DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Vyčkávání znamená spánek

19. srpna 1988

Chci Ti jen říct,
jak velice Tě miluji
a chtěla bych Ti, Pane, poděkovat
za všechno, co jsi pro Mě udělal
a stále děláš.
Nikdy Ti nebudu schopna
odplatit za všechny ty milosti.

Pane?

Já jsem;

květino, spolehni se na Mě, dám i těm nejubožejším z vás; Já jsem Propast Milosrdenství, ale k Mé velké lítosti mnozí z vás zapomněli, jaký skutečně jsem; nejsem Bůh, který má Své oblíbence, jsem Spravedlivý; dávám i těm nejhorším z vás;

naplňuj Mé Nejsvětější Srdce radostí! daruj Mi svou lásku, a i když je mnohdy vlažná, přijmu ji; dej Mi svou lásku a Já ji zdokonalím Svým Božstvím; přicházej ke Mně jako teď, bez vlastních zájmů, a obětuj Mi svou lásku; nečekej, až budeš dokonalá, abys Mi nabídla svou lásku, nečekej, až budeš svatá, abys Mi nabídla svou lásku; přijď tak, jak jsi, se všemi svými chybami, a Já, ve Své Čistotě, proměním tvou lásku v čistou lásku, kterou ti vrátím z nebe a která se na tobě bude zrcadlit; malá duše, všechno, co Mi obětuješ, učiním krásným; pojď tedy ke Mně taková, jaká jsi, a nabídni Mi svou lásku, tuto lásku, která mnohým chybí!

duše! kdybys jen věděla, kolik duší teď trpí v očistci... vysvoboď je z očistce, aby mohly přijít ke Mně; touží po tom, aby byly se Mnou, ale nejsou toho schopny kvůli skvrnám na svých duších; vysvoboď je modlitbami a oběťmi; vysvoboď je tím, že Mě miluješ, že se Mi klaníš; vysvoboď je tím, že se připoutáš ke Mně a k Mému Kříži; vysvobozuj je skutky lásky; vysvoboď je tím, že se Mnou sdílíš Má utrpení; Vassulo, tyto duše umírají touhou po Mně, aby se Mnou byly znovu a navěky sjednoceny, ale předtím, než budou se Mnou, se musí očistit;

Pane, řekl jsi: „aby se Mnou byly opět sjednoceny…“ Byly tedy po své smrti nějaký čas u Tebe?

vysvobodil jsem jejich duše z těla, na okamžik jsem jim ukázal Svou Svatou Tvář, v jediném okamžiku jim byl sňat závoj z očí, aby Mě mohli vidět v Mé Čistotě a v Mém Světle, a oni si tváří v tvář Pravdě uvědomili, jak jsou jejich duše poskvrněné hříchem; navzdory své vroucí touze padnout do Mé otevřené náruče1 a následovat Mě, rozumí tomu, že to není možné, dokud se jejich duše neočistí; ve své lítosti, proniknuti bolestí nad svými hříchy, klesají zpět a připravují se k očistě; ta bolí a pálí víc, než lze slovy vyjádřit, neboť Mě nemohou vidět; Má nepřítomnost je spaluje, a je to právě Má Nepřítomnost, která je příčinou jejich největší trýzně v očistci; podle míry svých hříchů procházejí ohněm různých dalších bolestí;

připravuj svou duši předem, tvorstvo, nečekej, až na tebe padne stín smrti; udržuj svou duši čistou a bez poskvrny; živ se Mým Tělem a pij Mou Krev tak často, jak jen můžeš; často lituj svých hříchů, buď připraveno na tento den; posti se, neboť půst ti pomáhá; naslouchej Mému Hlasu a připrav svou duši, jako bychom se měli setkat už dnes; nečekej, neboť vyčkávání znamená spánek, vyčkávání znamená nechat své lampy bez oleje; buďte připraveni na setkání se svým Spasitelem;

miluji vás k zbláznění, proto pochopte, že vás chci všechny ve Svém Nekonečném Milosrdenství připravit;

(Později:)

(Svatá Maria.)

Maminko?

přijmi Můj Pokoj;

jsem tvá Maminka; ano,2 Má Vassulo, byla jsem to Já; tvé dítě zachránily Mé slzy a Mé prosby k Otci; miluj Otce, neboť On je Nejslitovnější;

Co mám říci? Jakákoliv slova vděčnosti nemohou stačit. Cokoliv řeknu nebo udělám, nebude nikdy dost!

Mé dítě, zřekni se sama sebe pro Něj; odevzdávej se často; to se Bohu nesmírně líbí; buď plná důvěry, neboť jsi v Jeho Rukou; dám ti Svůj Pokoj; oslavuj Boha tím, že Ho posloucháš;

Dobrořečím Ti, Matko.

žehnám tobě a tvé rodině;

(Později, když jsem se trochu uklidnila:)

Vassulo, ráda bych ti řekla, že se už brzy vyplní mnohé z toho, co jsem předpověděla ve Fatimě; Já jsem Milostí plná a chci je začít vylévat na Své děti, počínajíc tímto rokem; čas je blízko, a protože už zbývá jen málo času, Já, vaše Svatá Matka, vám budu blíže, než kdy předtím; na mnohé z vás vyleji Své Milosti, abych vás zkrášlila a přivedla blíže k Ježíši, který tak nesmírně trpí;

ach, dcero... pokaždé, když se k Nám vrátí jedna duše, je z Našich Srdcí vytažen jeden trn; trn je vytažen a nahrazen květinou pokaždé, když k Nám někdo zvolá: „miluji vás!“

pokoj tobě, dcero;

my, společně?

ano; my, společně;


1 To dosvědčuje, že to není Bůh, kdo před námi zavírá dveře. Překážka je vždy na naší straně.
2 Zde mi Panna Maria řekla něco ohledně mého staršího syna. Naše Matka mi dala pochopit, že to bylo díky Ní a Jejím prosbám k Otci, že můj starší syn přežil svou nemoc. To se stalo před třinácti lety. To mě velice rozrušilo a zároveň velmi dojalo.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message