Svá Bohatství, dávám Je zdarma i těm nejnepatrnějším z vás;

pojďte, tolik toužím po tom, abych mohl být s vámi, proto nespěchejte a nebuďte ve svých modlitbách netrpěliví; neopovrhujte zbožností; přemýšlejte a rozjímejte o Mých nařízeních; i když Mě nevidíte, říkám vám, že Má Ruka je nad každým z vás, žehná vám a zanechává vám všem Můj Dech;

buďte jedno;

(Později:)

Je pro mě dobré, když musím trpět,
neboť se tak lépe učím Tvým ustanovením.1 
Vím, že z Lásky mě necháváš trpět.
Zahrnuješ mě Svou láskou,
protože jsi mě učinil Svým potomkem.
Vím, že vychováváš ty, které miluješ.
Ty, Pane, jsi stravující Oheň!

Má Vassulo, každý den, který mine, tě přivádí blíže ke Mně; den za dnem ti dokazuji Svou Lásku a že jsem to Já, kdo se ti dává poznat tímto způsobem, ale tvá generace tě trýzní; mor této generace se nazývá Racionalismus a Racionalismus je Smrtící; Racionalismus přichází od Knížete Temnoty a všichni ti, kdo žijí v Temnotě, trpí touto nemocí, stejně jako jinými nemocemi; naproti tomu všechno, co přichází ode Mě, přichází ze Světla; a když sestupuji na Své vyvolené duše, abych osvítil tento temný svět, v němž žijete, Mé Světlo skrze ně ruší všechny ty, jejichž skutky jsou zlé; Mé Světlo je ruší do té míry, že jsou připraveni zabít, protože jejich špatnost je obnažena a jejich nahota je odhalena před zraky všech; jejich reakce se příliš neliší od té, kterou měli Adam a Eva, když se snažili utéct a schovat se přede Mnou;

ano, Mé dítě světla, patříš Mně, a proto je Temnota tvým nepřítelem a pronásledovatelem; potomci Temnoty budou vždy pronásledovat Mé potomky; Mé Světlo je ruší; tito lidé se děsí Hodiny Světla, která přijde na všechny národy, neboť oni strávili svůj život tím, že páchali zlo a pěstovali racionalismus; Hodina Světla je pro tyto temné duše, které leží v hrobech, neustálou trýzní, ale Já na ně dám zazářit Svému Světlu; Mé Světlo pronikne tuto Temnotu a Svými Hřejivými Paprsky oživím všechno, co leželo bez užitku; Temnota už nebude vrhat svůj stín na národy; Mé Světlo dá vykvést jejich křehkým pupenům a Mé Paprsky otevřou jejich květy a větve na zemi se opět zazelenají;

nikdy se nepřestávej modlit, Mé dítě; Láska tě věčně miluje;PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message