DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Skrývat Můj Hlas je smrtelný hřích
Má Slova formují Mé služebníky

28. září 2000

Ze Svého Chrámu, Pane,
slyš můj hlas a dej mi slyšet Tvůj.
Ať tato generace otevře ucho,
aby slyšela Tvá Slova, která jsou sladší
než med kapající z plástů.
David řekl: "Tvá Slova jsou poučením pro Tvého služebníka ..." 1

A to také jsou, neboť hleď! Co jste všichni viděli? Co jste slyšeli? Elitu, která chodí mezi elitu? Filosofa či vysoko postaveného člena teologické akademie? Viděli jste někoho oblečeného v královském purpuru, v bohatství a shromažďujícího světské vědění? Ne? Pak vy, kteří jste vyšli, abyste slyšeli, co jste slyšeli? Autoritu danou lidmi? Och ne, protože ti, kdo sami sebe dosazují a vládnou vám, nejsou pomazáni olejem proroctví. Co jste tedy slyšeli po všechny ty roky?

Srdce? Ano! Právě to jste přišli vidět a slyšet. Srdce formované Mými Slovy, které poráží zlé síly a panství Zlého, které však pozvedá Mé Jméno ve chvále a slávě, utěšuje sklíčené a stísněné, živí vyhladovělé Mými Slovy. Přišli jste slyšet mírné srdce utvářené Mnou a Mými Slovy. Ano, Moji služebníci jsou formováni Mými Slovy a do dnešního dne sedím na Svém Trůně, vládnu tomuto městu a zvu všechny kolemjdoucí:

"Kdo se rozhodl ukáznit svůj život ve Mně? Kdo se rozhodl pro nápravu a přijde a zůstane ve Mně? Běda mdlým srdcím, běda lhostejným srdcím, běda pyšnému a nepoddajnému srdci, váha jejich vin je stáhne do pekla! Dnes k tobě znovu přicházím, generace, formovat tě Svými Spásnými Slovy a pomazat tě, abys konala dobro. Nezůstávej jako uschlý strom, pojď ke Mně a dám ti rozkvést a tvé ovoce bude dobré. Pojď ke Mně, a když se dotknu tvých rtů, tvé rty budou přetékat laskavostí a budeš vysvobozena ze smrti."

Jahve řídí naše kroky,
jak jinak můžeš sám od sebe vědět, kam jdeš?
Na Hospodinův Trůn lze vystoupit jen s laskavostí,
říká Písmo.

A tak tomu je .... proto neříkejte: "S čí autoritou přišla,2 aby k nám mluvila?" Já jsem její Autorita a tato Autorita přišla, aby řekla posměváčkům:3 "Vykáži vás z vašich míst, a pozvednu pokorné, abych je rozeslal a evangelizoval odkřesťanštěný lid." Zhluboka jsem vzdychl, když jsem šel kolem těchto posměvačů. Jejich duch je úplně zarostlý kopřivami. Když jsem se díval na Vinohrad,4 který jim5 Můj Syn Ježíš Kristus svěřil, opět jsem se zhluboka nadechl: "Kde je hostina jemných vín? Bohatých a šťavnatých pokrmů, jiskrných a ušlechtilých vín? Je to ono místo, kde bývaly tisíce keřů vinné révy?"

Ach, pokolení, jak je Mi tě líto! Tvá chudoba přijde jak pobuda a tvá nouze jako ozbrojenec.6 "Jez med,7 protože je dobrý. Med, který kape z plástů, má sladkou chuť a zachrání tě!" pravím Já. Ale nikdo doopravdy neposlouchá. Jen zbytek je dychtivý slyšet.

Byl Dům zbudovaný Moudrostí, vykoupený drahocennou Krví. Náhle se vynořila Satanova pomsta, aby Jej zničila. "Koho pošlu vykonat dílo zkázy? Proč ne, pošlu Šelmu a její následovníky, aby strhávali a rozdělovali, aby zprofanovali a odstraňovali, co je Nejsvětější ...."

Když přišlo protivenství, přišel jsem na pomoc, ale z představených Církve nikdo doopravdy nenaslouchal. "Je to jen soukromé zjevení, nemusíte tomu popřávat sluchu," říkávali.

