HOME MESSAGES
Vassula over Profetieën
(na de tsumani in Zuid Oost Azië - december 2004)


In dit artikel zal ik de profetieën verduidelijken die ons door God zijn gegeven en die ons herinneren aan Zijn oproep tot berouw en liefde, profetieën die spreken over de twee torens in de USA, en nu over de tsunami in Azië, die duizenden levens heeft geëist, de meesten daarvan onschuldige kinderen.

Ik ben er zeker van dat ieder van jullie bidt voor de overlevenden en dat u hebt deelgenomen aan de donaties via uw kerken. Het is verschrikkelijk de pijn en het lijden te zien van mensen van verschillende nationaliteiten, die van de ene minuut op de andere hun dierbaren verloren hebben, vooral als het gaat om kinderen. Ook worden we met ontzag vervuld als we van de wonderen horen die plaatsvonden, zoals de drijvende kleine matras met de 20 dagen oude baby, en het Zweedse jongetje dat werd gevonden, en zo verder.

Misschien heeft dit verschijnsel sommige mensen doen inzien hoe wij tegenover God niets zijn; dat onze levens afhankelijk zijn van God en niet van onszelf. We kunnen niets doen zonder de hulp van God.

Wanneer er een ramp van deze omvang plaatsheeft die onschuldige levens wegrukt, zijn er helaas mensen die onmiddellijk de schuld aan God geven, eerder dan aan de zondige mensheid. Voor velen zal het ook de enige keer zijn dat ze zich het bestaan van God herinneren, met woede over Hem spreken en Hem zodoende nog meer beledigen. Tegelijkertijd doen pijn en verdriet mensen soms iets zeggen wat ze niet menen. We moeten bidden voor deze gebroken harten, dat ze mogen worden getroost door onze Heer.

Toen iemand mij eens vroeg waarom goede mensen en kinderen moeten lijden en zelfs sterven, vroeg ik dat aan onze Heer. Hij antwoordde; 'Als jullie sterven, is dat vanwege jullie geloofsafval', daarmee bedoelend dat wij dit lijden over onszelf brengen. Door onze eigen slechtheid zijn wij zelfvernietigend, veroorzaken we zelfs dat de natuur zich tegen ons keert. Aan Moeder Teresa werd dezelfde vraag gesteld. Ze antwoordde dat de levens van goede mensen en van onschuldige kinderen worden weggenomen, omdat ze al in staat zijn om het Koninkrijk van God binnen te gaan. In de Heilige Schrift wordt het uitgelegd in Luc. 13, 1-5:

'Bij deze gelegenheid waren er enigen tegenwoordig, die Hem vertelden over de Galileërs, wier bloed door Pilatus met dat van hun offerdieren vermengd werd. Hierop antwoordde Hij: 'menen jullie dat deze Galileërs grotere zondaars waren dan alle andere Galileërs, omdat hun dit overkomen is? Neen, zeg Ik jullie: maar als gij u niet bekeert, zult ge allen even goed omkomen. Of die achttien, op wie de toren van Siloë viel, wat hen doodde? Denken jullie dat zij schuldiger waren dan alle andere bewoners van Jeruzalem? Neen, zeg Ik u. Maar als gij u niet bekeert, zult ge allemaal omkomen zoals zij.'

Als God spreekt, zoals Hij dat doet in de boodschappen van 'Het Ware Leven in God' (H.W.L.i.G.) is dat om Zijn mensen raad te geven en dicht naar Zijn Hart te trekken. Als God spreekt behoren wij te luisteren en te respecteren wat Hij zegt. Als God spreekt, doet Hij dat om ons te corrigeren en te troosten. Hij spreekt, en wij moeten luisteren door onze stijve nekken te buigen, of we dat nu leuk vinden of niet. Trots is de wortel van het ongeloof dat weigert te geloven. God, die onze Vader is, zal ons als een vader terechtwijzen voor onze rebellie en onze onverschilligheid tegenover Hem, maar Hij zal nooit verzuimen ons te bemoedigen, ons op te beuren en hoop te geven, om ons geloof nieuw leven in te blazen. Tegelijkertijd komt God tot ons vanuit Zijn oneindige barmhartigheid om ons te waarschuwen dat, tenzij wij ons bekeren en heilig leven, er tegenspoed op ons af zal komen. God houdt er niet van ons te zien lijden, en daarom zal Hij in Zijn oneindige barmhartigheid alle middelen gebruiken om tot ons te komen en ons te waarschuwen, want alle kwaad zal door onszelf worden aangetrokken, niet door Hem.

