DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Slavnost Nejsvětějšího Srdce
Hledám vaše srdce

1. června 1989

(Slavnost Nejsvětějšího Srdce)

Nejsvětější Srdce Ježíšovo?

Já jsem to. Mé Svaté Srdce dnes volá všechny národy, aby slyšely Můj Hlas. Jsem Láska. jsem Pokoj, Já jsem Cesta, Pravda a Život. Není jiného útočiště pro spásu duše než Mé Svaté Srdce. Dcero, napíšeme modlitbu, kterou jsem ti diktoval loni.

Ó Svaté Srdce Ježíšovo
uč mě Svým Cestám.
Svaté Srdce Ježíšovo,
veď mě Cestou Neporušenosti,
vzdaluj mě od zlého
a nevydávej mě jeho vůli.
Svaté Srdce Ježíšovo,
buď Skálou, která mě chrání,
protože jsi mé Útočiště.
Uděl Svou Lásku a Pokoj,
aby mě vedly a chránily.
Amen.

Nejsvětější Srdce Ježíšovo,
jako déšť se na nás snáší
Tvé hojné požehnání.
Svaté Srdce Ježíšovo,
dáváš opuštěným trvalý domov.
Tvá rodina našla Domov.
Den za dnem buď veleben náš Pán,
který nás zachraňuje
a přivádí nás jednoho po druhém
do Svého Svatého Srdce.
Veleben buď náš Pán,
který nese naše břemena
a sdílí naše trampoty.

Pane?

Já jsem to. Vnímej Mou Přítomnost, useber se a slyš Mne.

(Poselství k modlitebnímu shromáždění.)

Pokoj vám.

Jsem Pán, váš Spasitel a Ten, kdo hledá vaše srdce. Já jsem Ten, který neúnavně stojí u každých dveří a klepe. Jsem Ten, kdo sleduje hříšníka a moudrého zanechává v úžasu. Jsem Ten, kdo rozhojňuje Svá požehnání a něžně vás připravuje, abyste vstoupili do Mého Nového Jeruzaléma.1 Jsem Svatá Trojice, všichni Jedno a Totéž. Svým Plánem Spásy vás připravuji, abyste se spojili v jediné svaté stádce. Zastavuji růst velkých stromů a dávám růst malým.

Nebojte se, milovaní, zaseji nová semena Pokoje a Lásky v této pustině. Oživím Svou zahradu, abyste vy, kteří jste bezbožní a zkažení, viděli a poznali, že Má Boží Ruka je nad vámi nade všemi. Kamenná srdce pochopí Mé Nekonečné Slitování a že Já, Svatý, jsem mezi vámi. Držím tě za pravou ruku, vnímej Mou Přítomnost. Neopustím tě, proto se neboj. Ano, každého z vás vezmu za ruku a povedu, abyste byli nazýváni dětmi Světla a sloužili spravedlnosti. Já, Pán, jsem řekl už na začátku, že chci, abyste byli svatí, jako Já jsem Svatý.

Protože jsem váš Bůh a vy jste Můj lid, budete muset sledovat Můj Zákon. Můj Zákon je Zákon Lásky. Učte se, jak Mě milovat, učte se, jak se Mi klanět. Hledám vaše srdce. Nenaslouchejte světu, naslouchejte Mému Láskyplnému Volání, naslouchejte tlukotu Mého Srdce, každý úder je voláním k jedné duši.

Pojďte ke Mně, do Mé otevřené Náruče, vrhněte se do Mého objetí a pociťujte tuto Lásku, kterou k vám mám, pociťujte Milost, kterou mám pro vás pro všechny! Vraťte se ke Mně a uzdravím vás. Vryjte si Má Slova do svého Srdce a uchovávejte je v něm jako poklad. Nedopusťte, aby Má Slova byla odváta větrem.

