DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Rozmnožení vinohradů
Jsem Kořen Stromu Života
Petrův stolec

20. září 1989

Můj Pane a Spasiteli?

Já jsem to. Dávám ti Svůj Pokoj. Má Vassulo, poslouchej Mne a piš. Jsem šťastný, že tě mám nablízku. Já, Pán, ti žehnám. Jsi připravena?

Milovaní, poznejte Mne, svého Boha, jako Nejsoucitnějšího Svatého Průvodce, který sedí na Svém Trůnu v Nebesích, ale zároveň ve Svém Božství se k vám sklání dolů na zem, abyste Mne všichni mohli cítit, slyšet, chápat, a tak poznávat Mne, svého Pána. Ano, skláním se až k vám, abych pozvedl vaši duši a oživil ji Svým Světlem.

Dívejte se na Mne, milovaní, jako na svého Ženicha, který vám v hojnosti obstará všechno, čeho se vám nedostává. Odstraním váš truchlivý závoj a příkrov, který zahaluje vaše národy. Setřu slzy z vašich tváří, utěším vás. Miluji vás všechny Láskou, která nikdy nepřestává, a s Velkým Soucitem vás obnovím. Já, váš Ženich, se s vámi podělím o všechno, co mám. Mám tu u Sebe, abyste je mohli uctít, jestli chcete, Své Nejdražší Klenoty, Svůj Kříž, Své Hřeby a Svou Trnovou Korunu. Jsem připraven se s vámi podělit, jste ochotni a připraveni sdílet se Mnou Můj Kříž Pokoje, Lásky a Spravedlnosti?

Poznejte Mne jako svého Spasitele. Zachraňuji všechny, kdo se Mne drží, odpovídám každému, kdo Mne vzývá. Dívám se na vás všechny soucitně, protože vím, jak jste křehcí a jak snadno vás Pokušitel pokouší. Všechny jsem vás vykoupil z Lásky, tato Nekonečná Láska je nepochopena ... Já jsem Láska a každý, kdo žije ve Mně, žije v Pravdě.

Jsem Kořen Stromu Života a Zdroj Života. Mám obojí: Ovoce Stromu Života i Živou Vodu z Věčných Pramenů. Pojďte tedy ke Mně, pojďte a mějte hojnost, pojďte a jezte, pojďte a pijte Mou Živou Vodu, vy všichni, kdo žízníte. Nikdy vás neodmítnu. Já, Bůh, vás přivedu ke skutečné Potravě, Potravě, která ve vás zůstane, aby vaše duše, zdeptaná chudobou, mohla žít. Vaše země se proměnily v pustiny a žhavé větry vysušily vaše hrdla, ale Já, který jsem váš Spasitel, vidím shůry všechny tyto nepravosti, proto neříkejte: "Pán na nás zapomněl." Jsem Nejvěrnější a Má vznešená Láska, kterou k vám mám, vás zachraňuje. Nikdy jsem od vás neodvrátil Svou Svatou Tvář. (One agio omga elneah rima, rima, pudri pgara nedro ha unu Omen rima.)1

Piš: Rozestřu Pokoj a Lásku v zemích vašich mrtvých. Rozšířím Svůj Pokoj a Lásku všude kolem a ve všech národech Bez-Lásky. Zničím všechnu Nespravedlnost a toto mrtvé století bude vzkříšeno a bude Mne následovat do Nové Země, kterou pro ně chystám, a pod Novým Nebem Mne bude oslavovat a velebit dnem i nocí. Ještě jste nepochopili, jak vás Můj Svatý Duch Milosti připravuje, jednu Vinici za druhou, rozšiřuje Je něžně a s velkou láskou v každém národě?

Stále ještě jste nepochopili, jak vaše Svatá Matka i Já k vám vztahujeme Naše Ruce, zahrnujeme vás Svým Požehnáním a připravujeme vás, Vinohrady. Vinice, které budeme stále rozmnožovat, Vinohrady, které ponesou dost ovoce, aby nasytily množství. Můj Duch Milosti je jako Vinný kmen, z něhož vyrážejí ušlechtilé ratolesti, Mé květy přinášejí ovoce Lásky a Pokoje. Přibližte se ke Mně, vy, kdo po Mně toužíte, a naberte si hojně z Mých plodů, vždyť myšlenky na Mne jsou sladší než med. Mé dědictví je sladší než medové plásty. Ti, kdo Mne jedí, už nebudou hladovět, ti, kdo Mne pijí, už nebudou žíznit. Kdo Mi naslouchá, se nikdy nebude muset červenat, kdo jedná tak, jak mu říkám, nebude nikdy hřešit.2

Neřekl jsem, že ve dnech, které přijdou, vyraším ratolestmi, které budou mít poupata a květy a naplní plody celý svět? Ovoce vzroste v Mém Světle a Nebesa na vás vylejí Svou Rosu, aby osvěžila vaše vyprahlá hrdla. Uděluji všechna tato požehnání Svému Lidu.

Prožívejte Mou Lásku, Moji milovaní. Láska vás miluje a žehná každému z vás, vdechuji vám na čelo Políbení Lásky.

Buďte jedno.