'Elke dag van je leven, generatie, wordt Mijn genade geopenbaard, en zoals Ik schijn op het hele menselijke ras, om het ertoe te bewegen vrede te sluiten met Mij en de naaste, zo zullen ook zij onderling schitteren als ze maar naar Mij zouden willen luisteren…'(6.1.03 dl. V, blz. 152)

Als ik soms hoor hoe mensen God aantasten in Zijn Gerechtigheid, heb ik de neiging uit te roepen: 'ketterij!' God is een God van Liefde, maar ook van Gerechtigheid. In de Heilige Schrift staat geschreven dat Gods gestrengheid even groot is als Zijn barmhartigheid. Als zij zeggen: 'Ik geloof niet dat deze inspiraties van God komen omdat ze te apocalyptisch zijn', wanneer God ons waarschuwt, aan ons duidelijk openbaart wat er zou kunnen gebeuren als wij ons niet goed gedragen, zou ik hen willen zeggen: 'Kun je de dag van het Oordeel zonder angst onder ogen zien?' En hoe zit het met Nineve? Heeft God niet door Jona gewaarschuwd? God wilde niet een hele stad verwoesten, maar Hij stuurde Zijn profeet om die stad te waarschuwen. Zij luisterden en vastten, en de stad werd niet verwoest.

Een van de vele voorbeelden in de Heilige Schrift over hoe God reageert in tijden van rebellie en geloofsafval, staat in Jeremia 4, 23-28. Jeremia zegt:

'Ik keek naar de aarde, zij is woest en leeg; naar de hemelen en hun licht is weg. Ik keek naar de bergen en zie ze trillen, en alle heuvelen beven. Ik keek, en zag geen mens meer overgebleven, en alle vogels in de lucht zijn gevlogen. Ik keek en zag, de boomgaarden een steppe, alle steden verwoest door Jahweh, om Zijn ziedende toorn. Ja, zo spreekt Jahweh, 'het hele land zal worden verwoest, Ik zal er voor eens en altijd een eind aan maken; de aarde zal erom treuren en de hemelen daarboven verduisteren.'

God heeft ons onophoudelijk gewaarschuwd om tot Hem terug te keren en ons met Hem en met elkaar te verzoenen. Christus heeft bij Zijn Kerk gepleit om eenheid. Hij heeft de herders nu gedurende 20 jaar gevraagd berouw te hebben en zich met elkaar te verzoenen, eenheid voort te brengen door het verenigen van de Paasdata. De hele wereld vervalt in haar kwaad en haar geloofsafval door niet alleen Gods Wet te overtreden, maar alles wat Heilig is, door onophoudelijk God te beledigen. Waarom is iedereen dan verbaasd als de genade van de Heilige Geest toeneemt in deze tijden van duisternis, om ons te helpen? Maar Duisternis vervolgt weer het Licht. Obstakels, vervolgingen, beschuldigingen, bespotting, laster, belemmeringen en kwaadsprekerij zijn door diverse mensen gedurende al deze jaren uitgestort, toen ik probeerde te getuigen en het Woord van God aan de wereld door te geven, waardoor het een uitermate moeilijke zending werd. Veel van deze mensen dachten een heilige plicht tegenover God te vervullen.

In de Heilige Schrift staat geschreven: 'In het begin was het Woord: het Woord was bij God en het Woord was God.' (Joh. 1, 1) 'Het Woord was het ware Licht dat de mensen verlicht; Hij kwam in de wereld. Hij was in de wereld, die door Hem ontstaan was, en de wereld erkende Hem niet. Hij kwam in het Zijne en de Zijnen ontvingen Hem niet.' (Joh. 1, 9-11)

Gedurende al deze jaren heeft onze Heer geprobeerd een waarachtig begrijpen te doen ontwaken in ons allen, door herhaaldelijk ons geheugen op te frissen, ons in herinnering te brengen wat er in het verleden gezegd is door de profeten en Zijn eigen Geboden. Zijn oproepen, alsook die van onze Heilige Moeder, waren oproepen tot berouw, vrede, liefde, eenheid en een leven van gebed. Onze Heer kwam en komt nog steeds op Zijn manier in de wereld om al diegenen te verlichten die verdwaald zijn, maar tot op de dag van vandaag hebben weinigen Zijn genadevolle tegenwoordigheid herkend, en nog minder Zijn roepen aanvaard. Hij heeft niet verzuimd eerst naar Zijn eigen domein te komen, onder de Zijnen, maar het vlees, in zijn hardheid van hart en ongeloof, heeft de Liefde weer afgewezen. Tot op de dag van vandaag zijn er maar weinig mensen die Hem totaal aanvaarden in Zijn roep van barmhartigheid, en hebben berouw gehad, Hem toegestaan in hun harten te regeren.

