DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Slavnost Nejsvětějšího Srdce - Hledám vaše srdce

1. června 1989

(Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova)

Nejsvětější Srdce Ježíšovo?

Já jsem; Mé Nejsvětější Srdce dnes volá všechny národy, aby slyšely Můj Hlas; Já jsem Láska, jsem Pokoj, Já jsem Cesta, Pravda a Život; není jiného Útočiště pro spásu duše než v Mém Nejsvětějším Srdci; dcero, napiš se Mnou modlitbu, kterou jsem ti diktoval loni:

Ó, Nejsvětější Srdce Ježíšovo,
Uč mě Svým Cestám;
Nejsvětější Srdce Ježíšovo,
veď mě Cestou Neporušenosti,
Vzdaluj mě od zlého a nevydávej mě jeho zvůli;
Nejsvětější Srdce Ježíšovo,
Buď Skálou, která mě Chrání,
neboť Ty jsi mé Útočiště;
Uděl Svou Lásku a Pokoj,
aby mě vedly a chránily,
amen;

Nejsvětější Srdce Ježíšovo,
jako déšť se na nás snáší Tvá hojná požehnání.
Nejsvětější Srdce Ježíšovo,
opuštěným dáváš trvalý Domov.
Tvá rodina našla Domov.
Veleben buď náš Pán,
Který nás zachraňuje den po dni
a přivádí nás jednoho po druhém
do Svého Nejsvětějšího Srdce.
Veleben buď náš Pán,
Který nese naše břemena
a sdílí naše bolesti.

Pane?

Já jsem; vnímej Mou Přítomnost, useber se a naslouchej Mi;

(Poselství pro modlitební setkání.)

pokoj vám všem;

Já jsem Pán, váš Spasitel a Ten, kdo hledá vaše srdce; Já jsem Ten, který neúnavně stojí u každých dveří a klepe; Já jsem Ten, kdo sleduje hříšníka a moudrého zanechává v úžasu; Já jsem Ten, kdo rozšiřuje Svá požehnání a něžně vás připravuje na to, abyste mohli vstoupit do Mého Nového Jeruzaléma;1  Já jsem Nejsvětější Trojice, jeden Bůh ve třech a v jednotě Podstaty,2 který vás Svým Plánem Spásy připravuje na to, abyste se všichni spojili v jediné svaté stádo; Já jsem Ten, který zastavuje růst velkých stromů a dává růst malým;

nebojte se, milovaní, neboť zaseji dotéto pustiny nová semena Pokoje a Lásky; oživím Svou zahradu, aby ti, kteří jsou bezbožní a zkažení, viděli a poznali, že Má Božská Ruka je nad vámi nade všemi; kamenná srdce pochopí Mé Nekonečné Slitování a že Já, Svatý, jsem mezi vámi; držím tě za pravou ruku, vnímej Mou Přítomnost; neopustím tě, proto se neboj; ano, každého z vás vezmu za ruku a budu vás utvářet, abyste byli nazýváni dětmi Světla a sloužili spravedlnosti; Já, Pán, jsem řekl už na začátku, že chci, abyste byli svatí, jako Já jsem Svatý;

protože jsem váš Bůh a vy jste Můj lid, budete muset následovat Můj Zákon; Můj Zákon je Zákonem Lásky; učte se, jak Mě milovat; učte se, jak se Mi klanět; hledám vaše srdce; nenaslouchejte světu, naslouchejte Mému Lásky plnému Volání, naslouchejte tlukotu Mého srdce, každý úder je voláním k jedné duši;

pojďte ke Mně, do Mé otevřené Náruče, vrhněte se do Mého objetí a vnímejte tuto Lásku, kterou vás miluji, pociťujte tento Soucit, který mám s vámi se všemi! vraťte se ke Mně a uzdravím vás; vryjte si Má Slova do srdce a uchovávejte je v něm jako poklad; nedopusťte, aby Má Slova byla odváta větrem do čtyř světových stran;

pojďte, upřete na Mě svůj zrak a nedovolte nikomu, aby váš pohled odvrátil ode Mě; uvědomte si, jaké Milosti se vám dostává, když Já, Pán, ...

květino, překonej svou apatii;

Pane Ježíši, pomoz mi z toho!

těš Mě a slyš Mě;

Pomoz mi slyšet Tě, můj Pane.

