HOME MESSAGES
Rechtschapen, Maadelijk Hart van Maria,
heb medelijden met Uw kinderen

4 April 1997bloem-van-Mijn-Hart, luister naar Mijn woorden; Ik vraag je: geloof je in wat er staat geschreven in de Schriften ?

Waarom, Heer ? Natuurlijk geloof ik dat !

geloof je dat God tot de mens kan spreken ?

U begunstigde mij door tot mij te spreken, hoe zou ik dan kunnen geloven dat U niet tot mij hebt gesproken ?

tegenwoordig zijn er velen van de Mijnen die in Mijn eigen Huis het zwaard tegen Mij heffen... opgeblazen van hoogmoed zeggen ze : "Wij zijn goden"; en ze maken er aanspraak op zoveel groter te zijn dan alles wat de mensen 'God' noemen, zoveel groter dan alles wat wordt aanbeden, dat ze zichzelf op de troon zetten in Mijn Heiligdom en zich verbeelden God te zijn; elk woord dat door Mij is verkondigd wordt juist door dezen afgewezen, maar het grote vuur is nu gereed om ze te verteren... ze maken er aanspraak op het Mysterie van Mijzelf te hebben begrepen; er is een Middelaar 1 om de mens eraan te herinneren waar zijn plicht ligt, om medelijden met hem te hebben; Hij bidt in de plaats van de mens om te worden genezen en te worden gespaard voor de valstrik; dit alles doe Ik weer en toch weer voor de mens, zijn ziel reddend uit het eeuwige vuur, en Ik laat het licht van het leven helder over hen schijnen...

om hun plannen te verbergen smeden deze mensen, die Mij dagelijks opheffen, in het duister hun plannen om de Stoel van Petrus omver te werpen en de Vicaris van Mijn Kerk tot zwijgen te brengen, alsook al diegenen aan wie Ik hun plannen heb onthuld en aan wie Ik hun geloofsafval aan de kaak heb gesteld; zij maken plannen in het duister om Mij tot zwijgen te brengen, zeggend: 'wie kan ons zien ? wie kan ons herkennen ?' maar de eenvoudigen verheugen zich als ze Mijn Stem horen en herkennen; de armsten jubelen in Mijn Tegenwoordigheid;

- hun offers aan Mij 2 zijn nu een voorwerp van spot; waarom ? ze zijn in Mijn Hoven het voorwerp van Schande geworden; deze boosdoeners in Mijn Huis speculeren erop Mijn Stem tot zwijgen te brengen; ze zullen proberen jullie allen een bevel op te leggen om de prachtige Werken van de Wijsheid te veroordelen; daar dit Werk van Wijsheid 3 hoog is verheven als een lichtgevende banier en hun ongerechtigheid aan de kaak stelt, is het hun hoofddoel geworden; Mijn eerlijkste erfenis 4 is geworden als een vrouw die haar minnaar bedriegt...

en aan jou, wier oor Ik heb geopend om Mij te horen en Mijn leerlinge te worden, zeg Ik : wees niet bevreesd, verlang naar Mij als nooit tevoren, opdat het je zoete bedwelming wordt, daar het zoeter dan wijn zal zijn; volg Mij na, opdat je op het eind de Kennis van God zult vinden en Zijn Wijsheid, verlang met geheel je hart naar Mij; evenals een weeskind naar zijn ouders verlangt, verlang naar Mij met heel je hart; schep in niets anders behagen, op aarde noch in de hemel, dan in Onze Drie-Ene Tegenwoordigheid, laat je vreugde liggen in Ons nabijzijn, Ons Die je hebben uitgehuwelijkt aan Onze Heiligheid, tot Onze Glorie, maar ook tot jouw heiliging

Mijn God, mijn God,
nu is het de tijd om te handelen,
want Uw Wet wordt verbroken
en het kwaad wint aan macht in Uw Huis;

ik vind dat de Gruwel zich uitbreidt;
als rivieren, die buiten hun oevers treden,
overspoelt ze ons;
Drie-Ene God en Garant van ons welzijn,
kom ons te hulp !


