DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Ódy Svaté Trojice (Duch Svatý)

únor - duben 2003

(Hovoří Duch Svatý:)

Pokoj tobě. Pohleď, Ženich se nad tebou sklání, aby ti zazpíval Svou Ódu a také k tobě promlouval slova Života. Já jsem Duch Pravdy, který vychází z Otce a je poslán Synem Ježíšem Kristem. Jsme jedna Podstata, jedna Moc, jedno Vědění a jestliže jsme Jediný Bůh, rozmlouváme a dáváme poznání týmž způsobem a stejnými výrazy. Toto ohromné poznání naplněné láskou se přenáší na tebe.

Co je to Věčný Život? Věčný Život znamená poznat Nás, v Naší Trojjediné Slávě. A jestliže bloudíš a nevíš, co mám na mysli, nabízím ti Svou Ruku. Když ji přijmeš, skrze Milost ti nabídnu Život v Nás. Přijmi tuto Mou vzácnou pomoc, připraví tě ke sňatku se Mnou a k věčnému bytí v Mé Božské Přítomnosti. Pak budu nepopsatelnou Paruzií ve tvém srdci, protože Já jsem vnitřní síla v tobě.

Řekl jsem, že ti nabídnu Život skrze Milost. Co je Milost? Je jako zářivé světlo, které ti objasní jak sdílet Božský Život. Naše Trojjediná Svatost a Milosrdenství dává vůni celému vesmíru. Budou ti zpívány Mé Nejsladší Ódy, aby povznesly tvého ducha a zavinuly ho do manželského roucha. To je Náš milostiplný cíl: ty daruješ sebe sama a svou vůli Nám a My darujeme Sebe tobě, abychom ti umožnili poznat Nás a milovat Nás, tak jako My milujeme tebe. Tehdy a jen tehdy se bude tvůj duch zaobírat nebeskými skutečnostmi a andělskými ctnostmi ...

Já se skláním tímto majestátným způsobem, Vassulo, tak jak jsi Mě viděla, s majestátem a plný milosti.1 Skláním se s královskou nádherou a nevýstižnou krásou, abych se k tobě připojil.

Viděla jsem někoho jako Syna člověka,
impozantní osoba tak dokonalá v milosti,
že jen Bůh může vlastnit takovou milost.

Jeho dokonale ladný pohyb,
když vystoupil několika kroky z Paláce, mě naplnil bázní.
Věděla jsem, že to může být jedině Palác,
podle jejich krásy a oslnivého vzhledu.

Toto slavné božské Bytí bylo oděno do něčeho,
co vyhlíželo jako těžké roucho a sahalo až k Jeho Chodidlům.
Jednou kdysi jsem viděla Otce.
Roucho této božské Bytosti,
o které jsem věděla, že je Duch Svatý,
bylo téměř totožné s rouchem Otce,
protože zářilo, jako by bylo pokryto vzácnými kameny.
Otcův šat měl nepopsatelnou barvu,
ale tento byl jako diamanty, na které svítí oslnivé světlo.
Část Jeho velmi dlouhého šatu
dílem spadala na dolní schod na levé straně,
zatímco levá Noha už na něm spočívala.

Popsat Boha je nemožné,
člověku se nikdy nedostane slov ...
Prozkoumat Boha je čiré bláznovství!
Vyjádřit absolutní Zdroj Všeho by bylo delirium!
Jak by mohl člověk vymyslet to, co je mu zjeveno
ve vizi v tak nepopsatelné nádheře?
Bez takové milosti a plného odhalení, které daruje Sám Bůh,
věci, které lidské oko nevidělo, zůstanou nespatřené a dobře skryté.

Ale dnes, v naší době,
se Bohu zalíbilo darovat nám všechny přísliby
mocné přítomnosti Ducha Svatého
tak, jako je daroval Svým učedníkům a Svým apoštolům.

Bude to Milost Ducha Svatého,
která nám ukáže cestu ctností, jež vedou duši
do Mystického sjednocení s Ženichem.

To Já jsem, Má milovaná, Duch svatosti, který dává každému z vás rozmanitost darů. Jsou to šperky nebe, poklady, které se rozdávají zdarma, aby posvětily Mé chrámy. Všechny tyto dary jsou rozdávány milostí skrze Mne. Nesestoupil jsem k vám proto,2 abych na někoho z vás uvalil trest, ale naopak přicházím skrze tuto vznešenou Ódu, abych s vámi vstoupil v manželství a jako ženich, který zahrnuje svou nevěstu klenoty, vám nabízím, že vás okrášlím Svými Božskými dary pro náš svatební obřad.

