HOME MESSAGES
Ik verlang een hernieuwde onderwerping aan Mijn Wil

27 September 1996Ik zou Uw Naam niet hebben aangeroepen
en zijn opgestaan om mij aan U vast te klampen,
als om U te bezitten, mijn God,
als het niet was om Uw Tegenwoordigheid,
die mij heeft gered.

Ja, wie was daar om medelijden te hebben
met mijn betreurenswaardige toestand,
zo niet U Zelf ?

Koning en Schildwacht van mijn ziel,
Zegel van mijn hart,
Vlam van Redding,
Steunpilaar van onze ziel,
driewerf Heilige Rabboeni, 1

ik smeek U en ik bid
dat U zult doorgaan op mij te schijnen,
opdat ik uit Uw Mond leer
en Uw Woord doorgeef
zonder reserve en eigenbelang.


Ik zal je toestaan te spreken in Mijn Naam; je zult spreken zoals Ik zou willen dat je spreekt... doe alles wat je kunt en Ik zal de rest doen; door Mij je tijd te offeren zal Ik op Mijn beurt je Mijn Juwelen offeren, die van je Redding; Ik zal je Mijn Kruis, Mijn Nagelen en Mijn Doornenkroon aanbieden; Ik hoop je blij te zien... blijf zwak en machteloos, opdat Mijn Kracht in je blijft; het behaagt Mij als je vervolgers je indrukwekkende wonden toebrengen door hun vervolgingen en beledigingen;

laat sommigen van je vrienden zich zelfs schamen over je aanwezigheid terwijl ze bij je zijn, vanwege de 'Mededeling', omdat ze het "voorzichtigheid" zullen noemen... deze oneerlijkheid bevalt Mij, want ze heiligt je ziel, kom ! Ik ben je Vriend! je jaloerse Vriend... aanvaard daarom de tegenspoed omwille van Mijn zaak, accepteer ook de gesel; blijf zwak, opdat Ik Mijn Macht over je en door je kan gebruiken...

verhef nooit je hoofd en word niet onbeschaamd, blijf met je hoofd laag, opdat de wereld Mijn Hoofd blijft zien; Ik, van Mijn kant, zal je ziel ijverig polijsten, opdat je ijverig zult getuigen in Mijn Naam en Mij zult verkondigen als de Verrezen Christus;

Ik heb er niet verkeerd aan gedaan je te vernederen, want door zo te doen heb Ik je tot Mij verheven; het is niet nodig verrast te zijn over Mijn medeleven, Mijn oneindig Medelijden; Ik ben je Verlosser, Die uit liefde voor je is gestorven; daarom zoek Ik voortdurend naar een gelegenheid waardoor jouw maatschappij je bespot... maar kijk slechts, kijk naar al deze verbolgenheden, al deze wonden die je zijn aangedaan en aan Mijn Hart; Mijn Hart heeft Zich nu nog meer geopend voor je, opdat je in Zijn diepten kruipt... Lijden op Mijn manier betekent je dichter tot Mij te brengen, dichter bij Mijn Gelaatstrekken, dichter tot Mijn belangen; lijden dat Mij behaagt brengt je ijver, trouw en vurigheid om voor Mij te werken; Ik ben, zoals je hebt gezegd, je driewerf Heilige Rabboeni, en jou die Mijn leerlinge bent, zeg Ik: probeer te ontdekken wat Ik van je wil;

Ik ben de Levende God en Ik heb je vergeven, Ik ben je intieme Vriend geworden; Ik heb je Mijn Koninkrijk binnengeleid, opdat je ophoudt valse goden te aanbidden; Ik heb je een werk toevertrouwd dat je vermogens te boven gaat, opdat je door de Kracht van Mijn Heilige Geest zou worden opgericht; en je groeide in Mijn Geest; je werd in Hem gevormd zodat je in Hem beweegt en sterk wordt; zie je wat een gunsten Ik je heb verleend? als je dapper bent in je spreken, komt die dapperheid van Mijn Geest;

in ruil, Vassiliki, voor al deze gunsten die Ik je heb gegeven, verlang Ik een hernieuwde onderwerping aan Mijn Wil; je zult alleen vrijheid winnen...

Ik hernieuw mijn beloften aan U,
mijn Heer, en ik onderwerp mij
aan Uw Heilige Wil, mijn God;

"Alleluja ! 2

Laat de hemel Jahweh prijzen,
prijst Hem, hemelse hoogten;
looft Hem al Zijn engelen,
looft Hem heel Zijn heir !

Prijst Hem, zon en maan,
looft Hem, flonkerende sterren,
looft Hem, hoogste hemelen !
laat hen allen de Naam van Jahweh prijzen,
op Wiens gebod zij werden geschapen.

Laat de aarde Jahweh prijzen,
alle koningen en naties op aarde,
vorsten en alle wereldbestuurders,
jongemannen en meisjes".
Komt allen onze Heer loven
en Zijn Heilige Wil doen.


door je te onderwerpen aan Mijn Wil zal Ik je uitzenden over de gehele wereld om Mijn Boodschappen te verspreiden...

spreek en wees Mijn Echo, en zeg niets méér dan wat je hebt geleerd; Ik en jij, wij, laten we doorgaan met een van Hart tot hart gesprek;

bemin Mij ic1 Hebreeuws voor Meester; Joh. 20, 16
2 Psalm 148

previous index next