DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Ctnostné Panenské Srdce Mariino, smiluj se nad Svými dětmi

4. dubna 1997

květino-Mého-Srdce, naslouchej Mým slovům; chtěl bych ti položit otázku: věříš tomu, co je napsáno v Písmu?

Proč, Pane, samozřejmě věřím!

věříš, že Bůh může mluvit s člověkem?

Rozkvetla jsem díky tomu, že jsi se mnou mluvil. Jak bych mohla nevěřit, že Ty se mnou mluvíš?

dnes mnozí z Mých vlastních povstali proti Mně v Mém vlastním Domě… nadutí pýchou říkají: „my jsme bohové;“ tvrdí, že jsou mnohem větší než všechno, co lidé nazývají „bohem“, mnohem větší než všechno, co se uctívá; oni sami usedají na trůn v Mé Svatyni a tvrdí, že jsou Bohem; každé slovo, které jsem hlásal, titíž lidé odmítají, ale už je připraven veliký oheň, aby je pohltil… tvrdí, že pochopili tajemství Mě samotného;

je však Prostředník,1 který připomíná člověku, v čem spočívá jeho povinnost; slitovává se nad člověkem, modlí se za lidi, aby byli obnoveni a uchráněni od pádu; to všechno znovu a znovu konám pro člověka, abych zachránil jeho duši od věčného ohně a dal nad ním zazářit světlu života…

aby tito lidé, kteří Mě denně pozdvihují, skryli své plány, tajně osnují plány, jak svrhnout Petrův Stolec a umlčet Vikáře Mé Církve a všechny ty, kterým jsem odhalil jejich plány a ukázal jejich odpadlictví; tajně osnují své plány, aby Mě umlčeli, a říkají: „vidí nás někdo? pozná nás někdo?“ pokorní se však radují, když slyší a rozeznávají Můj Hlas; chudí jásají v Mé Přítomnosti;

- jejich2 oběti Mi jsou nyní výsměchem; proč? právě oni se stali tou největší Hanbou Mých Nádvoří; tito zločinci v Mém Domě přemýšlejí, jak umlčet Můj Hlas; budou se snažit, a všem to dají příkazem, abyste odsoudili velkolepá díla Moudrosti, protože toto3 Dílo Moudrosti je vyzdviženo vysoko jako osvětlený transparent a odhaluje jejich ničemnost, toto se stalo jejich prvořadým cílem; Mé4 nejkrásnější dědictví se stalo podobným ženě, která zrazuje svého milého…

a tobě, které jsem otevřel sluch, abys Mě slyšela a stala se Mou žákyní, říkám: neboj se; měj touhu po Mně jako nikdy předtím, aby se tvá touha stala tvým sladkým opojením, neboť bude lahodnější než víno; následuj Mě, abys nakonec dosáhla Poznání Boha i Jeho Moudrosti; prahni po Mně celým srdcem, jako sirotek touží po rodičích, ať po Mně touží celé tvé srdce; nekochej se ničím jiným na zemi ani v nebi kromě Naší Trojjediné Přítomnosti; kéž tvá radost spočívá v tom, že budeš blízko Nám, kteří jsme tě zasnoubili Naší Svatosti pro Naši Slávu, ale i pro tvoje posvěcení;

Můj Bože, můj Bože,
nyní je čas jednat,
protože se přestupuje Tvůj Zákon
a zlo v Tvém Domě se vzmáhá.
Zjišťuji, že se šíří Ohavnost,
právě tak jako řeky
podemílají své břehy,
tak Ohavnost zaplavuje nás.
Trojjediný Bože
a Ručiteli našeho blaha,
přijď nám na pomoc!

splním Svůj Příslib a vaší tísni a úzkosti bude konec; řekni tedy Mým synům a dcerám, že již brzy zahřmí z výšin Můj Hlas a zachvějí se základy hor; nyní tito kupci v Mé Církvi již obkličují toho, koho jsem posadil na Petrův Stolec, a nezaměřují se na nic jiného, než aby ho svrhli; jsou podobni lvu dychtivému trhat na kusy, jsou jako mladý lev číhající ve své skrýši;

sleduji každý pohyb právě těch, kdo chtějí umlčet Můj Hlas,5 a pohled na každý jejich počin, ve Mně vzbuzuje odpor; sleduji Svého věrného služebníka,6 jehož rty neustále šeptají požehnání pro ty, kdo ho pronásledují; naslouchám jeho hlasu, zatímco mu zasazují ránu zezadu:7