De houding van de wereld tegenwoordig is als die van Farao. Het is een houding van verwerping, in hun eigenzinnigheid en ongeloof, van alles wat Heilig is. Over anderen zegt onze Heer dat hun gedrag erger is dan dat van Sodom en Gomorrah. Al deze jaren heeft Christus Zijn Kerk gesmeekt om vrede, verzoening en eenheid onder de herders. Hij heeft tot hen gesproken, tot de Zijnen. En toch is tot op de dag van vandaag de eenheid niet aanvaard. In plaats daarvan minachten veel van Zijn herders Zijn woorden in deze inspiraties, maken ze grappen over Zijn vertrouwelijke Liefde, en behandelen ze in hun verharde harten het woord 'eenheid' als een vijand. Deze mensen staan op de rand van de vernietiging, en toch gaan zij hun eigen weg en doen wat ze willen.

Toen het Woord was vleesgeworden, kende de wereld Hem niet. Zelfs toen Hij tot Zijn eigen volk ging, hebben ze Hem niet aanvaard. In onze tijden heeft Hij Zich bereikbaar gemaakt voor elk menselijk wezen, maar velen hebben Zijn wegen en spreken genegeerd. Er is geen verschil tussen de wereld van toen en die van vandaag. Afwijzing en ongeloof is wat ze in hun harten dragen. Onze Heer vraagt aan Zijn herders:

'Ik vraag plechtig aan ieder: wat heb je gedaan met de Heilige Schrift? De Heilige Schrift is een spiegel die Mij weerspiegelt. Hoe komt het dat, als jullie zeggen dat je de Heilige Schrift kent, jullie Mijn spreken niet herkennen? Hoe komt het dat jullie zo gemakkelijk de waarheid tegenspreken? Ik zeg jullie dat als jullie Mij nu niet herkennen in Mijn spreken, dan betekent dit eenvoudig dat jullie de Heilige Schrift niet kennen, noch haar begrijpen, de Heilige Schrift die de sleutel is van de Heilige Geest. Als sommigen van jullie zeggen: 'We hebben deze profetische openbaring niet nodig, we zijn niet verplicht ernaar te luisteren of haar te lezen omdat de Heilige Schrift voldoende voor ons is en we alle kennis leren uit de Heilige Schrift', dan vraag Ik jullie in jullie ongeloof:

'Weet je waarom je niet gelooft, en weet je waarom je zo onverschillig bent en besloten hebt je hart te sluiten? Weet je waarom je daarbuiten niets zoekt? Dat is omdat je de Heilige Geest niet hebt, die je uit de duisternis in Zijn Licht zou kunnen verheffen, om je ziel te verlichten om de Zoon te zien, samen met de Vader, die Zichzelf aan je openbaren. De Heilige Geest zou een adem van verrijzenis in je hebben geademd om je te sterken en je leven in Mij te geven.'

'Kan een ziel die dood is de Heilige Schrift begrijpen en haar in praktijk brengen, zolang die ziel niet leeft? Als je de Heilige Schrift zou hebben begrepen, die als een spiegel is, die Mijn Beeld weerspiegelt, zou je niet hebben gezegd: "De Heilige Schrift is voor mij voldoende." Nee, Mijn vriend, de Heilige Schrift is niet voldoende als je niet de Heilige Geest bezit. Het is door het Licht van de Heilige Geest dat openbaring kan worden begrepen, en alles wat dan ondoordringbare mysteries leken in de Heilige Schrift, en verzegeld leken te zijn, zou dan herkenbaar en duidelijk worden, want de sleutel tot de kennis zou je door de Heilige Geest zijn gegeven'. (13.11.01)

