HOME MESSAGES
De Amen

17 juli 1996(Een gebed tot de Heilige Geest)


O Licht ! O Ontoegankelijk,
driewerf Heilig Licht,

Kom ! daal nu neer en kom,
niet alleen tot hen die U aanroepen
omdat ze van U hebben gehoord,
maar kom ook tot hen
die U nooit hebben gekend !

Kom ! O Lamp van ons lichaam !
Kom en corrigeer al diegenen
die U nooit hebben begrepen;
Kom tot al diegenen die U vrezen;
Kom en onthul Uw verborgen schatten,
de schatten die U voor onze tijden hebt bewaard.

Kom ! kom en openbaar de Vader
en het Heilig Gelaat van de Zoon;
Kom en openbaar Uzelf, Heilige Geest !
Kom, mijn Vriend,
want U bent het verblindende Licht
van ons hart;
Kom vanuit den Hoge en bekleed ons
met Uw kracht en glorie;

Kom en verblijf in ons
en maak van Uw Woning
een plaats van gebed,
want U bent het Voortdurende Gebed;

Ziet U hoe naakt wij nu zijn
zonder U ?
Kom en laat Uw Licht schijnen in deze
duisternis;
U bent de Belofte,
U bent onze Liefde,
U bent ons Licht,
Ja ! U bent de Belofte !

U bent Degene over Wie de Heilige Schrift
zegt :
"Het zal nooit meer nacht zijn
en ze zullen geen lamplicht of
zonlicht meer nodig hebben, want
God de Heer zal over hen schijnen".
(Apok. 22, 5)

U bent het Onderpand van onze erfenis,
Heilig en Gezegend zij Uw Naam;
U bent de onbetaalbare en
onschatbare parel;
U bent de schittering van onze ziel;
U bent het Gastmaal van onze feestvreugde,
U bent de Onweerstaanbare Metgezel
van ons leven;
U bent de Troon van de armen van geest,
U bent het Koninkrijk der koninkrijken,
het Rijk der rijken;

O Bezoeker van onze ziel,
Kom en bevrijd ons !
Amen


Mijn kind, 1 het gebed is je wapen, en Ik, Ik kan je uit de macht van de duisternis halen, om je te plaatsen in wat je ooit dacht van Mij: het Ontoegankelijk Licht en de Onbereikbare Schat; in Mijn Glorierijke Kracht, Mijn kind, kun je je kracht putten, je zachtheid en je geduld, kun je volharding verkrijgen, en in Mij en door Mij kun je uitroepen : "Amen !" en Ik, De Amen, de Getrouwe, de Ware Getuige, de Fundamentele Bron van Gods Schepping, zal je horen ! Als een donderklap zal Ik over je neerkomen en je vrijheid geven en je in eenheid brengen met de absolute volheid van onze Drie-Ene Heiligheid

een doopsel van Vuur komt over je, schepping ! een zo verlangd doopsel, om alles weer nieuw te maken; dochter, verkondig het Koninkrijk van God en laat niemand je tegenhouden; 2 vraag dat de Fontein van Levend Water over je kome als een Bron, om je te verkwikken !

Hoop van alle hoop,
kan ik U werkelijk vragen om
de nog geketenden te bevrijden ?


vraag ! heb je niet gehoord dat de vrijheid in Mij moet worden gevonden ? 3 Ik zeg je, dat Ik zal komen over hen die Mij nooit hebben gezocht en wier harten toch als die van kinderen zijn gebleven; Ik zal Mijn glorierijke macht openbaren aan hen die Mij zelfs nooit hebben geraadpleegd, Ik zal gaan naar waar Ik niet word verworpen;

- de tijd van sorteren is gekomen; de tijd om glorierijke Rijkdommen te onthullen is gekomen; de tijd van genade is onder jullie; daarom zeg Ik jullie nogmaals: gij die deel uitmaakt van het Lichaam van Christus, komt en verlangt naar Mijn gaven, opdat ge ten volle doordringt in het Mysterie van Christus; en weest niet als de afvalligen, die hebben opgehouden te zoeken naar wat juist is;

- en gij die tot degenen die Mij aanroepen zeg : 4 "dit gebed is niet mijn domein", Ik vraag je: "Is het mogelijk dat je Mij niet hebt gehoord? zou het kunnen zijn dat je Mij niet hebt gezien? is het mogelijk dat je Mij niet hebt begrepen? moet Ik nu zeggen dat je Mij weerstand biedt?" je maakt er aanspraak op Mij te kennen, maar de dingen die je zegt en doet zijn niets anders dan een weigering van Mijn genaden; 5

Vrede zij met je; overlevende van deze grote geloofsafval, verheerlijk Onze driewerf Heilige Naam en geef Ons op vertrouwelijke wijze lof;

(De Heilige Geest opende toen mijn mond en vulde hem met lof van God.)