„ve Své Lásce, můj Vykupiteli, vyslyš mou naléhavou modlitbu; obkličují mě krutí pronásledovatelé, jak jsou daleko od Tvého Zákona! zde jsem, vstávám před úsvitem, abych k Tobě volal o pomoc: Salve Regina, přijď nám na pomoc, miserere… přijď nám na pomoc, ó, Bože! Strážce duší, přijď nám na pomoc;

Madre de Dios, Nevěsto Ducha Svatého, kéž mé volání dosáhne k Tobě a dotkne se Tvého Mateřského Srdce; Ó, Přečistá, Nebeský Trůne Boží, na němž usedl Otec, Syn a Duch Svatý, ujmi se mé záležitosti a uděl nám všeobecný mír… slituj se nad námi… slituj se nad Svými dětmi… otevírám ústa a vzdychám v naději, že pro naši ochranu rozprostřeš Svůj plášť nad trpícími, nuznými, nešťastnými a opuštěnými, abys nás chránila, dáváš nám paprsky Světla a Naděje, a má tíseň se zmenšuje; já jsem v bezpečí jako malé dítě u své matky, utíkám se k Tobě jako malé dítě ke své matce a do Tebe vkládám svou naději, Nebeský Trůne Nejsvětější Trojice;

Prostřednice všech milostí, zachraň nás od bouřlivých záplav hříchu, rozmnož Své milosti a obrať srdce rodičů k dětem a srdce dětí k jejich rodičům; Ó, Matko Božské Lásky, prosím Tvé Královské Srdce vždy plné laskavosti a dobroty, aby na mě vzpomnělo u Otce; nemám na tom žádnou zásluhu, ale byla jsi to Ty, má Ručitelko, která jsi mi ve Své láskyplné něze zachránila onoho dne život,8 abych pásl ovečky mně svěřené; ctnostné Panenské Srdce Mariino, smiluj se nad Svými dětmi, otevři Brány Svého Srdce vyhnancům a vylij na nás všechny Své Světlo;

Matko učedníků, Matko Vítězná, Matko jedinečného Vykoupení, Matko proroků a charismat, Matko Pravého Vinného Kmene, kéž moje prosby dosáhnou k Tvému Mateřskému Srdci; ve Své Lásce vyslyš mé volání…

můj Bože, Strážce duší, do Tebe vkládám svou naději… Ó, Bože, jak miluji Tvůj Zákon!“

amen;

Prolom nyní Své mlčení, Pane,
obrať Svůj Sluch k jeho modlitbám
a slyš, co říká.
Sešli z výšin tuto Živou Vodu,
aby nás omyla a očistila.

po této nekonečné noci přijde úsvit, Vassulo, Moje přítelkyně, a zazáří Sláva Naší Trojjediné Svatosti;

(Mluví naše Svatá Matka:)

Já, vaše Svatá Matka, tě zdravím, Vassulo; ano, Naše Srdce9 povstanou jako ranní úsvit, aby prozářila nynější temnotu světa; naše Srdce ve Svém triumfu budou zářit nad lidstvem a Jejich záře bude jasnější než všechna souhvězdí dohromady, zářivější než tisíc sluncí a lidé, kteří už roky kráčejí v temnotě, uvidí na nebi veliké světlo; nad těmi, kteří žili v krajině stínů, zasvitne světlo;

mnoho z vás, malé děti, čeká na vnější znamení, na neobyčejné jevy a viditelné zázraky; mnozí z vás obrací oči vzhůru a zkoumají nebe, avšak Můj Syn Ježíš vás varoval, abyste nehledali hmatatelná znamení, ale to, co je skutečné a božské ve vašem nitru;

mnozí z vás čtou a čtou toto prorocké zjevení, ale i když mají oči, tak nic nevidí, protože když čtete, čtete pouze s jediným cílem: najít mimořádná znamení nebo údaje o divech a zázracích, místo toho, abyste vzývali Ducha Svatého, aby vás obdařil duchem rozlišování a vnímání, abyste spíše pronikali do tajemství Kristova a do tajemství Jeho Zmrtvýchvstání, a aby vaší duši umožnil činit duchovní pokrok a dosáhnout zaslíbené země…

