DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Poslové přijdou z Egypta
Mé Eucharistii je dávána čím dál menší důležitost

16. října 2000

Pán je dobrý protože mě vyučil.
Je známý tím, že vyučuje a poučuje
chudé a ubohé.

Můj Otec, váš Otec
je oděn Mocí a Velebností.
Chvalme Ho jedním hlasem
a plňme sliby, které jsme dali Nejvyššímu.

Věnujme svou báseň Králi.
Ale jak se bojím uslyšet:
"Účastnila ses na Mém Shromáždění?"

Neboj se, vyzvedl jsem tě z hlubin země, z hrobu a řekl jsem:

"Budeš žít v pokoji, Mé dítě."

Z egyptské země jsem přivedl proroky a svaté. Požehnání Egyptu, ať jeho listoví zůstává zelené a stromy, které rostou u řeky Nilu, vzkvétají a stále nesou své ovoce, aby dávaly obživu jeho lidu. Slavný trůn byl postaven na každém místě, kudy prošli Panna Maria, Má Matka, Josef Spravedlivý a Já.

"Egypte, kráčeli jsme po tvé půdě a kadidlo stoupalo k nebi, když jsme procházeli. Nečetli jste v Písmu:

'Poslové přijdou z Egypta.'1

Proč jsi nevěděl, že jsem tě také pomazal?2 Má Láska k tobě není menší, než je nebe vysoko nad zemí. Ať tvá půda dál poskytuje jídlo a dává ti stálou radost."

Ptala ses, Vassulo, zda jsem cele v tobě, Já, Transcendentní Bůh. Má milovaná, ukázal jsem Svá znamení a divy na té, kterou jsem si oblíbil, a pomazal jsem tě ve Své nesmírné Lásce. Opojený tvou slabostí jsem tě držel na Svých Rukou, zatímco tě celou zkropil Olej, kapající jako vypálená myrha, a pokryl tvou hlavu kapkami myrhové masti ve tvaru safírů, abych tě představil Otci, který když na tobě viděl všechna ta znamení Svého Syna, ti bude žehnat a bude s tebou hovořit.3 Ve Své největší štědrosti jsem na tebe vdechl Svou vůni, abys kolem sebe šířila její sladkost, potom tví nepřátelé, což jsou síly temnoty vedené Luciferem a Satanem a které popírají Mé Božství, budou vědět, že máš Svědka v Nebi a Ochránce ve Výšinách, který tě bude podporovat, dokud nesplníš své poslání.

Připadá ti to všechno přehnané? Proč, nikdo Mi není roven! Já nejsem nějaký kousek papíru z knihy! Moje Vassulo, nejsem nějaký potištěný list papíru! Tak málo důvěry, jako bys dostala do rukou trny, a ne požehnání!4

Nech své nepřátele v jejich zášti vznášet hrozby na tebe, na Mě, na Mé Božství. Nech je. Nikomu z nich nebude dovoleno nad tebou triumfovat, nikomu! A to je tvůj Bůh, Nejvyšší, který mluví. Ať skeptikové, racionalisticky smýšlející, farizeové tvé doby, kteří se nikdy až dodnes nesnažili vidět Mě v Mém Transcendentním Světle a v Mé Slávě, vycházejí ve svých znalostech a soudech z Mých Úst, neboť Já nepřetržitě obnovuji Své Stvoření .... ale to je zapomenuto a jsem jako mrtvý v jejich srdcích.

Říkám vám:5 "Nedotýkejte se Mých pomazaných, neubližujte Mým prorokům."6 A ty Vassulo, ty, která se bojíš, že se tě zeptám tváří v tvář: "Zúčastnila ses na Mém Shromáždění?" poslouchej: Nedala ti Bystrost světlo do tvých očí? Nešeptala ti Moudrost znalosti do tvého rozumu po všechna ta léta pomazání? Ve jménu tvé nicotnosti a ubohosti jsem se Já, Ženich Mého stvoření, sklonil zcela k tobě, negramotnému7 dítěti v Mém Slově, kterým jsi byla. Byla jsi nevzdělaná a nezpůsobilá k jakémukoliv proudu božských slov, ale přesto pod vším tím bahnem, když jsem tě zkoumal, jsem spatřil ušlechtilou jiskru zapálenou pro Mé Jméno.

A teď abych ti připomněl: Kdo tě pozdvihl? Nebyla to Moudrost? Nebyla tvým vychovatelem? A kdo tě učil chodit jen po safírech?8 Nebyla to Moudrost? A kdo tě objal, aby ses vznesla do nebe? Nebyla to Moudrost? Nepředpověděl jsem ti, jak chci upevnit skrze Svá Poselství Své Království v každém srdci? A že skrze Ducha Svatého ukázním tato srdce a obrátím je v apoštoly pro vaši dobu?

