DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Vaše odpadlictví zradilo Mou Církev - Velké Obrácení
Dětská slova lásky

16. srpna 1988

Pane?

Já jsem, nikdy nepochybuj, to jsem Já, Ježíš Kristus; volal jsem vás ze Svého Kříže, volal jsem vás ve Své smrtelné úzkosti, abych vám ukázal, v jakém stavu se dnes nacházím, Já, který jsem Hlavou Církve; Obraz toho, jak ležím mrtvý v náručí Své Matky,1 je symbolem, který ukazuje, jak vaše odpadlictví zradilo Mou Církev;

chápeš, dcero, vedl jsem tě, abys viděla skutečný stav dnešní Církve; viděla jsi na Mé Matce Její utrpení a v Jejím Náručí Mé mrtvé tělo, zrazené, potlučené, zbičované, probodené a ukřižované; a přesně tak vypadá Má Církev dnes; Má Matka nad Ní prolévá krvavé slzy, tak jako plakala nad Mým Tělem na Golgotě, ale zakrátko bude Má Církev obnovena, proměněna a vzkříšena, tak jako Já, Pán, jsem byl Vzkříšen; už déle nezůstane v tomto žalostném stavu; Moji nepřátelé zničili Můj Chrám, ale Svou Mocí, sestupující z nebe a Svou Milostí, jsem Já, Pán, znovu vybudoval Svůj Chrám za pouhé tři dny;

slibuji vám, že Má Církev znovu ožije a že bude obnovena a proměněna tak, jako Já jsem byl proměněn; znovu zbuduji Svůj Chrám a Bezúhonnost bude obepínat Její bedra, a Věrnost bude Pásem kolem Jejích boků;2 a Čistota bude Její Pochodní, aby ve Svém Světle vedla a tříbila všechny ty, kdo zneuctili Mé Jméno; neboť Já, Pán Pánů, Beránek, budu žít v Církvi, která bude přijata Mými vlastními, stejně jako jsem byl přijat Já Svými vlastními po Svém Zmrtvýchvstání; pak, jako matka, která utěšuje své dítě, budu těšit i Já vás; s velkou láskou vás sevřu ve Svém Náručí;

ach, milované děti, připravuji pro vás Nové Nebe a Novou Zemi, kde budete žít; Zemi plnou plodů, které pocházejí ze Stromu Života; Jeho plody se budou jmenovat Pokoj, Svatost a Láska, protože Jeho Kořenem3 je Láska; potom budete hledět na Mě, svého Boha, naplněni Mým Svatým Duchem jako o prvních Letnicích; Můj Duch vás naplní Láskou... zkrášlím Svou Zahradu, zavlažím Své květinové záhony; Má rosa Spravedlnosti na vás sestoupí, milovaní, a Mé Světlo posílí vaše stonky a dám zazářit kázni;

odvahu, dcero; odvahu, milovaní; vím, že je těžké žít v pustině, ale Konec těchto Časů4 je blízko; brzy sestoupím, abych vás očistil; Já, Pán, vám naprosto vážně a s veškerou Svou autoritou říkám, že vás překvapím a přinesu vám Své Světlo; Má Nebesa otřesou zemí a všichni, kdo Mě milují, padnou na kolena a budou Mě velebit; mnozí si na Mě vzpomenou a vrátí se ke Mně; toto bude známo jako Velké Obrácení Církve;

ale, k Mé velké lítosti, se najdou i tvrdohlavé duše, které se budou rouhat Mému Svatému Jménu, a kteří budou bojovat na straně Mého nepřítele; tyto duše Mě budou odmítat ještě víc; až se to stane; Satan je smete a strhne je s sebou do Věčného Ohně;

Vassulo, vnímej Mé Nejsvětější Srdce… trpím více, než se dá lidskými slovy vyjádřit, když vám musím říkat takové věci, neboť Já Jsem Bohem Lásky, Bohem Slitování, Já jsem však i Bohem Spravedlnosti a musím být vaším Soudcem, když se Mé tvorstvo staví proti Mně; Má Duše je zraněna a Má Krev teče Proudem; všechny vás miluji! ale vy jste Mě zranili; Já jsem váš Svatý, ale vy jste Mě probodli; Já jsem váš Spasitel, který na vás ze Svého Kříže volá: Pojďte zpět ke Mně! vraťte se ke Mně! pojďte a buďte svatí, jako Já Jsem Svatý!

pojď, dítě, jsem s tebou; uchovávej Mě ve svém srdci a dej Mi spočinout; buď se Mnou jedno;

Ano, můj Pane. Klaním se Ti.

klaněj se Mi a dopřej Mi odpočinku; jsem tak unavený…

Společně, my, Pane?

ano; společně, my, po všechny věky;

Amen.

(Později:)

(Svatá Maria:)

Vassulo, udržuj se Mnou důvěrný vztah; říkej Mi Maminko, přijmi Můj pokoj; miluji tě;

Taky Tě miluji. Uč mě milovat Tě víc.

Vassulo, umístil jsem tě do Svého Nejsvětějšího Srdce;

Pane, děkuji Ti za to, že mi dáváš tuto milost, setkávat se s Tebou, vnímat Tě a vidět Tě.

to je Můj dar tobě; nicméně nezapomínej na to, že jsem ti ho dal kvůli Svým zájmům a ke Své Slávě; hýčkej Mě svou láskou; navoň Mě svou láskou; utěš Mě svou láskou; oslav Mě, Svého Pána, svou láskou; pozvedni svého ducha ke Mně, a jen ke Mně; Já Jsem Jediný, na kterém záleží; Já Jsem Všechno, Já Jsem Věčný, Alfa i Omega, Já Jsem Ten-Který-Zachraňuje, tvůj Stvořitel, Já Jsem Svatý Svatých, Já Jsem Duch Lásky, tak pojď ke Mně; vím, jak jsi křehká, pojď ke Mně a miluj Mě; vždy ti připomenu, že Já Jsem tvůj Bůh;

ať bys byla jakkoli slabá a ubohá, Má Síla tě podrží; nejdražší duše, pamatuj si ještě jednu věc, a sice že nikoho nepotřebuji; Já Sám si stačím, abych dokončil Svá Díla, ale rád se o Svá Díla dělím se Svým stvořením; tak se na Mě podívej a raduj se, duše, že jsem tě tak vyznamenal; je mnoho těch, kteří by toužili vidět, co vidíš ty, a nikdy to neviděli, slyšet, co slyšíš, ale nikdy to neslyšeli, cítit, co cítíš ty, ale nikdy jim to nebylo dáno, proto se raduj, duše! jásej! zahrň Mě chválou, korunuj Mě girlandami Lásky; navoň Mě vůní kadidla, ozdob Mě svými dětskými slovy lásky; dobrořeč Mi, svému Pánu, a chval Mě, milovaná;

vždy budeš mít ode Mne Můj Chléb, a v hojnosti; budu sytit tvou duši; Já jsem tvůj Spasitel a slibuji ti, že ti budu až do konce vždy nablízku tímto zvláštním způsobem;

Moudrost nabízí své prostředky nejen spravedlivým, ale i nespravedlivým; pojď;
1 Sousoší Svaté Marie a Ježíše po ukřižování v San Sylvestro v Římě.
3 Zvítězil Lev z Judova kmene, Davidův Výhonek(Zj 5, 5). Toto porozumění mi bylo dáno později, a to 1. září 1988.
4 Časů Odpadlictví.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message