pokud se vaše srdce a mysl bude i nadále ubírat tímto směrem, Mé ubohé děti, ten den, kdy stanete tváří v tvář před svým Stvořitelem, budete před Jeho Trůnem stát s prázdnýma rukama, neboť vaše duše bude stále pustinou, suchou zemí, pouští; jestliže budete pronikat do těchto Tajemství, která vám nyní zjevujeme v těchto Poselstvích, svým srdcem správně, začnete chápat, že každé dílo, které koná Bůh, je plné Slávy a Vznešenosti;

když On Svým Majestátem ozdobí duši a obrátí ji, aby vstoupila do Jeho Království a do Nebe, budete oslavovat tento zázrak, protože uvidíte Jeho Slávu; když Bůh zajistí Nebeský Pokrm hladovějícím a těm, kteří se Ho bojí, aby se i oni mohli stát dědici Jeho Království a byli obklopeni věrností a neporušeností, budete též oslavovat tento div, protože uznáte Jeho Požehnání a budete toto Požehnání nosit na krku, jako se nosí náhrdelník;

až Díla Jeho Moudrosti, která jsou jako Nekonečné moře a září jako tisíce sluncí, projasní vaši duši, aby plody vašich rtů rostly a aby každé slovo vyřčené vašimi ústy bylo jako stravující oheň, který očišťuje tuto zemi, tak budete den a noc zpívat hymny Tomu, který je Amen, za Jeho překypující dobrotu, Jeho trpělivost a shovívavost, kterou k vám měl po celá ta léta vaší vyprahlosti; vaše duše bude každý den vašeho života oslavovat tyto zázraky, divy a znamení; proto, Mé děti, ve svém obrácení odhalíte skutečnou Slávu Boha, který přebývá a září ve vás; strhněte si z očí závoj, abyste viděli, že váš Stvořitel žije také ve vás, Ten, který vás objímá ve Své Lásce; váš Stvořitel je také vaším Snoubencem,10 protože On je Hlavou11 každého stvoření…

Mé děti, modlete se za ty, jejichž srdce jsou Bohu vzdálena; mnozí z nich říkají: „dnes jezme a pijme, vždyť zítra zemřeme;12 pojďme, radujme se dnes, dokud žijeme, náš život pomine jako závan větru! ano, naše dny zde jsou sečteny a pominou jako stín, proto hodujme!“ a pokračují v hanobení sebe a Obrazu Božího, stále hlouběji se noří do hříchu a nevědí, že jsou víc mrtví než živí… ach, kolik z nich bylo svedeno svou vlastní domýšlivostí, a falešné názory pokroutily jejich myšlenky…

Můj Syn Ježíš Kristus, Vykupitel lidstva, má Moc zachránit každého, neboť Jeho Otec, váš Stvořitel, Mu dal moc nad celým lidstvem; v dnešní době koná tolik znamení a zázraků jako nikdy v dějinách;

Bůh se k vám sklání z nebe, Moje děti; váš Král Ježíš odložil stranou Korunu a sestoupil ze Svého Slavného trůnu, aby vás dosáhl; tento Král, který seděl na Svém Královském trůně, oděný do ohromující nádhery, zářící Slávou více než zlato a drahé kameny; pozvedl Svou Tvář plnou vlídnosti a v planoucím Majestátu pohlédl na množství andělů, kteří Ho obklopují; pohlédl na Své Svaté a na celý Nebeský Dvůr a se Srdcem žhnoucím Láskou řekl:

„rozhodl jsem se otevřít Své nebeské zásobárny13 a vylít na toto lehkomyslné pokolení Svou skrytou Manu,14 poklad vyhrazený pro tuto dobu, kdy svět ochladne a v chladu svého srdce se odvrátí od Boží Lásky;15 ať je známo, že bezbožní budou živeni z těchto zásobáren; protože Já Sám k nim půjdu se slovy útěchy a ukonejším ubožáky; ukážu Svou velikou Lásku Ubohosti a uzdravím jejich rány;16

