DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Ti, kdo se bouří proti Mému Božství, budou zničeni

12. srpna 1998

(Po třech modlitbách.)

Ach, dítě!1 Dítě Otce a Syna a Svatého Ducha! Já, Ježíš, stojím2 před tebou, Mé potěšení a Má zahrado, v níž jsem zbudoval Své nebe.3

Protože se přiblížil den, kdy všichni ti, kdo se bouří proti Mému Božství, mají být zničeni4 a zbaveni všech svých pomocníků, posílám tě do země,5 kde rozšíříš své působení přes moře. Posílám tě k národu,6 který odolává všemu Mému Božskému Volání doby a který ve své noci ve chvíli pošetilosti řekl: "Musíme něco udělat, abychom této ženě zavřeli ústa." Pošlu tě tam, Má milovaná, kde Mé Srdce stále pro ně vzlyká jako flétna .... pošlu tě k nim, aby olivovník znovu nesl své olivy a réva své plody.7 ....

Ó strážce8 Věže! Jak dlouho ještě budeš požírat svou kořist? Ale všechny tvé nenávistné hrozby budou nadarmo ...9 A ty, který pálíš kadidlo Šelmě, jak můžeš přijít ke Mně, vstoupit do Mé Svatyně a postavit se před Můj Trůn se slovy: "Já jsem v bezpečí a mám moc vyvrátit každé království. Bezpečně mohu dál páchat všechny tyto ohavnosti, nikdo mě neviděl."

Já jsem tě viděl. Viděl jsem tě a ukáži tě národům .... hleď, jak lživým perem svého klanu falšuješ Můj Zákon a Mé ustanovení Eucharistie! Můžeš pořád ještě říkat: "Kristus nevidí?" Jak to, že ty, který říkáš "vidím", nevidíš či nepoznáváš svého Spasitele a své Dědictví? Vždyť i krtek vidí lépe než ty a poznává své doupě.

Pojď a lituj, nebo nejsi schopen litovat? Ať tvé oči roní slzy a litují. Pojď a kaj se celým srdcem a Já tě něžně napravím a odpustím ti všechno, co jsi udělal.

Přestaň zarmucovat Mého Svatého Ducha. Nenávidím pýchu a nadutost, ale když budeš litovat, neboj se. Vidíš? Tvůj Vykupitel k tobě vztahuje Svou Ruku. Svatý, který ti dal tvé kněžství a ozdobil tě královským rouchem, svěřil ti znaky moci, abys pásl Jeho stádo, ti teď říká jako otec svému synu: "Z území Šelmy, Můj synu, nezdědíš nic, ale ode Mne, svého Pána, budeš mít věčný život: Já jsem tvůj podíl a tvé dědictví."

Zdalipak od tebe uslyším tato požehnaná slova:

"Jásám radostí ve svém Pánu. Má duše se raduje v mém Bohu třikrát Svatém, protože mě oblékl rouchem spásy, do Svého Božství mě oblékl. A jako ženich zdobí svou nevěstu, korunoval mě věncem, který nevadne. Jako nevěstě okrášlené klenoty se mi dostalo Jeho klenotů. Ať tedy můj Bůh ve Své Trojičné Slávě má ve mně zalíbení. Ať Jaro10 rozkvete v mém srdci a v mých kostech. Ach, jak se má duše raduje v Jeho Božství, což bude znakem mého zbožštění.

Ty, který každým rokem zdobíš zemi a oživuješ její vyprahlost, proměňuješ ji v záhon květin všech barevných odstínů, přijď a ozdob mé srdce a proměň je v jaro, aby se všichni andělé radovali a řekli: "Hleď! Má v sobě Jaro Hospodinovo!" Ženich všeho tvorstva teď může vstoupit do Své zahrady, do Svého Ráje. Pán pánů se teď v něm může radovat a s obdivem pozorovat Svůj Vlastní odraz. Krása a sláva náleží Nejvyššímu. Roucho Slávy,11 neotálej obléci Své dítě do Královského purpuru.