Later, in een andere oproep, vraagt Christus aan Zijn herders: 'Als Ik in jullie dagen spreek en de herders niet luisteren, en niet geloven dat Ik tussenbeide kom, zijn zij zoals de Heilige Schrift zegt: 'Onze wachters zijn blind, ze merken niets… ze gaan allen hun eigen weg, ieder achter zijn eigen belangen aan…'(7.8.02)

Dan zijn er degenen die tot Gods woordvoerders zullen zeggen: 'Als je door God gezonden bent en als deze woorden, die je zegt, van God komen, bewijs dan je nederigheid door jezelf en al deze uitspraken te verbergen. Houd op met over de hele wereld te koop te lopen met jezelf en met deze uitspraken.' (7.8.02) Maar onze Heer zegt: 'Zeg tegen deze mensen het volgende: "Ik zal niet zo worden als de slechte dienaar, die zijn talent verborgen heeft en toen veroordeeld werd omdat hij niets gedaan had. Integendeel, ik zal mijn talent vermenigvuldigen en eer geven aan Hem die het mij heeft toevertrouwd. Ik zal dit wonderbaarlijke wonder (de boodschappen van H.W.L.i.G.) niet alleen aan deze generatie doorgeven, maar de engelen zullen de woorden van God dragen en ze zullen doorgaan ze te verspreiden als een regen van zaden, die vanboven uitgestrooid worden over alle komende generaties, om Gods schepping te vernieuwen en de Kerk mooier te maken, om de monden van Zijn kinderen zoeter te maken en hun monden te openen om Hem te prijzen, om hun ogen te openen en hen in staat te stellen hun harten te onderzoeken.

Ik ben helemaal door de Goddelijke naam van onze Heer bezegeld en ik ben niet bevreesd. Ik ben Zijn luide boek dat dezelfde waarheden verkondigt die onze Heer ons heeft doorgegeven. Dus er is niets nieuws, ik heb niets nieuws van mijzelf, broeders, maar alles wat tot mij gezegd is, komt van de Goddelijke Kennis en uit de Mond van de Drie-Ene God". Dit is wat je hen in Mijn Naam moet zeggen.' (7.8.02)

Ondanks deze woorden zullen ze doorgaan het Woord van God te vervolgen en te verbieden dat het wordt bekendgemaakt aan Zijn schepselen, het Woord dat veel naties tot berouw, bekering en geloof kan leiden, dat kan maken dat God zich vermurwt, zoals bij Nineve het geval was. Hier volgt nog een waarschuwing:

'(…) wat betreft degenen die nog niet door Mij zijn bezocht, hen wachten veel kwellingen, de Dag van de Heer zal ook over hen komen, en wat een dag zal dat zijn! Ik zal snel zijn in het tonen van Mijn Barmhartigheid, op voorwaarde dat zij berouw hebben… Ik zal Mijn Barmhartigheid laten zien en jullie allen verzamelen, van overal vandaan onder de hemel. Maar daarvoor zeg Ik, de Auteur van deze Liefdeshymne, tegen jullie, tenzij de wereld in haar slechtheid zich tot Mij bekeert en berouw heeft, kwaad voor liefde verruilt, wat jullie allen kan gebeuren, Ik jullie alle historische records van zuivering zal laten zien. Er is geen hartstochtelijk berouw, geen echte wroeging… de naties zijn in oproer, en hun prestaties zijn de maat van hun goddeloosheid… heel de aarde zal lijden tenzij Ik een echte kreet van berouw hoor. Ach, en zij die op platforms gaan staan en de vrede verkondigen, en zeggen hoe en op welke manier de vrede tot stand moet worden gebracht, terwijl deze mensen Mijn Geboden overtreden en met Mij op voet van oorlog leven, hoe kunnen zij werkelijk dan nog verwachten vrede te zullen brengen?' (30.9.02)

In het jaar 1991, op 11 september, precies 10 jaar voor de grote ramp van de twee torens in de USA, waarschuwde onze Heer ons, terwijl Hij met tegenzin naar de aarde keek, met de volgende woorden:

