HOME MESSAGES
God wil dat iedereen gered wordt


25 September 1990


Boodschap van onze Heilige Moeder aan ons allen.

Vrede zij met jullie, beminde kinderen. Staat Mij toe jullie eraan te herinneren dat de Heer ieder hart kent en dat de Heer op zoek is naar jullie hart. Komt tot Hem met een zuiver hart en Hij zal jullie onderrichten. De Heer zal jullie ziel vertroosten. Hij zal jullie leiden naar Zijn Pad en naar de Vrede. Ik smeek jullie, jullie die nog steeds weifelt, sluit jullie hart niet voor de rede. Bekeert je tot de Heer en Hij zal tot jullie terugkeren. Een Vreugde uit de Hemel zal nu onder jullie neerdalen, een Licht zal schijnen temidden van jullie. Weest voorbereid op het ontvangen van dat Licht, weest voorbereid op de ontmoeting met de Heer.

Wiens handen zijn vandaag nog schoon ? en wie kan in waarheid zeggen dat hij zuiver van hart is ? Wiens ziel is in volmaakte harmonie met de Heer ? Beminden! Mijn eigendom! Mijn kinderen, de weg naar de Heer ligt midden onder jullie, hij is te vinden in het land van de levenden. Strekt dan jullie handen uit naar Zijn Heiligdom, en de Heer zal jullie vanuit de Hemel de hand reiken om jullie tot Zich te verheffen. Strekt jullie handen uit naar Hem, en Hij zal Zich vol medelijden naar jullie overbuigen. Komt tot de Heer zonder aarzelen. Heft jullie ogen naar de Hemel en kijkt naar niemand dan naar Hem alleen, de Heer, jullie God. Verheugt jullie in niemand anders dan in Hem, jullie Redder. Zoekt, zoekt niemand dan de Heer, jullie Verlosser. Zingt, zingt voor niemand dan voor de Heilige.

Moet ik jullie eraan herinneren dat de Heer Tederheid en Medelijden is, langzaam in toorn en rijk aan goedgunstigheid ? Jezus was de Steen die de bouwlieden verwierpen en die de hoeksteen werd. Ik zeg jullie in waarheid, dat het Koninkrijk van God onder jullie is en dat Zijn Heilige Geest van Genade zachtjes waait over jullie naties om jullie te doen herleven. Komt dus en aanschouwt de Bruiloft van de Heilige Geest, die jullie land met Hem zal verbinden. Wijst de Heilige Geest niet af, die zo duidelijk over jullie is uitgestort. Weest niet zoals die 'bouwlieden' die de steen verwierpen die later de hoeksteen zou worden. God wil dat iedereen gered wordt. En dit is nu mijn plechtige waarschuwing aan allen die de profetieŽn van dit boek horen :

Onderdrukt de Geest niet !


de Geest die nu over jullie waait temidden en op het toppunt van jullie afvalligheid. Zegt later niet, op de Oordeelsdag : "Ik had er nog nooit van gehoord, ik heb er niets van geweten". Jezus en ik openbaren de dingen van tevoren, voordat ze gebeuren, opdat jullie, als je God van aangezicht tot Aangezicht ontmoet, niet kunt zeggen : "Ik was niet op de hoogte". De vesting van de trotsen zal vallen en de duivels zullen uit haar binnenste worden verdreven. Weest allen gezegend.

Mogen allen, die Mij aanhoren, gezegend zijn. Ik ben jullie beminde Moeder, de Theotokos die jullie allen bemint.

previous index next