Nedělá na Mě dojem výmluvnost slov nebo projevu, ale mám zalíbení ve zkroušeném srdci. A tak vy, kteří Mě hledáte, pojďte a učte se: jestli Mě nebudete pokoušet,3 ale přijdete ke Mně v jednoduchosti srdce, pak Já jako řeka zaplavím vaše nitro. Budu vás učit jak rozvíjet důvěrnost s Námi. Se sladkostí a něžností vás povedu, naučím vás chodit s Námi, být poddajnými Mým ponaučením a vnuknutím. A tak, jak jsi Mne, Vassulo, spatřila ve vidění, Mou Svrchovanost nelze vyjádřit a Má Nádhera přesahuje lidské chápání.

Ó, Vassulo, nedopusť, abych od tebe znovu slyšel: "Čemu to vlastně sloužím ..."4 Svým Dechem jsem oživil tvé údy bez života! Pokračuj v konání dobrých skutků v každém ohledu a neboj se. Požádali jsme tě, abys zasvětila svůj život ostatním a tys to udělala. S potěšením jsme tě cvičili a vychovali k tomu, abychom byli principem tvého života a od té doby jsme ti ukázali, že už více nepatříš sobě, ale Tomu, který tě oděl Svým Světlem. Pohybuješ se ve Mně i dýcháš.

Cožpak jsem tě nepodpíral, kdykoli jsi ke Mně zavolala: "Padám"? Cožpak jsem tě neutěšil? Řekl jsem, že když tě přesadím do Domu Jahveho, rozkveteš v Jeho Nádvořích a budeš volně vycházet i vcházet do Našich Nádvoří. Zatímco tvé tělo se bude pohybovat mezi lidmi, tvé srdce a mysl budou okouzleny zářícím světlem nebes. Vassulo, jestliže kdokoliv5 nad tebou zvedne obočí, zúží oči a řekne: "Co tím míníš, když říkáš, že také my můžeme vlastnit Boha? To nemůže nikdo udělat ani říct." Říkám ti, jestliže člověk nezakusí Boží Přítomnost ve svém srdci, jas a Zářivé Světlo Mé přítomnosti v sobě, nikdy nepozná a neporozumí, co je zapečetěné a skryté. Protože jen skrze Mne jsou tato tajemství zjevována. Dveře Moudrosti se otevřou jen kajícímu srdci a těm, kdo i přes svou zuboženou duši budou plnit Přikázání. V těchto duších zjevím Sám Sebe.

Můj Pane, vždy plný milosti,
jedinečný Svou krásou, mnohotvárný a jemný,
vždy tak činný v těch, kdo Tě vlastní nebo kdo k Tobě volají.

Pronikavý a neposkvrněný, zářivější než slunce,
ozařuješ vše, co bylo stvořeno.

Nesrovnatelný s žádným světlem,
Ty šíříš Svou vůni po celém vesmíru.

Ve Tvém zanícení a Lásce,
zázracích a znameních je jeden z tolika Tvých vzácných darů,
který jsi daroval k upevnění Tvých chrámů, okrášlení Tvých nevěst.
Tak, aby tato generace, která je Ti dražší než cokoli, co existuje,
mohla obdržet Království
a to je Kristus Sám.

Kdokoli o Tobě rozjímá, ó Svatý Ženichu,
bude navždy okouzlen a polapen
Tvou nesrovnatelnou krásou a milostí.

Poznat a důvěrně se setkat
s Autorem Krásy, Autorem Všeho,
to znamená již být v Něm.

Žádám Tě, abys ve Své Ohromné Lásce, kterou k nám chováš,
přistoupil k těm, kdo Tě dosud nezakusili,
tak, aby nebyli odděleni od Tvého Božství.
Laskavě formuj každého z nás,
abychom se bytím ve Tvém Světle
mohli sjednotit a být jedno ve Tvém Světle ...

