HOME MESSAGES
Oden van de Heilige Drie-Eenheid (Deel 1)

3 Februari 2003

Vassula, verkondig al Mijn wonderen aan elke natie; onschuld en rechtschapenheid zullen Mij met open armen ontvangen en zullen profiteren van Mijn wonderen; Ik moet Mijn volk opnieuw opvoeden om eer te leren bewijzen aan de Vader, aan Mij en aan de Heilige Geest; om eer te bewijzen aan Onze Glorie en Macht, eer te bewijzen aan Onze Barmhartigheid en Goedheid, eer te bewijzen aan Onze wonderen en Onze tekenen; daarom zal Ik hen opnieuw moeten opvoeden om hen te leren hoe zij Mijn Heilig Gelaat moeten zoeken en het moeten herkennen; als jullie fundamenten tot een ruïne vervallen, moet Ik dan niet tussenbeide komen ? hebben jullie niet gelezen dat Ik nooit heb opgehouden te werken ? 1 maar om te geloven dat Ik heb opgehouden Mijn schepping te verrijken met overvloedige gaven zoals in de oude tijden, is de meest schadelijke ketterij ! elk werk dat Ik doe is vol glorie en majesteit; Mijn Werken zijn subliem en zij die er zich in verheugen hebben gelijk als ze hun ogen erop richten; Mijn koerier, maak op verzoek van je Koning haast met het schrijven van deze Ode en geef haar de naam :

"Oden van de Heilige Drie - Eenheid"

en maak het dan bekend in elke stad, elke provincie en eer Ons; de Vader zal jullie nu toespreken...

(dat was Jezus Christus)

De Vader :

schepping, schrei niet, rouw niet, maar verheug je en wees blij ! hef geen treurzangen meer aan als je Schepper voor je zingt ! maar open in plaats daarvan je hart zodat Mijn Glorie en Mijn Licht je majesteitelijk tooien; sluit ook je oren niet voor je Koning die je deze overvloed uit de hemel brengt; degene die jullie hebben geclassificeerd als ontoegankelijk, onzichtbaar of als : verborgen wezen, staat jullie nu bij ! verheug je in deze tijden van Barmhartigheid en wees blij ! O zo zeer bemind geslacht ! waarom heb je toegelaten dat verwoesting en ondergang jullie omvatten en te schande maken tot een dergelijke graad ? zegt Mij, welk profijt heb Ik uit jullie handen ontvangen ? als Mijn volk kreunt en jammert onder het gewicht van verdrukking, of het uitschreeuwt onder de tirannie van hun vijanden, denkt er niemand aan te vragen "waar is God die blije Oden luid doet weerklinken ?" niemand erkent dat ze hun handen hebben bezoedeld met goddeloosheid; jullie veroordelen je eigen leven, schepping ! Mijn Ode nu is er om jullie tot berouw te brengen en om jullie Mij te doen erkennen; hoewel jullie uit vlees en been en aardse substantie bestaan, heb Ik jullie begiftigd met Mijn Geest en jullie geschapen naar Mijn Beeld;

velen van jullie vragen vandaag met ongeloof : "hoe kan dit verborgen wezen boven elk wezen, absoluut onvoorstelbaar, dat God is, Zichzelf openbaren op deze meest mystieke wijze in onze moderne tijden en Zichzelf uitdrukken in zulke directe termen door een van ons die ook stof en as is ?" daar jullie niet boven Mij kunnen uitreiken, heb Ik in Mijn transcendente licht en kennis, gewild Mijn Oden tot deze generatie te richten, die een wanhopige behoefte heeft aan reddende hulp, door Mijzelf op deze wijze te openbaren...

