DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Buďte Mým Odleskem

10. ledna 1989

(Poselství pro modlitební skupinu.)

Pane!

Já jsem;

vše, co od vás žádám, je modlit se ve svatosti; modlete se bez přestání, modlete se srdcem; buďte k sobě navzájem laskaví; buďte Mým Odleskem, Obrazem Mého Božství; buďte jako zrcadla, v nichž se odráží Má Svatost a Čistota; ať na vás svět vidí, že jste Moji, že jste děti Lásky, neboť kde je Duch Páně, tam je Svatost a Láska, tam je Světlo, tam je průzračný jas; milujte se tedy navzájem, milujte své nepřátele! buďte dokonalí, jako je Dokonalý váš Otec v Nebesích!

buďte všichni požehnáni, žehnám těm, kdo přišli poprvé; vpravdě vám říkám: Já jsem Brána Věčného Života; ten, kdo ve Mě věří, i kdyby byl mrtvý, bude žít; Já jsem Vzkříšení, přijměte Můj Pokoj; nabízím vám Svůj Pokoj, přijměte jej a šiřte jej po celém světě; buďte Mými dětmi, ať ve vás každý člověk pozná Mě;

(Těsně před tím, než mě Pán poslal s tímto Poselstvím na veřejnost, někdo přišel a daroval mi překrásnou sochu Panny Marie z Fatimy, asi 70 cm vysokou. Pochopila jsem, že Panna Maria přišla právě včas, aby mě doprovázela na všech mých setkáních pro veřejnost.

Na jednom takovém setkání poblíž Lausanne mi řekli, že nemám brát Fatimskou Pannu Marii s sebou, protože už všechno zařídili. Té noci jsem ve snu uviděla Pannu Marii z Fatimy, tutéž sochu, jak se na mě dívá. Prosila jsem Ji, ať mi dá znamení, abych věděla, zda jsem tomu správně porozuměla, že mě chce doprovázet na shromážděních, a sotva jsem to dořekla, Panna Maria rozpřáhla Svou náruč a pevně mě objala. Když jsem se probudila, Panna Maria z Fatimy to samé ráno napsala: „Prosím, nenechávej Mě tady, vezmi Mě s sebou!“)

Vassulo, přijmi Můj Pokoj; čti znamení, která ti Pán dává, správně je rozlišuj a jednej podle nich;

Prosím tě, pomáhej mi, abych si jich všimla.

pomáhám ti;

Děkuji Ti, Svatá Matko.

(Včera jsem slyšela o reakci jednoho kněze, který se o mně doslechl. Řekl: „Pryč od ní, je to šarlatánka!“ Jistým způsobem mě jeho poznámka potěšila, protože jsem obviňována, že všechny klamu, stejně jako byl Ježíš farizeji obviňován, že je falešný prorok. Připomnělo mi to poselství, které mi dal (7. prosince 1988). Ježíš mi mnohokrát řekl, že budu obviňována, pronásledována a podrobně zkoumána. To jen potvrzuje Jeho slova. Jsem šťastná, protože jsem obviňována a pronásledována kvůli Němu.)

Mé dítě, modli se za ty, kteří tě obviňují a odsuzují, modli se za ně, aby otevřeli svá srdce; modli se za všechny ty duše, které nepoznávají Milosrdná Znamení našeho Pána;

zůstaň se Mnou; my, společně?

Ano. My, společně.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message