DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Pomocí tvé slabosti dosáhnu jednoty

24. dubna 2000

Měj slitování, Pane,
s tímto nevěrným pokolením,
ke kterému také patřím!

Probuď se, Mé dítě a důvěřuj Mi. Což jsem ti ve Svaté zemi neukázal Svou slávu a co je připraveno pro lidi, které miluji?

Poslouchej, o člověku bylo známo, že musí stále rozdmychávat pec, aby vydala žár, a o slunci je známo, že třikrát víc pálí na horách, ale když se shůry vynoří Můj Duch, který je čistý oheň, je o Něm známo, že okamžitě stráví a sežehne všechno, čeho se dotkne, neboť o kom bylo kdy známo, že by odolal Jeho plameni? A zapaluje každého, kdo Ho miluje, mění je všechny v živoucí pochodně, aby jejich slova planula v noci vašeho temného pokolení. Jako pochodeň ve tmě i oni budou zářit Mými Slovy.

"Tvorstvo!" zvolají, "vzchop se a najdi opět svého Manžela!"1 Budou planout Mými Slovy, která zpřevrací hereze a všechno, co je zkažené. V Mém Jménu budou2 pobíjet rozeklané zbraně.3 Chci zušlechtit tuto společnost a dát jí pochopit, že nesmrtelnost lze najít ve spřízněnosti s Naší Trojičnou Svatostí. Naše Královská Štědrost dá těmto vyvoleným duším vytrvat.

Teď s tebou budu sdílet Svou radost. Ach, Vassulo, pozoroval jsem ho a potěšilo Mě, co jsem viděl. S královskou marnotratností jsem ho posvětil a pomazal ho, aby předsedal pobožnosti a učil Můj Dům Mým ustanovením a vysvětlil zemi, ve které žije, Můj Zákon, který je založený na Lásce. I když se vyskytnou ti, kdo proti němu spojí své síly, on sám vyjde beze škody. Žárliví muži ho budou štvát, ale Já budu s ním.4

Občerstvil jsem vás všechny,5 nebo ne? Udělil jsem ti zvláštní milosti, nebo ne? Ach, Vassulo, Má Svatá Tvář nikdy nevymizí z tvého srdce, protože jsem ji do tebe vryl. Slávou a velebností přesahuji zemi i nebe, tak se nikdy nenechej zastrašit, vždyť Já jsem Konečná a Nezměrná Moudrost, spoléhej na Mou Moudrost a pamatuj: Postavil jsem vedle tebe víc než jednoho nebeského prince6 a pomocí tvé slabosti, Má Vassulo, nastolím jednotu. A ty, kdo Mě čteš, tobě říkám, zůstaň upřímný a čestný ve Svaté Moudrosti, tehdy budeš konat Mou Vůli. Stačí když řekneš: "Ano!" a Já tě okamžitě přivedu k jednotě s Naší Jednotou a naplním tě Svým Transcendentním Světlem, aby tě naplnila absolutní plnost Našeho Trojičného Božství, a pochopíš také, že vznešenost jednoty nastane tehdy, když i ty skloníš svou hlavu v pokoře, lásce a skromnosti. Modlitba pokorného proráží nebesa, říká Písmo,7 ale proráží také žaláře Zlého a rozbíjí jeho plány. Modlitba pokorného člověka má dvojí účinek pro Mé dobro.

Když se tě, Má Vassulo, lidé opět budou ptát: "Co říká náš Pán ve Svých nejnovějších poselstvích?" řekni jim:

"Pán, můj Bůh, neříká nic nového, proto dál zůstávejte pevně a neotřesitelně ve své víře. A těm, co stále ještě spí, náš Spasitel, Ježíš Kristus říká: "Probuďte se už konečně ze své otupělosti a zanechejte hříchu." Bůh volal i vás a do dnešního dne jste Ho neslyšeli. Odmítáte Jeho Trojičnou Svatost a odmítáte Toho, který vám dává Svého Svatého Ducha. Jestliže náležíte Světlu, pak náležíte dni a ve dne byste měli zůstat vzhůru. Jestliže se však ptáte, co říká náš Pán ve Svém nejnovějším poselství, je to proto, že pořád ještě nejste zakotveni v Něm, který vás stvořil, a pořád jste Mu ještě neporozuměli. Nemáte žádné chápání Jeho, svého Boha. Ach, kdybyste věděli, jaká síla spočívá v Jeho Lásce! A jaké úchvatné poklady jsou v Jeho Svatém Srdci! Volá vás od chvíle, kdy jste se narodili. Jak dlouho ještě budete bloudit? Nevěděli jste, že pod Jeho Pohledem najdete opravdový pokoj? Pro to vy, kteří bydlíte v poušti, nezoufejte. Milovník lidstva, náš Pán Bůh a všecko, je blízko vás, aby vás vzal do Svého Domu a do Své soukromé komnaty,8 kde zapečetí vaše srdce Svými Božskými Polibky. Pak každý, kdo vás uvidí, vám bude říkat 'snoubenec Svatého', jemuž byla dána všechna moc.

A pokud jde o vaše přátele, ti se budou mezi sebou ptát, když vás uvidí vycházet z pouště: "Kdo je tento přicházející z pouště, opírající se o sloup čistého kadidla, jehož vůně se šíří nad námi a ve vánku?" Vy pak zapáleni čistou láskou odpovíte: "Jako skořicovník a akanthus jsem v Duchu Svatém získal vůni, jako nejlepší myrha jsem v Něm a skrze Něho vydechoval vůni. V Božské Lásce svého Tvůrce jsem byl proměněn!"