Ik zal Mijn Belofte vervullen, en je leed en je zorgen zullen tot een eind komen; vertel dus aan Mijn zonen en dochters, dat Mijn Stem weldra uit den Hoge zal donderen en de grondvesten van de bergen zullen trillen, nu die kooplieden in Mijn Kerk hem omsingelen die Ik op de Stoel van Petrus heb geplaatst, en ze voor niets anders oog hebben dan om hem omvergeworpen te zien; ze kijken als een leeuw die verlangt in stukken te scheuren, als een jonge leeuw, ineengedoken in zijn schuilplaats;

Ik sla diegenen gade, 5 die Mijn Stem tot zwijgen willen brengen, elk van hun bewegingen; en het zien van hun bewegingen vervult Mij met afkeer; Ik sla Mijn trouwe dienaar gade, 6 terwijl zijn lippen eindeloos zegeningen uiten over zijn vervolgers; Ik luister naar zijn stem terwijl hij in de rug wordt aangevallen;

(Nota : Plotseling liet de Heer mij gedeelten van de gebeden van de Paus horen)

"In Uw liefde, mijn Verlosser, luister naar mijn smeken; mijn wrede vervolgers komen naderbij, hoe ver zijn zij verwijderd van Uw Wet ! Hier ben ik, opgestaan vůůr de dageraad, om Uw hulp in te roepen : Wees gegroet, Koningin, kom ons te hulp, ontferm U... kom ons te hulp, o God ! Beschermer van de zielen, kom ons te hulp;

Moeder van God, Bruid van de Heilige Geest, moge mijn roep Uw tegenwoordigheid bereiken en Uw Moederlijk Hart raken. O Pure, gezeten bij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, Hemelse Troon van God, ontferm U over mijn zaak en breng ons universele vrede... Heb medelijden met ons... heb medelijden met Uw kinderen... ik open mijn mond, verlangend van hoop dat U Uw mantel openvouwt en hem uitspreidt over de lijdenden, over de ellendigen, over de armen en verlatenen, om ons te beschermen; U geeft ons stromen van Licht en Hoop, en mijn leed neemt af; als een klein kind nabij zijn moeder ben ik gerustgesteld, als een klein kind bij zijn moeder neem ik mijn toevlucht en stel ik mijn hoop in U, Hemelse Troon van de Allerheiligste Drie-Eenheid

Middelares van alle genaden, red ons van de stormachtige vloed van de zonden, vermenigvuldig Uw genaden en keer de harten van ouders naar hun kinderen en de harten van kinderen naar hun ouders. O Moeder van de Goddelijke Liefde, ik vraag Uw Koninklijk Hart mij altijd vol goedgunstigheid en goedheid bij de Vader aan te bevelen; ik zal geen verdiensten voor mijzelf tellen, daar U het was, mijn Garant, die in Uw liefhebbende Tederheid die dag mijn leven hebt gered, 7 opdat ik de schapen zou hoeden die U aan mij hebt toevertrouwd. Rechtschapen, Maagdelijk Hart van Maria, heb medelijden met Uw kinderen en open de Deur van Uw Hart voor de ballingen, werp Uw Licht over ons allen;

Moeder van de leerlingen, Moeder van de Triomf, Moeder van ongeŽvenaarde Redding, Moeder van de profeten en de charisma's, Moeder van de Ware Wijnstok, mogen mijn smeekbeden Uw Moederlijk Hart bereiken; in Uw Liefde, luister naar mijn roepen...

mijn God, Behoeder van de zielen, ik stel mijn hoop op U...