Milostivě mě vyslyš a osvoboď mě od mého tak ubohého těla, jehož vláda nade mnou mě učinila vězněm na této zemi a jeho vlastnictvím. Zde přicházím před Tvůj Trůn, abych ti nabídl své srdce,12 jedinou věc, kterou vlastním, jako důkaz své lásky. Ach, nejmilovanější Ženichu, proměň mé srdce v čisté srdce a zbožšti mě božskou mocí Svého Svatého Ducha, Parakleta, Božího. Ať ve mně teď září jako Parusie, a má duše bude také žít a oslavovat Tvé Trojičné Božství."

Potom ti Já, Ježíš Kristus odpovím a řeknu: "Odměním tvou pokoru tím, že nechám zkázu, aby pozřela sebe samu. Už nebude tvým temným společníkem, protože jsi teď zlo nahradil láskou, tmu vyměnil za světlo, a i když budeš dál žít ve svém těle, tvůj duch bude chodit v nebi a tvé srdce, které jsi mi dal, bude slavit svatbu. Ano, Mé dítě, protože tak jako se ženich raduje ze své nevěsty, tak se bude tvůj Bůh a Všechno radovat v tobě. Bezmezná Dobrota ti bude od této chvíle stále vlastní."

.... A tobě, Moje Vassulo, říkám: V příhodné době tě k nim pošlu a ty se ukážeš. Nyní tě propouštím, Mé potěšení, abys také zastala své další povinnosti.13

Ráda bych byla jako Marie, a ne jako Marta.
Jsem šťastná, když sedím u Tebe, Nejmilovanější,
raduji se a oslavuji Tvou Přítomnost.

Nestěžuj si, Vassulo, raduj se ve Mně. Poslyš, potěší tě, když ti řeknu, jak jsem tě ve Své nevýslovné Lásce k tobě zasadil jako smaragd do Své královské koruny? Potěší tě, Má Vlastní, když ti řeknu, že jsi Můj věnec voňavých květin, které nikdy nezvadnou, protože zdobí Mou Hlavu, a že jsi pro Mne jako líbezná hudba v Mých Uších? Utěší tě, když ti řeknu, že ses stala Mým duchovním trůnem a že Mé návštěvy u tebe jsou jako vůně nejjemnějších parfémů Mně věnovaných?

Pán potřebuje šlechetné srdce. Bylo už tolik chvil, kdy Mé Oči spočívaly jen na tobě a jen kvůli tobě. Ach, Vassulo!

Ach, můj Pane! Nejvyšší!
Mé oči jsou upřené na Tebe,
celá má mysl i srdce ....
Vskutku jsi zajal mé srdce Svou Božskou Láskou
a Svou královskou štědrostí.

A ty Mé Srdce.

Jsi mé jediné potěšení!

A ty, Má Vassulo, ty jsi Mé jediné potěšení, když tvé oči hledí horlivě s vroucností a láskou ke Mně .... mít Mne ve svém srdci je Život.

Život jsi Ty ....

Mé Dílo,14 skryj se ve Mně a raduj se ve Mně, tak vstup do slasti svého Spasitele. Já, Pán, ti odhalím víc ze Svého Srdce.

Pojď, žehnám ti.


1 Ježíš vypadal velmi radostně
2 zároveň jsem uslyšela slovo 'Jsem'
3 zároveň jsem slyšela i slovo 'Království'
4 pochopila jsem také, že spíše bude zničena jejich 'idea' než samotní rebelové
5 Itálie
6 Řím, věčné město
7 pak nastala pomlka, jako by Kristus přemýšlel, potom pozvedl Svůj Hlas jako Soudce
8 Ježíš mluvil ke konkrétní osobě
9 pak k někomu dalšímu
10 Zde to znamená Bůh
11 andělé volali k Bohu 'Roucho Slávy', protože o tom, kdo je ve stavu svatosti, lze říci, že je oblečený v Krista
12 i svobodnou vůli
13 domácí práce, samozřejmě ...
14 všichni jsme dílem Jeho stvoření, ale tady to také znamená proměnu, kterou se mnou Pán udělal: mé obrácení


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message