'En Ik Mijnerzijds kijk met Mijn Ogen neer op de wereld van vandaag, natie voor natie onderzoekend, ziel voor ziel aftastend om wat warmte, om wat edelmoedigheid, een beetje liefde, maar zeer, zeer weinigen genieten Mijn gunst. Zeer weinigen spannen zich in om heilig te leven, en de dagen vliegen voorbij, de uren zijn nu geteld vóór de grote vergelding. (Jezus veranderde plotseling van toon, en na enkele seconden te hebben gewacht, zei Hij op zeer ernstige toon, die mij met ontzag vervulde) De aarde zal sidderen en schudden, en alle kwaad, dat in torens is gebouwd (zoals de toren van Babel) zal ineenstorten tot een hoop puin en onder het stof van de zonde begraven worden! Boven zullen de Hemelen schudden en de fundamenten van de aarde zullen wankelen! De eilanden, de zee en de continenten zullen onverwachts door Mij bezocht worden met donder en vuur. Luistert goed naar Mijn laatste waarschuwende woorden, luistert nu er nog tijd is. Leest Onze Boodschappen (van Jezus en Maria, de beide Getuigen) en houdt op minachtend of doof te zijn wanneer de Hemel spreekt. Spoedig , nu zeer spoedig, zal Ik jullie de Rechter laten zien.'

Op 11 september 2001 werd de wereld opgeschrikt door de val van de twee torens, die zo vele levens met zich mee sleurden, waaronder veel onschuldige mensen. Afschuwelijke apocalyptische scènes werden aan de wereld getoond, en ondanks deze verschrikking die over ons kwam, werd de wereld, in plaats van zich werkelijk tot God te bekeren en berouw te hebben, nog slechter dan voorheen en begon een oorlog. In plaats van te begrijpen dat dit gebeurde vanwege onze eigen fouten, zonden, schuld, geloofsafval en doordat de wereld God afwijst, gingen we door te luisteren naar Satan en zijn weg te volgen in plaats van de weg die God ons toonde.

Op 24 december 1991, op de vooravond van de geboorte van Christus, werd ons de volgende boodschap gegeven door Christus, die zeer beledigd was.

'Ik kom vandaag en bied de gehele mensheid Mijn Vrede aan, maar slechts zeer weinigen luisteren. Vandaag kom Ik met woorden van Vrede en een Boodschap van Liefde, maar de Vrede die Ik aanbied wordt door de aarde versmaad en bespot, en de Liefde die Ik hun geef, wordt zelfs op de vooravond van Mijn Geboorte bespot en uitgelachen. De mensheid viert deze dagen zonder Mijn Heilige Naam. Mijn Heilige Naam is afgeschaft en zij beschouwen de dag van Mijn Geboorte als een vakantietijd, waarop ze afgoden vereren. Satan is de harten van Mijn kinderen binnengedrongen daar hij hen zwak en slapend aantrof. Ik heb de wereld gewaarschuwd.'

Christus toont ons dat Hij beledigd is als wij Kerstmis vieren samen te komen met onze familie zonder de ware reden te gedenken: de Geboorte van Christus.

Met Kerstmis wordt elke christen gevraagd Christus geboorte te vieren door vreugde en door naar de Kerk te gaan en Zijn Heilige Naam te vieren. In hun geloofsafval draait voor velen in plaats daarvan het feest alleen rond de kerstboom, het uitwisselen van geschenken, het eten tot ze ziek zijn en zich te amuseren tot dwaasheid toe.

Na die dag waren er diverse waarschuwingen. Maar die welke spreken over de tsunami van 26 december 2004 in Zuidoost Azië, waren de drie die hieronder volgen. De eerste werd al gegeven op 10 september 1987:

Ik schreef; 'Plotseling herinnerde Jezus mij aan een droom van de afgelopen nacht, die ik vergeten was. Het was het visioen dat ik onlangs zag, maar in mijn droom was het nog erger. De Heer zei toen:

"Luister, Ik heb je in je slaap het visioen laten zien om het je te laten voelen. Nee, er is geen ontkomen aan!"

Ik schreef: 'Ik herinner mij dat ik het zag komen als een geweldige golf. Ik probeerde weg te rennen en mij te verbergen, hoewel ik wist dat het onmogelijk was'. Toen vroeg ik aan onze Heer: 'Maar waarom doet u dit als u ons bemint? Waarom?' Hij antwoordde:

'Ik sta bekend als een God van Liefde, maar ook als een God van Gerechtigheid;' Ik vroeg: 'Wat kunnen we doen om dit te doen ophouden?' God antwoordde: 'Er wordt nu van jullie allen geweldig veel eerherstel gevraagd. Je te verenigen en één te zijn, elkaar te beminnen en in Mijn hemelse Werken te geloven, want Ik ben altijd onder jullie'. (10.9.87)

Het nieuws over de tsunami schokte en verbijsterde ons allen, maar niemand kan zeggen dat God ons geen waarschuwingen heeft gezonden. Toen God ons waarschuwingen zond door degenen die Hij tot woordvoerders gekozen had, zeiden velen: 'We hebben deze waarschuwingen niet nodig. We hebben de troost van de heilige boeken van de Vaderen en de Heilige Schrift in ons bezit. We schieten nooit tekort in het opdragen van offers en gebeden, dus wat heeft Christus ons nog meer te zeggen dan wat Hij ons al heeft gegeven?. En ze sloten de oren.