3 jsem přítomen. Naprosto vážně a s veškerou Svou autoritou vás všechny žádám, abyste vyznali svou vinu a toužili po Mně. Můj Duch Milosti se vylévá na vás na všechny, aby vás vytrhl z letargie, která na vás těžce doléhá, a aby vás oživil dříve, než propadnete rozkladu. Proto otevřete uši a slyšte Mě. Vím, že většina z vás je teď mrtvá, i když si myslíte, že žijete, ale to je tím, že se zdráháte úplně se Mi odevzdat.

důvěřujte Mi a nevzpírejte se Mi; odevzdejte se, odevzdejte se a dovolte Mně, svému Milujícímu Bohu, abych se stal Únoscem vašeho malého srdce; nebojte se, jsem Láska a Láska touží po tom, aby vaše srdce zkrásnělo, proto pozorně čtěte Má Slova; mohou se vám zdát prostá, ale Já jsem Bůh Prostoty; Já jsem Mírný a Pokorný;

vím, že mnozí z vás si nepřestanou myslet, že se opakuji, ale to proto, že Má Slova k vám vůbec nepronikají! jestliže se opakuji, je to kvůli vaší letargii, kvůli vaší hluchotě a proto, že tak mnozí z vás neuvádějí Má Slova do praxe;

přicházím k vám se Srdcem na Dlani, přicházím vám nabídnout Svůj Pokoj a Lásku, přicházím vás všechny sjednotit do jediného Stáda, přicházím vzkřísit toto mrtvé století; pojďte a chvalte Mě, svého Pána, který k vám sestoupil z Nebeského Trůnu, aby vás pozvedl k Sobě a oživil; velebte Mě, vy všichni, kdo jste čekali, až na vás sestoupí Můj Duch Milosti; jděte a hlásejte Mou Spravedlnost všem národům; ať Mé Poselství dojde do všech končin země, ať všude slyší Mé Volání Lásky; jásejte a radujte se všichni, kdo po Mně žízníte, neboť vás naplním; osušte své slzy všichni, kdo jste dnem i nocí utlačováni, neboť jsem zde, abych vás potěšil a chránil;

Mé Nejsvětější Srdce vás všechny volá, abyste ke Mně přišli ve svatosti; opřete se o Mě a povedu vás ke Svému Svatostánku, kde na vás čekám dnem i nocí; každý den se vám nabízím; pojďte, pojďte a přijměte Mě ve svatosti a čistotě; neurážejte Mě; buďte čistí a svatí, když Mě přijímáte, useberte se a poznávejte Mou Živou Přítomnost v malé bílé Hostii; dejte Mi pocítit svou svatost a čistotu; ach, kdybyste jen věděli, jakou Milost vám nabízím!

pojďte, potěšte Mě tím, že budete rozjímat o Mém Poselství, potěšte Mě a žijte Mým Poselstvím, potěšte Mě a změňte své životy; šťastný člověk, který přemýšlí o tom, co mu dnes nabízím, a zkoumá své srdce i svou duši, protože ho pozvednu; šťastní jsou Mí kněží, biskupové a kardinálové, kteří ke Mně přicházejí jako onen celník,4 který přiznával svou vinu, protože v těchto srdcích Mé Slovo zakoření a vzkvete; sejmu závoj z jejich očí, aby viděli a svým srdcem pochopili, že potřebuji jen Lásku, Lásku a Adoraci;

ale běda! tolik z těchto služebníků propadlo kouzlu Satana! jak mohu strpět jejich formality a jejich zdánlivou pokoru, když v jejich nitru chybí láska? kdo tu zůstal, aby se Mi klaněl? kdo z nich bude první, aby dal příklad Mým dětem, přijde ke Mně se srdcem plným lásky, padne na tvář v Mé Svaté Přítomnosti a bude se Mi v tichosti klanět?

