DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Ježíš znamená Spasitel
Proč se nám Pán dal poznat?
Je třeba obrovského pokání

Březen 1989

(Poselství pro Biarritz ve Francii. Toto poselství má být přečteno při modlitebním shromáždění ve velikonočním týdnu.)

Pokoj vám všem.

Jsem Pán. Milovaní, přicházím k vám prostřednictvím Své služebnice a budu mluvit skrze ni. Ach, Moji Milovaní, daruji Svůj Pokoj tomuto domu. Pojďte, pojďte a slyšte Mne nyní. Jsem váš Bůh a váš Stvořitel, který do vás vdechl Život. Posvětil jsem vás láskou. Jsem Zdroj Svrchované Lásky a stvořil jsem vás proto, abyste Mě milovali. Duše! Jste Mé, jste Má setba.

Tolik bych si přál, abyste plně chápali Má Slova. Věřte v Má Božská Díla, věřte v Mou Nekonečnou Lásku a Překypující Milosrdenství, věřte ve Mne! Slitovně sestupuji dolů, abych vás znovu oživil, abych vás vyburcoval z této únavy a netečnosti, která se na vaše oči položila jako závoj. Jsem Ježíš a Ježíš znamená Spasitel.

Jak bych se mohl na to dívat, že jdete do stále hlubší temnoty a nespěchal se vám na pomoc? Já, který jsem Pán, Svatý Svatých a Který jsem obklopen nesčetnými anděly všech hodností, kteří Mě neustále vzývají a ctí, jsem opustil Svou Slávu a Svůj Nebeský Trůn, abych sestoupil k vám a zachránil vás před věčným ohněm. Opustil jsem Nebe, Své Království, abych vstoupil do vašeho Zničení a Zpustošení na této zemi. Ano, opustil jsem Svůj Trůn, obstoupen cherubíny, abych byl v chudobě zrozen do lidského pokolení, pro vaši spásu. Já, Pán pánů, kterého Nebesa od Věčnosti velebí, jsem dopustil, aby Mě lidé ponižovali. Nastavil jsem Svá záda k bičování. Dovolil jsem jim korunovat Mě trním. Dovolil jsem jim, aby Mě hanobili a poplivali Mou Tvář. Dovolil jsem jim, aby Mě ukřižovali, to všechno z Lásky k vám.

Ó, děti Ukřižovaného! Jak jste na to všechno mohli zapomenout? Moudrost sestoupila, aby se Jí podle zákona zmocnilo násilí. Byl jsem opovrhovaný a odmítaný lidmi, abych nesl vaše trápení. Byl jsem přibitý na Kříž, abych vás osvobodil. Dovolil jsem vám probodnout Mne, vy však jste se dostali na svobodu. Přijal jsem nejbolestnější smrt, aby vaše duše žila a byla schopna podílet se na Mém Království. Prolil jsem Svou Krev, abyste mohli dospět do Věčného Života. Kvůli vám jsem na Sebe nechal pohlížet jako na hříšníka.

Dnes se Mé Rány znovu otvírají, pro zlobu této generace. Nesčetněkrát k vám volám, obraťte se. Vraťte se ke Mně! Miluji vás věčnou láskou! Pojďte a buďte se Mnou v Míru. Nebudu vás trestat, osvobodím vás. Proto se obraťte! Pak už vás nebudu kárat jako Bezbožníky, budete se nazývat Mým Vlastnictvím. Nebudete sirotci, máte Otce v Nebi, nanejvýš Něžného Otce. Všechno, oč vás prosím, je uznání této skutečnosti. Vraťte se zpět ke Mně a ožením se s vámi na věky. Budu Vás korunovat Spravedlností, Věrností, Čistotou, a s nevýslovnou Něhou vás budu učit, abyste Mi byli věrni. Polapím vaši lásku a vezmu ji do Svého Srdce, aby zkrásněla. Jako Manžel vás budu zdobit Svou Láskou a Svým Pokojem.

Milovaní, nemějte ze Mne strach. Ó, pojďte, pojďte ke Mně. Padněte do Mé Láskyplné Náruče, Já vám nebudu nic vyčítat. Jsem tu, abych zapomínal a odpouštěl. Nedejte se přece tak snadno nalákat Satanem. Otevřete své oči a dívejte se, otevřete uši a slyšte Mé Volání shůry, otevřete svá srdce a pochopte, že jsem to Já, Ježíš, kdo vás volá. Stvořil jsem vaši duši, aby žila věčně. Chcete o tom rozjímat?