Ik ben aldus vrij voor jullie te zingen en jullie te herinneren aan je ware fundamenten; Ik zing voor jullie zingen om jullie te sterken en te troosten, om gebroken harten te verbinden en wonderen te verrichten in jullie hart; Mijn Ode zal voor alle monden zo zoet zijn als honing, en als muziek op een wijnfeest; daar Ik de Schepper ben van alles en de oorzaak van alle wezens, ben Ik overal, en niemand kan over Mij zeggen : "God drukt Zich niet op deze wijze uit;" hoe kunnen jullie deze woorden zeggen als je in duisternis verkeert ? spring in plaats daarvan nu op van vreugde en tuur door jouw duisternis, want wie is als Ik ? Vader Ben Ik; Liturgische Hymne van jullie ziel ben Ik; Lumineuze Godheid, Ben Ik;

de Heilige Schrift zegt : "zalig de zuiveren van hart, zij zullen God zien;" vandaag, Vassula, ziet iedereen zo ver als hij kan zien, maar Ik zeg jullie allen, ook jullie zouden kunnen worden geteld tot Mijn heiligen die in staat zijn Mij te zien, als jullie Mijn Heilige Geest zouden toestaan door jullie te passeren om al jullie onzuiverheden te versplinteren, en als eenmaal zuiverheid is verkregen, zal jullie het zien van Mij worden gegeven;

ach, generatie, vanaf het eerste begin hebben Wij jullie geschapen naar het beeld van Onze Eigen Natuur, zeggend : "laten We de mens maken naar Ons Beeld en Onze Gelijkenis;" maar de duivel heeft, zoals jullie weten, in zijn afgunst en zijn haat tegen Mij en tegen jullie, jullie ertoe gebracht de Dood onder ogen te zien; de Winter is niettemin voorbij en de Lente Zelf kwam naar de aarde en verloste jullie om jullie opnieuw te bekleden met Zijn Glorierijke en Goddelijke schoonheid; wat hebben jullie dan te vrezen ?

- nu, komt allen, jullie die naar Mij verlangen en dring rondom Mij; kom en luister naar de Ode die uit de reservoirs van de Hemel komt...

gezegend degene die Mij omhelst, Ik zal hem sterken in ons verbond... vandaag stap Ik uit de hoogste hemel om jullie te roepen en een met Mij te worden; Ik geef Mijzelf aan jullie opdat jullie Mijn grootheid en Mijn Godheid ontdekken; het is het mystieke verbond tussen de Schepper en Zijn schepsel; de Bruidegom, die ook jullie Koning is, nodigt jullie uit Hem te huwen; precies zoals een bruidegom, die uit zijn gouden paviljoen stapt, met minzaamheid schijnend als een zon, glinsterend in zijn licht, stap ik uit de hemel om jullie uit te nodigen in de Gouden Kamer van Mijn Hart, wat Mijn Borst en Liefde is;

jij, die nooit de diepten van Mijn Goddelijke Liefde hebt begrepen, noch dat Mijn Hart je bruidsbed is, kom en leer Mijn taal... Ik nodig je delicate ziel uit om Mijn zoetheid te genieten; Mijn verlangen, en Ik zou willen toevoegen, Mijn dorst is je te redden en te verheffen om op te stijgen naar de hemel waar je thuishoort;

kom tot Mij, Mijn eigendom, in de Gouden Kamer van Mijn Borst en Ik zal je ziel het zicht van Mijn Heilig Gelaat schenken; beminde, Mij te hebben gehoord betekent te zijn herboren; Mij te hebben gezien betekent te zijn; welk beter aanbod bestaat er dan dat iemand je eeuwige zaligheid aanbiedt in een leven met Mij ? en voor alle eeuwigheid ? in de Afgrond van Mijn Barmhartigheid kan Ik elke smet van je afwassen en je zuiveren van al je zonden, om Mijn erfenis te ontvangen...