O God, hoezeer bemin ik Uw Wet! Amen"


Verbreek dan nu Uw zwijgen, Heer,
wend Uw Oor naar zijn gebeden
en hoor wat hij zegt.
Zend ons uit den Hoge dit Levende Water,
om ons te reinigen en ons te zuiveren.


de dageraad zal komen na deze eindeloze nacht, Vassula, Mijn vriendin, en de Glorie van Onze Drie-Ene Heiligheid zal schijnen;

(Onze Heilige Moeder spreekt)

en ik, je Heilige Moeder, groet je; Vassula, ja, Onze Harten 8 zullen opstijgen als de dageraad, om de aarde te doen opklaren in haar tegenwoordige duisternis; Onze Harten zullen in hun Triomf over de mensheid schijnen, helderder in schittering dan alle sterrenbeelden samen, luisterrijker dan duizend zonnen, en de mensen die nu gedurende jaren in duisternis hebben gewandeld, zullen uit de hemelen een groot licht zien; op hen die leefden in een land van schaduw zal een licht schijnen;

velen van jullie, kindertjes, wachten op uiterlijke tekenen en uiterlijke wonderen en voortekens, velen van jullie richten hun blik naar boven, de hemelen afzoekend, en toch, mijn Zoon Jezus, Hij heeft jullie gewaarschuwd geen uiterlijke tekenen te zoeken, maar te zoeken wat echt en goddelijk is, binnenin jullie

velen van jullie lezen en herlezen deze profetische openbaring met hun ogen, maar zien nooit, want als jullie lezen, lezen jullie met de uitsluitende interesse naar buitengewone tekenen of aanwijzingen over wonderen en voortekenen, in plaats van de Heilige Geest aan te roepen om jullie een geest van onderscheiding en waarneming te schenken, om een beetje door te dringen in het Mysterie van Christus en in het Mysterie van Zijn Verrijzenis, en om jullie ziel in staat te stellen geestelijk vorderingen te maken, om het beloofde land te bereiken... als iedereen doorgaat zijn geest en hart op die manier te richten, mijn arme kinderen, zullen jullie op de dag waarop jullie oog in oog staan met je Schepper met lege handen voor Zijn Troon staan, omdat jullie ziel nog een wildernis zal zijn, dor land, een woestijn; maar als je met het juiste hart doordringt in de Mysteries die Wij nu aan jullie in deze Boodschappen openbaren, zullen jullie beginnen te begrijpen dat elk werk dat God doet vol Glorie en Majesteit is :

als Hij een ziel tooit met Zijn Majesteit en die ziel ertoe brengt om binnen te gaan in Zijn Koninkrijk en in de Hemel, dan zullen jullie dit wonder vieren, omdat jullie de Glorie ervan zullen zien; als God de uitgehongerden en degenen die Hem vrezen van Hemels Voedsel voorziet, opdat ook zij kunnen erven en erfgenamen kunnen worden van Zijn Koninkrijk en zich ontwikkelen in trouw en rechtschapenheid, zullen jullie ook dit wonder vieren, omdat jullie Zijn Zegening herkennen, en jullie zullen deze Zegening rond je hals dragen zoals iemand een guirlande draagt;

als Zijn Werken van Wijsheid, die als een Eindeloze zee zijn, schijnend als duizend zonnen, je ziel stralend zullen verlichten, zodat de vrucht op je lippen toeneemt en elk woord, dat door je lippen wordt verkondigd, als verterend vuur zal zijn, deze aarde zuiverend, op die dag en nacht zul je nooit meer ophouden hymnen te zingen voor de Amen, voor Zijn overvloedige goedheid, geduld en tolerantie, die Hij al deze jaren van jullie wildernis voor jullie allen heeft gehad. Hij zal jullie ziel deze wonderen, voortekenen en tekenen elke dag van jullie leven doen gedenken; daarom zullen jullie in je bekering de ware Glorie van God ontdekken, die binnenin jullie woont en schijnt;