Jsem Svatý. Šťastné jsou duše, které oblékly svatost, neboť Brána Nebes pro ně nebude překážkou. Běda však těm duším, které si své šaty, plné skvrn, nevypraly dočista, ty nebudou schopny vstoupit do Mého Království. Obraťte se a kráčejte Mou Cestou, naslouchajíce Mému Láskyplnému Volání. Rozjímejte o Mém Poselství, žijte Mé Poselství.

Já Pán Ježíš Kristus, vás všechny miluji. Z celého Svého Srdce vás miluji.

Žehnám každému z vás.

(Slova naší Svaté Matky pro modlitební setkání v Biarritzu, Francie.)

Pochválen a veleben buď Pán! 

Děti, slyšte Slova Moudrosti, nikdy nezapírejte Pána! Hledejte Pravdu a neodporujte Jí. Ptejte se sami sebe: "Proč se nám Pán dal poznat?" Milovaní, Pán k vám přišel s Láskou a Slitováním, neboť dnes zbloudilo tolik lidí, aniž by o tom měli ponětí. Vaše doba je mrtvá a Ježíš hledá vaše duše, aby je znovu oživil. Otevřete svá srdce. Dovolte Pánu, aby do nich vstoupil, jak jinak by vás mohl uzdravit? 

Jsem vaše Svatá Matka, která dnem i nocí pláče nad vašimi zbloudilými dušemi. Bůh vás varuje nesčetnými Znameními kolem dokola po celé zeměkouli. Žijete na Konci Časů. Děti, vraťte se zpátky k Nám, slyšte Naše Volání. 

Modlete se ke Mně a budu vaší prostřednicí. Pojďte a modlete se s láskou. Jsem vždycky s vámi, i když Mě nevidíte. Milovaní, jsme vždycky Přítomní. Potěšte Pána tím, že budete pamětlivi Jeho Přítomnosti. 

Všem vám žehnám ve Jménu Otce i Syna i Svatého Ducha. Amen.

(Pán mně odkázal na Písmo: 2 Tim 3,1-17.)

Ježíši?

Já jsem to. Vnímej Mou Přítomnost. Láska tě miluje. Budu ti připravovat cestu při všech těchto modlitebních shromážděních. 

Dovol Mému Duchu, aby v tobě působil, aby v tobě dýchal. Budu tě učit ochotě, budu tě učit nevyvyšovat se, budu tě učit, jak zůstat malá. Můj Duch je nad tebou. Přeji si lásku. Žádám lásku, aby zmizelo bezpráví, lásku jako dostiučinění za škody, způsobené Mé Církvi, lásku, aby sytila Mé hladovějící beránky, lásku, aby splácela zlo, lásku, aby utišila Mou neuhasitelnou žízeň. Ó Mé dítě! Velice mnoho je potřeba napravovat. Je zapotřebí obrovského pokání. Ale je vás tak málo, jen hrstka upřímných a kajících. Malý zbytek Mého tvorstva je upřímný. A tolik je těch, kdo věnují pozornost Mým Znamením jen z touhy po senzacích. To je všechno! Vidíš je sama,1 tyto duše. 

Má Znamení ti nebyla dána proto, aby se na zemi stala senzační podívanou. Žádám slavnostně všechny ty senzacechtivé, ať pokorně přijdou ke Mně a modlí se. Pojďte ke Mně, neshánějte se po znameních a zázracích. Přicházejte ke Mně s modlitbami. Buďte svatí, litujte a často se postěte, nenaplňujte své duše prázdnými iluzemi, těmito věcmi nemohu uspokojit vašeho ducha, znovu byste se ode Mne odvrátili ... kde je Duch, kterým jsem vás vybavil? Ať se vaše srdce drží Mých zásad.

Sklopte své oči přede Mnou, poklekněte v Mé Svaté Přítomnosti a litujte své zloby. Já, Pán, pozvednu ponížené. Pojďte ke Mně a slyšte Můj Hlas, přijďte v pokoře a s upřímným srdcem, a naleznete Moudrost. Mému Srdci neudělají radost ti, kdo se pídí po senzacích, ani ti, kdo tvrdí, že konají dobro, ale ve skutečnosti přicházejí jen ze zvědavosti. Jak málo se naučí! 

Mé dítě, i když nejsi schopna plně pochopit celou Mou Moudrost, byl jsem a jsem tvůj jediný Učitel. Vedu tě kupředu, stupínek za stupínkem, krok za krokem. Vychovávám tě na Cestách Moudrosti. Vedu tě na stezku ctnosti. Nepokoušej se hledět napravo nebo nalevo, drž se pevně všeho toho, co jsem ti dal. 

Mé dítě, daruji ti Svůj Pokoj. Políbíš Nohy svého Pána? 

Ano, Pane. 

Pojď, Já jsem Přítomen.


1 poznávám ty, kteří se shánějí jen po senzacích


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message