DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Ať je Mé Rámě vaším Útočištěm, Mé Svaté Srdce vaším Domovem

8. července 1989

Pane, mé duši se nedostává Moudrosti, vytrvalosti, nadšení, trpělivosti. Potřebuji Tvou Sílu, abych mohla pokračovat, ale vím, že stačí říci: "Ztrácím Tě, sklouzávám pryč od Tebe" a Tvá Láska mi hned přijde na pomoc, Tvá Ruka mne zvedne.

Pane?

Já jsem to. Nikdy nepochybuj, jsem Pán a tvé Útočiště. Když Mě potřebuješ v nebezpečí, rozpomeň se a volej Mé Jméno a Já ti přispěchám na pomoc. Přilni ke Mně, milovaná, jsem tvůj Bůh, který tě chrání. Odpovídám všem, kdo Mě vzývají. Důvěřuj ve Mne a nikdy tě neopustím.

Opři se o Mne. Ať je Mé Rámě tvým Útočištěm, Mé Svaté Srdce tvým Domovem. Nikdy nebudeš opuštěná. Což jsem tě ve Svém Nekonečném Milosrdenství nepozvedl k Sobě? Což se na tebe nesnesla záplava požehnání? Vzpřim se tedy a neboj se. Vím, že jsi bojácná, ale dám ti Svou Sílu, abys mohla čelit Mým utlačovatelům, budou padat jeden za druhým. Nikdo se tě nedotkne, jsem tvé Útočiště. Nemusíš se bát, když procházíš tímto vyhnanstvím, vzpomeň si, jak jsem tě vykoupil od zla. Jsem Zdroj tvé naděje. Budu se s tebou o všechno dělit až do konce, tak pojď a ulehči svému srdci u Mne, Já a ty, společně.

Uvědom si, jak vedu tvou duši, bez jakékoliv tvé zásluhy, dcero. Všechno, co dávám, je zdarma, piš se Mnou a buď jedno se Mnou. Dávám ti Svůj Pokoj. Už nehřeš.

Alfa a Omega?

Já Jsem.

Buď Bohu chvála. Veleben buď náš Pán.

Květino, pamatuj si, když Mě vidíš, usměj se na Mne, jsem Láska a jsem po tvém boku. Dovol Mi být tvým Vychovatelem. Bylo už řečeno, že sám budu vyučovat Své syny a dcery a že Láska bude vaším Vychovatelem, vaším Učitelem a že všechny rozpravy přijdou od Moudrosti samé. Jsem to Já, kdo vás povede až do konce.

Pojďte, vy, kdo stále ještě bloudíte v této pustině a říkáte: "Hledal jsem svého Spasitele, ale nenalezl jsem Ho." Nacházejte Mě, Moji milovaní, v čistotě srdce, když Mě budete nesobecky milovat. Najděte Mne ve svatosti, v oddanosti, kterou od vás žádám. V zachovávání Mých Přikázání. Když budete zlo odplácet láskou. Najděte Mne v prostotě srdce. Už nehřešte, přestaňte páchat zlo, učte se konat dobro. Hledejte spravedlnost, pomáhejte utlačovaným. Ať zajásá tato vyprahlá pustina. Ať se vaše vlažnost promění v planoucí horlivost. Opusťte svou apatii a nahraďte ji nadšením. Dělejte všechny tyto věci, abyste mohli říci: "Hledal jsem svého Spasitele a našel jsem Ho. Byl blízko mne po celou tu dobu, ale já jsem Ho ve své zatemnělosti neviděl. Ó buď Bohu chvála! Požehnán buď náš Pán! Jak jsem mohl být tak slepý?" Pak vám připomenu, abyste zachovávali a střežili Mé Zásady, abyste žili.

Děkuji Ti, můj Pane, že teď proměníš tuto pustinu v tryskající prameny.

Pamatuj na Má Učení. Pojď, připomínej si Mou Přítomnost po všechny časy. Láska tě miluje.1 Dělíme se?

Ó ano, Pane!

Buď se Mnou jedno.


1 najednou jsem si vzpomněla na své domácí práce


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message