HOME MESSAGES
Mijn Heilig Hart is jouw hemel

28 November 1996
11e verjaardag van 'Het Ware Leven in God'Gezegend zij mijn Rots,
gezegend zij mijn Verlosser,
gezegend zij Zijn Heilig Hart,
dit Hart dat Zijn Liefde aan de
gehele mensheid toont,
dat Hart, dat begerenswaardiger is
dan het fijnste goud,
want de Schatten 1
die Het bevat, zijn zoeter dan honing;

Gezegend zij Zijn Heilig Hart,
dit Hart dat mij heeft opgericht
en gevormd,
O Heer, kom en toon de mensheid
Uw wonderen,
kom en toon Uw verbazingwekkende vriendelijkheid !


Ik zal je nooit in de steek laten; Mijn Heilig Hart is je aangeboden opdat het de zonneschijn van je ziel worde, de verrukking van je hart en de vreugde van je leven;

het was Mijn verlangen je te doen herleven en je te horen... liefkoos Mij met je liefde; je dorst naar Mij is een troostende balsem op Mijn gewonde Hart... kom, sta Mij toe door jou een geest van beminnelijkheid en gebed uit te storten, om de wereld aan Mijn wonderen en de macht van Mijn Barmhartigheid in Mijn beminnelijkheid te herinneren;


Mijn Hart is in liefde voor de gehele mensheid ontbrand, en hoe meer zij voortgaan Mij te lezen, des te meer zullen heiligmakende genaden over hen komen, om ze dieper in de vlammen van Mijn Hart te trekken; - Ik ben oneindig rijk aan genade en Ik verlang ze in dit 2 Hart te brengen, dat Hart dat er behagen in schept met de zonen en dochters van de mensen te zijn;

in Mijn Heilig Hart zijn rijkdommen en eer, blijvende overvloed en trouw; Mijn Schatten zullen je doen wandelen op het pad van de deugd; gelukkig de ogen die zien wat ze in Mijn Hart zien, en het verkrijgen; hij zal het leven verwerven en de gunst van de Vader winnen, en Wij zullen aan zijn zijde zijn, hem dag na dag verrukken, zegen op zegen over hem uitgieten en op zijn gehele huisgezin; Mijn Heilig Hart is als een kalmerende geur; Het is als de zon die in je duisternis schijnt; Mijn Heilig Hart is zoeter dan honing en Ik nodig alle monden uit Mijn zoetheid te proeven; Mijn Heilig Hart is als een bloembed van exclusieve rozen; Mijn Heilig Hart is gevuld met minzaamheid; ja, Het is als een bron van leven;

richt je ogen op Mijn Heilig Hart, en Zijn helderheid zal je duistere nacht vullen tot de volheid van de dag; neem Mijn Heilig Hart en omarm Het, en Zijn nabijheid zal een kroon van geheiligde genade op je hoofd plaatsen, welke je voeten op het pad van trouw zal brengen, zelfs tot het aanvaarden van het vergieten van je bloed tot Mijn eer; de onoverwinnelijke heiligheid van Mijn Hart kan je schild zijn als het kwaad door het kwaad wordt verheerlijkt; Mijn Heilig Hart is als een boom vol vruchten, vol bladeren waar je kunt schuilen onder Zijn takken; het vuur van Mijn Hart is de kracht om je licht in je ziel te geven; zelfs de schitterendste sterren zouden nooit de verschrikkelijke nacht van je ziel zo kunnen verlichten als het vuur dat uit Mijn Hart komt; het vuur van Mijn Heilig Hart is inderdaad duizendmaal schitterender dan de zon; het is als meer dan duizendmaal alle sterrenbeelden van het heelal;

bij Mij zijn goddelijke liefde, goddelijke barmhartigheid, goddelijke vrucht, goddelijk licht en goddelijke zoetheid; goddelijke bronnen, goddelijke overvloed, die diegenen verrijkt die Mij naderen en hun schatkamer vullen met Mijn zuiverheid; bezorgd om het redden van Mijn volk, van de dood, zei Ik : "Ik zal tot hen komen met Mijn Hart in Mijn Hand, en Mijn Hart openen als een reservoir, en ze overstelpen met Mijn goddelijke Schatten; Ik zal als een reusachtige oceaan over hen komen, om ze te sterken;

waarmee kun je Mijn Hart vergelijken, dit Hart dat de Fundamenten heeft gelegd van Mijn Heiligdom ? met een stukje wierookhars in de zomer ? met de melodie van een harp ? met een of ander juweel van kristalheldere diamant ? niets kan worden vergeleken met de onoverwinnelijke heiligheid van Mijn Heilig Hart, want in Mijn Hart zijn geheiligde genaden, want Het is uniek in Zijn schittering, uniek aan een variŽteit aan genaden en deugden, subtiel, mild en medelijdend zelfs voor de meest ellendige onder jullie;
Mijn Hart is actief, want Ik ben het Woord, en het Woord van God is iets dat leeft en actief is; Mijn Hart is onkwetsbaar in Zijn Heerlijkheid; Het is welwillend en vol barmhartigheid als je hulp nodig hebt; heb vertrouwen in Mijn welwillendheid, want Mijn Hart is de troon van de genade; Ik heb medelijden met je onwetendheid; verlies de moed niet, weet dat je een permanente plaats hebt in Mijn Heilig Hart;

