DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Den soudu - Přišel Čas třídění
Beránkova Pečeť

20. července 1992

Má květino, Já, Ježíš, ti žehnám a dávám ti Svůj Pokoj;

žádal jsem vás všechny od začátku, abyste vedli svatý život, protože Já jsem svatý; prosil jsem vás, nejmilejší, abyste změnili své životy, a tak zdědili Mé Království; když Moji andělé, kterým byla dána svrchovaná autorita, se proti Mně bouřili a nejlepšího z nich se zmocnila zkáza, Má Spravedlnost je neušetřila; byli svrženi dolů do podsvětí, aby očekávali den Soudu; i oni budou souzeni před očima všech; a ach! … jak strašný to bude obraz! budu soudit každého podle toho, co udělal nebo neudělal; před Mým Trůnem bude každý stát mlčky a v bázni, protože Den tohoto posledního Soudu bude tak strašný, že se každý roztřese hrůzou před Nejvyšším Soudcem, jímž Já Jsem;

všichni uvidíte velký počet padlých andělů, kteří byli vyhnáni z nebe a bojovali s hořkostí a nenávistí proti archandělovi Michaelovi a jeho andělům; ano, vaše oči uvidí Mé Odpůrce, Odpůrce Svatého, Pomazaného; všichni uvidíte padlé anděly, přívržence Lucifera, prvotního hada, který se snažil svést všechny Mé syny a dcery; uvidíte množství těch, kdo pošpinili Mé Jméno a překračovali Můj ákon; ty, kdo odmítli být vychováváni a hýčkáni Mou Svatostí a raději dali přednost být označeni na čele Podvodníkem;1 …2 ano, Vassulo, bylo ti dáno kruté vidění;

říkám ti: přijdu brzy se Svými svatými, abych vynesl rozsudek nad světem a odsoudil viníky; dnes je odhalována celému lidstvu Má Milost, abych vás všechny obnovil Svým Svatým Duchem dříve, než přijde Můj Den, a připomněl vám Svůj Zákon;

v onen Den každému odplatím, jak si zaslouží; řekl jsem, že přísně potrestám každého, kdo zraňuje Ducha Milosti a jedná s Mým Duchem jako s pošetilým; proto musíte zůstat bdělí; dnes víc než kdy předtím vás prosím, zasvěťte sebe, své rodiny a své národy Našim Dvěma Srdcím;

dovolte Mi vtisknout vám na čela pečeť Mého Svatého Ducha; přišel Čas třídění, čas skládání účtů je tady; řekl jsem každému, že na vás přijdu jako zloděj; až se vrátím, nebude nikdo nic tušit; pak ze dvou mužů bude jeden vzat a jeden ponechán; ze dvou žen bude jedna vzata a jedna ponechána; žeň je téměř připravena ke sklizni a zůstane bezpočet mrtvol, až řeknu:

„Já Jsem zde!“

pak řeknu Svému andělu:3 „přišla hodina, aby bylo vybráno a vytrháno všechno, co není Mé; vyber z těch, kdo Mě uznali, všechny ty, kdo nebyli ochotni podřídit se Mému Zákonu; vyber z těch, kdo vítali Mého Svatého Ducha a souhlasili, aby byl jejich Vůdcem a Pochodní, všechny ty, kdo ve svém odpadlictví proti Mně rebelovali;4 vyber z těch, kdo jsou na čele označeni Pečetí Beránkovou, všechny ty, kdo mají jméno šelmy nebo číslo 666;“ ten Čas je tady a Já Sám označuji Své lidi Svým Jménem a Jménem Svého Otce;

Vassulo, neotevřel jsem stavidla nebes proto, aby se Má požehnání hojně vylévala jen na tebe; má požehnání se nyní, před Mým Velkým Návratem, vylévají na celé lidstvo; žijete, jak vám říkám, v době velké milosti a slitování, ale nyní přichází Den, planoucí jako výheň; a všichni ti, kdo nemají na čele pečeť s Mým Jménem, budou v ten Den jako strniště; odhaluji vám, co přijde, než rozlomím šestou pečeť;5

pojďte a zasvěťte se Mému Nejsvětějšímu Srdci a Neposkvrněnému Srdci své Matky; jak jsem řekl, žijete v době Milosti a Milosrdenství; dcero, právě tak, jako ty jsi přestala být neposlušná a smířila ses se Mnou a těšíš se milosti, tak se stane těm, kdo Mi ještě vzdorují; ukážu Svou Nekonečnou Lásku a Milosrdenství celému lidstvu dříve, než pošlu Své čtyři anděly, jejichž úkolem je pustošit zemi a moře, do čtyř úhlů země; nařídil jsem těmto andělům počkat a neuškodit ani zemi6 ani moři ani stromům, dokud neoznačím Svou Pečetí čela těch, kdo se podrobili Mému Zákonu;7 těm, kdo měli užitek z Mé Milosti a z Mého Soucitu, říkám: služte a nečekejte, že se vám bude sloužit, aby vám Můj Otec v nebesích dopřál místa ve Svém Stanu;

věrnost Mně vám přinese velká pronásledování, ale což jsem vám neslíbil bílá roucha v nebi? neslíbil jsem vám, že už nebudete hladovět ani žíznit?8 proto se nebojte, když se proti vám pozvedne bouře, Písma se završují; šťastní jste vy, kdo umíráte ve Mně, svém Pánu! vskutku vás odměním;

Mé dítě, Láska je blízko tebe a Můj Duch je nad tebou; Naděje, Mé dítě, je v Mém Nejsvětějším Srdci; Láska je ti dána zdarma a Víra je požehnání ode Mě;

Můj Duch jásá ve tvé nicotnosti a Má Duše se těší ve tvé křehkosti; pozvedl jsem tě, abys Mě těšila a byla Mou radostí; na základě milosti jsem tě vyvolil, abys tišila Mou žízeň po Lásce; nejedná se o tvé zásluhy, protože žádné nemáš;

jsi ochotná, Mé dítě, potěšit svého Spasitele?

Ano, Pane, chci tě potěšit!

za každou cenu?

Za každou cenu. Všechno, co mám dobrého, je Tvé. Ty jsi můj nejvěrnější Bůh, Svatý.

povedu tě citlivě a dechnu na tebe, aby se šířila Má sladká vůně; buď pozorná, když mluvím, Má žačko, zahnal jsem legii démonů, kteří se hnali zpustošit Mé vlastnictví;9

Veleben buď, Ježíši!

pojď, dcero, budeme pracovat; buď s Námi jedno;10 my, společně?

Ano!


1 Pozn. překl.: v angl. orig. „receiver“ – podvodník, svůdce.
2 Zde se mi dostalo vidění množství padlých andělů stojících před Božím Trůnem v Den Soudu. Bylo to hrozivé a smutné.
3 Srov. s podobenstvím o koukolu: Mat 13,24-30.
4 Tato pasáž potvrzuje proroctví Svatého Pavla ve 2. listu Tesalonickým2,1-12. Dvě předpovězená znamení Konce časů: Velká vzpoura (odpadlictví) a Rebel (duch vzpoury).
8 Viz Zj 7,9-17.
9 Mě.
10 S Ježíšem a naší Svatou Matkou.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message