om passend getooid en geurig te zijn, waardig het Goddelijk Bruidsvertrek binnen te gaan en Hem te huwen, moet Ik jullie omvormen om als de morgenster te zijn, als de volle maan, als de regenboog die tegen glinsterende wolken schijnt, wanneer Mijn Heilige Geest het schitterende Gewaad op je legt zul je zijn als een bundel mirre, als rozen in de lente; wanneer je gekleed zult zijn met Christus Zelf, je bruiloftskleed, zul je gekleed zijn in glorierijke volmaaktheid, klaar om op te gaan naar het heilig altaar 2 om je Bruidegom te ontmoeten, waar Goddelijke Genade je zal leiden om te zijn... Ik zal je dan, Mijn eigendom, het zicht schenken van Mijn Goddelijk Gelaat; hoewel je nog op aarde zult zijn, zul je in Mij zijn, na een visioen te hebben ontvangen van Mijzelf, zal je hart opstijgen in de hemel in het Goddelijk Licht, op vleugels van Goddelijke Liefde en Religie, beseffend dat Degene die voor je staat, in Zijn onuitsprekelijke glorierijke Schoonheid, niemand anders is dan je Schepper en Bruidegom; en jij zult in verwondering en in je verrukking, tot Mij uitroepen :

"wat een Soevereiniteit ! wat een ontzagwekkende Majesteit is dit wat mijn hart ervaart ? Mysterie van heel de schepping, O Berijder van de wolken, Figuur van Wonder, geheel mooi, de maan zelf ontbreekt het aan schittering in vergelijking met Uw Glorie, mijn Heer; en de sterren lijken vuil in vergelijking met Uw luisterrijke gestalte; ongeëvenaard en zonder weerga, bedekt met saffieren, Uw Glorie gaat elke vergelijking te boven; zoet is de melodie van Uw Stem; onder Uw Tong, honing en melk; diep in Uw Ogen twee verblindende stralen van licht; maar hoe word ik geacht binnen te gaan in Uw Koninklijke Kamer, O Soevereiniteit ? hoe word ik geacht zo begunstigd te zijn, zo gezegend te zijn om spoedig verenigd te zijn en één met de Almachtige God ? mijn ziel is nu verzadigd van vreugde; hier bent U, op Uw gouden baldakijn die Uw Koninklijke Troon bedekt en mij, de onwaardige, uitnodigend, mij tot U roepend in Uw voorname stijl, en ik, bevend en bedeesd, totaal verslagen en gewond door Uw Goddelijke Blik op mij, verlies al mijn herinnering aan de wereld tegenover dit wonderbaarlijke zicht dat U, in Uw uitbundige Liefde aan mij geeft; in Uw minzaamheid hebt U voor mij een vurig pad uitgelegd dat mijn voeten naar U leidt; met het meest brandende verlangen nu, om te zijn verenigd met mijn Beminde, zal ik hartstochtelijk als een duif in Uw Omhelzing vliegen en smelten, verdwijnen in Uw schitterend Licht en zelf licht worden;"

dan zal je Koning, overstromend van Liefde, naar voren leunen naar Zijn bruid en haar hoofd teder laten rusten op Zijn Borst, en met een melodieuze Stem deze woorden tot je zeggen : "nu houd Ik je stevig vast;" terwijl een straal van schitterend licht uit Mijn Mond zal stromen en je zal bedekken...

"Ik geef Mijzelf aan je om Mij te bezitten en Mij te ontdekken binnen in je hart, Mijn eigendom; ontdek Mij in Mijn transcendente Licht, en je zult schijnen op elk van je ledematen zoals Mozes gelaat scheen toen hij Mij van aangezicht tot aangezicht zag; kom naar voren en Ik zal schijnen op elk van je ledematen;"

ach gezegend is degene die Mij omhelst, want hij zal als vuur zijn en wierook in het wierookvat, als een vat van gesmeed goud, bedekt met elke soort kostbare stenen bij de schittering van Mijn Majesteit; dit is het moment dat Ik heb voorbereid voor jullie allen vanaf het begin van jullie schepping :

het Bruidsvertrek waarheen Ik elke ziel leidt om deel te hebben aan Mijn
Mystieke Huwelijk...