(Později:)

3Můj Pane.
Ty, který jsi Kořenem Stromu Života
a Láska Sama, a který nám ze Svých Plodů
dáváš Věčný Život, buď veleben.
Tvé listí, které nikdy nevadne ani neschne,
je z čistého ryzího zlata, line se z něho živé světlo.
Klaním se Ti, doufám a věřím v Tebe a miluji Tě,
odpusť, prosím, těm, kdo Tě nectí, nevěří
a nedoufají v Tebe, ani Tě nemilují.
Pohlédni na nás, Emanueli. Velebím Tě,
dobrořečím Ti, který jsi mým Rádcem po celé noci,
naplňuješ mne neustálými modlitbami,
modlíš se nade mnou.
Vím, že neopustíš mou duši, vždyť nám ukazuješ
Svou Cestu k Životu, držíš nás za ruku.
Zachraň nás ve Své Lásce.
Jsi Zdrojem naší naděje, že uvidíme
Nové Nebe a Novou Zemi, Pane.

Jsem Kořen Stromu Života a vyzařuje ze Mne Věčný Život.  Květino, čti Písma.

(Ježíš tím míní, že mám namátkou otevřít Bibli a že přijdu na to, co mám podle Jeho přání číst. Otevřela jsem Izajáše40,9.)

Přečti to a napiš to: "Vystup na horu vysokou, ty, který neseš radostnou zvěst Siónu, hlasitě volej radostné poselství k Jeruzalému. Křič a neboj se. Řekni judským městům 'Hle, váš Bůh!'" Váš Nový Jeruzalém je blízko ...

Já, Bůh, sestupuji do této éry, klopýtaje přes mrtvoly. Všechno, čeho jsem se hrozil, se stalo pravdou. Sestupuji, a nenacházím žádnou víru, ani naději, ani lásku, a Své beránky, které jsem tu nechal, aby se pásli na Mých Zelených Pastvinách, nalézám vyhladovělé a v žalostném stavu. Žijí mezi těmito sutinami a hledají přístřeší a trochu potravy, ale nenacházejí. Obracejí a nadzvedávají kameny v naději, že najdou nějaké drobty, nebo snad zrnko, které by mohli zasít, ale nalézají jen štíry, připravené je bodnout a naplnit svým jedem. Moji beránci bloudí z města do města, aby našli alespoň zbytky toho, co kdysi bývalo Velkým Městem. Ano, mluvím o Jeruzalému, ale jen málokdo je ochoten Mne slyšet.

Volám jménem každého ze Svých pastýřů, ale jen velmi málo jich slyší Můj Hlas. Je Mi úzko, dusím se, když je vidím plné mrtvých slov. Slyš Mne, dcero, povolal jsem tě, abys sloužila věci práva. Vzal jsem tě za ruku a utvářel jsem tě, abys svědčila. Ukázal jsem ti Pravdu a sňal jsem závoj z tvých očí, abys viděla, koho jsem vyvolil pro Petrův Stolec a komu jsem jednou řekl: "Ty jsi Petr a na této skále zbuduji Svou Církev. A brány podsvětí ji nikdy nepřemohou. Dám ti klíče nebeského království: cokoli svážeš na zemi, bude považováno za svázané i v nebi. Cokoli rozvážeš na zemi, bude považováno za rozvázané i v nebi."4

Dal jsem tomuto muži tuto Autoritu a vy se ho dnes pokoušíte svrhnout a ukrást jeho pastýřskou hůl, abyste vládli Žezlem Nevěry a Zkaženosti. Petře? Petře-Mých-Beránků, Můj milovaný pastýři, vím, jak tvé srdce puká a hojně krvácí kvůli této nevděčné a nevěrné generaci. Vím, že z tvých očí udělali prameny slz. Vím, kolik tvých bratří se k tobě obrátilo zády. To jsou, Můj milovaný, takoví pastýři, kteří nic nevědí, nic necítí, jdou všichni svou vlastní cestou, každý sleduje svůj zájem, slouží Pošetilosti místo Moudrosti, Rozkoši místo Chudobě, Neposlušnosti místo Poslušnosti.

Hledím ze Svého Kříže na všechny, kdo obývají tento svět, a říkám vám, lidem mnoha národů, že ona hodina přijde brzy, čas už skoro vypršel, nebude to už dlouho trvat, kdy budete trávit své noci v pláči. Vy nevěrní pastýři, pastýři, kteří proti Mně hřešíte nevěrou, vy, kteří voláte "Pokoj!", když Pokoj není. Vraťte se k Petrovi, vy, kteří jste se odchýlili různými směry. Služte Mně, proč sloužíte Bezbožnosti? Buďte Moji, ne Rebelů. Proč jste tak ochotni sloužit Vzpouře? Dokonce i cizinci, i oni naslouchali Mému Hlasu a rozuměli Mým Slovům. Moje Zásady jsou Svaté a slavnostně prohlašuji, že zůstanou Svaté navždycky a věčně.

Dcero, čti Mé Slovo.

(Pán mi ukázal kde. Opět v Matoušovi 5,18-19.)

Čti a piš: "Amen, pravím vám, dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné písmenko ani jediná čárka ze Zákona, dokud se to všechno nestane. Kdo by tedy zrušil jediné z těchto nejmenších přikázání, a tak učil lidi, bude v království nebeském vyhlášen za nejmenšího. Kdo však je zachovává a učí, ten bude v království nebeském vyhlášen velkým."

Dítě, teď si odpočiň. Potěš Mou Duši svou vírou-dítěte. Pojď, spočiň ve Mně. Já, Pán, ti žehnám. Miluj Mne.

 Veleben buď náš Pán!


1 najednou se tu objevila řeč, kterou neznám
3 vnitřní vize Stromu Života


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message