DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Nes trpělivě svěřený Kříž
Odplácej zkaženost laskavostí

9. listopadu 1994

Má Vassulo, dávám ti Svůj Pokoj. Naslouchej a piš:

Jak víš, ten, kdo se tě nespravedlivě dotkne, dotýká se zřítelnice Mého Oka. Stůj tedy pevně, Mé dítě, a modli se, aby se víra upevnila ve tvé zemi, protože víra není dána každému. Jsem Autor Svých Poselství a postarám se, aby se rychle šířila. Toto je Moje Práce a všechno, co bylo poškozeno lidskou rukou, bude opět napraveno Mou Rukou.

Pokud jde o tvé pronásledovatele ve tvé zemi, nedívej se na ně jako na nepřátele, ale jako na lidi, kteří také patří do rodiny, a proto jsou Nám1 drazí, potřebují modlitby. Ať tvá láska roste, ať se nezmenšuje, abych našel v tobě, až tě přijdu zavolat, stejnou lásku, jakou Já mám k tobě. Mým přáním je najít tě způsobilou pro Mé Království. Přijmi svůj Kříž a nechej Otce odplatit těm, kdo tě zraňují.

(Mluvila Nejsvětější Trojice.)

Ty, která jsi Nám tak drahá, napodobuj Nás.

(Mluvil jenom Duch Svatý.)

Budu tě dál vést a dávat ti Své Pokyny, aby ses hodila do Našeho Království. Budu tě učit, jak vložit ruce na bratry a sestry, aby jejich duch padl do Mé náruče. Mrtví2 budou vzkříšeni. Pozvednu je, i když ne všechny. Jsem to Já, kdo vám dává dech a život. Neslyšeli jste, že ve Mně žijete a pohybujete se a jste?

Budu tě dále duchovně vychovávat ve Své Lásce, v rozsahu Své Nekonečnosti, aby se tvé motivy staly odrazem Našich a budu dál mluvit tvými ústy a probouzet mnohé z vašich mrtvých.

Otec tě posílá na cesty po světě. Já jsem s tebou po všechen čas, duše! Budu tě dál utvářet k Našemu Obrazu, abych tě mohl opět pozvednout, až tvá pomíjivá přirozenost bude muset zahynout,3 abys vešla do Našich Síní.

Důvěřuj Mi, Vassulo, a dovol Mi svobodně v tobě poletovat. Dovol Mi dýchat v tobě, abych mohl pokračovat a učit tě Moudrostí a radou. Všechno, co dělám, Mé dítě, není literou, ale Mou Nekonečnou Svatostí a Slávou. Mé Poznání je Pravda. Pojď a vlastni Pravdu a všechno, co Mi patří, dává se to zadarmo všemu lidstvu.

Hledejte Mou dobrotu, Mou trpělivost a Mou snášenlivost, aby vás při vaší slabosti tyto dary vedly k větší kajícnosti. Ano, žijte svatě, protože Já jsem Svatý .... buďte svatí každým svým skutkem a nenechte Mě uniknout z Mého příbytku4 pro nedostatek svatosti.

Ať vaše věrnost k Nám roste jako Naše věrnost,5 abyste neupadli znovu do lhostejnosti a zla tohoto světa.

Dcero, modli se, aby proroctví byla brzy dokončena, a Já, nejvyšší plnost Boží, projev tvého ducha, světlo tvých očí, sestoupil doprostřed vás ukázat světu, jak se mýlil. Ukázat církvím jejich špatnost v jejich rozdělení a jak, i když denně prohlašují, že je jeden Pán, jedna víra, jeden křest a jeden Bůh, který je Otcem všech, přes to všechno, skrze to všechno a uprostřed toho všeho jsou vůči sobě nemilosrdní. Nemůžeme říci: "Udělala jsi všechno, abys zachovala jednotu, kterou jsem ti věnoval, když jsi ještě byla dítě6 a v Mém Náručí."

Dnes říkáš: "Už nejsem dítě a mohu sama chodit", a od té chvíle jsi vystoupila z Mého objetí a zvykla sis chodit svou vlastní cestou .... Ó dítě Otce! Ovoce Syna! Mé Město a Má Nevěsto!7 Tvá líbezná vůně tě opustila .... zůstane v tobě ještě někdo naživu, až sestoupím v plné síle?

Stojím u tvých dveří, klepu, jestli někdo z vás uslyší Mé volání a otevře dveře, nejenže vstoupím, abych vedle něho usedl ke stolu, ale vtisknu do něj Své Nové Jméno. Budou pak volat Mé Nové Jméno a budu jim naslouchat a řeknu opět: "Toto je Můj lid, svaté kněžstvo, a budu žít mezi nimi všemi."

Neslyšeli jste? "Všechno tvorstvo je tráva a všechna jeho krása jako polní kvítí. Tráva usychá, květ vadne, ale slovo našeho Boha zůstává na věky.8 Tak proč si říkáte "Bůh" a usadili jste se ve Svatyni? Pojďte a litujte hříchů a dovolte Mi vést vás zpět k vašemu božství. Když Mi dovolíte být vaší Pochodní a Světlem, nedotkne se vás žádný zákon světa. Pojďte a staňte se dědici Našeho Království v pravém duchu. Proste o Mé dary a dám vám je. Jak můžete říkat své duši: "Duše, máš teď mnoho dobrých věcí, ber věci, jak přicházejí. Užívej dobrých časů a nadýmej se ve svém bohatství, dědictví ti zřejmě patří."

Běda vám pro vaše cizoložství! Běda vám pro pomlouvačná obviňování, která pronášeli ti, kdo kráčí s vnějším zdáním zbožnosti, ale zavrhují vnitřní sílu Církve! Jsou skutečnými přívrženci zlého, nikdy si neuvědomují, že jsou pustina a suchopár, kráčející troska, žalostně chudí a také nazí. Jak byste mohli věřit, že bych mohl žít ve vás9 a nabízet vám Své dary, vám, kteří máte dluhy hříchu? Neslyšeli jste, jak se varuji klamu?

- Ach, Vassulo, jak málo o Mně vědí, a přece jsem to Já, kdo drží všechno pohromadě, jsem všude a znám všechno až do hlubin Božích. Ať tvá láska ve Mně roste a tvá radost ve Mně je dokonalá, aby Mi tvůj duch zpíval chvály. Ať je tvé srdce v míru se Mnou a tvůj duch ať odpouští. Nes trpělivě svěřený Kříž, protože všechno, co děláš, není marné.

Odplácej zkaženost laskavostí. Odplácej zlo dobrotou a láskou. Pamatuj na chudé a ubohé a vzdávej Mi tak chválu. Buď věrná a důvěřuj jedině Mně, svému Bohu.

Nejsi sama. Já, Svatý Duch, jsem tvůj život a vedu tě do Našeho Království.

Modli se bez ustání a buď svatá v Mé Přítomnosti.


1 Nejsvětější Trojici
2 duchovně mrtví
3 První vzkříšení bylo duchovní, obrácení. Toto vzkříšení bude vzkříšení prostřednictvím smrti.
4 Duch přebývá v nás
5 uvnitř Trojice
6 prvotní církev
7 Duch Svatý mluví s Církví
9 členech Církve


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message