DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Jsem Všemohoucí - Já Jsem

12. října 1987

(Jednou jsem na návštěvě u kohosi objevila vědecký časopis nabízející lidskému rozumu vědecká řešení, která musí odradit od každého duchovního díla. Tvrdilo se tam, že v dnešní době se všecko nadpřirozené dá 'přirozeně' vysvětlit. Jako možnosti vysvětlení se uváděly: rozštěpená osobnost, schizofrenie, podvědomí, přenos myšlenek, hypnóza, kolektivní hypnóza anebo autosugesce. Říkali např., že ti, kdo mají stigmata, si je dali sami, autosugescí. Dále: prý byli schizofrenní nebo měli sexuální komplexy. Vědci toho druhu, jak se zdá, chtějí pro všechno najít logické vysvětlení. Kdyby bylo po jejich, nebylo by žádných velkých proroků jako třeba Izaiáš, jejich případ by byl předmětem vědeckých kartoték. Brzy by nebylo stigmatizovaných světců, které by nebylo možné zařadit pod označení: schizofrenie, indukce na sebe sama, nebo autosugesce. Pro mne je to jasné, že bojují proti Bohu a snaží se dokázat, že není Všemohoucí.)

Ó můj Bože, proč?

Vassulo, je jich hodně, těch, kdo ve Mne nevěří.

Ale prosím Tě o jedno a myslím to vážně. Prosím Tě, znič všechny ty teorie, které se pokoušejí o Tvé zmizení. Jsou to Tvoji nepřátelé. Proč dovoluješ, aby se množily? Znič je, nebo rozruší naši víru. Prosím Tě, učiň to.1

Učiním to. Nezarmucuj se, nikdy nepochybuj, věř, nepřestávej psát. Milovaná, proto přicházím, protože vás nechci vidět ztracené, rozumíš tomu teď, Vassulo? Mé malé dítě, budu bdít nad tebou, abys nikdy nepadla.

A ti druzí? Já také nechci vidět, jak ostatní padnou. Přeji si, abys je podepřel, jako mne podpíráš.

Vassulo, všem vám přijdu na pomoc.

(Bůh se zdál spokojený.)

Ó můj Bože, odpusť mi mé náročné prosby. Jsem impulzívní, ale nesnáším nespravedlnost. Odpusť mi, že jsem byla tak smělá, ale chci říci ještě další věci.

Odpouštím ti, dítě. Řekni je.

Chtěla bych Ti říci, že za současného stavu věcí tyto lidi nikdy nebude možno přesvědčit, ani na smrtelné posteli. Nanejvýš zařadí Tvá díla pod nadpis: NEVYSVĚTLENO. Ale nikdy neřeknou: "Ano, to a ono pochází od Boha".

Přesvědčím je. Má moc je ještě větší než jejich. Ukážu vám všem, že jsem Všemohoucí. Mou Všemocnost budete vidět všude, ať jste kdekoliv. Nikdo to nebude moci popřít. Nikdo nebude moci popřít, že toto znamení přichází ode Mne. Milovaná, co pak bude z jejich teorií? Jak se pak budou cítit tito vědci? Co si počnou s celou svou moudrostí? Ukážu jim, co je jejich moudrost ve srovnání s Mou Moudrostí.

Vymažu z tohoto světa, co nazývají moudrostí. To je jeden z důvodů, proč používám tebe, když do tebe vtiskuji Svá slova, abych mohl předem oznámit Svůj Plán. Já, Pán, jsem vždycky a budu vždycky. Není vaší věcí dívat se na Mne, jako bych nebyl. Já Jsem.

Ó Bože milovaný, jehož vzývám, jak velice si přeji, aby Tvůj plán byl pro dnešek, zítřek nebo příští týden.

Vykonám Svůj Plán, Vassulo, jako jsem vždycky dokončil, co jsem začal.

Mé malé dítě, pomodlíme se.

Milovaný Otče, miluji Tě.
Děkuji Ti za Tvou Slitovnost.
Učiň mě hodnou Tebe,
abys mě mohl použít.
Uplatni mě podle Svého přání.
Miluji Tě. Amen.

Milovaná, žehnám ti. Pohleď na Mne.

(Podívala jsem se.)

Ty se usmíváš.2

Napiš to.

Ukazuješ mi důlky ve tvářích, když se usmíváš.

Miluji tě.

Miluji Tě, Pane.


1 Uvědomila jsem si, že jsem řekla Bohu, co má dělat. Zašla jsem příliš daleko
2 váhala jsem napsat zbytek


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message