deze glorierijke openbaring uit de hemel is aan jullie onthuld om jullie te heiligen en van jullie heiligen te maken door het zien van de grootsheid van jullie Drie - Ene God; moge jullie ziel zich verheugen in de barmhartigheid van de Heer;

en nu vertel Ik je, Mijn bruid : "beminde, wees niet bevreesd, je zult niet sterven, zelfs al hebben de stralen van Mijn Blik op jou je gewond, en doet hij je je timide voelen, want Ik, die Leven ben, houd je nu stevig vast en zal je niet laten gaan; begrijp je ? de Winter is voorbij, de regens zijn voorbij, de bloemen verschijnen op aarde, het seizoen van bruidsceremoniën is begonnen; wist je niet dat je van koninklijke afkomst bent en dat je Koning op je heeft gewacht ?

bekoord door Mijn bruid, kijk Ik naar de gave van Mijn Handen; Ik kijk naar Mijzelf in jou, en wat Ik zie verheugt Mij; Ik kijk nogmaals naar wat nu Mijn Bezit is, Mijn Wijngaard, Mijn Tuin; Ik kijk naar Mijn eigen zaad, het gebeente van Mijn Gebeente, het vlees van Mijn Vlees, en hoewel ik kijk naar de wond die Mijn grote Liefde jou heeft toegebracht, die je deed opstijgen in de hoogste hemel, verheug Ik Mij over de bloem, 3 het permanente merkteken dat Mijn Liefde op je heeft achtergelaten... deze wond is het merkteken van het beloofde land, van de ontdekking van de parel, dit is het teken van Mijn uitbundige Liefde, het teken van jouw verrijzenis, het teken van het lege graf;

waarvan je ogen nu getuige zijn vóór je, is Deugd op Zijn Troon; beminde en geurige olie van Mijn Hart, Mijn bekoorlijke vriendschap zal je ziel verzoeten en troosten; tenslotte gehuwd ! kom nu in Mijn Omhelzing en denk na over Mijn Licht, Mijn Hart, Mijn Rijkdom, Mijn Barmhartigheid die je ziel verrijken en haar opvrolijken, dan word je groter dan alle koningen en hun koninkrijken; je enige ideaal vanaf nu zou moeten zijn voor anderen te pleiten in Mijn Tegenwoordigheid, en smeekbeden te verrichten voor hun zonden; verenigd met Mij zul je vervuld zijn met de geest van begrip en woorden van wijsheid over deze generatie uitstorten;

dan, nog rustend in Mijn Omhelzing, zul je bij het ochtendgloren met heel je hart je toevlucht nemen tot Degene die je heeft geschapen; je zult dank brengen aan Degene die je heeft geparfumeerd met mirre; nabij Mij en in Mijn Omhelzing zul je oprecht groeien in bedoeling en lering; je zult nadenken over al Mijn verborgen mysteries en over de engelachtige Deugd van kalmte; dan zal Ik je zo nu en dan uitzenden in de wereld om de instructies die je hebt ontvangen te laten zien; nu gevormd in Mijn Hart zul je een nieuwe geest verkrijgen; Mijn Wil zal je bekend worden en je zult weten wat goed is, want Ik zal je gids zijn; Ik en jij zullen partners zijn; ga dus partnerschap met Mij aan om samen te gaan naar de ondergrondse domeinen, naar hen die in de valkuil neerdalen, en bevrijd ze zodat zij op hun beurt Mij, hun God, gaan kennen; begrijp je ?