Mým záměrem je touto vznešenou Ódou přitáhnout každého, do Mého zářivého Světla, aby obdržel plnost Krista. Už ses naučila, že svoboda znamená mít základ ve Mně: osvobození od těla, abyste dosáhli zbožštění a byli nazváni syny a dcerami Nejvyššího. Svoboda ve Mně, který vás pozvedne k potěšením a radostem nebe, abyste obdrželi blaženost, která je zde pro vás od počátku vašeho stvoření po všechen čas.

Má Óda pro vás, generace, vám bude zpívána, abyste ji pili a opojili svou duši, protože Má Slova budou sladší než víno. A vy pak na oplátku opojeni budete chválit nad vínem Mou Lásku a Mým andělům budete prohlašovat:

"Jak správné je Ho milovat! Jeho zjev nelze k ničemu připodobnit. Jeho rozmluvy jsou sladkost sama. Jeho Rty jsou vlhké milostí. Majestátně a důstojně pronáší Své Slovo a unáší mé srdce Svým vznešeným obsahem. Pro všechny boží tvory6 je On nejžádoucnější, nejpůvabnější. A nyní jako řeka, která se hrne zavlažit zemi poté, co byla zadržována stěnou,7 toužím, aby On zaplavil mě a zvlažil mou žízeň. Stále se pokládám za duchovně mrtvou a v této smrti sebou beru do hrobu každou ctnost, která byla ve mně bezcenná, dokud ve mně nebylo Tvé Světlo. Ó Lampo naší duše, přijď! Vrať mě zpátky do Života a já Tě budu chválit po celý den i noc!"

A Já odpovím na tvůj nářek a připomenu ti, že tělo a krev nemohou zdědit Naše Království, protože pomíjivé nemůže zdědit, co trvá věčně. Nestrachuj se, Já uzdravím tvoji vinu, jestliže si to přeješ a zaplavím tě jako řeka. Zavlažím tvou vyprahlost a neplodnost. Tvoje oddanost Mně je spolu s tvým pokáním jediná cesta, jak mohu proměnit tvoji mysl v mysl Krista, abys objevila Naši Vůli. Proniknutí Božích záměrů nebo pochopení Jeho plánů, je beze Mě nemožné. Ale Já mohu skrze Své nadpřirozené Světlo v tobě otevřít dveře k vědění, protože Já, Nehmotný, se zhmotním ve tvém duchu. Jako zářivé Slunce seskupím Své Světlo v tobě, co je mrtvé oživím a naplním tě ctnostmi.

Já jsem dokonalý odraz Věčného Světla a Má Vznešenost je velebena v celém stvoření. Protože přesahuji vše, mohu naplnit všechny věci Svou září, aniž bych byl jimi omezován. Mám moc dát ti skutečné vzkříšení a připojit tě k Nám, abys žila opravdový život v Naší Trojjediné Svatosti. Já Sám jsem potěšen a radostně ti zpívám tuto Ódu Pravdy jako Mou svatební píseň ...

Ve Mně se zrodili svatí a mučedníci. Všechny duše, se kterými jsem spojen, se také staly nevěstami, protože v Mém důvěrném vztahu s nimi jsem se stal jejich Ženichem každý den jejich života. Stejné to bude i s tebou, jestliže zahoříš láskou k Nám. Svobodně se vrhneš ke Mně a okusíš plnost Mé Božské Lásky.

Od tvého narození jsem toužil tě vlastnit a když jsem tě viděl vyrůstat, již jsem tajně oslavoval naše zásnuby. Vrhl bych se k tobě při prvním znamení tvé lítosti a před tím, než bys dokončila své pokání, křičel bych a pokynul Svým Královským Žezlem:

"Vyrovnáno!"

Tvé čelo bych označil Svým vášnivým křestním polibkem, který naplňuje celý vesmír. Ten by předznamenal naši snubní oslavu a Já bych ti nabídl jako dar Mé Lásky korunu vytvořenou z nejvoňavějších květin. Každý okvětní lístek představuje jednu ctnost. Jen pak bys mohla skutečně a pravdivě říct: "Už rozumím ..."