Nog een andere waarschuwing werd ons gegeven op 18 februari 1993:

'Ziet, de dagen komen waarin Ik ga komen met donder en vuur, maar tot Mijn grote verdriet zal Ik velen van jullie nietsvermoedend en in een diepe slaap aantreffen! Schepping, Ik stuur je boodschapper na boodschapper om door je doofheid heen te breken, maar nu ben Ik jullie tegenstand en apathie moe, Ik ben jullie koudheid meer dan moe. Ik ben ook jullie arrogantie en onbuigzaamheid moe, wanneer het erom gaat bijeen te komen voor de eenheid. Jullie hebben nu de Beker van Lethargie gevuld en doen overlopen. Vergiftigd door jullie eigen stem, hebben jullie je tegen Mijn Stem verzet, maar het zal niet altijd zo zijn. Weldra zullen jullie vallen, want jullie hebben je tegen Mijn Stem verzet door de bedrieglijke nonsens van jullie eigen stem. Natuurlijk is Mijn Kerk tot een ruïne vervallen door jullie verdeeldheid (…) de aarde zal schokken en als een vallende ster van haar plaats wervelen (Jes. 13, 13), en de bergen en eilanden zullen van hun plaats worden gerukt. Hele naties zullen vernietigd worden. De hemel zal verdwijnen zoals een rol perkament wordt opgerold (Apoc. 6, 14), zoals je dat gezien hebt in je visioen, dochter. Een grote doodsangst zal over alle bewoners komen, en wee de ongelovige! Luister naar Mij: als de mensen vandaag tot je zeggen: 'Ach, maar de Levende zal medelijden met ons hebben, je profetie komt niet van God, maar uit je eigen geest', zeg hun dan; hoewel jullie als levend worden beschouwd, zijn jullie dood. Jullie ongeloof veroordeelt jullie, daar jullie geweigerd hebben te geloven in Mijn Tijd van Barmhartigheid , en Mijn Stem hebben belet zich te verspreiden via Mijn woordvoerders, om Mijn schepselen te waarschuwen en te redden…' (18.2 1993)

Toen de aardbeving onder de zee plaatsvond, schokte volgens de wetenschappers heel de aarde en stopte voor een deel van een seconde en trad buiten haar normale as. Het eiland Sumatra en ook andere eilanden bewogen diverse meters van hun oorspronkelijke plaats. Men dacht dat een deel daarvan helemaal was verdwenen, maar het werd toen op een andere plaats weer ontdekt.

Op 7 februari 2002 kwam weer een laatste waarschuwing van God. Hier volgt een uittreksel:

'Mijn Koninklijke Heerschappij staat voor jullie deuren, maar zijn jullie klaar om Mij te ontvangen? Met vrijgevigheid en met Koninklijke overvloedigheid bereidde Ik een banket voor van geestelijk voedsel, om jullie geest te doen herleven. Toen Ik daar was, wachtend op jullie, om jullie met Mijn Eigen Hand te voeden, om jullie te redden van de dood, weigerden jullie naar voren te komen. Daarom, rekening houdend met jullie afkeer van een ware metanoia, en hoe jullie in plaats daarvan Mijn waarschuwingen vijandig gezind waren, zullen de eerdere scènes van geweeklaag (op 11 september 2001) niets zijn in vergelijking met de treurige ochtenden die voor jullie liggen. Treurige ochtenden die door jullie eigen hand worden aangetrokken. Jullie naties regeren op een wijze die volledig is tegengesteld aan heel Mijn Wet van Liefde, die verschilt van jullie bizarre wetsysteem. Wetten die de meest gruwelijke misdaden begaan tot aan het in gevaar brengen van niet alleen de aarde, maar ook de stabiliteit van de gehele kosmos. Ik zie van bovenaf hoe jullie plannen zich tegen jullie zelf keren De wereld proeft reeds de vruchten van haar eigen koers; ze daagt de natuur uit om in opstand te komen met uitbarstingen en roept natuurrampen over zichzelf af; jullie verstikken jezelf met jullie eigen plannen. Ik had jullie jaren geleden een teken gegeven, maar slechts zeer weinigen hebben het opgemerkt. Deze zuivering, die nu als een gesel over je ligt, generatie, zal velen tot Mij trekken, en zij zullen tot Mij terugkeren in hun leed…'