Ik zal Mijn duif leren opstijgen in de hemelen en de naties doen geuren, en nog druipend van balsem en mirre, van Mijn Omhelzing, zullen je lippen de Oden van de Goddelijke zingen voor jouw eigen burgers, ongeacht kleur of ras; je lippen, vochtig van genade, zullen de melodie van rechtschapenheid en religie zingen, en overeenkomstig de Goddelijke Wet van Liefde en Verlossing, de burgers bedekkend met balsem en mirre, zul je hen voorzien van de reserves van de hemel;

schepping, Ik heb je geschapen om je hart te vullen met Mijn zoetheid en Mijn Goddelijke Liefde; Ik heb je hart gezalfd door in je te ademen en dat op een manier dat het in staat zou zijn de sublieme Liefde en Zoetheid van Mijzelf te bevatten en te handhaven; want Mijn Liefde is beter dan het leven zelf, Ik onthoud nooit aan enig hart die vreugde van Mijzelf, want door Mij in je hart te hebben ingesloten zonder enige weerstand van jouw kant, worden de geestelijke vertroostingen zo in je ingebed dat je hart alleen des te meer zal profiteren van Mijn zoetheid, van Mijn Liefde en van Mijn Godheid, en je zo met koorden van liefde leidend in het kinderlijke pad om met Mij, je Koning, te regeren; met Mij regeren zal de schoonheid van Mijn Glorie aan je toevoegen, terwijl de engelen en het hele hemelse Hof de mantel van Mijn Rechtschapenheid om je heen zullen wikkelen en je opheffen als een met wierook gevuld wierookvat, om de aarde te doen geuren;

maar als Ik een lauw hart aantref, welke Liefde en zoetheid het ook heeft bevat bij zijn geboorte, dit hart zal nooit in staat zijn te profiteren van Mijn Tegenwoordigheid; het zou zijn als een ingestort waterreservoir dat voortdurend zijn inhoud laat wegsijpelen, het nooit vasthoudend, en hoe dikwijls men het ook vult, het zal altijd drooglopen en leeg blijven... een dergelijk hart is tenslotte beroofd van die vreugde die Mijn heiligen kennen, door gebrek aan geloof en door de voorkeur te geven aan aardse genoegens en verstrooiingen en luxe dingen, boven Mijn geestelijke overvloed, deze harten verliezen Mij geleidelijk nadat zij vervuld zijn geweest van Mijn Tegenwoordigheid, net als de vloeistof die wegstroomt uit de barsten van het reservoir; en als Satan ziet dat er geen weerstand is, omhult hij ze dan met zijn duisternis;

daarom, jullie die nog nooit Mijn zoetheid hebben gesmaakt, maar eeuwig in bittere gal hebben gelegen, sta nu op en kom naar voren, want er is slechts één glorie, één vreugde, één onuitsprekelijk moment van vreugde dat eeuwig kan worden, één verrukking van de ziel, en dat is : Mij te zien en Mij, je God, te smaken;

ja, Vassula, je ziel raakte in vervoering een paar dagen geleden, toen Ik je minzaam verscheen en terwijl jij over Mij nadacht; de grond onder je voeten leek te wankelen toen Mijn Blik op je viel, je was als verlamd; Mijn verschijnen gaf je een nieuwe geest en een nieuw leven; Mijn zoete conversatie met jou huwde je; Mijn geur op jou zalfde je om deel te hebben aan de processie van de Engelen en Heiligen rond Mijn Tegenwoordigheid, en om met hen een hymne van dank te zingen, al Mijn wonderen en voortekenen verkondigend, Mijn hemelse Hoven beminnend, de plaats waar Mijn Glorie haar thuis maakt;

Hij die eens zei : "laat er licht in je zijn," Mijn vriend, Degene die alle dingen vult zonder te worden ingesloten door hun grenzen, nodigt je uit alles te ontvluchten wat slecht is; vandaag biedt je Koning, je Schepper en je Bruidegom je een groot feestmaal aan; met vrijgevigheid en kwistigheid heb Ik door een koninklijk bevel autoriteit gegeven aan al Mijn Engelen om van Noord naar Zuid en van Oost naar West te gaan en jullie allen te verzamelen, verkondigend dat de Drie - Ene God van plan is om op een onuitsprekelijke wijze Zijn schepping om te vormen; deze Engelen zijn de Bewakers van de Drempel van Mijn Koninkrijk;

