DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Adoruj Mne ve ztišení
Slyš Mou svatební píseň

28. září 1989

Můj Pane, není to snadné, chápat Tvé myšlenky, chci být milá v Tvých Očích, někdy cítím, že se přede mnou schováváš. Skrýváš se kvůli mým hříchům?

Vassulo, Má láska k tobě se nikdy nevyčerpá. Modli se víc, dovol Mi připomenout ti, aby ses chvílemi modlila modlitby, které jsem ti dal. Modli se žalm, který jsem pro tebe vybral1 a dovol Mi užívat tě tu a tam, když si to Já přeji. Dovol Mi s tebou volně disponovat. Proto se neboj, buď na Mně teď plně závislá. 

Pozvedl jsem tě, abys byla se Mnou ty, a nikdo jiný. Vždycky zničím všechny Své rivaly, kteří se k tobě přiblíží, nikdy jim nedovolím, aby tě zničili, aby odváděli tvou mysl ode Mne. Pojď a adoruj Mne v Tichu. Buď teď na Mně plně závislá, to Mě těší. Buď na Mně závislá tak, jak jsem tě to naučil. Medituj ve ztišení, žízni po Mně, mám to rád! Měj touhu po Mně, měj stále žízeň po Mně, svém Bohu.

Přestaň si lámat hlavu, což nejsem Pán pánů? Nikdy nepochybuj o Mých Dílech. Znám tvé možnosti, proto Mne miluj z celé duše, ochotně se obětuj za druhé. Zůstaň Mi věrná. Můj Duch je nad tebou a vždycky tě povede. Mluv ke Mně, proč Mě zanedbáváš? Jsou tvé starosti důležitější než Má Přítomnost? Opři se o Mne, milionkrát ti nabízím Své Rámě, aby ses o Mě opřela.

Pojď, chci vidět tvou tvář obrácenou vzhůru a radostnou, hleď, co jsem ti dal! Buď jako slunečnice, obracej ke Mně svůj obličej a sleduj Mé Světlo, Já před tebou Svou Tvář neskrývám! Květino! Stačí, když přestaneš věšet hlavu a vzhlédneš ke Mně a tvé starosti tě opustí. Měj důvěru ve Mne, všechno Mi obětuj a Já ti pomohu.

Pojď, všechny tyto oběti nebudou marné. Tvůj Ježíš tě miluje.2 Teď už Mi nechceš nic říci?....

Ano, Pane, chci. Chci Ti říct, že jsi stále v mé mysli, celý den i celou noc, rozjímám o Tobě dnem i nocí. Končím každý den s Tebou a začínám každý den s Tebou ve své mysli. Má duše lne k Tobě.

Pak se zaraduj! Ať se raduje tvé srdce a tvá duše! Tvůj Král přišel do tvé nouze a chudoby, tvůj Král přikryl tvou nahotu Svou Láskou a Svým Pokojem a Jeho Něha tě důstojně ozdobila nejcennějšími Klenoty. Což jsem neokrášlil tvou hlavu Svou Trnovou Korunou? Nesvěřil jsem ti Své Hřeby? Což není Můj Kříž naším manželským ložem? Neodhalil jsem ti Svou Krásu? Oženil jsem se s tebou. Mluv, dcero!

Můj Pane, ať bych řekla cokoliv, nikdy to nebude dost! Slituj se nad mou ubohostí, důvěřuji ve Tvou lásku, ráda se budu víc obětovat.

Tak otevři uši a slyš Mou svatební píseň. Vím, z čeho jsi utvořena: z prachu a popela. Vyjdi ze své zasmušilosti, zvedni hlavu, pohleď na Mne ... Já jsem tě pozvedl a udržuji tvou duši v klidu a pokoji. Střežím tvou duši ve Svých Rukou. Dal jsem ti všechno, aby se tvá duše pozvedla ke Mně.

Ukázal jsem ti Své Nekonečné Milosrdenství a projevil jsem ti Svou přízeň, dal jsem ti pít ze Svého Kalicha, že? Snaž se Mne potěšit, Má dcero, hledej Mé Cesty. Mé Cesty jsou Svaté. Tak si zbytečně nestěžuj, jsem pořád nablízku a vedu tě. Přicházej vždycky ke Mně v prostotě srdce, Má Vassulo, protože tvé dny na zemi jsou jen prchavý stín, jen přejítí po povrchu, které pomine. Nic na zemi netrvá věčně.

Proto zachovávej Mé příkazy a sleduj Má Nařízení. Svěřil jsem ti svůj nejvzácnější Klenot. Střež Jej, obejmi Jej a drž se Ho pevně. Můj Kříž Pokoje a Lásky bude sladkou trýzní tvé duše. Tvá horlivost v účasti na Mém Kříži bude v tobě žhoucím plamenem, tak jako ve Mně, tvá žízeň po Mém Kříži poroste, stejně jako Moje. Teď už jsi jistě poznala, jak projevuji Svou Lásku. Ano, tím, že ti dovoluji trpět.

Duše! Proměnil jsem tvou vyprahlost v tryskající pramen, tvé nepřátelství ke Mně v něhu, tvou lhostejnost v horlivost pro Můj Kříž, tvou otupělost v touhu po Domově a po tvém Otci. Raduj se, duše! Tvůj Král sňal příkrov pokrývající tvé tělo a vzkřísil tě, jako vzkřísil Lazara, abys Mu náležela.

Och, Ježíši! Nejsi právě náročný ve Svém výběru!

Volba náleží Mně. Chci, abys zdědila a sdílela se Mnou Mé Království v Nebi. Každé Mé Dílo je k Mé Oslavě.

Hleď! Jsi teď svobodná, Má holubice. Jsem tvůj Mistr a vždycky ke Mně přijdeš a vždycky si odpočineš v Mém Svatém Srdci. Mé Svaté Srdce je tvé hnízdečko a útočiště, vidíš? Učil jsem tě, abys poznala, kdo je tvůj Mistr a co od tebe žádá. Tvůj Mistr a Král od tebe teď žádá lásku. Pojď, oplácej Mou Lásku, jako zrcadlo odrážej Mou Lásku. Stvořil jsem tě z Lásky, abys Mě milovala, nikdy na to nezapomínej.


2 tady bylo na okamžik ticho


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message