Cožpak jsi nečetla, že všechno, co je dokonalé, všechno, co je dobré k rozšiřování, pochází od Otce Světel, a že Já jsem ten, který rozděluje tyto nebeské dary? Dnes sestupuji společně s Otcem a Synem jako tři Svědkové. Bůh Otec je Duch,8 v kterém posílá Mě, Ducha Pravdy, aby byl s tebou navždy a vedl tě ke skutečné Pravdě. Slovo Boží, Světlo a Spasitel, který existuje od počátku a který je nejblíže Otcovu Srdci, dosvědčuje a zprostředkuje ti poznání Otce. Vždyť jsi byla koupena a zaplacena Jeho Vlastní Krví. Slovo Boží je živé a činné a svědčí na zemi stejně jako Já a Otec svědčíme. Svatý, který vykoupil Svou Církev Svou Vlastní Krví, Svou Krví dává svědectví a Já, Svatý Duch Pravdy svědčím Vodou.9 Takto jsme tedy tři Svědkové a všichni tři jsme ve shodě, protože jsme Jeden Bůh s jedinou Vůlí, jednou Mocí a jedním Panováním.

Když se nyní zeptáš, jaký mají cíl a účel Naše Ódy, Má odpověď je následující: sestupujeme z nebe až do tvého pokoje, abychom ti nabídli dar Naší Lásky. Jako krůpěje čisté myrhy necháváme Naše Slova stékat na tebe, aby tě posvětily a požehnaly tě. To Náš soucit si přeje tě převychovat a zachránit a obnovit tě ve Mně. Chceme tě převychovat, abys byla milostí ospravedlněna a získala účast na božství, abys mohla obdržet Věčný Život.

Dobrotivě ti dávám Sám Sebe a čím svobodněji se Mi daruješ, tím více Mne získáš. Pak tě vsadím v Sebe jako královský šperk a uvedu tě do mnoha Mých tajemství, neboť budu tvým Ženichem. Ve své touze Mě vlastnit, se přimkneš na Hruď svého Ženicha a budeš zářit v Jeho Světle. Skrze Mě budeš schopná říci: "Znám Boha a rozumím Mu ..."

Každému dovoluji přistoupit ke Mně a vlastnit Mě. Každému jednomu z vás jsem připravil vonnou cestu. Tu cestu, která vás vede do Svatební Komnaty. Nebuďte překvapeni, že se vám tak slavně zjevuji, ale místo toho se radujte a dovolte Mi vás potřít balzámem Mé Lásky a blahoslavit vás a tak z vás učinit světce. Jsem tu, abych rozdmýchal vaši lásku k Otci, Synu i k Sobě. A jak řekli Otec i Syn, i Já říkám totéž: proud Mého Slova je sladší nad nektar a když mluvím, nepoužívám žádné strnulé obraty. To není způsob, kterým vzbuzuji světce, mučedníky a svědky. Aby byli vytrvalí a silní, dávám jim Svého Ducha odvahy a zbožnosti, tak jako Archandělům Michaelovi a Rafaelovi, kteří jsou nejmocnější v síle a jsou chrabrými Bojovníky Spravedlnosti. Skrze Mé Světlo pozorují všechny skutky lidského chování ...

Aby se na zemi objevily květy a abych osvobodil vězně, Mé rozmluvy jsou sladší než plástev medu, sladší než víno. Dokonalost a zbožnost byly vždy v Mém rozmlouvání s vámi se všemi. Jsem Ten jediný, kdo vám může dát skryté bohatství a tajné poklady, a tak vlastnění Mne je sladší než medová plástev. Přistupuji k vám s olejem radosti, abych vám zpíval melodické Ódy, které prozařují celé stvoření Mým zvukem. Nepřicházím k vám s mečem po Svém boku, ale s nekonečnou Láskou, protože jste velmi vzácní v Mých Očích.

Jsem zde, abych sjednotil tvou duši s Naší Láskou. Copak ponechám tvou duši navždy jako poušť? Anebo jsem zde jako Lampa a posvěcuji tě? Protiví se Mi každá pýcha a nadutost, všechno, co je zpupné a hanebné, všichni arogantní řečníci, odpadlíci. Jestliže jsi jednou z nich, jak se tvůj duch naučí Božím tajemstvím? Vidíš, jak ti dávám Ducha Milosti, který v tobě rozsévá Má nebeská semena, aby v tobě vyklíčil Eden? Zasévá v tobě různá semena,10 z nichž vypučí a vyrostou odlišné vonné stromy a rozličné rostliny?