Zoals de profetie verklaart gebeurde het in de vroege uren van de ochtend; onze Heer waarschuwt ons dat wij vanwege onze geloofsafval de kosmos in gevaar brengen, niet alleen de aarde, maar heel de kosmos, en dat wij de natuur uitdagen tegen ons te rebelleren.

Maar dit is niet alles, onze Heer waarschuwt ons voor een nog ergere gebeurtenis die komt als wij niet onze harten veranderen en naar God terugkeren. De Heer zegt:

'Je ziet het, dochter, Ik zal spoedig ook Mijn Gerechtigheid openbaren. Mijn Plan heeft een vastgestelde tijd. Mijn Barmhartige oproepen hebben ook een vastgestelde tijd. Als deze tijd van Barmhartigheid eenmaal voorbij is, zal Ik aan iedereen, goeden en slechten, laten zien dat Mijn gestrengheid even groot is als Mijn Barmhartigheid, dat Mijn toorn even machtig is als Mijn vergevensgezindheid. Alles wat door Mij is voorzegd, zal nu spoedig gebeuren. Niets daarvan kan worden verminderd…'(19.2.1993)

Op 18 februari 1993 waarschuwt God ons. Hij zegt:

'Het zesde zegel zal spoedig verbroken worden (Apoc. 6, 12) en jullie zullen allen in de duisternis geworpen worden, en daar zal geen verlichting zijn, omdat de rook, die uit de Afgrond opstijgt, zal zijn als de rook van een enorme oven, zodat de zon en het hemelgewelf erdoor verduisterd zullen zijn (Apoc. 9, 2). En uit Mijn Beker van Gerechtigheid zal Ik jullie doen lijken op slangen, adders. Ik zal jullie op je buik doen kruipen en stof doen eten (Gen. 3, 14) in deze dagen van duisternis. Ik zal jullie tot op de grond verpletteren om jullie eraan te herinneren dat jullie niet beter zijn dan adders… Jullie zullen versmoord en verstikt worden in jullie zonden. In Mijn Toorn zal Ik jullie vertrappen, Ik zal jullie in Mijn Gramschap met voeten treden!… Wanneer het Uur van de Duisternis komt, zal Ik jullie je innerlijk laten zien; Ik zal jullie ziel binnenstebuiten keren, en als jullie je ziel, zo zwart als roet, zullen zien, zullen jullie niet alleen een smart ervaren als nooit tevoren, maar in doodsangst zullen jullie je op de borst slaan en zeggen dat je eigen duisternis erger is dan de duisternis die jullie omringt…Ik zal menselijk leven zeldzamer maken dan ooit tevoren; en dan, als Mijn Toorn bedaard zal zijn, zal Ik Mijn Troon in ieder van jullie oprichten, en allen tezamen zullen één van stem en één van hart en in één taal Mij, het Lam, prijzen.'

Ons wordt opnieuw tijd gegeven om berouw te hebben voordat deze profetie over ons komt. Hoewel God zegt dat 'er niets aan kan worden afgedaan', kunnen we nog steeds de kracht van deze gesel verminderen door gebed, berouw, verandering van leven, door heilig te leven. We zijn geroepen om een Waar leven in God te leiden. God kan Zich laten vermurwen, zoals Hij dat deed met Nineve.

De inspiraties van H.W.L.i.G. zijn geen profetieën van ondergang en duisternis. God geeft ze om in deze tijden van barmhartigheid ons om te vormen; zij zijn een oproep vanuit de sublieme Liefde van God. God zal ons niet altijd blijven toestaan Zijn heilige Naam te beledigen. Dat is de reden waarom Hij komt, in Zijn barmhartigheid, om ons vele waarschuwingen te geven.

God zegene u allen, In Christus ,

Vassula


terug naar de homepage