dit zullen de dagen zijn waarop je ziel voorbereid moet zijn en getooid voor de Bruidegom; laat Mijn Rijkdommen en de schittering van Mijn Koninkrijk zien en de Glorie van Mijn Majesteit die jullie toebehoren, om je daarin te verheugen; Ik daal neer op de aarde, zoals Ik heb gezegd, als een Bruidegom in deze dagen van duisternis en donkerte, van kwelling en droefheid, verdrukking en grote opschuddingen, waar demonen zijn losgelaten om in alle richtingen te gaan, en niet alleen de slechten en de onzuiveren van hart te misleiden, maar ook de besten; o gezegende vernieuwing ! O gezegende omvorming ! vandaag gevangenen, maar morgen vrij...

Ik zeg je in waarheid dat ook jij de processie zult vergezellen rond het altaar, samen met Mijn Engelen en Heiligen, als je open staat voor Mijn Wil, als je zodoende toestaat te worden geleid in de Vorstelijke Kamer van de Koning, met de Engelen en Heiligen in je gevolg, deze Bewakers van de Drempel van Mijn Koninkrijk zullen dan eenstemmig uitroepen : "poort, verhef je boog, verhef je glorierijke deur, laat de bruid binnen! de Koning van de Glorie, de Heerser over de naties die voor eeuwig regeert, haar Beminde, wacht op Zijn Bruid"; als je dan over de Drempel van de Koning bent gestapt, zul je jezelf vinden staan in de tegenwoordigheid van de Koning van Glorie, het Bolwerk van je leven, de mooiste; Trouw en Adel zijn Zijn insigne; je Bruidegom gezeten op Zijn Koninklijke Troon, met een gouden Scepter schitterend in Zijn Hand, gekleed in heel Zijn gewaad van Glorie, dat bedekt is met goud en saffieren, een ontzagwekkend gezicht, zal Zijn Gelaat opheffen bij de klank van je stap, en zal in vuur en vlam met majesteit zeggen :

"kom tot Mij en ontvang Mij zoals Ik jou zal ontvangen; Ik zal je mooi maken in Mijn Omhelzing, met grootheid en schittering; met vertrouwelijke kennis van Mijzelf en eer van je God zul je worden getooid, je ziel sierend en haar vervolmakend; nu moet je deelnemen in ons geestelijk huwelijk in dit Goddelijke Verbond waarin je onuitsprekelijke zegeningen zult verkrijgen die alle gelukzaligheid overtreffen;" als je open zult staan voor Mijn Wil, zal dit gebeuren;

generatie, Ik plaats Mijn Liefde voor jullie ogen en hoewel Mijn Liefde het menselijk begrip te boven gaat, kom, maak voor even een pauze, denk na en weet dat Ik God ben, maar ook Vader; Ik spreek niet in starre formuleringen, dat is niet de manier om Heiligen en Martelaren te maken; Mijn zoete conversatie met je is deugd en religie; Ik richt Mijn Oden niet tot jullie met een zwaard aan Mijn zijde, Mijn Goddelijke Mysteries zijn beminnelijk en worden je geopenbaard met olie van blijheid; hoewel Ik je armzaligheid heb gezien en de ellende van je ziel heb gekend, heb Ik Mijn Gelaat niet van je afgewend, maar liever herinner Ik je met Liefde; goedheid en vriendelijkheid zijn de paden die Ik heb gekozen voor jou, want Mijn paden zijn Liefde en Waarheid; omwille van Mijn heilige Naam heb Ik je ziel doen herleven, dochter, en je schuld vergeven; Ik heb aan je zijde Deugd en Rechtschapenheid geplaatst om je blije Metgezel te zijn, om Mij te verblijden, beminde, en met Mij te wandelen in Mijn tegenwoordigheid in het land van de levenden. Ik heb je aangeboden Wijsheid te verwerven en je lichaam bereidwillig getooid met Mijn transcendente Licht, er staat geschreven :

