DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Očista - Nový Jeruzalém

17. srpna 1988

Můj Pane?

Já jsem. Jsem tvůj Vykupitel, tak Mi důvěřuj. Přišel jsem, abych skrze tebe předal celému světu Své Poselství Pokoje a Lásky a ukázal celému tvorstvu Své Nejsvětější Srdce a jak vás miluji.

Ó Vassulo! Mé Slitování s vámi se všemi je Veliké! Drahé duše, čas vaší očisty se blíží. Co budu konat, vykonám z lásky, vaše očista vás má zachránit před branami pekla. Sestoupím na vás jako blesk a obnovím vás Svým Ohněm. Můj Duch Lásky vás zachrání tím, že vás přitáhne k Lásce a utvoří z vás stravující plamen lásky. Vyleji z nebe Svého Ducha a vaše poskvrněné duše proměním v duše bez poskvrny, zrovna tak, jako se čistí zlato v ohni. Poznáte Čas Spásy a to, když sestoupí Můj Duch Lásky. Dokud se to nestane, neuvidíte Nové Nebe ani Novou Zemi, které jsem vám předpověděl.

Mé dítě, Mým Ohněm, Mou Láskou, Mým Slitováním a Mou Spravedlností Má setba1 vyraší jako nové lilie obracející se za sluncem a budou hledat Mé Světlo a Mou Rosu. A vyleji z Nebe Své Světlo, zkrášlím vás a Má Rosa vás bude živit, abyste spatřili novou epochu Lásky.

Mou Silou bude odstraněn všechen hřích, zvrácenost a zlo. Sestoupím na vás jako mocný proud očistné vody, odplavím všechno vaše zlo a učiním z vás sloupy ryzího zlata.

Svými Proudy horoucí Lásky odstraním všechno, co je falešné a nepravé. Tak jako prach spláchne několik kapek deště, smyje Můj Duch Nejčistší Lásky všechny vaše viny, které poskvrnily vaši duši.

Já, tvůj Spasitel, tě, tvorstvo, obnovím a nabídnu ti Svůj Dar. Můj Dar sestoupí z Nebe,2 zářící Nový Jeruzalém, Obnovená Církev, Čistá a Svatá, neboť Já, ten, který byl, který je a který přijde, budu žít uvnitř Ní, v samotné Její Duši. Vy všichni budete cítit, jak v Ní pulzuje život, protože v Ní bude tepat Mé Nejsvětější Srdce.

Já, Pán Pánů, se nedám zastavit3 Mé Nejsvětější Srdce plane žhnoucími Plameny a chce vás všechny pohltit a vrhnout do Výhně Lásky, abyste v tomto vytržení a návalu lásky zahořeli ke Mně, svému Milovanému Bohu!

Ano, z každého z vás učiním živoucí oltář, planoucí Mým Ohněm. Ó tvorstvo! Až Můj Oheň zapálí vaše srdce, konečně ke Mně budete volat:

„Jsi Jeden-a-Jediný-Bůh, Spravedlivý, jsi vpravdě onen Beránek, Ty jsi náš Nebeský Otec. Jak jen jsme mohli být tak slepí? Ó Svatý Svatých, buď v nás, žij-v-nás. Přijď, ó Spasiteli!“

A po tomto vašem zvolání už nebudu váhat. Sestoupím na vás rychle jako blesk a budu žít mezi vámi. A vy, milovaní, si uvědomíte, že jste byli od Počátku Mým vlastnictvím a Mou setbou.

Pak budu mezi vámi a budu vám vládnout věčnou láskou. Budu vaším Bohem a vy Mým vlastnictvím. Drahé duše, jednejte se Mnou jako se svým Králem a korunujte Mě svou láskou.

My, společně? Pojď.


1 Semena představují nás.
2 Pán mi dal vizi milionů andělů, jak sestupovali z nebe a drželi nové město, jako na podnose. Nová Požehnaná Církev sestupovala z nebe.
3 Pán vypadal velmi nedočkavě, hořel nedočkavostí.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message