DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Klaněj se Mi v Tichu
Slyš Mou svatební píseň

28. září 1989

Můj Pane, není to snadné chápat Tvé myšlenky. Chci být milá ve Tvých Očích, ale někdy cítím, že se přede mnou schováváš. Skrýváš se kvůli mým hříchům?

Vassulo, Má láska k tobě se nikdy nevyčerpá; modli se víc, dovol Mi připomenout ti, aby ses tu a tam pomodlila ony modlitby, které jsem ti dal; modli se žalm, který jsem pro tebe vybral;1 dovol Mi užívat tě tu a tam, když si to přeji; dovol Mi s tebou volně disponovat a vládnout ti; proto se neboj, buď na Mně nyní plně závislá;

pozvedl jsem tě, abys byla se Mnou ty, ne někdo jiný; vždy zničím všechny Své rivaly, kteří se k tobě přibližují, nikdy jim nedovolím, aby tě rozptylovali tím, že by odváděli tvou mysl ode Mě; nyní jsi Moje a navždy budeš; pojď ke Mně a klaněj se Mi v Tichu; buď teď na Mně plně závislá, to Mě těší; buď na Mně závislá tak, jak jsem tě to učil; rozjímej ve ztišení, žízni po Mně, mám to rád! prahni po Mně, měj neustálou žízeň po Mně, svém Bohu;

přestaň si stále lámat hlavu, což nejsem Pán Pánů? nikdy nepochybuj o Mých Dílech, znám tvé možnosti; proto Mě miluj nezměrně a ochotně se obětuj za druhé; zůstaň Mi věrná; Můj Duch je nad tebou a vždy tě povede; mluv ke Mně, proč Mě zanedbáváš? jsou tvé starosti důležitější, než Má Přítomnost? opři se o Mě, milionkrát ti nabízím Své rámě, aby ses o Mě opřela;

pojď, chci vidět tvou tvář obrácenou vzhůru a plnou radosti, hleď, co jsem ti dal! buď jako slunečnice, obracej ke Mně svou tvář a sleduj Mé Světlo, před tebou Svou Tvář neskrývám! květino! stačí, když přestaneš věšet hlavu a vzhlédneš ke Mně, tvé starosti tě opustí; měj ve Mě důvěru, všechno Mi obětuj a Já ti pomohu;

pojď, všechny tyto oběti nebudou marné; tvůj Ježíš tě miluje,2 už Mi nechceš nic říci? …

Ano, Pane, chci. Chci Ti říct, že jsi stále v mé mysli, celý den i celou noc, rozjímám o Tobě dnem i nocí. Končím každý den myšlenkou na Tebe a myšlenkou na Tebe začínám každý svůj den. Má duše lne k Tobě.

pak se raduj! ať se raduje tvé srdce a tvá duše! tvůj Král přišel do tvé nouze a chudoby, tvůj Král přikryl tvou nahotu Svou Láskou a Svým Pokojem a ve Své Něze tě majestátně ozdobil Svými nejcennějšími Klenoty; což jsem neozdobil tvou hlavu Svou Trnovou Korunou? nesvěřil jsem ti Své Hřeby? což není Můj Kříž naším manželským ložem? neodhalil jsem ti Svou Krásu? oženil jsem se s tebou; mluv, dcero!

Můj Pane, ať řeknu cokoliv, nikdy to nebude dost! Slituj se nad mou ubohostí, důvěřuji ve Tvou lásku, ráda se budu víc obětovat.

tak otevři své uši a slyš Mou svatební píseň; vím, z čeho jsi utvořena: z prachu a popela; vyjdi ze své zasmušilosti tím, že pozvedneš svou hlavu, podívej se na Mě… jsem Ten, kdo tě vzkřísil a Ten, kdo udržuje tvou duši klidnou a tichou; střežím tvou duši skrytou ve Svém Objetí; dal jsem ti všechno, abych tvou duši pozvedl k Sobě;

ukázal jsem ti Své Nekonečné Milosrdenství a projevil jsem ti Svou přízeň tím, že jsem ti dal pít ze Svého Kalicha, nebo ne? snaž se Mě potěšit, dcero; hledej Mé Cesty, Mé Cesty jsou Svaté, tak si na nic nestěžuj; vždy jsem ti byl nablízku a vedl jsem tě; vždy ke Mně přicházej s upřímným srdcem, Má Vassulo, protože tvé dny na zemi jsou jen prchavý stín, jen letmý okamžik, který pomine; nic na zemi netrvá věčně;

proto zachovávej Mé příkazy a následuj Má Nařízení; svěřil jsem ti Svůj Nejvzácnější Klenot; střež Jej, obejmi Jej a drž se Ho pevně; Můj Kříž Pokoje a Lásky bude sladkou trýzní tvé duše; tvá horlivost v účasti na Mém Kříži by se v tobě měla stát horoucím plamenem, tak jako je jím ve Mně; tvá žízeň po Mém Kříži by měla růst tak, jako roste Má; už jsi jistě poznala, jak projevuji Svou Lásku; ano, tím, že ti dovoluji trpět;

duše! proměnil jsem tvou vyprahlost v tryskající pramen, tvé nepřátelství ke Mně v něhu, tvou lhostejnost v horlivost pro Můj Kříž, tvou otupělost v touhu po Domově a po tvém Otci; raduj se, duše! tvůj Král odvinul pohřební plátno pokrývající tvé tělo a vzkřísil tě, jako vzkřísil Lazara: aby tě vlastnil;

Ó, Ježíši! Nejsi zrovna náročný ve Svém výběru!

volba náleží Mně; chci, abys zdědila a sdílela se Mnou Mé Království v Nebi; každé Mé Dílo je k Mé Oslavě;

podívej se! jsi teď svobodná, Má holubice; Já jsem tvůj Mistr a budeš přicházet vždy ke Mně a odpočívat vždy v Mém Nejsvětějším Srdci; Mé Nejsvětější Srdce je tvým příbytkem a tvým útočištěm, rozumíš? naučil jsem tě, jak rozpoznat, Kdo je tvůj Mistr a co od tebe žádá; tvůj Mistr a Král od tebe nyní žádá lásku; pojď, vracej Mi Lásku, jako zrcadlo odrážej Mou Lásku; stvořil jsem tě z Lásky, abys Mě milovala; nikdy na to nezapomínej;


2 Tady bylo na okamžik ticho.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message