DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Tříbení
Nový Jeruzalém

 

17. srpna 1988

Můj Pane?

Já jsem to. Jsem tvůj Vykupitel, důvěřuj Mi. Přišel jsem, abych skrze tebe dal Své Poselství Pokoje a všeobjímající Lásky a ukázal celému tvorstvu Své Svaté Srdce a jak vás miluji.

Ó, Vassulo! Mé Slitování s vámi se všemi je Veliké! Milé duše, čas vašeho tříbení se blíží, co budu konat, děje se z lásky. Vaše tříbení bude proto, aby vás zachránilo před pekelnými branami. Sestoupím na vás jako blesk a obnovím vás Svým Ohněm. Můj Duch Lásky vás zachrání tím, že vás přitáhne k Lásce a utvoří z vás oheň lásky, která vás stravuje. Vyleji z nebe Svého Svatého Ducha, posvětím a očistím vaše zhanobené duše, jako se zlato čistí v ohni. Poznáte Čas Spásy, když sestoupí Můj Duch Lásky. Dokud se to nestane, neuvidíte Nové Nebe a Novou Zemi, které jsem vám předpověděl.

Mé dítě, Mým Ohněm, Mou Láskou, Mým Slitováním a Mou Spravedlností Má setba1 vyraší a vzroste. Jako lilie, tváří v tvář slunci, budou hledat Mé Světlo a Mou Rosu. A vyleji Své Světlo ze Svého Nebe a zkrásníte, a Má Rosa vás bude živit, abyste viděli novou epochu Lásky.

Mou Silou bude odstraněna všechna zloba, zvrácenost a zlo bude smeteno. Sestoupím na vás jako mocný proud očistné vody a smyji všechno vaše zlo, zase se zaskvějete jako sloupy ryzího zlata.

Svými Proudy Žhnoucí Lásky smyji všechno, co je falešné a převrácené. Tak jako prach spláchne několik kapek deště, tak Můj Duch Nejčistší Lásky smyje všechny vaše viny, které poskvrnily vaši duši.

Já, tvůj Spasitel, tě, tvorstvo, obnovím a nabídnu ti Svůj Dar. Můj Dar sestoupí z Nebe.2 Přichází Nový Jeruzalém, Obnovená Církev, Čistá a Svatá, neboť Já, ten, který byl, který je a který přijde, budu žít uprostřed Ní a uvnitř Její Duše. Vy všichni budete vnímat Její životnost, protože v Ní bude stále pulzovat Mé Svaté Srdce.

Já, Pán pánů, jsem jako oheň3 a Mé Svaté Srdce žhne Plameny, velice si přeji zahalit vás všechny, přenést vás do Výhně Lásky, abyste úplně uchvácení vzplanuli v extázi lásky ke Mně, svému Milovanému Bohu!

Ano, chci z každého z vás učinit živý hořící oltář, planoucí Mým Ohněm. Ó, tvorstvo! Když Můj Oheň uchvátí vaše srdce, pak konečně budete ke Mně volat:

"Jsi Jeden-a-Jediný-Bůh, Spravedlivý, jsi vpravdě Beránek. Ty Jsi náš Nebeský Otec, jak jen jsme mohli být tak slepí? Ó Svatý svatých, buď-v-nás, žij-v-nás. Přijď, ó Spasiteli!"

A po tomto volání z vaší strany už nebudu váhat. Skutečně na vás sestoupím, rychle jako blesk, a budu žít mezi vámi. A vy, milovaní, poznáte, že jste od Počátku Mým vlastnictvím a Mou setbou.

Budu pak mezi vámi a budu vám vládnout věčnou láskou. Já budu vaším Bohem a vy budete Mým vlastnictvím. Milé duše, jednejte se Mnou jako se svým Králem, korunujte Mě svou láskou.

My, nás? Pojď.


1 tím jsme míněni my
2 Pán mi dal vizi miliónů andělů, jak sestupovali z nebe a jako na podnose drželi nové město. Nová, Požehnaná Církev sestupovala z nebe
3 Pán vypadal velmi netrpělivě 'v ohni'


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message