všechno, co od vás žádám, milovaní, je láska ve svatosti; hledám vaše srdce; pojďte a nabídněte Mi své srdce a Já je napojím Svou Láskou, abyste pak i vy mohli plnit srdce Mých dětí; Já jsem váš Svatý, který vám pokládá tuto prostou otázku: kde je stádo, které jsem vám kdysi svěřil, stádo, které bylo vaší pýchou?5 očistěte se, litujte svých hříchů, buďte poslušni Vikáře Mé Církve, Jana Pavla II, který vás nikdy nezklame, ale kterého vy odstrkujete a ignorujete; vy všichni, kdo se na něj ušklíbáte, velmi tížíte Mé Nejsvětější Srdce... zrazován, Já Jsem, a to Svými Vlastními ... neboť jak dlouho ještě chcete být Mému stádu klamnou oázou? přeludem v nekonečné poušti?

bratři, nechci po vás nic jiného než Lásku; pojďte a adorujte Mě, nemarněte čas tím, že Mě hledáte tam, kde nejsem; buďte příkladem Mému stádu; Láska čeká, pojďte a klanějte se Mi, pojďte a adorujte Mě, svého Boha a svého Krále; vraťte se ke Mně, Mí bratři, a Já, váš Ježíš, se Srdcem pulzujícím nekonečnou láskou, se nad vámi slituji, přehlédnu vaše hříchy a nikdy vám nebudu připomínat ani jeden z nich;

hledejte Mě, dokud Mě můžete najít v Mém Milosrdenství6 a Já přijdu a otevřu oči slepých a uši, které jsem učinil hluchými, odpečetím; dovolím vám vidět Mé Světlo a slyšet a chápat Mé Slovo, abyste se mohli obrátit a byli schopni velebit, vychvalovat a oslavovat Mě, svého Boha, z hloubi svého srdce;

Já, Pán, kladu Ruku na vaši hlavu a žehnám vám; buďte jedno;

   

žehnám ti, Mé dítě; pojď, slyš Mou Matku;

květino, vnímej Mě; miluji tě, pamatuj si, že tě budu bránit, jako lvice brání svá mláďata; buď požehnána a slyš Mé Poselství:

Má děťátka, neodporujte Božímu Volání; odevzdejte se Mu, opřete se o Něho a nechejte Ho vládnout ve svém srdci; naslouchejte Mu a dělejte, co vám říká; Já jsem vaše Svatá Matka, která vám všem připomíná, že Pánovo Slovo je Život, Boží Slovo je Světlo; mnozí z vás slyší Jeho snažné Prosby Lásky, ale jakmile opustíte tyto prostory, svět vás stáhne zpět, a tak je Jeho Volání Lásky zapomenuto;

v minulém Poselství jsem vás prosila, abyste rozjímali a zkoumali své svědomí; dnes se vás ptám: proč mnozí z vás, kteří slyšeli Mé Poselství, dnes přicházejí, aby slyšeli další, když o tom minulém ani nerozjímali, ani si je znovu nepřečetli?

Mé Neposkvrněné Srdce vás všechny miluje, drahé děti, a proto vás dnes prosím, abyste si znovu přečetli Mé dřívější Poselství a uvedli je do praxe; všechny vás miluji, nikdy nezapomeňte, že Mé Neposkvrněné Srdce je balzámem na vaše starosti;

žehnám vám všem ve Jménu Otce i Syna i Svatého Ducha, amen;

(Z Písma Svatého se četlo z prvního listu Timoteovi 4, 1-166, 20-21, ze druhého listu Timoteovi 2, 14-26 a 3, 1-17.)


1   Tzn. do našeho nového stavu, až budeme očištěni.
2  Pozn. překl.: v angl. orig. „I am the Holy Trinity, all in One and the Same“.
3   Ježíš pokračuje v diktování.
6   Dříve než přijde Jeho Spravedlnost.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message