"Ale kdo je Ten, o něhož ses opíral?" "On? On je Alfa a Omega, Milovník lidstva, který k Sobě přitahuje každou duši, aby Ho následovala. Nevidíte? Kdysi jsem byl, když jste mě znali, stejný jako naši předkové na poušti a jako oni jsem následoval Pošetilost a stával se pošetilým. Teď mě navštívilo Samo Jaro a dalo mi rozkvést. Navoněl mě a ozdobil mou duši věnci z gardenií. Požehnal mou duši ve Svém Jménu třikrát Svatém a teď i já mohu říci: 'Mám chápání Boha, jehož Láska je jako záblesk ohně. Jsem teď dítě Boha, proč ne, jsem na cestě ke zbožštění, protože jsem přijal našeho Otce a usmířil se s Ním .... ach, jak mě to blaží! Protože teď už nemám žádné hranice se svým Stvořitelem. Ne, vůbec žádné, už žádné hranice!'"

Od této chvíle se i nejubožejším dostane Božské Návštěvy, protože Můj Návrat je přede dveřmi. Navštívím i ty, kdo vůbec neznají Má Božská Díla. Ve své nicotnosti nic nepřijali a nic o Mně nevědí ani nikdy nepoznali, že Já Jsem který Jsem je jejich Pán a Bůh .... za vašich dnů, kdy toto pokolení denně vdechuje zlo a zkaženost, Mě Má velká Láska nutí, abych se sklonil ze Svého Trůnu a otevřel zásoby nebeských milostí a vylil je nezaslouženě na tuto generaci a zachránil ji. Můžete tomu říkat: doba neomezených milostí. Já jsem Ten, který vám tak přebohatě posílá Svého Svatého Ducha, a nedělám to pro vaše zásluhy, ale dělám to pro nevýslovnou blahosklonnost Své Lásky.

Budu tě i nadále, pokolení, ve tvém chaosu zaplavovat nezaslouženými milostmi, abych vás všechny pozvedl do takové ušlechtilosti, že až přijde chvíle, abych vás představil Otci, bude vaše duše vypadat jako jiskřivé zlato, protože vás obléknu do Sebe.

Naslouchej Danielovi, svému strážnému andělovi, co říká jako svědek:

"Ve svém pozemském stavu nebudeš přijata před Trůnem Božím, nikdo nebyl v tomto stavu přijat, ale budeš přijata Bohem a vstoupíš do nebe jedině, když tvým oděvem bude Kristus. Jedině tehdy tě Bůh pozná ...."

Ano, proto se ti pořád bez přestání budu dávat, dávat ti víc ze Sebe a ukazovat se ti v síle a milosti, když tě navštívím a ozdobím tak tvou duši velebně a štědře. Zároveň ti dám zkrásnět, ozdobím tě božskou milostí a ctností, jako je nevěsta vyzdobená na svatbu. Zatímco Má Ústa ti budou zpívat ve verších, oději tě Moudrostí a Poznáním Mne a oslavím Nás v Naší Trojičné Svatosti.

Král ve Své laskavosti nasytí tvou duši, aby tě pozvedl z vězení tvého těla, abys vstoupila do Mého Vznešeného Světla, Světla, které je desettisíckrát jasnější než slunce. Přistupte tedy ke Mně vy, kteří byste chtěli být zbožštěni, a vstupte do radosti Naší Trojičné Svatosti, abyste se stali v Naší Božské Jednotě účastníky božství ....

A tobě, po které Mé Srdce tím víc touží pro tvou nevýslovnou slabost, Má Vassulo, tobě říkám: Buď jedno se Mnou, dej se vést Mou chránící Rukou. Ať jsem stále tvou jedinou radostí, sluncem tvé duše, zářivou stezkou tvého života, osvícením tvých rozhodnutí. Mé Oči na tobě spočívají, můžeš říci, jsou na tebe upřeny.

Pamatuj si, milovaná, když žízníš, přijď, maličká, ke Mně, svému Ženichovi a vždycky budu mít pro tebe nápoj. Neposlouchej syčení ani zmijí jazyky. Duch Svatý tě označil Svou Svatou Pečetí a ujal se tě, označil tě jako Naši. Pojď a raduj se z odpočinku v Nás. A když se tě kolemjdoucí zeptá: "Kde máš odpočinutí?" odpověz a řekni: "Můj odpočinek je v Srdci Ježíše Krista, Toho, který je nejbližší Otcovu Srdci."


1 Boha: "Tvým manželem je přece ten, jenž tě učinil ..." Iz 54,5
2 náš Pán mluví o apoštolech konce časů
3 pochopila jsem, že 'rozeklanými zbraněmi' je ďábel a jeho démoni
4 Ježíš mluvil o jednom řeckopravoslavném knězi, který Ho potěšil, přesto už Ježíš oznámil, že jeho poslání se neobejde bez pronásledování, ale Ježíš bude při něm
5 ve Svaté zemi. Bylo nás 450 poutníků, rodina Opravdového Života v Bohu z 12 církevních denominací
6 Kristus míní anděly ...
8 pochopila jsem, že tou je Srdce našeho Pána


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message