Pojďte a zadívejte se na Mne a nedovolte nikomu, aby odtrhl váš pohled ode Mne. Uvědomte si, jakých Milostí se vám dostává, když Já, Pán, ....

Květino, přemáhám vaši apatii.

Pane Ježíši, pomoz mi z toho!

Těš Mne a slyš Mne.

Pomoz mi slyšet Tě, můj Pane.

....2 Já jsem Přítomen. Slavnostně vás všechny žádám, abyste vyznali svou vinu a toužili po Mně. Můj Duch Milosti se vylévá na vás na všechny, aby vás vytrhl z letargie, která na vás tak těžce doléhá, a oživil vás dřív, než propadnete rozkladu. Proto otevřete uši a slyšte Mne. Vím, že většina z vás jste teď mrtví, i když si myslíte, že žijete, ale to je tím, že se zdráháte úplně se Mi odevzdat.

Důvěřujte Mi a nevzpírejte se Mi, oddejte se Mi, vzdejte se. Vzdejte se, dovolte Mně, svému Milujícímu Bohu, abych se zmocnil vašeho malého srdce. Nebojte se, jsem Láska a Láska touží učinit vaše srdce krásnějším, proto dávejte pozor na Má Slova. Mohou se vám zdát prostá, ale Já jsem Bůh Prostoty. Jsem Mírný a Pokorný.

Vím, že mnozí z vás nepřestanou říkat, že se opakuji, ale to proto, že Má Slova k vám patrně vůbec nepronikají! Jestliže se opakuji, je to pro vaši letargii, pro vaši hluchotu, protože tak mnozí z vás Má Slova neproměňují ve skutky.

Přicházím k vám se Srdcem na Dlani, přicházím vám nabídnout Svůj Pokoj a Lásku, přicházím vás všechny spojit do jediného Stáda, přicházím vzkřísit toto mrtvé století. Pojďte a chvalte Mne, svého Pána, který k vám sestoupil z Nebeského Trůnu, aby vás pozvedl k Sobě a oživil. Velebte Mne, vy všichni, kdo čekáte, až na vás sestoupí Můj Duch Milosti. Jděte a hlásejte Mou Spravedlnost všem národům, ať Mé Poselství dojde do všech končin země, ať všude slyší Mou Prosbu o Lásku. Jásejte a radujte se dnes všichni vy, kdo žízníte po Mně, neboť vás naplním. Osušte své slzy vy všichni, kdo jste dnem i nocí utlačováni, protože jsem tu, abych vás potěšil a chránil.

Mé Svaté Srdce vás všechny volá, přicházejte ke Mně ve svatosti. Opřete se o Mne a povedu vás ke Svému Svatostánku, kde na vás čekám ve dne v noci. Každý den se vám nabízím. Pojďte, pojďte a přijměte Mne ve svatosti a čistotě. Neurážejte Mne. Buďte čistí a svatí, když Mě přijímáte, useberte se a poznávejte Mou Živou Přítomnost v malé bílé Hostii. Dejte Mi pocítit svou svatost a čistotu. Oh, kdybyste jen věděli, jakou Milost vám nabízím!

Pojďte, těšte Mě rozjímáním Mých Poselství. Těšte Mě, žijte Má Poselství a změňte své životy. Šťastný člověk, který přemýšlí o tom, co mu dnes nabízím, a zkoumá své srdce i svou duši, protože ho pozvednu. Šťastní jsou Mí kněží, biskupové a kardinálové, kteří ke Mně přicházejí jako celník,3 přiznávajíce svou vinu, protože v těchto srdcích Mé Slovo zakoření a vzkvete. Sejmu závoj z jejich očí, aby viděli a svým srdcem pochopili, že potřebuji jen Lásku, Lásku a Adoraci.

Ale běda! Tolik z těchto služebníků propadlo kouzlu Satana! Jak mohu strpět jejich formality a jejich zdánlivou pokoru, když v jejich nitru chybí láska? Kdo tu zůstal, aby se Mi klaněl? Kdo z nich bude první, aby dal příklad Mým dětem, přijde se srdcem plným lásky ke Mně, pokoří se v Mé Svaté Přítomnosti a bude se Mi v tichosti klanět?

