DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Varovné poselství světu a Spojeným Státům

7. února 2002

Má tvrzi, povolal jsem tě, abys zvěstovala Můj Návrat. Povolal jsem tě, abys zjevila Mou nezměrnou Milost ke všem Mým dětem, které jsou stále netečné a setrvávají ve vlastním světě lhostejnosti. Mé neustálé volání k lítosti a pokání nikdo neslyší. Svět se nyní plazí ještě hlouběji v močálu hříchu a ve stínu smrti. Má setba je pro nedostatek vláhy mrtvá. Mnozí z Mých pastýřů odešli ode Mne a strhli s sebou do Propasti a zatracení miliony duší. Kdo může říci: "Nikdo nás nevaroval, neviděli jsme žádné nebeské znamení?" Oni dále žijí jen a jen pro sebe ...

Tato generace se stala mrtvou pro Mé Slovo a raději žije pro Satana, který jim dává vše, co odporuje Mému Zákonu Lásky. Říkají tomu svoboda a volnost, ale ve skutečnosti jsou zajatci Zlého. Každý člověk je nyní vyzbrojen pro válku. Temnota vládne světu. Jejich srdce, která jsou ničemná a jsou obývána všemi možnými nečistými duchy, směřují jedině ke Knížeti Temnot.

Dal jsem vám vše, čas i příležitosti, abyste se zbavili zkaženosti a bezbožnosti a vyjevil jsem Své Milosrdenství v těchto dobách Milosti. Svou královskou nabídkou jsem pro vás na nebi neustále odhaloval podivuhodná znamení, abych oživil vaši víru. Avšak potom, co mnozí z vás, zvláště ve Spojených státech, byli nejdříve nadšení pro cestu ctností, která vede ke Mně a k Věčnému Životu, jste se nyní obrátili proti Mně a Mým poslům, kteří jsou nositeli Mého Slova. Plni opovržení jste Mne odvrhli. Velcí stejně jako malí si brousí zuby, aby toto Dílo zničili.

Má neomezená Vláda už už přichází. Ale jste připraveni Mě přijmout? Se štědrostí a královskou marnotratností jsem vám předložil kytici duchovní potravy, abych oživil vašeho ducha. Když jsem tam byl, čekal jsem na vás, abych vás Svou Vlastní Rukou nakrmil a zachránil vás před smrtí. Protože nyní vidím, že odmítáte opravdové obrácení,1 a místo abyste se obrátili, chováte se k Mým varováním nepřátelsky, jsou předchozí obrazy nářku, které se odehrály,2 ničím ve srovnání s bolestnými dny, které vás čekají.3 Tato jitra, plná utrpení, budou přivolána vaší vlastní rukou.

Váš národ vládne v úplném protikladu k celému Mému Zákonu Lásky, jež se tolik liší od vašeho podivného systému zákonů. Těmito zákony jsou páchány nejohavnější zločiny, takže je ohrožena nejen země, ale i stabilita celého vesmíru.

Tolikrát jsem zadržel Svoje Žezlo, dokonce i před neexistujícími tvory.4 Dnes s lítostí shlížím, jak se vaše plány obracejí proti vám samotným. Svět již zakouší ovoce tohoto směru, který vyvolává v přírodě křeče odporu. Přivoláváte na sebe přírodní katastrofy, vlastními machinacemi sami sebou otřásáte. Léta jsem vás volal a vábil, ale jen velmi málo z vás si toho všimlo. Tato očista, která je nyní nad vaším pokolením jako bič, přitáhne mnohé ke Mně a ti, kteří hřešili proti Mým přikázáním, se ke Mně v úzkosti navrátí. Potom, když se tyto věci naplní, kdy každá bytost, která neexistuje, začne existovat, vrhnu oheň na zem a osvobodím ji ze jha. Když mluví Bůh, Jeho Hlas otřásá zemí.

Mé Království zavládne brzy na zemi, protože Mé božské navštívení už přichází. Ti, kdo byli povoláni, aby otevřeně podávali svědectví každému obyvateli této země, už nebudou více pronásledováni.5 Od té doby budou lidé jako žíznivá země toužící po rose Mého Slova a budou dosvědčovat díla Nejvyššího Trojjediného Boha, kterého dříve nepotkali ani nespatřili.

Snažně proste, aby na vás tato doba očišťování nedolehla tak strašně jako na Sodomu a Gomoru.

Má Církev bude obnovena.

Přimkni se ke Mně, Vassulo, protože za sebou spoutávám mnohé tvé odpůrce. Pozvedni Můj Kříž nad hlavu, oslavuj Mě a hlásej Mou moc. Ic.


1 pokání
2 11. září 2001 - tato událost byla oznámena před 10 lety v poselství z 11. září 1991 - varování k pokání ...
3 Zj 11,18: "Přišel čas zničit ty, kteří ničili zemi."
4 duchovně mrtví
5 Zj 2,2 "Po třech a půl dnech Bůh do nich vdechl život a oni se postavili."


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message