HOME MESSAGES
Alleen God is goed
Alle priesters zouden Mij moeten navolgen in hun leven
Huis van het Oosten en het Westen

27 November 1996vrede zij met je; je hebt het goed gezegd tegen de mensen, dat alle goedheid van Mij komt; alleen God is goed, en Ik geef Mijn goedheid aan elk schepsel; Ik vul hun reserves aan, zodat ze geen gebrek lijden; rijk zijn Mijn diepten en rijk is Mijn edelmoedigheid;

Vassula, Mijn blijde boodschapster, op Mij geënt, ontvang Mijn Heilige Geest en wees niet bevreesd; Ik zeg je, vrees de wereld niet; deze wereld die heidens is geworden door hun geloofsafval; maar daar Ik de Heer ben, zowel van de doden als van de levenden, is het Mijn bedoeling de doden te doen herleven; het is Mijn doel Mijn Kerk te hernieuwen en Ik draag jou dit werk op, een werk dat jouw krachten en capaciteit te boven gaat; maar vergeet niet Wie met je is; Ik ben met je en Ik ben Sterkte en Macht; niemand kan zeggen dat alles wat tot heden is volbracht, van jou kwam; in iemands nietigheid verwacht je niets, Ik heb een onwetend kind gekozen, zodat alle ondernemingen door Mij zullen worden verricht;


ga dus in Mijn Naam, ga vooruit en verkondig Mijn Boodschappen die een genezende balsem zijn voor de mensheid; wees niet ontmoedigd als van tijd tot tijd de stroom tegen je is, houd je aan Mij vast; blijf standvastig als beproevingen op je weg komen; in de strijd tegen de geloofsafval heb je nog niet alleen hoeven strijden, onthoud dat Ik met je ben... en Ik ken de Mijnen;

Mijn Hart treurt voortdurend als Ik zie hoe zij die in Mijn Huis oprechtheid ontberen, niet in Mijn Geest werken voor de eenmaking van de data van Pasen; Ik vraag je voor hen te bidden dat Mijn Vader hun een verandering van geest geeft, opdat hun ogen eenmaal opengaan door Mijn Heilige Geest, dat ze berouw zullen hebben en hun dwaling erkennen die hen ervan heeft weerhouden de Waarheid te zien; bid voor hen, dat deze geest van hoogmoed in hen, die hen van de Waarheid gescheiden houdt, hen verlaat en ze weer tot bezinning gebracht worden;

bid voor hen, opdat Ik in staat moge zijn te zeggen : "door hun liefde zullen nu alle mensen weten dat zij werkelijk Mijn apostelen zijn"; maar nu houden Satan en zijn demonen hen geketend in hun gebrek aan liefde, want liefde is het kenmerkende teken van geloof; hoe kunnen zij tegen elkaar zeggen : "Ik heb het Goede Nieuws gepredikt overal in de wereld; ik heb gewerkt om de Kerk tot Eenheid te brengen, en alles wat nu nog moet komen is de kroon van gerechtigheid, welke de Heer, mijn God, van alle eeuwigheid voor mij heeft gereserveerd"... terwijl zij tot op de dag van vandaag hun plicht verzuimen ?

alle priesters zouden Mij moeten navolgen in hun leven; Ik spreek niet over de priesters die Mij navolgen en als Mijn Abel zijn, die Ons behaagde vanwege zijn offers en zijn oprechtheid, maar over diegenen die als Kaïn zijn, als Ezau en Juda en de schriftgeleerden en Farizeeën; over dezen spreek Ik, want hun gedrag is in strijd met Mijn Heilige Bepalingen; moet Ik, voor hun zaak, doorgaan de beker van jullie verdeeldheid te drinken, deze beker die Mij door hen wordt opgedrongen ?

tot nu toe heb Ik geen druk 1 op jullie uitgeoefend, 2 Ik heb jullie gesmeekt de Paasdata te verenigen, maar jullie horen Mijn Geest niet; jullie hebben geprofiteerd van het geduld van Mijn Vader; deze keer vraag Ik jullie nogmaals de Paasdata te verenigen, opdat Mijn Geest met genade over jullie kan schijnen en Mijn Huis een moge maken; vandaag spreek Ik tot jullie, maar jullie waarderen Mijn woorden in deze Boodschappen niet; als jullie dat op zekere dag zullen doen, zal het te laat zijn... ach, als slechts één van deze mannen die voor de Eenheid werken, als slechts één van hen niet zou toegeven aan zijn hartstochten en zijn angsten, en vooruit zou gaan met het één maken van de Paasdata, zou Ik, God, hem verheffen;

