DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Naše Dvě Srdce budou znovu probodena
Poslouchejte tohoto pastýře, ať se děje cokoliv

3. října 1994

Vassulo-Mého-Utrpení,1 žij pro Mě; to by teď skutečně mělo být smyslem tvého života; tvé nepřátele, kteří jsou i Mými nepřáteli, proměním v prach; ach, země,2 nicméně s duší, proč Mě tolik trápíš? je to tím, že už nestojíš o své dědictví? ach… Vassulo, jak pro toto pokolení trpím; napřahuji k nim Svou Ruku, přicházím do jejich pustiny, k jejich vyprahlé duši, abych ji oživil, ale nezdá se, že by kdy spatřili Mou zachraňující Ruku…

pojď, křehké děvčátko, prorokuj v Mém Jménu a řekni lidu Mé nové smlouvy, že nyní přicházejí dny, kdy Naše Dvě Srdce budou znovu probodena; Moji nepřátelé zaútočí na Mou Svatyni, Můj Oltář a Můj Svatostánek, aby prosadili svou pustošící ohavnost; přichází doba veliké tísně, jaké nebylo od chvíle, kdy národy začaly existovat; silou a zradou přepadnou Můj Dům;

vzpoura už pracuje, ale tajně, a ten, kdo ji zadržuje, má být první odstraněn, než Rebel veřejně znesvětí Mou Svatyni;

ach, jak mnoho vás padne jeho lichocením! ale Moji vlastní neustoupí, naopak, obětují pro Mou věc své životy; říkám vám, se slzami v Očích: „budeš, Můj lide, tímto nájezdníkem zkoušen ohněm…“ jeho obléhání už začalo;3 lev opustil své doupě…

poslouchejte a tentokrát pochopte: nájezdník je učenec, tito učenci, kteří následují Šelmu a kteří popírají Mé Božství, Mé Vzkříšení a Mé Tradice; právě o nich Písmo říká: „protože tvé srdce zpychlo, řekl jsi: jsem bůh, bydlím v Božském Příbytku, v srdci moře; třebaže jsi člověk, a ne bůh, činíš si srdce podobné srdci Božskému…“4

dnes, Má dcero, jsem našel nerozdělené srdce, srdce, do něhož mohu vepsat tato tajemství, která byla zapečetěna, ale nyní si buďte jisti, že budou naplněna; proto dovol Mé Ruce vtisknout tato tajemství do tvého srdce, dcero:

až ten, kdo drtí sílu svatých lidí, se spolu s těmi, kdo kupčí s Mými Tradicemi, usadí na Můj Trůn, jeho podoba bude vztyčena jako Bůh uprostřed Mé Svatyně; varoval jsem vás a stále ještě vás varuji, ale mnozí z vás naslouchají, aniž by Mi rozuměli… dnes stavíte, ale říkám vám, nebudete schopni dokončit své dílo… otevřete všichni své oči a pohleďte na spiknutí v Mém Domě… spiknutí a zrada jdou ruku v ruce: někdo, kdo se Mnou sedí za stolem, rebeluje proti Mně a proti všem mocnostem Mého Království;

říkám vám to dnes, abyste, až ten čas přijde, plně chápali Má slova a věřili, že po celou tu dobu jsem Já, Bůh, Autorem těchto poselství;

řeknu vám teď něco, co vám doposud bylo skryto, odhalím vám nové věci, věci skryté a neznámé: mnozí z vás ztratí víru a budou ctít tohoto obchodníka, protože bude užívat pochlebování, a on, spolu s lidmi cizího boha, s učenci vašich dnů, s těmi, kdo zavrhují Mé Božství, Mé Zmrtvýchvstání a Mé Tradice, bude šlapat po Mé Oběti; a protože lidské srdce je slabé, mnozí ho přijmou, a jakmile ho jejich srdce uzná, on je bude vyznamenávat velkými poctami;

Má Církev bude muset podstoupit všechna utrpení a zrady, které jsem podstoupil Já Sám, ale Písma se musí naplnit ještě jednou, když říkají: „bij pastýře, ať jsou rozptýleny ovce;“5 proto poslouchejte tohoto pastýře, ať se děje cokoliv, zůstaňte věrní jemu a nikomu jinému; váš pastýř bude bit…

a nářky Mého lidu probodnou nebesa; až z Mého města nezbude nic než trosky, země bude rozštěpena a bude pukat a kolísat;

a až se toto všechno bude dít před vašima očima, jiskra bude zažehnuta z Východu; věrná ruka se napřáhne z Východu, aby bránila Mé Jméno, Mou Čest a Mou Oběť; zatímco z úst Šelmy se pohrne rouhání, z Východu se nabídne obětavé srdce, aby zachránilo tohoto Bratra, který se stane kořistí Zlého; a zatímco budou porušovány smlouvy, vyháněni a zabíjeni proroci, z Východu zazní vznešený hlas: „Ó, Neodolatelný, učiň nás hodnými Svého Jména; dopřej nám, abychom byli jedno ve Tvém Jménu…“

- Satan je na cestě k Mému Trůnu; svolejte svá společenství a řekněte jim, že až ten čas přijde, Já, Ježíš, ošetřím vaše rány;

Naše Dvě Srdce budou ve dnech vašeho soužení vaším jediným útočištěm; proto, Moji milovaní, slyšte a pochopte: chci, abyste byli odvážní, nebojte se ve dnech tohoto velkého soužení, dál braňte Mé Slovo, Mé Tradice a nepřijímejte cetky a lidské doktríny, které bude sepisovat, přidávat a podepisovat Můj Nepřítel; jeho podpis bude učiněn krví nemluvňat, která byla obřadně zavražděna za účelem toho, aby vzrostla jeho moc!6...

a zatímco vy, Moji přátelé, budete všichni čekat na Svítání, zatímco budou porušovány smlouvy a Vzpoura dosáhne svého vrcholu, zvedněte oči a dívejte se k Východu, čekejte na Svítání; čekejte na Světlo, které povstane z Východu; očekávejte završení Mého Plánu; zatímco žíznivý muž s vyprahlým hrdlem bude hledat vodu, Já na vás v celé Své Slávě a Velebnosti sestoupím jako Řeka se Svým Novým Jménem;


1 Pozn. překl.: v angl. orig „Passion“ - též vášeň.
2 Ježíš bolestně zvolal ke světu.
3 Neustálá propaganda v různých novinách, která tvrdí, že papež je velmi nemocný, a tak ho pohřbívají zaživa. Je to zlomyslnost a vymývání mozků, které mají připravit cestu nepříteli.
6 „Jeho podpis učiněný krví“: od té doby, co tolik národů legalizovalo potrat, je pro satana snadnější získávat moc. Potrat je skrytá forma vraždy, kterou se vzdává hold satanovi, neboť je to lidská oběť. Satan vyžaduje tuto skrytou formu lidské oběti, aby získal moc a podporu.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message