Všechno, co od vás žádám, milovaní, je žít ve svatosti. Hledám vaše srdce. Pojďte a podejte Mi své srdce a Já je napojím Svou Láskou, abyste pak i vy mohli plnit srdce Mých dětí. Jsem váš Svatý a kladu vám tuto prostou otázku: kde je stádo, které jsem vám kdysi svěřil, stádo, které bylo vaší pýchou?4 Očisťujte se, litujte. Buďte poslušni vikáře Mé Církve, Jana Pavla II, který vás nikdy nezklame, ale kterého vy odstrkujete a ignorujete ... vy všichni, kdo se mu ještě pošklebujete, strašně tížíte Mé Svaté Srdce ... jsem zrazován, a Svými Vlastními ... jak dlouho ještě chcete být Mému stádu klamnou oázou? Přeludem v nekonečné poušti?

Bratři, nechci po vás nic jiného než lásku. Pojďte a adorujte Mě, nemarněte čas a nehledejte Mě tam, kde nejsem. Buďte příkladem Mému stádu. Láska čeká. Přijďte a klanějte se Mi. Pojďte a adorujte Mě, svého Boha a svého Krále. Vraťte se ke Mně, bratři, a Já, váš Ježíš, se Srdcem pulzujícím Nekonečnou Láskou, se nad vámi slituji, prominu vaše hříchy, nikdy vám nebudu připomínat ani jeden z nich.

Hledejte Mne, dokud Mě můžete najít v Mém Milosrdenství5 a Já přijdu a otevřu oči slepých a uši, které jsem učinil hluchými, odpečetím. Dám vám vidět Mé Světlo a slyšet a chápat Můj Hlas, abyste se obrátili a byli schopni velebit a oslavovat Mne, svého Boha, z celého srdce.

Já, Pán, kladu Ruku na vaši hlavu a žehnám vám. Buďte jedno.

Žehnám ti, Mé dítě. Pojď, slyš Mou Matku.

Květino, vnímej Mne. Miluji tě, pamatuj si, že tě budu bránit, jako lvice brání svá mláďata. Buď požehnána a slyš Mé Poselství:

Má děťátka, neodporujte Božímu Volání. Podřiďte se, opřete se o Něho a nechejte Ho vládnout ve svém srdci. Naslouchejte Mu a dělejte, co vám říká. Jsem vaše Svatá Matka, která vám všem připomíná, že Pánovo Slovo je Život, Boží Slovo je Světlo. Mnozí z vás slyší Jeho snažné Prosby Lásky, ale jakmile opustíte tyto prostory, svět vás stáhne zpět, a tak je Jeho Volání zapomenuto.

V minulém Poselství jsem vás prosila, abyste rozjímali a zkoumali své svědomí, dnes se vás ptám: Proč mnozí z vás, kteří slyší Mé Poselství, dnes přicházejí, aby slyšeli další Poselství, když o tom minulém ani nerozjímali, ani je znovu nečetli?

Mé Neposkvrněné Srdce vás všechny miluje, drahé děti, a proto vás prosím, abyste znovu četli Mé dřívější Poselství a uvedli je do praxe. Všechny vás miluji. Nikdy nezapomeňte, že Mé Neposkvrněné Srdce je balzámem na vaše starosti.

Žehnám vám všem, ve Jménu Otce a Syna a Svatého Ducha. Amen.

(Z Písma se četlo: 1 Tim 4,1-16 ; 1 Tim 6,20-21 ;
2 Tim 2,14-26 ; 2 Tim 3,1-17.)


1 to znamená do našeho nového stavu, až budeme očištěni
2 Ježíš pokračuje v diktování
5 než nastoupí Jeho Spravedlnost


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message