"gelukkig de mens die U hebt uitverkoren en uitnodigt om te leven in Uw Hoven;" 4 inderdaad, want degene die is uitgenodigd is niet langer alleen; zij die alleen waren, zijn nu in Mij en gezegend; zij hebben de wereld, hun vrienden en hun relaties verzaakt, zich losgemaakt voor Mijn Glorie; (het geeft Mij meer glorie en Ik ontvang meer eer als de losmaking komt van mensen die in de wereld leven met zoveel verleidingen rondom zich, maar door hun eigen vrije wil al dit kwaad de rug toekeren en Mij bereidwillig hun wil offeren) 5

- Ik beveilig in Mijn Goddelijk Licht al diegenen die in Mij zijn; -

kom en luister naar Mijn Oden, jullie allen die Mij vrezen; heb je ooit hoe dan ook gehoord dat Ik heb vergeten Barmhartigheid te tonen, of dat Mijn woede Mijn Tederheid heeft overtroffen ? alles wat Ik doe is gedaan in trouw en gerechtigheid;

onder de ogen van je vijanden heb Ik je omringd in Mijn Omhelzing, Vassula, schande voor je aanvallers, schande voor hen die hun hart vullen met slechte furie, door je te benijden omdat Mijn Ogen op jou rusten en licht in je brengen; dat Ik je in Mijn Voetstappen heb getrokken heeft hen razend gemaakt, dat Ik verliefde Oden in je oor heb gefluisterd was voor hen reden om je aan te vallen; maar ik heb je als een gazelle gemaakt, springend op de bergen en vrij, Ik heb je hart gemaakt als een lelie, vrij van zorgen; Ik verleende je zegeningen door je uit het stof te verheffen en bood je een eeuwigdurende plaats aan in de Gouden Kamer van Mijn Hart; zij zullen op zekere dag hun eigen bittere beker moeten drinken, gevuld met vergif;

laat Mijn Woorden je nu troosten, laat ze als een balsem op je zijn; neig nu je oor en ontvang Mijn lied : Koninklijke Waardigheid heeft Zijn Ogen op je gericht voordat je werd geboren 6 om je te laten zien en door jou Mijn Glorie en de weg naar Mijn Koninkrijk, een wonderbare weg ! en sindsdien werd ik je sterrenlicht door de nacht van je ziel en de zonneschijn door de dag... Mijn almachtige Hand ontbrak het niet aan middelen om Mijn gaven aan jullie uit te delen, en toch wezen jouw mensen 7 Mijn gaven af en hebben Mij getaxeerd;

Ik regeer met grote inschikkelijkheid om te verlichten en om te onderrichten, en in grote overvloed giet Ik gezalfde olie uit op het hoofd van hen die Ik heb gekozen en breng ze tot uitingen van profetische orakels, mysteries die verborgen zijn voor de geleerden en wijzen; zij die de ziel die Ik bemin en die Ik heb begunstigd willen ruïneren en martelen, die Ik heb gevuld met mysterieuze woorden, nobele gezangen en koninklijke Oden, tot hen die slechte plannen smeden zeg Ik : jullie eigen kwaadwilligheid zal je straffen; en Ik zal deze onderdrukkers herinneren aan hun schandelijke zonden op de Oordeelsdag;

Ik ben de Heerser van je geest en niemand zal in staat zijn je ooit te schokken; Onze zoete conversatie met jou zal doorgaan, grote bronnen doen opwellen in je hart, en samen, Mijn beminde, zullen we Mijn delicate geur rond de wereld verspreiden, natie na natie doorgeurend, en dan kan men zeggen : "de winter is voorbij, de regens hebben opgehouden, de bloemen verschijnen op de aarde;" begrijp je ? dit is de reden waarom Ik je in Mijn Hart heb gesloten, waarin je troostende liefkozingen van Mij kunt ontvangen, maar wacht en zie hoe veel meer je wordt getroost in de hemel in Mijn Koninkrijk voor alle agressie tegen je! alles is gemeten... in de Koninklijke Kamer van Mijn Hart zal Mijn nardusolie doorgaan zijn parfum neer te leggen op je hart en de bittere geur die je had ingeademd van je aanklagers zal snel verdampen en je kalmte en vrede van geest geven; zo getroost door de aromatische geuren zul je nooit Mijn Koninklijk Hart verlaten, ooit... meer dan ooit zul jij jezelf aan Mij hechten, aan de Ware God;