Ik dank en prijs
de ontzagwekkende, zo
verbazingwekkende Heer;

Kijk ! Degene die Zijn Stralen doet flitsen
en mijn ogen verblindt is niemand anders
dan Mijn Vader !

O Schitterende Versiering
van de Hemelen !
De grootte van Uw Naam
heeft mij bevrijd,
en door mijn oor slechts een beetje te verheffen
heb ik Uw Woord
uit Uw Mond ontvangen;

en nu :
zing ik van vreugde tot God, mijn Vader !

Ik roep in triomf tot de Gezalfde,
Jezus Christus, mijn Redder !
Mijn Beloofde, 6
Verrukking der verrukkingen! Ik bemin U,
omdat U mij tot Uw vriend hebt gemaakt;

en nu roep ik uit, met geheel mijn hart :
"Amen ! mijn ijver
om Uw Trouwe Liefde bekend te maken
en te verkondigen, verteert mij !

Ik zal Uw Wil doen
en ik zal zoveel mogelijk zielen
in eenheid brengen met Uw Eenheid,
opdat ook zij worden vervuld
van de absolute volheid
van Uw Drie-Ene Heiligheid".
Amen


mogen je wegen standvastig blijven in het doen van Onze Wil; in jouw dagen ben Ik de steen die de bouwlieden verwerpen, en toch ben Ik de Hoeksteen van de Kerk; in Mij zijn vrijheid en liefde te vinden, en toch word Ik door jouw generatie afgewezen, want ze hebben Mij niet begrepen... ze raadplegen Mij nauwelijks... kijk, Ik ben als rijke grond; als jullie je zaden zaaien in Mij, zal jullie oogst Eeuwig Leven zijn en zal het Paradijs jullie thuis zijn;

komt zonder aarzelen tot Mij en Ik zal jullie rijk maken door jullie armoede; sterk door jullie zwakheid; ijverig en trouw door jullie ellende; een levend Altaar voor Onze Drie-Ene Heiligheid door jullie nietigheid; komt tot Mij in vrees en siddering, en Ik zal van jullie een onbevreesde strijder van jullie tijden maken om de Heilige Aartsengel Michael en zijn leger te vergezellen, 7 en te strijden in de grote strijd van jullie tijden;

- Ik ben een onophoudelijk gebed in jullie, en waar jullie tekortschieten vul Ik aan, altijd bereikbaar voor de armen en eenvoudigen; komt en grijpt u aan Mij vast... komt en bezit Mij, en Ik zal jullie vormen in Mijn Heiligheid, 8 door jullie Mijn Onschatbare gaven aan te bieden en jullie te maken tot een deel van Ons 9 en n in Ons om de runes van Ons Heiligdom te gaan herbouwen;

- jullie die uit de woestijn zijn gekomen, komt en stapt in Mijn diepe wateren, en Mijn golven zullen jullie wassen en verkwikken; vreest Mij niet, heb je niet gehoord, Mijn vriend, dat Ik het dorre land in een zee zal veranderen ? want vanuit de hemelen zal Ik Mijn gaven en Mijn gunsten over jullie uitstorten; evenals de hemelen regen doen neerplenzen bij de Tegenwoordigheid van Onze Drie-Ene Heiligheid, zo zal Ik Mijn Tegenwoordigheid over de gehele mensheid uitgieten;

- mediteer hierover; wij, ons ?

Ja, voor altijd. |


1 De Heilige Geest spreekt.
2 Ik denk dat dit was bedoeld als : "Niemand zal in staat zijn de verkondiging van het Koninkrijk te verhinderen".
3 De Heilige Geest.
4 De Heilige Geest aanroepen terwijl ge de mensen de handen oplegt, genezingsdienst.
5 De Heilige Geest van God richtte zich nogmaals tot mij.
6 Zinspeling op Ef.1, 13
7 Ik hoorde tegelijkertijd : "Engelen".
8 Ik hoorde ook tegelijkertijd : "Godheid".
9 Heilige Drie-Eenheid.

previous index next