DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Zjevení Páně

6. ledna 2003

(Zjevení Páně)

Chci chválit svého Boha
pro Jeho Dobrotu a Jeho úžasné činy,
na oplátku za vše, co pro nás udělal
a pro Jeho nesmírnou a něžnou Milost,
kterou nám projevil;

Ten, který přesahuje výšiny,
který je oděn do Královské Moci,
Jehož šat se třpytí safíry,
nikdy nás, Svůj lid, neopustil,
protože jsme kost Jeho Kostí, tělo Jeho Těla
a dech Jeho Životodárného Ducha;

jako Písma mluví o Jeho Kráse:
„Jeho Hlava je zlatá, z nejčistšího zlata;
Jeho kadeře jsou rozvětvené palmy
a černé jako havran;“
Jeho Oči jsou jako
tyrkysově průzračná jezírka
a když na tobě spočine Jeho zrak,
Jeho jediný pohled způsobí,
že tvá duše omdlí
a tvé srdce je okouzleno,
zasaženo, zraněno;

nejvzácnější esence jsou ty Jeho,
a když prochází blízko tebe,
vánek, který tě ovívá
vůní našeho Pána,
přesahuje každou slávu;
je to rozhovor sám o sobě…

když Bůh otvírá Svá Ústa
a Slovo je vyřčeno,
v ten samý okamžik se rozlévá
paprsek světla
jasnější než všechny hvězdy,
který projasňuje celý vesmír
a dává všemu život;

jako Ženich se svatebním věncem1
kráčí důstojným způsobem
a má duše se raduje,
už jen když Ho sleduji,
jak prochází kolem mne…
zatímco se pomalu rozplývám
blažeností v Jeho Světle…

tvá Píseň, květino, Mě omámila; a Já jsem potěšen Sám Sebou, když Mě dílo Mých Rukou chválí a oslavuje;

Vassulo, nikdy bys Mě nebyla schopna oslavovat, kdybych se k tobě nepřipojil; také bys nikdy nebyla schopna vytvořit toto dílo, které přesahuje tvoje schopnosti, kdybychom nebyli spojeni; ano, jaké schopnosti má člověk, které by mu nebyly dány shůry?

tak nyní, dcero, běž a hlásej národům všechno, co jsem ti učinil a všechno, co jsi viděla; jak jsem zpočátku jednal s tvojí vinou a jak jsem se s tebou zasnoubil nepopsatelným způsobem;

tu a tam navštěvuji zemi, abych zavlažil její vyprahlost a dal vytrysknout řekám, které oplývají křišťálově zářivou vodou, jež poskytuje zrno;2 ti, kteří jsou ochotni shromažďovat3 úrodu, z ní budou jíst, budou prospívat a budou Mě chválit; ti, kteří odmítnou shromažďovat úrodu, kteří nemají žádné zrno, ti zemřou…

Má Přítomnost je Život a Světlo; Má Přítomnost je Naděje a Spasení; podívej, jsem jako vycházející slunce, které rozlévá světlo po temné noci a osvětluje ty, kteří žijí jako šakalové ve tmě, a ty, kteří žijí v zemi hlubokého stínu, v zemi, kterou oni sami proměnili v temnotu, aby skryli své zlé skutky;

jsem tak mocně přítomen ve vašich „dnech pathosu4“, běháte za svými světskými cíli, které nevedou ke Mně; ale Já jsem zde; tady je váš Bůh, u dveří vašeho srdce; Já jsem zde, zářím jasněji než tisíce souhvězdí dohromady, jak často říkáš, dcero, abych osvěcoval vaši cestu a vedl vás na cestu pokoje;

rozumíš? Mé cesty nejsou lidské cesty; Moje Přítomnost je Světlo a Mé Světlo ničí Temnotu; nyní Temnota bojuje proti Světlu a přeje si, aby Světlo zmizelo a už nikdy nenastal den; ale Já jsem jako věčné zářivé Slunce, které vás nikdy svými paprsky nepřestane odívat Svou nádherou;

jak jsem dříve řekl, běž ty, která jsi byla odkojena Mým královským Bohatstvím, a nepřestávej zvěstovat národům Království i to, že Já jsem váš Spasitel, ve kterém přebývá sláva, že Já a nikdo jiný jsem váš Vykupitel; běž a hlásej popelu, že ve Mně, který jsem Světlo, naleznou svobodu a proměň ho ve zlato; běž a řekni jim, jak jsi sama byla chycena a zavřena do klece jako holubice, ale pak jsem přišel Já a Svou něžnou Milostí jsem rozbil klec5 a vrátil ti tvou svobodu; osvobodil jsem tě od zlého; pomazal jsem tě a posvětil Svým Polibkem na čelo, označil jsem tě jako Svou… běž, utěšuj Můj lid a dodávej mu odvahy; v Mém Jménu zkrášluj Mé zahrady; poskytni jim pravé Poznání spásy; okrášli srdce Mých svatyní;6

každý den vašeho života, pokolení, se Má milost rozlévá a Já ozařuji celou lidskou rasu, abych ji usmířil se Sebou i bližním; stejně by zazářili všichni, jen kdyby Mi naslouchali; Já jsem váš Osvoboditel, Moje Vassulo, a skrze tyto Ódy jsem přivedl k rozkvětu tebe i ostatní, jako růže, které rostou na břehu vodního toku; jak Písmo říká: „jako kadidlo vydávejte vůni, rozkveťte jako lilie, zavoňte, zapějte chvalozpěv, dobrořečte Pánu za všechna Jeho Díla; velebte Jeho Jméno!“7

toto máte za úkol; nebojte se, když konáte všechny tyto věci v Mém Jménu, protože jsem s vámi spojen; Láska je s vámi a na vaší straně v každém okamžiku vašeho života;

buďte jedno;

  Já Jsem;


1 V pravoslaví je zvykem, že při sňatku ženich a nevěsta nosí takový věnec. Věnce jsou navzájem spojeny stuhou.
2 Duchovní zrno = duchovní mana (pokrm).
3 Současně jsem slyšela „sbírat“.
4 Pán použil řecké slovo. „Pathos“ znamená vášeň, (angl. passion), protiklad k anglickému dispassion = odpoutanost. „Pathi“ je množné číslo = „vášně“.
5 V poselství daném úplně na začátku.
6 Náš Pán myslí „duše“.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message