DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Tvůj závod ještě neskončil
Rozhodl jsem se spěchat se Svým Návratem

31. března 1995

(Oita - Japonsko)

Když jsem byla uvězněná v temnotě,
v zajetí žaláře hříchu,
kde špinavé tváře přízraků pronásledovaly mou duši,
a myslela jsem, že tam zůstanu,
zapomenutá a vyhnaná ze Tvého Věčného Světla,
sestoupil jsi jako tisíc zářivých sluncí
ze Své Slávy a ozářil mou strašnou noc.

Najednou tu někdo stál
a mé srdce poskočilo nadějí.
Dech sklouzl po mé tváři, otevřel mi oči
a Neviditelný Bůh se stal Viditelným.
A jak jsem tak stála tváří v tvář
Čistotě, Nádheře a Svrchovanosti,
začala jsem existovat.
Dech Všemohoucnosti mě pozvedl
a skončila má bezuzdnost.

Prachu a popeli, dal jsem ti teď srdce z masa a vdechl do tebe živého ducha. I když tvá mysl klesla do hlubokého zapomnění, Má Milost ti přišla na pomoc a zachránila tě vyléčením. Řekl jsem: "Stanu se jejím Ženichem, jejím Vychovatelem a jejím Ochráncem, a ona bude Mou nevěstou, Mou žákyní a Mým dítětem, a povedu ji podivuhodnou cestou. Její nohy budou šlapat po safírech. Budu pro ni září hvězd, když bude procházet pochmurnými údolími, a její holí a oporou, když bude pronásledovaná a štvaná. I když bude přecházet pouště a rokliny, nikdy nebude žíznit nebo hladovět. Budu jejím Pohárem a Mé Tělo bude jejím Pokrmem. Budu tématem jejích chval a její Písní ve Svých shromážděních."

A teď, dítě Mého zalíbení, odvahu, tvůj závod ještě neskončil, ale Já jej dokončím s tebou, Svou Ruku nad tvou rukou.1 Buď v pokoji a dovol Mi učit tě každý den! Instruoval jsem Své učedníky a formoval je, a jako jsem je živil Svým Slovem, tak Ten, kdo tě pozvedl, bude živit tebe. Svým Svatým Duchem tě budu učit, abych předešel všemu zlému. Chceš se ještě ode Mne učit?

Ano, Pane.

Dobře, budeš se učit. Otec a Já budeme na tebe dál vylévat Poučení jako proroctví ..... Mou radostí je učit, zvlášť duše jako jsi ty, které se musí spoléhat jedině na Mne a jsou Mi nakloněné, dychtivé jako děti, které se chtějí líbit svému učiteli! Mám zalíbení v takových duších.

Nakonec chci ještě něco dodat ke Svým Poselstvím: rozhodl jsem se spěchat se Svým Návratem. Nebudu čekat příliš dlouho, než se k vám vrátím. I když mnozí odmítají tomu věřit, budou věřit, až se to stane, ale jejich srdce pak nebude připravené Mě přijmout. Můj Návrat už nastává, a proto, dcero, jsem byl kvůli tobě znepokojený, abys spěchala a dokončila práci, kterou jsme ti - Můj Otec a Já - dali skrze Mého Svatého Ducha. Můj Poklade, dovol Mi pokračovat v diktování bez jakéhokoliv zdržení ze tvé strany.

Má láska k tobě je veliká a pomohu ti napravit tvé srdce, aby ses Mi líbila. Vidíš? Vidíš, jak jsem tě osvobodil od administrativní práce? Teď tě budu mít jen pro Sebe. Budu volat a ty budeš k dispozici. Zbytek Mých Poselství ti teď bude dán rychle, než nastane den, kdy se objeví Antikrist ....

Jak máme pokračovat, až se objeví?

Po dobu o něco delší než tři dny a tři noci2 nebudete moci pokračovat, jak byste chtěli. Ale toto mlčení přeruší Má Vlastní Ruka rozlomením šesté pečeti.3 Radujte se, protože brzy budu s vámi! Bude slyšet Můj Hlas a Moji nepřátelé se budou třást a bít v prsa.

Dnes s vámi trpím přesně tak, jako v Getsemanech.

Pojď, Vassulo, žehnám ti za to, že Mi vzdáváš čest a chválu4 a poskytuješ Mi svůj čas, abych psal tvou rukou.

(Poznámka:

'Po tři a půl dne.' Zj 11,11: "Po třech a půl dnech do nich Bůh vdechl život a oni vstali..." To se týká dvou svědků, dvou proroků, Elijáše a Mojžíše. Dnes nám Dvě Srdce, Neposkvrněné Srdce Mariino a Nejsvětější Srdce Ježíšovo, prorokují podobně jako Elijáš a Mojžíš. Elijáš představuje proroctví a přípravu příchodu Pána, stejně jako Jan Křtitel, který přišel v témže duchu jako Elijáš. Mojžíš reprezentuje Zákon. Po tři a půl dne umlknou všechna nebeská proroctví, to bude doba vlády Antikrista.

"Nějaký čas a dvakrát tolik a polovina času; a všechny tyto věci se stanou, kdy dojde konce ten, kdo drtí moc svatého lidu." Dan 12,7

"Šelma, která se vynoří z Propasti, s nimi svede bitvu, přemůže je a usmrtí." Zj 11,7

"Lidé ze všech národů, čeledí, jazyků a kmenů budou hledět tři a půl dne na jejich mrtvá těla a nedovolí je pochovat. Obyvatelé země z toho budou mít radost, budou jásat a navzájem si posílat dary, protože tito dva proroci jim nedopřáli klidu." Zj 11,9-10

"Ale toto mlčení bude přerušeno Mým Vlastním Hlasem, když rozlomím šestou pečet." To bude konec oněch tří a půl dne Antikristovy moci.

"Po třech a půl dnech do nich Bůh vdechl život a oni vstali a hrůza padla na všechny, kdo to viděli. Pak uslyšeli mocný hlas z nebe: 'vystupte sem', a vstoupili do nebe v oblaku a jejich nepřátelé na to hleděli. V tom okamžiku nastalo velké zemětřesení a desetina města se zřítila; sedm tisíc lidí zahynulo v zemětřesení, a ti, kdo přežili, přemožení strachem, mohli jedině chválit Boha na Nebesích." Zj 11,11-13

"Když rozlomil šestou pečeť, nastalo velké zemětřesení a slunce zčernalo jak smuteční šat, měsíc úplně zkrvavěl ...." Zj 6,12

"Bude slyšet Můj Hlas a Moji nepřátelé se budou třást a bít v prsa."

"Volali k horám a skalám: 'Padněte na nás a skryjte nás před Tím kdo sedí na trůnu a před hněvem Beránkovým.'" Zj 6,16)


1 dvojí význam: pomáhá mi psát i kráčet
2 symbolické číslo pro tři a půl roku
3 viz: 'Poznámka' na konci poselství
4 Ježíš tím míní během mého mítinku


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message