Dítě Mého Svatého Srdce, které jsem vpletl v Sebe, "ella;9 mi mé fovassé, alla min amfivolíss ... sé thiálexa yia to érgho mou ... affissé tis amfivolíes sou, ella ..."10

Piš: Založím, jak jsem řekl, Své Království v každém srdci, které se otevře Mému Slovu. Neboj se urážek, kterými na vás útočí smrtelní lidé, neboj se zuřivosti utiskovatelů. Zapečetil jsem Svá Slova na tvém srdci a nechal jsem kapky myrhy stékat na tvé rty, aby se milostí otevřely ohlášenému míru a přinesly jednotu do srdcí Mých synů a dcer. Ať pyšní žasnou nad tvou vytrvalostí, která je dána Mým Duchem těm, kdo jsou pronásledováni kvůli Mně, a ať se vyhýbají setkání s tebou, jak to dělají.11 V Mém Dni se Já na oplátku vyhnu jim. Pokud s tebou jednají hrubě a plíží se kolem tebe, snášej tuto hrubost pokorně a důstojně, protože skrze tyto domýšlivé lidi dostaneš svou odměnu v nebi .... skrze utrpení probouzíš duše z jejich spánku nebo ty, kteří se nechali unést tímto světem.

Budu ti odhalovat žár Mého Srdce. Budu tě dál učit poznání Moudrosti a budu žehnat tvým krokům, když se Mnou jdeš. Když kráčíš po cestě jednoty, Má nevěsto, drž se pevně svého Ženicha a Já nakonec zvítězím.

(Bůh je blízko tebe a miluje tě! Já Jsem.)

(Tato část je 'vytržena z kontextu'. Na žádost Fr. Gerharda Wenzela jsem otevřela tento sešit na této stránce, protože zpovzdálí filmoval. Chtěl, aby to vypadalo, jako by mi bylo diktováno, když najednou přišel Pán, vzal mě za ruku a řekl: "Bůh je blízko tebe a miluje tě! Já Jsem." Poselství psané výše nebylo ještě dokončené, ale bylo ponecháno k pokračování.)

Já jsem Nejvyšší Velekněz nad celým Mým Domem, tím Domem, který lidé bezcitně rozdělili z nedostatku lásky. Mám se tedy dál dívat, jak je Můj Dům stále rozdělován a na takovou vzpouru, a nezasáhnout? Co oni12 hlásají? V čím jménu hlásají svou víru? Sklopil jsem Své Oči, abych je neviděl, když Mě pozdvihují svýma rukama bez víry, bez svatosti. Ale kvůli Svým věrným sestoupím do jejich rukou. Mé Eucharistii je dávána menší a menší důležitost.

Já, Slavný Král, Majestát nad všechny majestáty, Vládce nade všemi vládci, vás volám milostí, abyste v tento čas jedli živoucí Manu, Nebeský Chléb ve formě Eucharistie. A proto říkám těm církvím, jejichž duchovenstvo nepřijalo Mé Tajemství:

"Přijděte k rozumu a upřímně Mě hledejte, ovládněte také svou zášť k Mé Matce. Ať každý národ ví, že Mé Tělo a Má Krev pochází od Mé Matky. Ano, Moje Tělo pochází od Nejsvětější Panny, z čisté krve. Buď požehnáno Její Jméno!

"Abych zachránil všechny pokorné země, které Mě přijímají, a dal jim nepomíjející život, jsem se stal Chlebem a dal vám Sám Sebe. A skrze toto Communio posvěcuji všechny, kteří Mě přijímají, zbožšťuji je, aby se stali tělem Mého Těla, kostmi Mých Kostí. Tím, že jíte Mne, který jsem Božský, se vy a Já stáváme jediným tělem duchovně sjednoceným. Stáváme se příbuznými, neboť já vás mohu proměnit v účastníky božství. Skrze Své Božství zbožšťuji lidi."

Neslyšeli jste: "Vy jste také boží, synové Nejvyššího, vy všichni."13 Nyní jsem souzen lidmi. Roucho,14 které vás může přikrýt, vznešeně ozdobit, proměnit vás, zbožštit, odmítají ty církve, které nemohou pochopit Mé Tajemství.

