HOME MESSAGES
Opnieuw een oproep tot berouw

21 Mei 2001


Heer,
onze ongerechtigheden zijn groot,
maar vergeef ons, help ons
opdat ons vlees opnieuw bloeit !
Haal elke ziel uit het net
dat de vijand voor hen heeft gespannen,
want U alleen bent onze Toevlucht
onze Rots, Onze Vesting en ons Leven;

De Plaag die door onze wereld sluipt
en alleen bij nacht werkt
in de schaduw van de dood,
maar vernieling veroorzaakt door zijn gesel
bij helder daglicht,
doemt nu op over Uw Kudde;
Gaat U stelling nemen
om Uw volk te redden uit het slijk
van slechte mensen ?

De Schrift zegt : 'Jahweh bemint hen die het kwaad verwerpen,
Hij beschermt de zielen van de vromen,
redt hen uit de klauwen van de slechte mensen;
laat dan Uw machtige Arm tot onze redding komen;
laat de vijand beven voor Uw Majesteit;
laat de vijand niet zeggen :
'hoe onbetrouwbaar is jullie God ...'

de Vijand daagt U uit, stelt U op de proef,
Mijn God, om te zien wat U zou kunnen doen;
dus, mijn Jahweh, die mij heeft doen herleven
in Uw Barmhartigheid, toon Uw Grootheid
en dat U inderdaad Onze Veiligheid bent,
onze Rots en aan onze zijde,
toon Uw Heerlijkheid en Macht,
gedenk Uw deugdzamen,
Uw volk en al diegenen
die U met passie hebben gediend;

dus wanneer gaat U Uw vonnissen uit de hemel denderen ?
wanneer gaat U opstaan en de aarde slaan
met Uw Scepter om stilte te verkondigen ?
een blik van verwijt van U
en alle elementen van de aarde
kunnen vlam vatten;

een beweging van U en de aarde
zal worden teruggebracht tot een troosteloosheid;

een woord van toorn van U
en de sterren zullen uit de hemel
naar beneden komen rollen,
en op ons neervallen;

Heer ! Ik ben het werk van Uw handen
en U hebt een vonk in mij gelegd
om mij in leven te houden;
als ik nu brand met 'pathos' 1
voor de deugdzamen,
Uw volk en de rechtvaardigen
om rechtvaardigheid in U te vinden,
komt het door Uw Vlam;
vergun mij te zien dat er rechtvaardigheid geschiedt
tegenover Uw heiligen,
zet Uw Sterkte in
door te bevelen dat alle dingen goed worden;

laat Uw Triomf komen !


Ik heb ooit tegen je gezegd, Vassula, dat Mijn volk, de kudde, heen en weer dwaalt; om die reden vroeg Ik om een periode van genade; in deze periode van genade wilde Ik de Heiligheid van Mijn Naam laten zien, zodat ieder die zichzelf had ontheiligd, de gelegenheid zou hebben tot een ommekeer;

Ik kom in deze periode van genade om jullie allen aan te moedigen heilig te leven en Mijn Voorschriften te volgen; Mijn Naam bereikte vele landen en verre eilanden; Ik zwierf door de wereld, zoals Ik je had voorzegd, met Mijn oproep, opdat ieder oor Mij zou horen en de gelegenheid zou hebben Mij te ontdekken; voor het ondoordringbare hart gaf Ik speciale genaden om het te openen door Mijn stralen van goddelijk Licht, en als een lichtstraal scheen Ik zelfs in die harten;

wat moet Ik vandaag zeggen ? heb Ik gefaald in het voeden van de kudde ? heb Ik ooit Mijn Ogen afgewend van jullie zieken en eenzamen ? heb Ik jullie pad niet geŽffend voor jullie, zodat jullie als jullie wandelen, niet struikelen ? heb Ik niet aan jullie allen de diepten van Mijn Barmhartigheid laten zien ? toen Ik velen van jullie zag neerdalen in het dal van de dood en zo ver verwijderd van het pad van het Leven, ben Ik toen niet tussenbeide gekomen ? maar ach ! zo velen van jullie rebelleren nog steeds tegen Mij ...

zoals Ik heb gezegd tegenover de goeden en de slechten; heb Ik niet tegen jou gezegd, dochter, aan iedereen, goed of slecht, deze woorden te gaan vertellen :

'Ik maak Mijn Stem hoorbaar van bovenaf; Ik roep luid opdat iedereen het hoort, goed of slecht; Mijn Stem heeft inderdaad de uiteinden van de wereld bereikt; de goeden zowel als de slechten moeten berouw hebben; de goeden omdat ze niet exact Mijn Wil doen en omdat ze niet bidden op de juiste wijze; velen van hen naderen Mij alleen in woorden; de slechten omdat zij onophoudelijk doodzonden bedrijven, vanwege de hardheid van hun hart en hun onverschilligheid jegens Mij';

maar Ik zal je zeggen wat er gebeurt en wat Ik bedoel; de Heilige Schrift leert jullie allen dat wanneer de hand eenmaal aan de ploeg is geslagen, niemand achterom zou moeten kijken, want je zult niet geschikt zijn voor het Rijk van God;

