DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Svobodná vůle - Shromáždím Své rozptýlené beránky

7. května 1988

(Svatá Maria.)

Vassulo! vždy tě potěším, když na tebe budou vlci chrlit slova, která zraňují tvou duši; utiš žízeň Mého Syna; zmírni Jeho neuhasitelnou žízeň po Lásce; modleme se k Otci:

„Otče Slitování, klaním se Ti u tvých Nohou,
v Tebe Doufám, v Tebe Věřím,
Tebe nade všechno miluji; amen“

(Opakovala jsem to.)

Děkuji Ti, Svatá Maria, a dovol mi, abych se o Tebe opřela.

milovaná, Můj Syn a Já tě nikdy neopustíme;

naslouchej Mému Synu:

Já, Ježíš, tě miluji, duše;

Miluji Tě, Pane! Pane! Co budeme dělat?

(Měla jsem na mysli, jaké jsou další pokyny.)

vše bude vykonáno Mnou; Já jsem Jedna a jediná Svatá Neposkvrněná Ekklesia; modli se o tuto Jednotu; modli se za ty duše, které tě odmítají;

miluji tě; Já jsem s tebou po všechny dny;1 pojď ke Mně, když draví vlci skličují tvé srdce; naslouchej Mi; ten evangelický kněz znovu a znovu divoce bičuje Má záda; chtěl bych se zeptat (...), jestli chce přinést zadostiučinění za omyly toho kněze; modli se za tuto zbloudilou ovci; modli se za něj; konej, Má milovaná, zadostiučinění tím, že se budeš postit o chlebu a vodě každý pátek; chceš zmírnit utrpení Svého Spasitele? miluji tě, milovaná duše; slyš Mě, Vassulo:

Mé Království je mezi vámi;

Petře-Mého-Srdce, Petře-Mých-Beránků; toto je Svaté Jméno, které jsem mu dal: „Petr-Mých-Beránků“, ale Kainové ho zbavují trůnu a kradou mu Korunu, kterou jsem ho poctil; Já, Pán, ho miluji, neboť je milovaným Mé Duše; vrátím mu Korunu, kterou mu ukradli;

svrhnu falešná království, která oslabila Mé Tělo, kolísající království, království bez kořenů; zpřevracím tato falešná království a ve Svém Světle, jako zářící Pochodeň, zbuduji Své Pravé Království a Petrovi v plnosti vrátím jeho Trůn, na který ho usadím; dám mu do ruky železné žezlo, ve kterém mu předám moc vládnout jako pastýř; shromáždím Své rozptýlené beránky,2 a až to učiním, obejmu toto Stádo Svými Pažemi a nikdo! vůbec nikdo! dokonce ani ten zlý, nebude z tohoto Stáda schopen ukrást jediné jehňátko; přikryji je Svým Pláštěm a poskytnu jim útočiště ve Svém vroucím náručí a budu je chránit; Petrovi vrátím to, co jsem mu dal, když jsem byl v těle na zemi; každý bude jednat podle Mé Vůle, neboť toto vše, co se dnes děje, děláte vy, ne Já; oškliví se Mi anarchie a vzpoura proti Mně;

Vassulo! Má snoubenko! bratři! Já, Pán, žehnám každému vašemu kroku; Já, Pán, kterého hledáte, znenadání vstoupím do Svého Chrámu; stojím u vašich dveří a klepu, pustíte Mě dovnitř? přináším s Sebou Svůj Plán Spásy; Můj Svitek je napsán a připraven k pozření; je třeba říci, že jsem Svůj Plán Spásy, Míru a Lásky připravil tak, aby byl Petrův Stolec ctěn tak, jak měl vždy být; přicházím mu vrátit jeho pastýřskou Korunu; přijď blíže, Petře... přijď blíž, Petře... přibliž se ke svému Pánu;

Děkuji Ti, Pane.

nepřestávej s psaním; my, společně?

Ano, Pane; my, společně.


1 Zde zněl Ježíšův hlas velmi něžně a vroucně...
2 Ve vizi jsem viděla Anděly, kteří se snažili sehnat beránky do stáda.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message