Ik ben het Woord van God, en uit Mijn Mond komt een scherpsnijdend zwaard; Ik ben hier, en Mijn Hart zal alle dingen op zich nemen die niet juist zijn, en ze rechtzetten met Mijn zwaard; Mijn Heilig Hart is niet gecompliceerd, Ik ben geen ingewikkelde God, want Ik ben als een lamp die vanbinnen en vanbuiten schijnt, en volkomen helder; daarom zul je nooit worden misleid, en Ik zal je steeds geruststellen dat de heiligheid tenslotte zal worden beloond;

Mijn Heilig Hart is zo helder en puur, Het is het Licht van de wereld; goddelijk en onweerstaanbaar is Mijn Heilig Hart, want Het bevat alle rijkdommen voor je redding; het is degene die dit Hart genadig ontvangt, die Ons zal erkennen als driewerf Heilig, met eerbied, trouw en eer, die Ik in Mijn Godheid zal leiden tot het eeuwige leven

Mijn Heilig Hart klopt van liefde voor de mensheid, want Het bemint de mens; als je Mij benadert als een kind, zal Ik Mijn Heilig Hart in de palm van je hart plaatsen, en als je Mijn Schatten wilt zien door met geleerde gezegdes Mijn mysteries en geheimen te onthullen, zal je heilige vrees voor Mij vastlopen, omdat je zult beseffen dat Ik God ben, Drie-Eenheid maar Een in de Eenheid van Wezen, je dierbaarder dan alle overvloed van de wereld en zelfs je eigen leven;

ach Vassula... bij Mij is barmhartigheid te vinden; en toch laten vele van Mijn kinderen dit barmhartige Hart in de steek en minachten Het; bannelinge hoewel je op aarde bent, schepping, open je ogen om na te denken over Mijn Heilig Hart, open je ogen en je hart voor de wonderen die in Mijn Hart staan gegrift, Ik zal Mijn onschatbare Schatten niet voor je verbergen; hoewel je in ballingschap leeft, zal Ik de deur van Mijn Hart openen, en als je ogen de majesteit van Mijn Hart, in je ellende, zullen beschouwen, zal je ziel worden overstelpt door een onophoudelijk verlangen naar Mijn geboden, en Mijn verordeningen zullen je vreugde worden en je raadgevers;

dan zul je vrijwillig aan Mij vragen het slachtoffer van het Slachtoffer te worden, het crucifix van de Gekruisigde, en je zult Mijn decreten aan de wereld verkondigen, zonder vrees voor verlies van eer, je herinnerend Wie je heeft gevonden, een bannelinge in ballingschap dan zul je tegen Mij zeggen, Mij Mijn Hart tonend: "Meester, hier wil ik altijd blijven, dit is het thuis dat ik heb gekozen"

trouw is het wezen van Mijn Woord, en het is van Mij bekend dat Ik trouw en waarachtig ben; er is in Mijn Hart geen misleiding; Mijn Hart is jouw hemel, gevuld met rechtschapen regels; gelukkig de mens die de standvastigheid van Mijn Heilig Hart ontdekt, welke de prijs van parels te boven gaat; je kunt niets begeren dat daaraan gelijk is; Mijn zonen en dochters, er is niets gelijk aan Mijn Heilig Hart, want Ik ben de Alfa en de Omega; en de wegen van Mijn Heilig Hart zijn heerlijke wegen, die naar de door Ons 3 zo verlangde intimiteit leiden;

waarmee kun je Mijn Heilig Hart vergelijken ? met een Fontein die de tuinen vruchtbaar maakt ? ja, dus als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen ! laat de mens komen en drinken; Mijn Hart is een bron van levend water; kom en dompel jezelf onder in deze stromen, 4 die uit Mijn Heilig Hart stromen; Mijn Heilig Hart is je garant en de Boom van Leven voor hen die Het bezitten laat je voeten je niet dodelijk vernederen, leer dat Mijn teder Hart glorierijk en majesteitelijk is, betrouwbaar, trouw en waarachtig; Het is gezet in standvastigheid en gaat de hemelen te boven; Het verheft de armen uit het stof en uit hun ellende, 5 om hun een plaats te geven in Zijn diepten, in de diepten van de Oneindige Barmhartigheid; laat Mijn Heilig Hart de Wortel zijn die je steunt; en jij, jij bent geŽnt op Mij, om Mijn rijke levenssap met Mij te delen; blijf dus geŽnt om een deel van Mij te zijn, en je leven zal worden gespaard;

Vassula, Ik ben opnieuw gekomen om de devotie tot Mijn Heilig Hart te doen herleven, gelukkig allen die deze devotie volgen; de wereld is dood aan liefde, omdat ze zichzelf van Ons heeft gedistantieerd , en door de Bron van Wijsheid te verloochenen is de wereld gestorven in haar dorheid; daarom ben 6 ik tot jullie gekomen, met Mijn Hart in Mijn Hand, opdat jullie het kloppen van Mijn Hart voelen; weest niet verrast, hebben jullie niet gelezen dat de Bron uit het Huis van Jahweh zal ontspringen ? 7 en als een cascade zal dit levende water 8 uit Mijn Hart stromen...