toen jullie slaven van de zonde waren, voelden jullie niet de verplichting tot rechtvaardigheid, en wat ontvingen jullie daarvoor ? niets dan ervaringen die jullie nu doen blozen, want dat soort gedrag eindigt in dood; maar nu is jullie de weg weer gewezen en zijn jullie bevrijd uit het moeras wat jullie zonde en schuld is; jullie zijn tot slaven van God gemaakt, maar jullie krijgen een beloning die leidt tot jullie heiliging, die eindigt in jullie hemels Thuis; het loon dat de zonde geeft, is de dood; de gave die Ik jullie heb gegeven is eeuwig leven in Jezus Christus, Mijn Zoon;

van een leven als gevangene in de zonde, heb Ik je veranderd in een vrije persoon, Vassiliki, vrij om te wandelen op het pad van deugden, dat Ik voor jullie allen heb uitgelegd; door genade heb Ik je hemelse dingen laten zien waarvan je niets wist; in deze periode van genade heb Ik jullie allen Mijn Glans laten zien, maar nadat Ik ook op zo velen van jullie al deze genaden heb uitgestort, zijn nog steeds velen van jullie ver weg van Mij;

toen Ik Mijn Boodschappen bekendmaakte aan deze generatie, bazuinde ze luid; 'kom en hoor het Woord van God!' de mensen stroomden in drommen toe; zij verzamelden zich allen rond Mijn boodschapster om naar Mijn Woorden te luisteren; zij luisterden maar begrepen Mijn Woorden nooit ten volle, en deze zelfde mensen luisteren nog steeds, zij lezen, maar het Woord dringt niet binnen in hun hart, en zij lezen nog steeds, maar hun harten zijn ver van Mij; zij handelen niet naar Mijn Woorden; zij zoeken liever naar tekenen aan de hemel, want hun harten zijn nog niet op Mij afgestemd; ja, zij luisteren naar Mijn Woorden met onverschilligheid, en daarom brengen zij ze niet in praktijk; het Koninkrijk van God is onder jullie, maar jullie zien het niet, omdat jullie geen berouw hebben gehad, noch Mij enige kenosis hebben gegeven; 2

als dit wonder, want het is een wonder als Ik spreek, jullie niets heeft gedaan en jullie het niet zien, hoe verwachten jullie dan, die zoveel hebben ontvangen, met lege handen de Hemel binnen te gaan ? God is jullie zeer nabij, en hoe komt het dan dat jullie Hem niet zien ? hebben jullie de uitnodiging van de engelen voor Mijn banket niet gehoord ? hebben jullie de milddadigheid van Mijn Hand niet gezien ? als Ik roep valt de wereld uiteen en wankelen vele koninkrijken;

je hebt Mij gevraagd, dochter, wanneer Ik Mijn vonnissen uit de Hemel zal denderen ? In waarheid zeg Ik je : als deze tijd van Barmhartigheid en Genade voorbij is ...

daarna heb je Mij gevraagd of Mijn Machtige hand jullie te hulp komt tegen de vijand; Ik ben heel deze tijd met je geweest, en heb je Mijn Machtige Hand nog niet gezien ? Ik verzeker je plechtig, ieder die zich haast om berouw te hebben en zich inspant om tot Mij terug te keren, zal Ik op Mijn beurt dopen met de Heilige Geest, om vlekkeloos te worden en in overeenstemming met Mijn voorliefde;

je zegt dat de vijand Mij uitdaagt; ja, hij heeft Mij altijd uitgedaagd, maar heb Ik je niet geleerd hem 3 te verwerpen ? heb Ik niet altijd besloten de Kudde te redden uit het moeras van de boze ? de duivel heeft geen macht over iemand als die goedgeworteld is in Mij;

wat betreft degenen wier harten nog in het moeras zijn, de dag waarop zij naar Mij roepen, zullen zij Mij zien als hun Rechter; maar in deze tijden van Genade kom Ik met Barmhartigheid, en Ik spreek jullie aan met poŽzie; de door Mij geuite woorden zijn religie en deugd; met olie van geluk zalf Ik al diegenen die Mij naderen, Ik bezegel hun voorhoofden; dit is Mijn naderen tot jullie allen in deze tijden; Mijn naderen is Verlossing, Reddende Hulp, Barmhartigheid; als jullie eens beseften wat Ik jullie aanbied, zouden jullie daar niet zomaar staan; jullie zouden de deur naar je hart openen en Mij verwelkomen; Ik overlaad jullie allen met wonderen om jullie ziel te tooien en geschikt te maken voor Mijn Koninkrijk;

en jij, dochter, die in Mijn tuin verblijft, blijf vredig om te kunnen luisteren naar Mijn Stem; Ik zegen je en hen die Ik je gegeven heb om je te helpen het Kruis van de Eenheid te dragen dat Mijn Zoon je heeft toevertrouwd; let niet op hen die het goede dat Mijn Werk voortbrengt, onderzoeken en niet geloven; hun trotse golven zullen op zekere dag gebroken worden; je zult Mijn Macht zien wanneer Mijn Werk zich zal vermenigvuldigen en de wereld zal beÔnvloeden, die ondergedompeld is in zonde;

kom, wees in meditatie in Mijn Tegenwoordigheid; Ik ben met je
1 Grieks woord voor : passie.
2 Grieks woord voor : ruimte.
3 Ik begreep dat de boze God door ons uitdaagt !previous index next