DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Mým vroucím přáním je, aby se Západ a Východ setkaly
Budou konat sčítání, aniž by se poradili se Mnou

5. října 1994

Má Vassulo, řiď se Mými pravidly; Moje pravidla jsou: odhaluj Má bohatství všem lidem a dovol Mému Duchu, aby byl tvým jediným Vůdcem; neztrácej odvahu, Má Láska tě ponese; naslouchej a piš:

Mým vroucím přáním je, aby se Západ a Východ setkaly; potřebuji, aby se tyto dva pilíře1 Mé Církve sešly a upevnily Mou Církev; Má Církev nemůže stát pevně jen s jedním pilířem; pověřil jsem je, aby chránili Mou Církev, ale sotva jsem se vrátil k Otci, nastalo vaše rozdělení a Mé Tělo bylo roztrženo rukama tvorů, které stvořil Můj Otec; od té doby jsem byl otřesen hrůzostrašnými výjevy;

dnes Mě hluboce dojímá každá snaha Mých tvorů upevnit Můj kolísající Dům; každý krok směrem k jednotě rozradostní celé nebe; každá modlitba obětovaná za obnovu Mého Těla mírní hněv Mého Otce; Má požehnání prší na ty, kdo se účastní jakéhokoliv shromáždění v Mém Jménu kvůli jednotě;

Mé Oči bdí nad těmi, kdo Mě milují a kdo, i při své nedokonalosti, plní Má horoucí přání; sejděte se tedy a společně prostřete Stůl, abyste Mě uctili; znáte chuť Mého Kalicha a Mého Chleba, oba jste ochutnali Můj Pokrm; třetí jazyk Mě ještě úplně nezná, ale vy, vy stále zachováváte Mou Tradici, zůstali jste neochvějní;2 což jste neslyšeli: „bratři a pomocníci mohou podepřít v čas soužení, ale nad to obojí přinesou záchranu skutky milosrdenství;“3

urychlete ten den pro Mou Slávu; od Východu přispěchá šlechetné srdce, které ve své věrnosti zpečetí smlouvu pokoje se Západem; Má Svrchovanost byla rozštěpena vedví, a poté na třísky… jak blažení jste byli ve svých časných dobách!

pojďte a znovu postavte Můj Dům jako Jeden sjednocením data Velikonoc… jsou tu dvě Sestry, které jsou radostí a láskou Mé Duše, ale jsou obklopené davem svých bratrů, kteří jim nechtějí naslouchat; i když jejich duše4 nikdy nebyly tak blízko smrti, oni nebudou naslouchat; Já Sám proto přivedu ty dvě k Sobě, aby ctily Mé Jméno a vyslovovaly Mé Jméno u jednoho oltáře; hned poté všichni bratři společně dokončí obřad;

dívám se s nelibostí na to, co se děje v Mém Domě a říkám vám: zrádce bude spoutávat Můj Zákon a Mé Tradice a bude pokořovat pilíř, který Mě ctil na Západě; budou konat sčítání, aniž by se poradili se Mnou; jejich srdce se rozhodla odstranit tento pilíř dříve, než jej spojím s pilířem Církve z Východu a upevním Svůj otřásající se Dům; snaží se zdědit, co jim nepatří; jak mohou zapomínat na to, že zkoumám každé srdce a vím, co si žádá? Můj Duch vás touží sjednotit, aby Můj lid, který dnes kráčí ve tmě, uviděl Mé Světlo, a ti, kdo leží v údolí smrti, byli vzkříšeni;


1 Západ a Východ.
2 Neochvějní v zachovávání Tradice.
3 Srov. Sír 40,24.
4 Duše oněch bratrů.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message