ontsluier je ogen om te zien dat jullie Schepper ook in je leeft, je omhelst in Zijn Liefde; je Schepper is ook je Bruidegom, 9 want Hij is het Hoofd 10 van elk schepsel... bidt, mijn kinderen, voor hen wier hart van God verwijderd is; velen van hen zeggen : "laten we vandaag eten en drinken, morgen zullen we dood zijn, 11 kom, laten we feestvieren nu we in leven zijn, ons leven zal voorbijgaan als plukjes wolken, ja, onze dagen hier zijn geteld en zullen voorbijgaan als een schaduw, laten we dus feestvieren !" en ze gaan door zichzelf en het Beeld van God te schande te maken, dieper en dieper in de zonde te zinken, zich niet ervan bewust dat ze meer dood dan levend zijn... ach, zovelen van hen zijn misleid door hun eigen arrogantie, en dwalende opinies hebben hun ideeŽn verwrongen...

Mijn Zoon, Jezus Christus, Verlosser van de mensheid, heeft de macht om iedereen te redden, want de Vader, jullie Schepper, heeft Hem de macht gegeven over de gehele mensheid; vandaag volbrengt Hij tekenen en wonderen als in geen andere tijd in de geschiedenis;

God buigt Zich helemaal vanuit de Hemel naar jullie, mijn kinderen; jullie Koning, Jezus, heeft Zijn Kroon terzijde gelegd en is neergedaald van Zijn Glorierijke Troon om jullie te bereiken; deze Koning, die op Zijn Koninklijke Troon was gezeten, gekleed in vreeswekkende Glorie, schitterend van Zijn Glorie meer dan goud en kostbare stenen, verhief Zijn Gelaat vol goedgunstigheid en laaiende Majesteit, keek naar de menigte engelen die Hem omringde; Hij keek naar Zijn Heiligen en naar het hele Hemelse Hof en zei, Zijn Gelaat brandend van Liefde :

"Ik heb besloten Mijn Hemelse Reserves te openen 12 en Mijn verborgen Manna uit te storten over deze roekeloze generatie, 13 een Schat die voor deze tijden is gereserveerd, wanneer de wereld koud zou worden en ver verwijderd van de liefde tot God, in haar koudheid van hart; 14 laat nu bekend worden dat de goddelozen zullen worden gevoed uit deze reserves; daarom zal Ikzelf naar hen toe gaan met woorden van troost en zal Ik de armzaligen geruststellen; Ik zal Mijn grote Liefde tonen aan de armzaligen en hun wonden helen; 15

Ikzelf zal tot hen spreken en hun zeggen dat Ik hun Broeder en hun Goddelijke Vriend ben, die hun goddelijkheid zou kunnen terugbrengen; in de bitterheid van hun slavernij zullen ze zich, de een na de ander, afvragen : "hoe is het gekomen dat ik geteld word onder de kinderen van de Allerhoogste, ik die uitvaagsel van het uitvaagsel ben, een ondier onder het ongedierte ? hoe kan deze Allerglorierijkste God tweemaal naar mij kijken en mij een plaats aanwijzen onder Zijn Heiligen ? hoe kan deze glorierijke Zon ook op ons schijnen ?"

"geen uitvaagsel, nee; je zult niet sterven; je Koning zal je niet laten sterven, Ik zal je redden door Mijn Hand, klein ondier, en Ik zal je te hulp komen, opdat ook jij op zekere dag in staat zult zijn in Mijn Hoven te verschijnen Ik zal je weerzinwekkendheid veranderen in feestelijkheid, want je Koning is je nu nabij, 16 en van een feestelijkheid zal Ik je omvormen tot een paradijs, een glorierijke hemel, zodat Ik in Mijn Luister geprezen en verheerlijkt kan worden; en in deze hemel zul je Mij aanroepen en vanaf dan Mijn Wegen zoeken, opdat je mag leven; Mijn Almachtige Adem zal Mijn geur over je ademen;