Já budu jako řečiště, které se vlévá do zahrady, protože mám v úmyslu zavlažovat Mou vysazenou nebeskou sadbu v tobě a okrášlím Mé květinové záhony i záhony koření. Pak s radostí mohu říci: "Na fíkovníku už dozrávají jeho první fíky a kvetoucí réva už vydává svou vůni. Vonné stromy vydávají vůni myrhy a aloe. Přistup Má lásko, Má milovaná, pojď. Ukaž Mi svou tvář. Chci slyšet tvůj hlas, jak Mi zpívá. Ukaž Mi svou korunu plnou květů." A Já ti na oplátku dovolím odhalit závoj z Mé Svaté Tváře na našem svatebním loži. Ten, kterého jsi vášnivě hledala, má nyní Svou podobu v tobě.

Požehnaní ti, kteří Mě horlivě hledají a když Mě naleznou, padnou do Mého Objetí. Budou proměněni a Já je naplním nepopsatelnou radostí! Požehnaní ti, kteří Mne mohli vlastnit. Zcela je ovládnu Svým Zářivým Světlem a obohatím je Božskými poklady. Pak i ty si budeš přát svatební jednotu s Naším Božstvím, s Námi.

Poznání Boha zapaluje duši, která už netouží po ničem jiném než být s Bohem a zpívat Mu. Taková duše se stává předmětem chvály, veršem žalmů, klenotem, oltářem pro Oltář, věží z kosti slonové, polem lilií, které udivuje dokonce i Anděly. Pak, Má milovaná, tvé výhony vytvoří ovocnou zahradu a rozkvetou. Budeš jako zahrada obklopená Mými Pažemi, zapečetěná fontána v Mém Objetí. Pak mohu říci: Nyní mám přístup do Své zahrady, široký chodník milosti, který zcela vlastním. Dříve než se zvedne vítr za úsvitu, než se kdokoliv pohne, než se rozprchnou stíny, půjdu k hoře myrhy, k pahorkům s vonnými stromy, k Mým záhonům s kořením a Mé potěšení bude nesrovnatelné.

V tento svatební den zahalím Svou milovanou do záře nebe andělskými ctnostmi, ale také Svou Vlastní slávou. A Má milovaná Mě bude chválit a zpívat:

"Kdysi jsem byla mrtvá, ale nyní jsi mi daroval život a já jsem povstala k bytí. Nejenže jsi spojil suché kosti, obnovil jsi klouby, ale také jsi vdechl Svůj Dech vzkříšení do tohoto nehybného těla a oživil jsi mě. Do mých údů bez života jsi vložil Slunce spravedlnosti, které rozdává Tvé nepopsatelné Světlo, až se sama proměňuji ve světlo. Když jsem na samém počátku11 otevřela dveře mého srdce svému Milovanému, otočil se ke mně zády a zmizel! Má duše neobstála v Jeho přeletu.12 Nepodařilo se mi porozumět, až jsem za Ním vykřikla, aby se vrátil a obmyl Mě dočista ze všech mých nečistot a vdechl do mě Svou Vůni. Požádala jsem svého Milovaného, aby přišel do Svého panství a do Své zahrady, aby oživil všechno, co odumřelo a proměnil ji v Eden. Tak se Můj Milovaný vrátil a obnovil, co bylo mrtvé. Dechl na mou zahradu, aby se doširoka rozvoněla. Nyní se mohu odvážit Mu říci:

Ať můj Milovaný přijde do Své zahrady.
Ať ochutná její nejzralejší plody,13
protože jsou zcela andělské.
Ať nyní přijde a shromáždí
Svou myrhu a balzám, všechno je Jeho.
Nyní jsem Jeho uzavřená zahrada
jen pro Jeho Majestát ..."

A pak Já v tobě vybuduji vnitřní poslušnost, Má milovaná. Uzavřu Svou zahradu a Svými Pažemi ji obejmu. Takto ji ozdobím: bude ti dáno Božské Poznání, Má nevěsto, Svatou Moudrostí tě uschopním, abys byla současně v Mé službě i ve službě jiným.

A teď, Má nevěsto, se ti úplně daruji a nasytím tvou duši Božskou něžností. Ačkoliv se ti někdy bude zdát Mé vyzařování Světla nesnesitelné, jako bys byla v plamenech, tvá mysl a celé tvé bytí bude rozpáleno a stane se součástí Mého Jasu. Od této chvíle budeš Mým vlastnictvím a Já budu tvým majetkem. Budu tě držet pevně a nepustím tě a i ty budeš držet pevně Mne a nepustíš se Mě. Srdce pro Srdce, láska pro Lásku. To bude Mým triumfem po tolika dobýváních Mé Lásky. Budeš mrtvá svým vášním, ale živá ve Mně. Budeš ve Mně zdokonalena a takto budeš moci se Mnou vládnout.

