DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Rozhojním Svá Volání

22. září 1989

(Poselství naší Svaté Matky.)

Milovaná dcero, Abba vás všechny miluje.

Veleben buď Pán.

Řekni Mým dětem toto: Pokoj vám. Mí synové a dcery, otevřete svá srdce, ať do nich Ježíš může vstoupit a uzdravit vás.

Mé dnešní Poselství vám chce připomenout, kdo je Ježíš. Ježíš je Zdroj Nejvyšší Lásky, Světlo světa. Aby vás zachránil, podstoupil Ukřižování, nehleděl na to, jaká je to potupa. Je mírný a pokorný. Pojďte a uznejte Ho jako svého Boha, protože uznat Jej je skutečná ctnost. Vnímejte Ho, vnímejte Jeho Svatou Přítomnost. Učte se počítat s Ním, učte se říkat "my, nás". Nezapomínejte na Něho, ani když se právě nemodlíte. Mějte Ho stále ve svém srdci, uzamkněte Ho do svého srdce.

Neberte Naše Poselství jako hrozbu, Naše Poselství jsou Poselstvími Lásky a Pokoje, vycházejí z Nekonečné Slitovnosti Boží.

Potěšte Boha tím, že budete uvažovat, než cokoli vyslovíte. Nedovolte svým rtům, aby byly příčinou vašeho odsouzení, ať všechno, co řeknete, dokazuje, že jste Boží děti, že máte ducha svatosti, pokory a čistoty. Buďte horliví ve službě dobré věci.

Dnes se vás na něco zeptám, vás, kteří Mne slyšíte: "milujete svého bližního jako sebe?" Chci vám říci, že i při své slabosti se můžete stát dokonalými, jestliže dovolíte Pánu, aby vás vedl. Odevzdávejte se Mu každý den, nabídněte Mu svou vůli bez obav, zná vaše možnosti a nikdy od vás nebude žádat to, co by vám mohlo uškodit. Pozvedněte své duše modlitbou. Rosťte ve svatosti, ať rostete v Lásce, kterou vám Bůh tak hojně nabízí.

Nikdy nenaslouchejte Odpůrci, nenechávejte ve svém srdci žádný volný prostor, do kterého by mohl vstoupit ďábel a pokoušet vás. Držte se jen Víry, Naděje a Lásky, ať toto jsou plody, které plní vaše srdce. Bůh-je-mezi-vámi, aby dal vaší duši všechno, co postrádá. Vinice Páně se rozhojní a bude v Nich dost plodů, aby nasytily tisíce.

Stvořitel vás připravuje, abyste mohli vstoupit do Nového Věku Lásky. Dívejte se na svého Tvůrce jako na svého Svatého Průvodce, svého Otce, svého Ženicha, svého Vykupitele, svého Rádce. Velebte Pána pro Jeho Láskyplné Volání, protože říká: "Rozhojním Svá Volání a nebudu je umenšovat. Přitáhnu Své děti blízko k Sobě, abych je mohl živit Vlastní Rukou. Vložím do jejich srdce Svůj Zákon a bude je chránit Má Láska. Utěším je, dovedu je zpět k Sobě, zpět k Pravdě. Navyknu je na opravdovou Stravu, pryč budou dny, kdy požehnání nebyla vítána. Sejmu příkrov, který zahaluje mrtvé, a vzkřísím je Svým Světlem." Láska se k vám vrátí jako Láska a bude žít mezi vámi.

Rozjímejte o Našich Poselstvích a žijte jimi. Pociťujte bezpečí, protože My jsme s vámi se všemi. Žehnám vám a vašim rodinám. Modlete se a Já se budu modlit s vámi.

Pojď, dcero.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message