DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Naše Dvě Srdce budou probodena
Poslouchejte tohoto pastýře, ať se děje cokoliv

3. října 1994

Vassulo-Mého-Utrpení, žij pro Mne. To by teď skutečně mělo být smyslem tvého života. Tvé nepřátele, kteří jsou i Mými nepřáteli, proměním v prach. Ó země!1 nicméně s duší, proč Mě tolik trápíš? Je to tím, že už nestojíš o své dědictví? Ach .... Vassulo, jak trpím pro toto pokolení. Napřahuji Svou Ruku k nim, do jejich pustiny, přicházím k jejich vyprahlé duši, abych ji oživil, ale oni patrně nikdy neuvidí Mou zachraňující Ruku ....

Pojď, slabé děvče, a prorokuj v Mém Jménu a řekni lidu Mé nové úmluvy, že teď přicházejí dny, kdy Naše Dvě Srdce budou znovu probodena. Moji nepřátelé zaútočí na Mou Svatyni, Můj Oltář a Můj Svatostánek, aby prosadili svou zničující ohavnost. Přichází doba veliké tísně, jaké nebylo od chvíle, kdy národy začaly existovat. Silou a zradou přepadnou Můj Dům.

Vzpoura už pracuje, ale tajně, a ten, kdo ji zadržuje, má být první odstraněn, než Rebel veřejně znesvětí Mou Svatyni.

Ó, jak mnoho vás padne jeho lichocením! Ale Moji vlastní neustoupí, naopak, obětují pro Mou věc své životy. Říkám vám, se slzami v Očích: "Budeš, Můj lide, tímto nájezdníkem zkoušen ohněm ...." Už ve světě získává pozice.2 Lev opustil své doupě ....

Poslouchejte teď a pochopte: vetřelec je učený, jsou to ti učenci, kteří následují Šelmu a kteří popírají Mé Božství, Mé Vzkříšení a Mé Tradice. Právě o nich Písmo říká: "Nadutý pýchou jsi řekl: 'Jsem bůh. Sedím na božském trůnu, v srdci moří.' Ale jsi člověk, a ne bůh, považuješ se za rovného Bohu ...."3

Dnes, Má dcero, jsem našel nerozdělené srdce, srdce, kam mohu vepsat tato tajemství, která jsem zapečetil, potom jistě budou splněna. Proto dovol Mé Ruce vtesat tato tajemství do tvého srdce, dcero:

Když ten, kdo drtí sílu svatých lidí, se spolu s těmi, kdo kupčí s Mými Tradicemi, usadí na Můj Trůn, jeho podoba bude vztyčena jako Bůh uprostřed Mé Svatyně. Varoval jsem vás, stále ještě vás varuji, ale mnozí z vás naslouchají a nerozumějí .... dnes stavíte, ale říkám vám, nebudete schopni dokončit své dílo .... otevřete oči, všichni, a hleďte na spiknutí v Mém Domě .... spiknutí a zrada jdou společně: někdo, kdo se Mnou sedí za stolem, rebeluje proti Mně a proti všem silám Mého Království.

Říkám vám to teď, abyste, až ten čas přijde, plně chápali Má slova a věřili, že po celou tu dobu jsem Já, Bůh, Autorem těchto volání.

Řeknu vám teď něco, co pro vás dosud bylo tajné. Odhalím vám nové věci, věci skryté a neznámé: mnozí z vás ztratí víru a budou ctít tohoto obchodníka, protože bude užívat pochlebování, a on, spolu s lidmi cizího boha, s učenci vašich dnů, s těmi, kdo zavrhují Mé Božství, Mé Zmrtvýchvstání a Mé Tradice, bude šlapat po Mé Oběti. A protože lidské srdce je slabé, mnozí ho přijmou, a on je bude vyznamenávat velkými poctami, jakmile ho jejich srdce uzná.

Má Církev bude muset podstoupit všechna utrpení a zrady, které jsem Já Sám podstoupil, ale Písma se musí naplnit ještě jednou, když říkají: "Budu bít pastýře a ovce se rozprchnou."4 Proto poslouchejte tohoto pastýře, ať se děje cokoliv. Zůstaňte mu věrní a nikomu jinému. Váš pastýř bude bit ....

A nářky Mého lidu probodnou nebesa. Až z Mého města nebude nic než trosky, země bude rozštěpena a bude pukat a kolísat.

A když se toto všechno bude dít před vašima očima, z Východu zazáří jiskra. Věrná ruka se napřáhne z Východu, aby bránila Mé Jméno, Mou Čest a Mou Oběť. Zatímco z úst Šelmy se pohrne rouhání, z Východu se nabídne obětavé srdce, aby zachránilo tohoto Bratra, který bude kořistí Zlého. A zatímco budou porušovány smlouvy, vyháněni a zabíjeni proroci, zazní vznešený hlas z Východu: "Ó Neodolatelný, učiň nás hodnými Svého Jména. Dopřej nám, abychom byli ve Tvém Jménu ...."

- Satan kráčí na Můj Trůn. Svolejte svá společenství a řekněte jim, že Já, Ježíš, ošetřím vaše rány, až ten čas přijde.

Naše Dvě Srdce budou vaším jediným útočištěm ve dnech vašeho soužení. Proto, Moji milovaní, slyšte a pochopte: chci, abyste byli odvážní, nebojte se ve dnech velkého trápení, dál braňte Mé Slovo, Mé Tradice a nepřijímejte cetky a lidské doktríny, které bude připojovat a podepisovat Můj Nepřítel. Bude podepsán krví dětí použitých pro jejich vražedná zasvěcení, tato zasvěcení slouží k jeho povýšení!5 ....

A zatímco vy, Moji přátelé, budete všichni čekat na Svítání, když budou porušovány smlouvy a Vzpoura dosáhne svého vrcholu, zvedněte oči a dívejte se k Východu, dávejte pozor na Svítání. Pozorujte Světlo, které povstane z Východu. Očekávejte završení Mého Plánu. Když žíznivý muž s vyprahlým hrdlem bude hledat vodu, Já v celé Své Slávě a Velebnosti na vás sestoupím jako Řeka se Svým Novým Jménem.


1 Ježíš to bolestně zavolal k světu
2 stálá propaganda v různých novinách říká, že papež je velmi nemocen, už by ho zaživa pohřbili. To je zlomyslnost a vymývání mozků - připravují cestu nepříteli, aby mohl vstoupit
5 "Bude podepsán krví": od té doby, co tolik národů legalizovalo potrat, je pro Satana snadnější získávat moc. Potrat je skrytá forma vraždy, vzdává se tím hold Satanovi, protože je to lidská oběť. Satan si žádal tuto skrytou formu lidské oběti, aby získal moc a podporu.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message