Zatajit Můj Hlas je smrtelný hřích, stále dokola Mě prosívat a kriticky zkoumat je odporný hřích v Mých Očích. Řekne vaše nedůvěřivost jednoho dne: "Ale podívej se, my jsme nevěděli. My jsme nevěděli, že urážíme Tvé Milosrdenství." Skutečně jste urazili Mé Milosrdenství. Vy jste však nejen urazili Mé Milosrdenství, nýbrž svou nevěrou jste dovolili silám zla získat půdu pod nohama a vyplenit Dům, který Můj Syn vykoupil Svou Drahocennou Krví. A co víc! Jak důmyslně obcházíte Má Slova, abyste ospravedlnili svou nevíru!

Uvědomujete si, že jste se posadili na Můj Trůn? Uvědomujete si, že se stáváte nepřáteli celého lidstva? Že když kladete překážky a zmenšujete hodnotu Mých Slov vyřčených Mými proroky, bráníte jim, aby Mému lidu oznamovali Mou Vůli, aby se shromáždil a sjednotil Dům Mého Syna?

Neslyšeli jste: "Není-li žádného vidění, lid pustne, ale blaze tomu, kdo zachovává Zákon."8

Modlím se za toho, kdo k tobě zvolal: "Došel jsem k zoufalství ze všeho toho snažení, které jsem vynaložil pod sluncem ...."

A Já mu řeknu: "Nelopotil ses nadarmo. Nemám zalíbení v rozdělení, které je těžkým hříchem, ale jednota není mimo váš dosah." Z mnoha srdcí vyjde mnoho překroucených slov, ale což mezitím nevolám? Když ztratíte odvahu, obraťte se ke Mně ....

"Moji služebníci jsou formováni Mými Slovy," řekl Můj Duch Davidovi. A poznáte je podle jejich řeči a podle toho, co říkají. Toto pokolení hyne. Nemám zasáhnout v takovém odpadlictví? Pustošitel ničí Naše Vinice, plení Písmo a vy to víte. Nesmím zasáhnout? Hleďte! Moji ábelové naříkají v poušti. Moji poslové pokoje hořce pláčí nad tvrdostí vašich srdcí, tak jako Můj Syn hořce plakal nad tvrdostí srdce Jeruzaléma, který pronásledoval každého proroka ....

Dokdy, Pane?

Dokud se nenaučí, jak zvolat:

"Požehnaný, který přichází
ve jménu Páně!"9

A tobě, Vassulo, říkám: Našel jsem v tobě zalíbení, když střežíš a nezapomínáš Má Slova, která tě formovala a skrze tebe další. Měj oči otevřené ke kontemplaci Mých nedocenitelných pokladů a divů Mých slov. Řekl jsem, Má Vassulo, že kontemplovat světlo Mé Slávy je nade všechnu teologii. Což je na světě něco většího než pronikat do svého Boha a radovat se v Jeho Přítomnosti? Co je na světě většího než vidět Mne, Boha? Ten, který je oděn Velebností a Mocí, k vám mluví. Stojím nade vším a vládnu ve výšinách Slávy, tam by se vaše oči měly stále upírat a budete spaseni.

Tomu byste měli toto pokolení neustále učit. Jděte a mluvte o Mých činech, aby Mi tato generace otevřela své srdce a Já abych jí na oplátku otevřel brány ctnosti. Volejte k pastýřům střežícím Církev a ptejte se jich: "Už někdo odtud zakusil sladkost a dobrotu našeho Pána? Je tu uvnitř někdo, kdo vyniká v poznání Boha?"

Jestliže na první otázku odpovíte 'ano' a na druhou 'ne' , tak proč Mě pronásledujete? Já jsem snažně prosil, a vy jste odsuzovali. Navštívil jsem vás a vyzařoval na vás Svou laskavost, ale vy jste Mi nabídli aroganci a nepřátelství. Klepal jsem u vašich dveří, ale vy jste Mi neotevřeli a postarali jste se, aby i vaše okna byla zabedněná. Neudělali jste prostor pro svého Pána. Mám teď chválit vaše diskuse a přívaly slov, která Mi v Mých Shromážděních dáváte? Vždyť všechna ta slova jsou samá prázdnota. Jakému účelu sloužíte? Pokořte se dřív, než onemocníte. Ať se Má Slova stanou vaším vychovatelem, vaším rádcem a vaším potěšením. A budete žít ....


2 Bůh zřejmě míní mě
3 Bůh mi dal pochopit, že tím míní pastýře, kteří se chovají jako Kain a nepasou stádo, které jim bylo svěřeno. Ti jsou jako vlci v beránčí kůži. Někteří z nich mají vysoké postavení a pronásledují Ábely, dobré a věrné pastýře a všechna Jeho Dobrá Díla.
4 symbolické jméno pro Církev
5 správcům, to znamená kněžím
7 Slovo Boží


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message