DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Dej si pozor

4. srpna 1989

(Minulou noc, když jsem se probudila uprostřed noci, jsem si uvědomila, že Duch Svatý se ve mně modlí Krédo. Přidala jsem se k Hlasu, který byl uprostřed modlitby a dokončila jsem ji. Později téže noci jsem se vzbudila a Hlas Ducha Svatého odříkával modlitbu ke Svatému Michaelovi. Probudila jsem se někde uprostřed modlitby, a tak jsem se ji domodlila s Duchem Svatým. Duch Svatý se ve mně modlí bez přestání, dokonce i když spím.)

Můj Pane a můj Bože, Nejsvětější Srdce Ježíšovo, je to Tvá Vůle, aby (…), bude to pro ty, kdo Tě milují. Prosím, odpověz mi Svým Slovem.

(Později mi Pán ukázal list ke Koloským, 3,1-4.)

napíšu to: „a tak protože jste byli spolu s Kristem vzkříšeni, usilujte o to, co je shůry, kde je Kristus sedící po Boží pravici; pomýšlejte na to, co je shůry, ne na pozemské; vždyť jste zemřeli a váš život je už s Kristem, který je váš život, pak se ukážete i vy spolu s Ním plní slávy;“ neboť všechno dobro, které konáte v Mém Jménu, Mě oslavuje; Já jsem Láska;

my, společně?

Ano, my, společně.

my, společně?

Ano, Svatá Matko. My, společně.

Pane! Prosím, pomoz mi se zorientovat v situaci, do které jsem se dostala, protože právě teď mám pocit, jako by se mi země hýbala pod nohama. Postaral ses o to, aby nebyl nikdo mým duchovním vůdcem a abych pouze od Tebe přijímala zdravou nauku a poučení. Nyní je mi těžko u srdce, protože jsem bezradná (řeším velký problém). Řekl jsi, že budeš uvážlivě odhalovat kázeň a pečlivě ohlašovat poznání. Teď je mi hodně těžko, protože jsem se snažila někoho napomenout a pokárat. Potřebuji Tvou Radu. Nejdříve Tě snažně prosím, Otče, abys mi řekl, jestli jsem se mýlila. Vrať mi můj pokoj a odpověz na mou otázku skrze Své Slovo, promluv ke mně, můj Pane.

„za vzor si vezmi zdravá slova, která jsi slyšela ode Mě, ve víře a v lásce, které jsou ve Mně; to dobré, co ti bylo svěřeno, uchovávej s pomocí Ducha Svatého, jenž v nás přebývá;“1 

Vassulo, dovol Mi napsat i toto; musíte žít celý svůj život v souladu s tím, že jste přijali Mě, svého Pána; musíte být zakotveni ve Mně a stavět na Mně, držet se pevně víry, ve které jste byli vyučeni, a být naplněni vděčností; ujistěte se o tom, že vás nikdo nepolapil do pasti a neokradl vás o vaši svobodu pomocí nějaké druhořadé, prázdné, racionální filozofie, spočívající na principech tohoto světa místo na Mně, na Kristu;

Chci požádat o radu i naši Svatou Matku. Svatá Matko Ustavičné Pomoci, přijď mi opět na pomoc jako v dobách pronásledování, přimluv se za mě. Cítím se uboze, protože nevím, jestli jsem nejednala špatně, když jsem opravila onu osobu. Snad jsem byla příliš příkrá? Nebo jsem neměla pravdu? Prosím tě, poraď mi Božím Slovem, až je otevřu.

(Otevřela jsem Písmo Svaté na listu Filipským 4,4-5, kde se píše: Poslední rady: „Radujte se bez ustání v Pánu, říkám opět, radujte se. Vaše mírnost ať je známa všem lidem. Pán je blízko.“)

Děkuji Ti, Svatá Matko, vždy mi poraď. Jsem závislá na Tvé Radě.

(Naše Svatá Matka mi dala tři úseky z Písma Svatého, aby mě povzbudila. Jsou to tyto:

„Ale ty vyučuj tomu, co je v souladu se zdravou naukou.“ (Tit 2,1)

„Nikdo ať nepohrdá tvým mladým věkem. Pro věřící buď naopak vzorem v řeči, v chování, v lásce, ve víře, v čistotě.“ (1Tim 4,12)

„...a vaše horlivost byla povzbudivá pro velmi mnohé...“ (2Kor 9,2).)

Pane?

Já jsem; Má učení jsou zdravá, proto se netrap; trap se pro ty, kdo nahrazují dobro zlem a předstírají, že konají dobro, když ve skutečnosti páchají zlo; trap se pro různění a dělení v Mé Církvi; trap se pro ty, kdo ignorují Díla Ducha, neboť na ně vyliji Svůj hněv; oni jsou příčinou pádu Mých dětí;

Můj Pane, neskrývej Svou Svatou Tvář před těmi, kdo Tě milují. Skloň se k nám a přijď nám na pomoc, vrať se k nám. Vrať se k nám. Pospěš si a vrať se! Ať Tvé děti vidí, co pro ně můžeš udělat, ať vidí Tvou Slávu.

modli se a konej zadostiučinění; odčiňuj viny a nepravosti této doby; potřebuji obětavé duše; oživ tuto mrtvou éru láskou; i když jsi nic, můžeš svou láskou zmírňovat Mou Spravedlnost; oslavuj Mě tím, že Mě miluješ;

pamatuj, jak vedu tvou duši ke svatosti; milovaná, pojď ke Mně, proč se ohlížet jinam? dej si pozor, dcero, na to, co říkáš, na klevety, na zbytečné poznámky; to všechno nahraď mlčením, Mým Mlčením;

sono con te, Padre Pio, recordatelo sempre;PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message