ja, opdat jullie allen vrijheid verkrijgen, deze vrijheid die alleen gevonden wordt in Mijn Geest Ik ben tot je gekomen, niet vanwege je verdiensten, want je had er geen; Ik heb je niet alleen vanwege je ellende en je nietigheid gekozen, zoals je tegen de mensen zegt, maar het was ook vanwege je onbeduidendheid en je totale onwetendheid in alle zaken die betrekking hebben op Mijn Heilig Hart, ja ! 9 en ook Mijn Kerk;

gedrenkt in zonde en niet in deugd, voorbeeld van je maatschappij, en ver verwijderd van Mijn Eigen Gelaatstrekken, was je zelfs verschrikkelijk in de ogen van Mijn engelen! en toch ben Ik tot je gekomen, nietig klein schepsel, om aan de wereld de Macht van Mijn Heilig Hart te laten zien en Mijn Oneindige Barmhartigheid; Ik ben gekomen in je onwetendheid en heb je belast met een taal die je maat ver te boven gaat, en Ik heb Mijn Heilig Hart aan je bekendgemaakt en zal doorgaan Het bekend te maken in deze koude wereld, die baadt in het bloed van haar misdaden;

Ik zal deze Bron 10 uit Mijn Hart deze koude wereld laten overstromen, leven gevend overal waar Hij zal passeren, en Mijn Belofte zal worden vervuld, want Mijn Heilige Geest, de Gever van Leven, zal deze slechte maatschappij regeren en veranderen in een oprecht volk; dan zal heiligheid en gerechtigheid hun metgezel zijn;

Vassula, Ik heb in het verleden, aan Mijn beminde leerling Johannes, een glimp laten zien van Mijn Schatten in Mijn Hart; dat leidde hem, in de verschrikkingen van die dag, heel de weg naar Mijn Kruis; later nodigde Johannes de Heilige Gertrude uit om Mijn Heilig Hart te vereren, door haar de waarde van de Schatten te laten zien, die in Mijn Hart verborgen waren; haar ogen weenden tranen van vreugde toen ze deze goddelijke Schatten zag; Ik heb ernaar verlangd je, in jullie dag en tijdperk, de Rijkdommen van een Mysterie te onthullen, dat geheim is gehouden gedurende eindeloze eeuwen; eer dus Mijn Heilig Hart en wees onschuldig, wees het zout en het licht der aarde, opdat je zult schijnen in de wereld als een heldere ster, want je zult haar 11 het Woord des Levens aanbieden;

val nu op je knieŽn en prijs Mij; zie je hoe machtig Mijn wonderen zijn ? zie je hoe groot Mijn wonderen zijn ? laat Mijn Juk je licht vallen en je niet belasten, en je zult geen tekenen van vermoeidheid vertonen... volg het pad dat Ik voor je heb uitgezet, en zeg tegen Mijn volk dat niemand kan overleven met zijn intellect alleen, Ik openbaar Mijzelf nooit aan degenen die beweren alleen kennis te bezitten van aardse dingen, want dat is niet de Ware Kennis die van God komt; de Ware Kennis is Ons te kennen, in Onze Trinitaire Heiligheid, en te leven in een intieme eenheid met Ons; Ik heb geen gunstelingen, laat dus de devotie tot Mijn Heilig Hart aan alle mensen bekend worden; 12

wees ťťn in Ons; Wij beminnen je, dierbaar kind ontvang Onze zegeningen;
Later :

ja ! dit 13 is je gegeven op de 11e verjaardag van Mijn reddende Boodschap; Ik zal doorgaan je mond te vullen en je met Mijn Woord te voeden; jij zult doorgaan uit Mijn Hart overvloedige heiligmakende genaden te verkrijgen om je zending te vervullen; en zoals Ik heb gezegd tegen Mijn andere apostelen van Mijn Heilig Hart, zo zeg Ik ook tegen jou: "bemin dit Hart dat zo onbemind is, doe de devotie tot Mijn Heilig Hart herleven en zeg hun, 14 dat ieder die deze devotie beoefent, heiligmakende genaden zal verkrijgen, niet alleen voor henzelf maar ook voor heel hun huisgezin"; en jij, Mijn beminde, wees een met Mij; ic


1 De Woorden van God.
2 Hij wees op Zijn Hart;
3 De Triniteit.
4 Jezus sprak over Zijn Geest.
5 Jezus zinspeelde op mij; de manier waarop Hij mij had opgericht en een plaats in Zijn Hart had gegeven.
6 De Drie-Eenheid.
7 JoŽl 4, 18
8 Heilige Geest.
9 Ik dacht, ook van de Kerk...
10 Jezus spreekt over Zijn Heilige Geest.
11 De wereld.
12 Jezus bedoelt niet alleen aan de Katholieken, maar ook aan alle anderen.
13 De boodschap hierboven.
14 Tot de mensen.

previous index next