DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Svátek andělů strážných

2. října 1995

(Svátek andělů strážných)

Aleluja!
Chvalte Hospodina z nebes,
chvalte Ho ve výšinách!
Chvalte Ho, všichni Jeho andělé,
chvalte Ho, všechny Jeho zástupy!1

Chvalte Hospodinovo Jméno!
Vždyť On přikázal, a bylo to stvořeno.2

Já, Ježíš, ti dávám Svůj Pokoj. Pojď a modli se se Mnou. Říkej:

Věčný a Nejvyšší Pane,
vyslyš mou modlitbu.
Má duše i mé srdce po Tobě žízní.
Můj zrak chce patřit jenom na Tebe.
Není žádný jiný bůh, který by se Ti rovnal
ani nic tak velkého, jako jsi Ty.
Neboť Ty jsi tak nesmírně veliký.

Shromáždi národy,
aby Ti vzdaly chválu
a velebily Tvé Svaté Jméno
kolem jediného Svatostánku.
Kéž obětují Tvou Oběť
Našemu Otci na nebesích
společným hlasem a v jediném Duchu.

Strážce našich duší,
zázračně mocný a neporazitelný!
Kéž všechno, co jsi stvořil,
slouží Tobě v Nejsvětější Trojici.
Dej nám Své požehnání.
Amen.

Pojď. Z moci Svého Ducha posílám k tobě Daniela, tvého anděla strážného. Ic.

(Teď, mluví můj anděl.)

Já, Dan, ti žehnám. Znamení Jednoty,3 zůstaň věrná Pánu. Vyrůstej v Něm a v nikom jiném. Jenom Jahve je dobrý. Modli se, abys získala posilu, abys mohla v Pánu čerpat sílu pro oživení Jeho Domu a naplnění svého poslání.

Já tě budu vždycky střežit. Vždy tě budu doprovázet. Tvůj Daniel.

Tvůj strážný anděl, strážící tě.

Daniel


3 ve chvíli, kdy řekl slovo 'znamení', uslyšela jsem současně slovo 'symbol'


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message