- vertel Mij nu, waar zul je in de middag rusten ?

Ik zal rusten in de Gouden Kamer van Uw Hart;

zeg Mij, laat Mij weten, Mijn beminde, waar zul je rusten in de avond ?

ik zal rusten in de Gouden Kamer van Uw Koninklijk Hart...

en waar zul je de rest van je leven rusten ?

ik zal mijn rust nemen in de Gouden Kamer van Uw Koninklijk Hart,
ik zal, Heer, Vader, Bruidegom en Beminnaar van de mensheid;
mijn wortels vestigen in Uw Hart;
ik zal de sporen van Uw Koninklijk Hart volgen,
waar men zichzelf vergeet in het beschouwen van U...

Heer ! Uw Liefde is een Liturgie voor de mensheid;
Soevereine Heerser, in Uw Barmhartigheid
vond U dat ik mij moest hullen in Uw stralend Licht,
niet alleen duisternis te doen verdwijnen, maar ook onvolkomenheden;

Almachtige God, U die het universum in de palm van Uw Hand houdt,
ik ben niet alleen verbaasd, maar totaal verslagen als U Zichzelf aanpast,
zonder enige buitensporigheid, aan mij en aan mijn evennaasten !
in plaats van mij te verwerpen,
bedekt U mijn ziel in Uw Liefhebbende Beminnelijkheid
met bruidsgeschenken, gedistilleerd uit de reserves van de Hemel;

in Uw uitbundige Liefde
voegt U Zich dan bij mij in een geestelijk Goddelijk huwelijk,
en ervaar ik de smaak van Uw kussen
die de geur van mirre en wierookhars
en elke aromatische geur overtreffen;
daarom zegt mijn ziel in Uw Omhelzing tot iedereen :
ook jij kunt dezelfde genaden verwerven en onverdiende gaven,
wanneer je besluit een leven in God te leven;

gezeten ook op Zijn Schoot, gehecht aan Zijn Koninklijk Hart,
zich vasthoudend aan Zijn geurige Gewaden,
terwijl men zich verheugt in Zijn Omhelzing,
in diepe meditatie en verloren in contemplatie
van Zijn onuitsprekelijke Schoonheid...

je ziel zal verzadigd zijn door Zijn Heiligheid, die elk licht,
elke zoetheid en elke Glorie te boven gaat;

in Zijn gunst was mij toegestaan ijverig
het Alfabet van het Goddelijke te leren...


want dit is Mijn zoete Leer, Mijn Dialoog; de Leer en de Dialoog die aan heel de mensheid zou moeten worden geleerd; Ik wens jullie allen te herinneren aan Mijn Taal en wens jullie opnieuw op te voeden; wat deze Liederen het menselijk hart zouden moeten leren, want de Wijsheid en de heilige bedoeling van de Waarheid ligt in Mijn Koninklijk Hart;(Deze lange boodschap werd in meerdere dagen geschreven)


1 Joh. 5, 7
2 Kan ook worden begrepen als het bruilofsvertrek.
3 Bloem staat in deze tekst voor wond.
4 Psalm 65, 4
5 Dit deel tussen haaksjes werd tegen mij gezegd als iemand die iets aan zijn vriend wil toevertrouwen, alsof iemand zegt : 'tussen haakjes...'
6 Jer. 1, 5
7 Sommige personen uit de Orthodoxe hiërarchie.

previous index next