DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Osvoboď se, abys Mi mohla sloužit

24. května 1987

Jsem s tebou.

Chceš, abych Ti sloužila? 1

Chci to, velice to chci, Vassulo, pojď, ukážu ti, kde a jak Mi můžeš sloužit. Vzpomeň si na všechno, co jsem tě učil.

(Jedná se o mystická poučení, která ve mně probudila schopnost Jej lépe slyšet a vnímat.)

Měj Můj Pokoj. Dbej Mého Hlasu.

Přála bych si, abych Tě mohla slyšet tak čistě jako křišťál...

Vassulo, budeš Mě slyšet natolik dobře, abys mohla zapsat všechno, co je v Mém Srdci, všechno, co si Mé Srdce přeje. Milovaná, osvoboď se, abys Mi mohla sloužit. Víš, Vassulo, co to znamená 'být svobodná'? Řeknu Ti to. Měj důvěru.

(Neměla jsem ani k sobě samé důvěru.)

Být svobodný znamená odpoutat svou duši od starostí světa. Osvoboď svou duši a miluj Mě a stejně tak Má Díla. Udělej to, odpoutej se.

Měla bych potíže, Pane!

Lo.2

Ano, můj Pane, vidím potíže.

Lo, lo, zůstaň u Mne.

Mám strach, že Tě zklamu a Tvá přání ztroskotají.

Má sestro, neměj úzkost. Milovaná, miluj Mě.

(Vnímala jsem Ho a milovala Ho.)

Láska pro lásku. Miluj Mě jako teď. Pracuj a služ Mi jako v této chvíli. Zůstaň, jak jsi. Potřebuji služebníky, kteří Mi slouží tam, kde láska nejvíc chybí. Pracuj hodně, neboť tam, kde jsi, jsi mezi zlými, nevěřícími, jsi v hanebných hlubinách hříchu. Budeš sloužit Bohu tam, kde vládne temnota. Nebudeš mít klid. Budeš Mi sloužit tam, kde všechno dobro je překrouceno ve zlo. Ano, služ Mi v bídě, zlobě a nepravosti světa. Služ Mi mezi bezbožnými lidmi, mezi těmi, kdo se Mi posmívají, kdo probodávají Mé Srdce. Služ Mi mezi těmi, kdo Mě bičují, kdo Mě odsuzují. Služ Mi mezi těmi, kdo Mě znovu křižují a plivají po Mně. Ó Vassulo, jak velice trpím! Pojď a těš Mě.

Můj Bože, přijď. Přijď k těm, kdo Tě milují. Jdi k nim na nějaký čas, tam budeš milován. Odpočiň si v jejich srdcích a zapomeň. Nemůžeš zapomenout, aspoň na krátký čas?

(Ježíš byl TAK zarmoucen!!)

Vassulo, zapomenout? Jak mohu zapomenout? Jak, když Mě víckrát i znovu křižují?

(Ježíš mi diktoval tak rychle, že jsem sotva stačila psát.)

Mých pět Ran zůstává otevřeno pro všechny, kdo do nich chtějí proniknout.

(Ježíš položil Svou hlavu na má ramena. Byl neutěšitelný, vyčerpaný.)

Vassulo, pojď, jsi Má malá květina. Chci od tebe hladké a něžné květní lístky, aby nahradily Mé trny.

Ježíši, dovol těm, kdo Tě milují, aby Tě těšili. Dovol těm, kdo Tě milují, aby Ti darovali klid a nahradili Tě při Tvém obnoveném ukřižování.

(Nevěděla jsem, jak bych Ho mohla potěšit v takové smrtelné úzkosti.)

Milovaná, ti, kdo Mě milují, bojují a trpí se Mnou. Dělí se o Můj Kříž se Mnou, uklidňují Mě, ale není jich mnoho. Potřebuji víc duší, které se spojují se Mnou a snášejí Má utrpení. Květino, miluj Mě, nikdy Mě neodmítej.

Ježíš?

Já Jsem.

Chceš mě učit milovat Tě víc?

Učiním tak, milovaná.

(Zůstala jsem beze slova. Co bych mohla říci? Kdyby všichni věděli, jak je to bolestné, vidět Ho tak zraněného! Je to, jako by měl znovu zemřít. Jak lze utěšit někoho, kdo umírá na Svá zranění? A co Mu říci? Že všechno bude dobré? I když víme, že je na smrt zraněný!)


1 tuto otázku mi chtěl položit, když jsem zvedla ruku, aby nepsal
2 hebrejsky 'ne'


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message