DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Vzbuď lítost, tvorstvo dřív, než přijdu

1. září 1987

věrnost je to, co miluji; Vassulo, dám ti
vidění, které tě pozvedne ke Mně; ukážu
ti, jak bude vypadat nebe;

věrnost je to, co miluji; Vassulo, dám ti vidění, které tě pozvedne ke Mně; ukážu ti, jak bude vypadat nebe;

(Bylo mi ukázáno nebe. Vypadalo jako normální noční obloha s hvězdami, pak se změnilo. Připomínalo barevné skvrny, jako paleta malíře, ale jedna barva převládala nad ostatními. Byla to červená, sytá, které stále jako kvasnic přibývalo, a vylévala se na nás.)

Vassulo, otevřu ti nebe a dám ti spatřit to, co ještě žádné oko nevidělo; poznala jsi to správně, zůstaň bdělá; budu nad tebou bdít, naslouchej Mi a piš; od počátku časů jsem miloval Své tvorstvo, ale stvořil jsem je také proto, aby ono milovalo Mě a uznávalo Mě jako svého Boha; od počátku časů jsem posvětil všechno, co utvořily Mé Ruce; Já jsem Bůh Lásky, jsem Duch Vznešené Lásky; tvorstvo, od počátku časů jsem prokazoval lidstvu Svou Lásku, ale ukázal jsem i Svou Spravedlnost; pokaždé, když se Mé tvorstvo bouřilo proti Mně a Mému Zákonu, Mé Srdce se vzbouřilo a rmoutilo se pro jejich hanebnosti; přišel jsem jim připomenout, že jsem Duch Lásky a že i oni jsou duch; přišel jsem, abych jim připomenul, že na zemi nejsou nic než prchavý stín, utvořeni z prachu, a že Mé první kapky vody, které na ně padnou, je odplaví, takže po nich nezůstane nic; vdechl jsem do nich Svůj Dech a dal jim život;

svět Mě neustále uráží a Já jim zase neustále připomínám Svou existenci a to, jak moc je miluji; Můj Kalich Spravedlnosti je plný, tvorstvo! Má Spravedlnost na vás těžce spočívá! sjednoť se a vrať se ke Mně, chval Mne, tvorstvo! když to uděláte, odložím i Já Svou Spravedlnost; Mé výkřiky se rozléhají a otřásají celým nebem; Moji andělé se třesou kvůli tomu, co má přijít; Já jsem Bůh Spravedlnosti a Mé oči už unavuje dívat se na pokrytectví, ateismus a nemravnost; Mé tvorstvo se ve svém úpadku stalo tím, čím byla Sodoma; udeřím na vás Svou Spravedlností, jako jsem udeřil na obyvatele Sodomy; vzbuď lítost, tvorstvo dřív, než přijdu;

skutečně jsem vás mnohokrát varoval, ale vy jste se neřídili Mými pokyny; povolal jsem svaté, aby vás varovali, ale dcero, oni zavřeli svá srdce; Mé tvorstvo dává přednost životu v tělesné žádostivosti a ignoruje Mě; dal jsem jim znamení, abych je probudil;

Můj Bože, Tvé děti jen spí. Prosím, přijď a probuď je, oni jen spí.

spí už hodiny, roky;

Ale Pane, jak mohou být obviněni, když nebyli vyučeni? Jsou skoro nevinní, když o Tobě nic nevědí.

pozvedl jsem na zemi služebníky a učitele, aby je poučili;

Ale Pane, Tvoji služebníci a Tvoji učitelé pracují, ale co mohou víc dělat, když tolik lidí nemá zájem? Jsou bezmocní!

bezmocní? měli by litovat, měli by se vrátit ke Mně a litovat; dal jsem a neustále jim dávám znamení, ale oni je odmítají a tvrdí, že nepřicházejí ode Mne; varoval jsem je prostřednictvím slabých a ubohých duší, ale oni pochybovali o Mém slovu; odmítli všechny Mé milosti a tím Mě zarmoutili; Ó, lidé se srdcem z kamene! lidé malé víry! kdyby měli větší ochotu, dokonce i teď, kdyby byli otevřenější, pomohl bych jim; mnohokrát jsem se je snažil vytrhnout ze spánku, ale oni opět zavřeli oči a znovu usnuli;

Ale proč neseznámili svět s Tvými znameními, když jim je dáváš?

někteří tak činí, ale většina Mých kněžských duší uzavřela svá srdce pochybnostmi a strachem; mnoho z nich má strach; Vassulo, vzpomínáš si na Farizeje?

Ano, Pane.

dovol, abych ti řekl, že mnoho z nich jsou kopiemi Farizejů; pochybují, bojí se, zaslepení marnivostí a pokrytectvím, vzpomeň si, kolikrát jsem jim dával znamení? dal jsem jim stovky znamení, a co udělali? dnes je to stejné, mnohé z Mých kněžských duší jsou přesně takové, jsou kopie Farizejů! dal jsem jim znamení, ale oni chtějí znamení, která by se dala podložit důkazy; oni chtějí důkazy;

Dáš jim nějaký důkaz Svých dřívějších znamení a tohoto zjevení?

všechno, co jim dám, jsi ty, dítě;

Ale Pane, to není přesvědčivé. Já nejsem přesvědčivá, nemám nic, co by je přesvědčilo. Vysmějí se mi do očí.

požehnal jsem ti;

Ale Pane,  vím, že jsi to Ty, a někteří další to vědí také, ale mnozí s tím nebudou souhlasit, protože neexistuje žádný pevný důkaz o tom, že to přichází od Tebe. Já jsem nic, to víš.

dcero, nech Mne být vším, zůstaň ničím a nechej Mne být vším; čím méně jsi ty, tím víc jsem Já; nyní jsem lidstvu předložil Svou Spravedlnost, předložil jsem jim, co sklidí;

Neexistuje žádné řešení? Chci tím říci: Nemůže se všechno nějakým způsobem stát tak, jak si přeješ, aby se Tvá Spravedlnost nemusela uplatnit?

Vassulo, když Mě Mé kněžské duše přijmou a nebudou Mě popírat, pak neuplatním Svou Spravedlnost; varoval jsem je, ale oni udržují Má varování v tajnosti;

Prosím, řekni mi, proč to dělají?

zdá se, že zapomněli na Mou Všemohoucnost a na Má Bohatství, snaží se soustředit všechno na jednu věc;1 budou věřit teprve, až uvidí; rmoutí Mě tím, že nepočítají s Mými požehnáními;

2stvoření! stvoření! oživ Mou Církev, Vassulo, vzdávej Mi chválu; čas je blízko, milovaná, ta hodina je na dosah; Láska přijde opět jako Láska;

Děkuji Ti, Pane. Dobrořečím Ti.

(V minulých třech dnech, od prvního do čtvrtého tohoto měsíce jsem v duši pociťovala nevysvětlitelnou úzkost.)


1  Pevný důkaz, konkrétní, na který lze sáhnout...
2  Pak se obrátil se Svým příkazem na mne.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message