Já Sám k nim promluvím a řeknu jim, že jsem jejich bratr a Božský Přítel, který jim může vrátit jejich božství; v rozhořčení nad svým otroctvím se budou jeden po druhém ptát: ‚jak bych mohl být připočten k dětem Nejvyššího, já, který jsem nejodpornější červ žijící mezi červy? jak na mě může tento Přeslavný Bůh dvakrát pohlédnout a dát mi místo mezi Svými Svatými? jak může toto slavné Slunce povstat a svítit i na nás?‘ - ‚ne, červíčku, nezemřeš; tvůj Král ti nedovolí zemřít; zachráním tě Svou Rukou, červíčku, a přijdu ti na pomoc, aby ses i ty mohl jednoho dne objevit v Mých Nádvořích; váš odporný zjev proměním v slavnost, neboť váš Král je nyní blízko vás,17 a ze slavnosti vás proměním v ráj, slavné nebe, abych mohl být Já ve Své Vznešenosti chválen a oslavován; a v tomto nebi Mě budete vzývat a hledat napříště Mé Cesty, abyste žili; Můj Všemohoucí Dech na vás vydechne Mou Vůni; nikdo nezná všechny divy, které jsou v Nebesích, a jak dokáži dát poznat Svou Vůli na zemi, jako je tomu v Nebi; abych tě, červíčku, pozvedl, ať jsi důležitý nebo obyčejný, bohatý nebo chudý, otevřu Své Rty a ze Svých Úst na tebe, červíčku, vyleji Svůj nejvybranější olej18 a pomažu každého z vás;‘

ano, přijdu a osvobodím je, abych je povzbudil, ukážu jim Své obdivuhodné skutky a připomenu jim jejich dědictví, nabídnu jim Své Království… ve Své Nekonečné Milostivosti se skloním z Nebes a Svým zlatým žezlem pozvednu tyto sotva narozené, aby Mě následovali v Mých Stopách; mnozí se budou dívat nechápavě na Mou volbu, a že milost a milosrdenství mohou být dány i těm, kteří kdysi přestali být; - sestoupím až k nim a půjdu až do nejodlehlejších končin, abych se vmísil mezi ně; oni pak budou oslavovat Mou lásku více než víno a budou Mi říkat: ‚jak správné je milovat Tebe, Svrchovaného Vládce Vesmíru!‘“

pak,19 plný milosti, vztáhl Svou Pravici a udělil zemi požehnání; a ty, dcero, pokračuj v tom, co ti Bůh nařídil konat; vidíš, že jsou tvé oči mnohem jasnější nyní, když jsi snědla toto sousto medu?20 naplň svá ústa olejem21 a jdi s Mým požehnáním; Já jsem s tebou;


1 Myslím, že Ježíš mluvil o Duchu Svatém.
2 Bůh nyní mluví o odpadlících.
3 Tzn. poselství Opravdový život v Bohu.
4 Zde Ježíš mluvil jakoby k Sobě.
5 Ty, kteří chtějí navždy zakázat Bohu, aby mluvil skrze svůj dar vnitřní řeči (locutio interna) a nazvat jej pouhými meditacemi.
6 Tzn. papeže.
7 Následující text poukazuje na vroucí kontemplativní modlitbu Svatého Otce. Níže uvedená slova nejsou doslovnými slovy papeže.
8 Při atentátu na papeže.
9 Srdce Ježíšovo a Mariino.
13 Současně jsem slyšela slovo „zdroje“.
14 Zatímco vyslovoval slova „skrytou manu“, rozuměla jsem také: „skryté poklady“ Nejsvětějšího Srdce, které bylo dovoleno letmo zahlédnout sv. Gertrudě Veliké a bylo jí řečeno, že tyto poklady jsou uchovány pro časy, kdy lidé ochladnou v lásce k Bohu. Tehdy Ježíš lidem odhalí Své Poklady. Tyto časy právě prožíváme.
15 Zde se potvrdilo, že jsem to pochopila správně.
16 Rány naší duše způsobené hříchem.
17 To mi připomnělo první slova, která můj anděl Daniel pronesl o Bohu. V roce 1985 řekl: „Bůh je blízko tebe a miluje tě.“ - Což znamenalo, že tímto začala má konverze, která se uskuteční skrze Jeho milost.
18 Pís 1,3: „Rozlévající se olej je Tvé Jméno, proto Tě dívky milují.“ Čímž má Ježíš na mysli, že když vylije Své pomazání na hříšníky, budou uzdraveni. Jinými slovy, pomazání představuje Jeho Jméno, a jakmile Jeho Jméno sestoupí na hříšníky, budou milovat Boha.
19 Poté pokračovala Panna Maria.
20 Panna Maria tím myslí nebeskou manu, která zde představuje Slovo Boží.
21 Olej zde představuje Boží Jméno. „Rozlévající se olej je Tvé Jméno“Pís 1,3.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message