niemand kent alle wonderen die in de Hemel zijn, en hoe Ik Mijn Wil bekend kan maken op aarde zoals in de Hemel om je te verheffen, klein ondier, of je nu belangrijk bent of gewoon, rijk of arm; Ik zal Mijn Lippen openen, en uit Mijn Mond, klein ondier, zal Ik Mijn delicate balsem uitstorten, 17 ieder van jullie zalvend";

ja, Ik zal komen en ze bevrijden, om moed te vatten zal Ik hun Mijn wonderbaarlijke Werken laten zien, hen herinneren aan hun erfdeel, hun Mijn Koninkrijk aanbieden... in Mijn Oneindige Mildheid zal Ik Mij uit de Hemel neerbuigen en met Mijn gouden scepter deze nauwelijks geborenen opheffen om Mij te volgen in Mijn voetsporen; velen zullen niet-begrijpend kijken naar Mijn keuze, en dat genade en barmhartigheid geschonken kan worden ook aan dezen, die ooit hadden opgehouden te zijn; - Ik zal helemaal naar hen neerdalen, en zelfs naar de verst verwijderde landen gaan en Mij onder hen mengen; en zij zullen Mijn Liefde prijzen boven wijn, en tot Mij zeggen: "hoe juist is het U te beminnen, Soeverein van het Heelal !"

18 toen verhief Hij goedgunstig Zijn Rechterhand en zegende de aarde; en jij, dochter, breng ten uitvoer wat God je bevolen heeft te doen; zie je hoeveel helderder je ogen zijn nu je deze mondvol honing hebt gegeten ? 19 vul je mond met olie, 20 en ga met mijn zegeningen; ik ben met je


1 Ik denk dat Jezus over Zijn Heilige Geest spreekt.
2 Jezus spreekt nu over de afvalligen.
3 Bedoeld zijn de Boodschappen van 'Het Ware Leven in God'.
4 Het was hier alsof Jezus tot Zichzelf sprak.
5 Zij die voor altijd inspraken willen uitbannen, ze eenvoudig meditaties willen noemen.
6 De Paus.
7 De poging om de Paus te doden.
8 Jezus' en Maria's Hart.
9 Jes. 54, 5
10 Rom. 7, 4 en 1 Kor. 11, 3
11 Jes. 22, 13
12 Tezelfdertijd hoorde ik het woord 'hulpbronnen'.
13 Terwijl deze woorden : 'verborgen Manna' werden uitgesproken, verstond ik ook: 'de verborgen Schatten van het Heilig Hart', waarop het Sint Gertrudis was toegestaan een blik te werpen, en tegen wie gezegd werd dat deze schatten worden bewaard voor deze tijden, wanneer de mensen koud zouden worden in hun liefde voor God, dat wil zeggen wanneer Jezus Zijn Schatten zal openbaren; we leven nu in deze tijden.
14 Wat ik had begrepen werd bevestigd.
15 Wonden van de ziel, door de zonde.
16 Dit herinnerde mij aan de eerste woorden die mijn engel DaniŽl sprak met betrekking tot God. In 1985 zei hij : "God is je nabij en bemint je". Dit betekende dat dit het begin zou zijn van mijn bekering, die zou komen door Zijn genade.
17 Hooglied 1,3 : "Uw Naam is als een uitgegoten olie, daarom hebben de meisjes U lief". Jezus bedoelt: door het uitgieten van Zijn balsem over de zondaars zullen die worden genezen, met andere woorden, zalving vertegenwoordigt Zijn Naam, en als Zijn Naam eenmaal over de zondaars komt, brengt die hen ertoe God te beminnen.
18 O.L.Vrouw ging verder.
19 O.L.Vrouw bedoelde : Hemels Manna, dat hier het Woord van God vertegenwoordigt.
20 Olie vertegenwoordigt hier de Naam van God : 'Uw Naam is als een uitgegoten olie' (Hooglied 1,3).

previous index next