DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Zjevení Páně

6. ledna 2003

(Zjevení Páně)

Chci chválit svého Boha
pro Jeho Dobrotu a Jeho úžasné činy,
za vše, co nám učinil
a pro Jeho nesmírnou a něžnou Milost, kterou nám projevil.

Ten, který přesahuje výšiny,
kdo je oděn do Královské Síly,
Jehož šat září safíry,
nás nikdy neopustil, Svůj lid,
protože jsme kost Jeho Kostí, tělo Jeho Těla
a dech Jeho Životodárného Ducha.

Jako Písma mluví o Jeho Kráse:
"Jeho Hlava je zlatá, z nejčistšího zlata.
Jeho kadeře jsou rozvětvené palmy a černé jako havrani."
Jeho Oči jsou jako tyrkysově průzračná jezírka,
a když Jeho zrak spočine na tobě
jediným pohledem, tvá duše omdlí
a tvé srdce je unášeno, roztříštěno, zraněno.

Nejvzácnější esence jsou Jeho
a když blízko tebe prochází,
vánek k tobě přináší vůni našeho Pána.
Přesahuje každou slávu.
Je to rozhovor sám o sobě …

Když otevře Svá Ústa a vyřkne Slovo,
rozlévá se a současně vyzařuje paprsek světla,
zářivější než jakékoliv slunce,
prozařuje celý vesmír,
dává život všemu.

Jako Ženich se svatebním věncem1
kráčí důstojným způsobem
a má duše se raduje, jen když Ho sleduje,
prochází kolem mne …
zatímco se roztavuji v Jeho Světle…

Tvá Píseň, květino, Mě omámila. Jsem sám Sebou potěšen, když dílo Mých Rukou Mě chválí a oslavuje.

Vassulo, nikdy bys Mě nebyla schopna oslavovat, kdybych se k tobě nepřipojil. Také bys nikdy nebyla schopna vytvořit toto dílo, které přesahuje tvoje schopnosti, kdybych se k tobě nepřipojil. Ano, jaké schopnosti má člověk, kterému nejsou dány shůry?

Nyní běž, dcero, a hlásej národům všechno, co jsem ti učinil a všechno, co jsi viděla. Jak jsem zpočátku jednal s tvojí vinou a jak jsem se s tebou zasnoubil nepopsatelným způsobem.

Tady i tam navštěvuji zemi, abych zavlažil její poušť a vytvořil její řeky, které přetékají zářivou vodou, která poskytuje zrno.2 Ti, kteří jsou ochotni shromažďovat3 úrodu, z ní budou mít užitek a budou jíst a budou Mě chválit. Ti, kteří odmítnou shromažďovat úrodu, kteří nepřinášejí užitek, ti zemřou …

Moje Přítomnost je Život a Světlo. Moje Přítomnost je Naděje a Spasení. Podívej, jsem jako vycházející slunce, které šíří světlo skrze temnotu a osvětluje ty, kteří žijí jako šakalové v tmách, a ty, kteří žijí v zemi hlubokého stínu, kteří se sami obrátili do temnot, aby skryli své zlé skutky.

Jsem tak silně přítomen ve vašich 'dnech smutku',4 běháte za svými světskými cíli, které nevedou ke Mně. Ale Já jsem zde. Tady je váš Bůh na prahu vašeho srdce. Jsem zde, zářím jasněji než tisíce souhvězdí dohromady. Často říkáš, dcero, že osvětluji tvou cestu a vedu ji k pokoji.

Vidíš? Mé cesty nejsou lidské cesty. Moje Přítomnost je Světlo a Mé Světlo ničí Temnotu. Nyní Temnota bojuje proti Světlu a přeje si, aby Světlo zmizelo a už nikdy nenastal den. Ale Já jsem jako věčné zářivé Slunce, které vás nikdy nepřestane šatit Svou nádherou.

Jak jsem dříve řekl, běž ty, která se kojíš Mým královským Bohatstvím a stále zvěstuj národům Království i to, že Já jsem váš Spasitel, ve kterém přebývá sláva. Že Já a nikdo jiný jsem váš Vykupitel. Běž a hlásej popelu a proměň ho ve zlato. Řekni, že ve Mně, který jsem Světlo, naleznou svobodu. Běž a řekni jim, jak jsi sama byla chycena a uvězněna jako holubice, ale pak jsem přišel Já a Svou něžnou Milostí jsem rozbil klec5 a vrátil ti tvou svobodu. Osvobodil jsem tě od zlého. Pomazal jsem tě a posvětil Svým Polibkem na čelo. Zapečetil jsem tě jako Svou … Běž utěšovat Můj lid. V Mém Jménu vyzdob Mé zahrady. Poskytni jim pravé Poznání spásy. Okrášli srdce Mých svatyní.6

Každý den vašeho života, pokolení, se Má milost rozlévá a Já ozařuji celou lidskou rasu, abych ji usmířil se Sebou i bližním. Stejně by zazářili všichni, jen kdyby Mi naslouchali. Jsem váš Osvoboditel, Moje Vassulo. Skrze tyto Ódy jsem přivedl do rozkvětu tebe i ostatní jako růže, které rostou na břehu vodního toku. Jak Písmo říká: "Vydejte vůni sladkou jako kadidlo, rozkveťte jako lilie, rozvoňte se do daleka, zpívejte píseň chvály. Žehnejte Mi za celé Boží dílo a vyznávejte moc Mého Jména!7

Toto máte za úkol. Nebojte se, když konáte všechny tyto věci v Mém Jménu, protože Já jsem stále s vámi. Láska je s vámi a na vaší straně v každém okamžiku vašeho života.

Buďte jednotni.

  Já Jsem.


1 v Pravoslaví je zvykem, že při sňatku ženich a nevěsta nosí takový věnec spojený stuhou
2 duchovní zrno = duchovní mana
3 současně jsem slyšela 'sbírat'
4 Pán použil řecké slovo 'pathos'
5 poselství úplně na začátku
6 náš Pán myslí duše


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message