- maar wat Ik zie van het Huis van het Oosten zijn opgewonden stemmen, halsstarrigheid en angsten, broeders worden tegenstanders; Huis van het Oosten, je hebt er goed aan gedaan de Tradities te handhaven zoals Ik ze jullie heb doorgegeven en zoals Mijn Primitieve Kerk ze toepaste, maar jullie staan Mijn Heilige Geest niet toe je voldoende te voeden tot je eigen redding en de redding van hen die wanhopig redding nodig hebben... jullie kwellen Mijn eerstelingen 3 en Mijn boodschappers, door hén en Mijn Heilige Geest van genade af te wijzen, Die hen ertoe bracht Zijn pad te bewandelen; en jullie gaan door hen te verjagen uit Mijn Heiligdommen, zoals ook Ik dat werd in Mijn tijd door de Hogepriesters...

intussen is Mijn kudde verstrooid, en het verlies aan zielen neemt dagelijks toe; daarom zeg Ik jullie, komt, streeft naar de gaven van Mijn Geest en laat Mijn Huis niet onvruchtbaar; Mijn Huis zal profiteren van de gaven van Mijn Geest als jullie de deur van jullie hart openen...

en jij, Huis van het Westen, je hebt beseft, door het Licht van Mijn Geest, dat een lichaam twee longen nodig heeft om vrij te ademen, en dat Mijn Lichaam onvolmaakt is met één long; bid dat Mijn levengevende Geest jullie zal samenbrengen, maar... hoeveel zal Ik daarvóór nog moeten lijden ! 4 de wereld zondigt en wijst Mijn Geboden af, en Satan wil vernietigen wat Ik heb ingesteld, hij wil vernietigen wat Ik, het Lam, jullie heb nagelaten: Mijn Kerk;

hij brengt Haar in verwarring, wanorde, en Mijn Lichaam is uiteengescheurd door de geest van rebellie; een rationalistische en naturalistische geest heeft Mijn Lichaam bevolkt, die Mij verwerpt in het Heilig Sacrament; van dezen zijn zeer weinigen geïnteresseerd in Mijn Belangen, en zovelen vertrappen Mijn Wetten alsof ze niet door God waren gegeven! er hangt een vijandige geest over Mijn Kerk, maar niet lang meer...

daarom smeek Ik je, Huis van het Westen, vooruit te gaan en de Boze te ontmaskeren door de data van Pasen te verenigen zoals in de Primitieve Kerk;

ieder die groot wil worden onder jullie, moet dienaar zijn, en ieder die de eerste wil zijn onder jullie, moet de slaaf worden van allen; Mijn Primitieve Kerk was als een kind, onschuldig, vol liefde, want Ze werd gedragen in de Armen van Mijn Heilige Geest, en toen hoorde Ik : "Ik ben niet langer een kind, ik kan nu op eigen kracht lopen"; en sindsdien stapte Ze uit de omarming van Mijn Heilige Geest en gewende haar stappen eraan haar eigen weg te gaan...

O kind van de Vader! Mijn vrucht ! stad en bruid van Mijn Heilige Geest, je geur heeft je verlaten... kom daarom terug naar Mij als een kind, en Mijn genade zal op Je rusten, en Mijn Driewerf Heilige Geest zal je gids en je lamp zijn;

hiervoor heb Ik intense armoede van geest nodig en een overvloed aan edelmoedigheid, ach... maar kinderen zijn arm van geest en ook edelmoedig, want Wijsheid leeft in hen en is ook hun Gids1 Christus spreekt tot hen.
2 Door straf.
3 De nieuw-bekeerden van 'Het Ware leven in God'.
4 Ik begreep tegelijkertijd : "Wat moeten wij daarvóór nog lijden !" Het 'wij' was bedoeld voor Paus Johannes-Paulus II, samen met Jezus.

previous index next