Pak se s tebou posadím a určím ti tvou apoštolskou práci, kterou pro Mě budeš konat. Po tom všem je toto cílem našich duchovním Zásnub. Já a ty se spojíme, abychom nasměrovali Církev14 k dokonalé Lásce. Žij a měj potěšení ve Mně, bez přestání Mi zpívej své vyznání lásky a Já budu bez přestání pět Své Ódy Lásky tobě ...

Ó Duchu Svatý,
Bohatství svatých, apoštolů a mučedníků,
ať je okamžik Tvého stvoření veleben Božskou Láskou,
aby k Tobě volali: "Kyrie eleisson, Kyrie eleisson."
A Ty jim na oplátku řekneš:
"protože jste Mě objali,
Můj paprsek Světla teď září uprostřed vašeho srdce."

Teď mohu jasně říci:
"Už se nemusím obávat hrobníka,
už nemusím hrob, ve kterém jsem ležela, nazývat: 'můj ženichu',
a červa 'můj bratře a sestro.'
Dnes chválím Pána
a Životu říkám: 'Můj Ženichu. Můj Bratře a Má Sestro.'
A teď, když jsem našla Toho, jehož miluje mé srdce,
budu Ho držet pevně a už Ho nepustím.
Teď, když mám mou Lásku, teď, když Ho vlastním,
odhrnu závoj z Jeho Svaté Tváře.

Ó, hrozné tajemství!
Tvůj Majestát mě pomazal olejem radosti,
umlčel mé nepřátele.

Ó, jak jsi nádherný,
nejkrásnější ze všech Andělů!

Ty jsi Celý ...
touha po Tobě probodává,
láska a žízeň po Tobě je zraňující
a nelze ji uspokojit.15

Poranil jsi mě ve Svatební Komnatě.
Chvíle, kdy jsi mě požádal, abych pozvedla Tvůj závoj ...
ale pak, co mi na tom záleží, Pane,
vlastním Tebe, Všemohoucího Boha
a jsi dobře zakořeněn uprostřed mého srdce ...

(Znovu mluvil Ježíš:)

Ach, Má Vassulo, sám měsíc by postrádal svou zář a hvězdy by ztratily třpyt, kdybys odmítla Mé pozvání.16 Má nevěsto, Má myrho a aloe, opři se o Mé Srdce, ať nyní tvá hlava spočine na Mně.17 Byl jsem to Já, kdo tě požádal, abys Mi dala svou pravou ruku a tys to udělala. Použil jsem ji a stále ji budu používat nevypověditelným způsobem k psaní Našich Myšlenek Lásky. Otevři dlaň.18 Nikdy tě neopustím ... nikdy ... buď požehnána. Církev znovu ožije.

(Tyto Ódy byly dokončeny 30.4.2003.)


1 náhle mi byla dána milost drobné vize
2 jak jsem viděla ve vizi
4 jako někdy, možná často, se mi zdá, že práce, kterou dělám pro našeho Pána, nesplňuje požadavky Pána
5 jeden kněz poté, co uslyšel, že Bůh nám řekl, že nejenom, že On může vlastnit nás, ale přeje si, abychom také my vlastnili Jeho, byl šokován
6 andělské síly
7 násep přehrady
8 Jan 4,24 + 1 Kor 15,45 Vysvětlení pojmu "Duch" v biblickém pojetí nevystihuje Boží povahu tolik, jako spíše vystihuje Jeho oživující činnost. Bůh je Duch v tom, že dává Ducha.
9 křtem
10 představuje ctnosti
11 před skutečnou metanoiou - proměnou
12 Duch Svatý nesestupuje na toho, kdo vězí v hříchu. Mdr 1,4
13 andělské ctnosti
14 v této chvíli jsem současně porozuměla, že je to Boží lid, kdo také musí směřovat do Lásky Krista
16 povolání
17 důstojně mě zavolal
18 jako už jednou dříve, Ježíš předklonil Svou krásnou Hlavu a líbal dlaň mé pravé ruky, pak ji požehnal a přitiskl na Svou Tvář a znovu ji něžně položil


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message