Dnes opět pláči z Nebes: "Bratři, proč podkopáváte Mé Božství? Když tvrdíte, že jste to vy, kteří znají, co je správné, potom proč váš duch plení Mou Církev? Já vás zvu kralovat se Mnou, Já vás zvu vládnout se Mnou, Já vás zvu slavit Mši a účastnit se Božího Tajemství způsobem, který jsem vpravdě ustanovil."

A co když nebudou poslouchat?

Zpupní se Mi budou bez přestání posmívat, ale to proto, že se odklonili od Mého Světla. Já jsem přítomný ve Své Eucharistii, ale pokud neuvidí Mou Božskost duchovníma očima, budou dál jako podřimující člověk, který nikdy neporozumí ničemu, co mu říkáš. "Co jsi říkala? Říkala jsi mi něco? Jakže?" se bude ptát.

Královským a slavným Mě tyto církve prohlašují, potvrzují Mou moc, když vyhlašují Mou strašnou moc, zpívají Mi chvály, uznávají Mou Všemohoucnost a Mé veliké divy, ale Já se stanu kamenem, o který se klopýtá, když přijde na měření Mé Božské Vznešenosti a Přítomnosti v Eucharistii. Dnes je to kámen úrazu odvržený staviteli a neuvědomují si, že je to kámen základní.

A ty, Má dcero, Mě dál prohlašuj za svou jedinou Lásku a řekni svým bratřím a sestrám tato slova: "Pán je dobrý, neboť mě poučil. Je známý tím, že učí a poučuje chudé a ubohé ..."

Křehká dívko, o něco se s tebou podělím: Brzy nechám draka požírat svůj vlastní ocas, již brzy vydám rozkazy z nebe. Mám v úmyslu obnovit Svůj Dům. Znovu povýším Svou Eucharistii v domech,15 které byly zbaveny Mé Přítomnosti, a stanou se posvátnými. Byla jsi16 oloupena o Mou Svrchovanost, srovnána se zemí drakem. Avšak Já vám říkám, říkám vám všem: Můj Duch bude vylit na zemi, aby ji svlažil nebeskou rosou, a tráva na zemi se zazelená, stromy rozkvetou a jejich listoví bude krásné a budou mít hojnost ovoce, ano! Hojnost. Čekej a uvidíš!

17 "Kdo ti říká, že budeš trvat navěky? Dost dlouho ses vznášel jako orel a stavěl si hnízdo a byl připnut mezi hvězdami.18 Teď pojď a postav se Mi v boji. Nebudeš bojovat s Ábelem. Svrhnu tvou zášť. Ty jsi vyplenil Můj Dům a ukradl z něho To, co bylo Nejvzácnější. Ukradl jsi to do nitra svého srdce. Prošel jsi branou Mého lidu a oslepil jsi ho. Ale nyní tvůj čas skončil, ačkoliv stále věříš, že můžeš rozšířit své temné království, abys svedl Můj lid. Již více ne. Spravedlnost je připravena proudit jako voda a Můj Duch jako neustávající pramen ...."

Je blízko čas, kdy někdo vykřikne: "Ach, nyní je tak krásný čas ...." Pojď, Já ti dám odpočinek, abys získala novou sílu. Žij Má poselství a kráčej po cestě, kterou jsem pro tebe vytyčil .... ic.


2 Náš Pán mi dal porozumět, že také Egypt, stejně jako Svatá země, by měl být považován za Svatý. Náš Pán mi dal pochopit, že Egypt chránil Svatou Rodinu, když tam uprchla. Egypt Ji krmil a napájel, ale hlavně Ji chránil a Bůh nikdy nezapomíná na dobrý skutek.
3 to mi připomnělo Jákobovo požehnání Gen 27
4 Toho dne mne náhle přepadly pochybnosti, v mé nesmírné slabosti. Pán ke mně trpělivě promlouval jako se mluví s dítětem, které má zlomené srdce.
5 Pán mluví ke skeptikům
7 náš Pán použil francouzské slovo místo anglického: 'illiterate', protože Ho to velmi těšilo
8 safíry zde znamenají ctnosti
9 řecky
10 Překlad: Pojď, neboj se Mě, ale nepochybuj ... zvolil jsem tě pro Své Dílo ... zanech svých pochybností, pojď ...
11 někteří biskupové, když byli požádáni setkat se se mnou, jakmile uslyšeli moje jméno, byli vyburcováni k absolutnímu vzteku
12 ti, kdo ještě nepochopili, že se budou muset sklonit v pokoře a lásce, aby se sjednotili
14 symbolické jméno pro Krista
15 Pán míní církve
16 Pán míní církev
17 Pán se náhle obrátil k zlému (drakovi) a řekl tato slova
18 zároveň jsem slyšela "věrný"


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message