DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Poselství  -  Výzva k jednotě

27. března 1992

Má Vassulo, piš:

drazí přátelé, drazí bratři, nikdo nemá takovou lásku jako Já. Co jste udělali s Mou Láskou? Moji bratři, buďte spojeni zachováváním pravidel Mého Srdce, kterými jsou Láska a Pokora. Věci, o kterých si myslíte, že vás sjednotí, jsou pozemské věci, a ty vás k jednotě nepřivedou, nemohou nic udělat a nic nabídnout. Ale mnozí z vás se stali otroky své mysli. Proto dokud se nesmíříte pokorně jeden s druhým a nebudete se vzájemně milovat tak, jako Já miluji vás, vaše rozdělení zůstane. Mé děti, musím znovu procházet trýzní o těchto Velikonocích?1

Mnozí z vás viděli, jak němí mluví, chromí chodí a slepým se vrátil zrak, a přesto Mě dál chválíte jen svými ústy. Vpravdě vám říkám, jak jsem kdysi řekl: "Kdokoli by se rouhal proti Mému Svatému Duchu, tomu nebude odpuštěno."2 Pronásledováním Mého Svatého Ducha zatvrzujete svá srdce, a když jsou vaše srdce zatvrzelá lákáním hříchu, nemůžete vidět všechnu tu zkaženost,3 a přivodíte si odsouzení a nemilosrdný soud, jako jste vy sami nebyli milosrdní.

Pozoruji vás shora všechny, každého z vás. Říkám vám, každý kdo pokračuje v práci pro své vlastní zájmy a pro svou vlastní slávu, už ztratil Mé Srdce. Jejich4 úsudky nejsou Mými úsudky, protože ve svých myslích jsou totéž co Satan. Rivalita a soupeření o světskou moc požírá jejich mysl, sobectví a pýcha už je odsoudily. Všechny tyto světské věci jim dají zahynout už tím, že jich užívají! Zřídkakdy slyším jejich modlitby. Dnes jste obklopeni falešnými učiteli,5 kteří stojí přede Mnou veřejně a bez obav hlásají Satanovo vědění, spočívající na lži. Zneuznávají Mé Božství popíráním Mého Zmrtvýchvstání.6 Modli se za tyto falešné učitele, aby unikli zatracení! A teď říkám každému z vás:

"Každý, kdo tvrdí, že je ve světle,
ale nenávidí svého bratra, je ještě v temnotě." 7

Každý, kdo si v tomto stavu temnoty myslí, že Mě oslavuje, věří v toho, kdo první pokoušel vaše rodiče.8

- Dávám vám znamení, ale vy nevěříte v Má znamení, protože vaše hlasy přehlušují Můj Hlas, ozývající se prostřednictvím Mých mluvčích. Noc už brzy přijde a mnozí zakusí smrt, protože jste nikdy nebyli zakotveni v pravdě, ale spočívali jste na lži. Přicházím k vám těmito znameními, abych vám otevřel oči a uzdravil vás, ale když vám říkám pravdu a říkám vám, že jsem to Já, Ten, kterému říkáte "On je náš Pán", který k vám mluví, odvracíte se a popřáváte sluchu Satanovi, aby vás mohl použít.

Ne, už nechápete Mou Řeč o nic víc než Mé zázraky, protože jste dali přednost ďáblu. Cokoliv řeknu, nepronikne k vám, protože jste ztratili smysl pro řeč Mého Ducha.

Žízním po vaší spáse, dychtím, abych se mohl s vámi dělit o Své Království, abyste se smířili navzájem a mohli opravdu říci: jsem smířen s Bohem. Vaše rozdělení je hřích a nikdo o sobě nemůže říkat, že je spravedlivý, když svými ústy zlehčuje nejen své bratry, ale i vůdce všech.9

Spravedlnost, milosrdenství, dobrá víra! Toho jste si měli hledět, nezanedbávajíce další části Mého Zákona. Ale vy, vy, kteří si libujete ve svém rozdělení a přísaháte při Mém Trůně a při Mně, který na něm sedím, říkám vám, jak už jsem řekl kdysi:

"Jste jako obílené hroby, které zvenku vypadají pěkně, ale uvnitř jsou plné mrtvých kostí a všelijaké zkaženosti."

Jak můžete věřit, že můžete uniknout zatracení? Nelíbíte se Mi a vaše mrtvoly se povalují v této poušti, kde žijete. Když hřešíte svým rozdělením jeden proti druhému, jsem to ,

Beránek,

proti kterému hřešíte. Tento hřích vašeho rozdělení denně masakruje Mé Tělo. Jsem to Já, Beránek, kterého vedete násilím a svým vlastním zákonem, aby byl znovu ukřižován. Je to Mé Tělo, které trýzníte a ubíjíte.

Já Jsem Oběť.

Nevidíte to? Nevidíte, že jste ve společenství s démony? Nevidíte, s kým sedíte u stolu? Jak se mohu radovat, když nevidím nic než démony s vámi za stolem? Proto dokud vás těší vaše rozdělení, jste v moci Satana, který bez přestání pomazává lží ty, kdo si libují ve svém rozdělení. Díváte se jeden na druhého, zda uzná tato poselství a nikdo se nestará o to, že o těchto Velikonocích zase budu trpět bolestmi ukřižování kvůli vašemu rozdělení.10 Věřte, že Já Jsem, nebuďte otroky své mysli. Pojďte ke Mně, dokud trvá den, už brzy noc zahalí tento svět. Chtěl jsem vás vidět11 a mluvit s vámi, a tak se stalo, protože kvůli sjednocení jsem vám napovídal Svými Poselstvími Jednoty.

Ale jak je to těžké těm, kdo jsou otroky své mysli, aby vstoupili do Tajemství Moudrosti! Jak těžké je pro bohaté v duchu vstoupit do Mého Království! Říkám vám:

mnozí, kdo jsou první, budou posledními,
a poslední prvními.

Mé dítě, buď Mým Nebem, odevzdej se Mi. Jsem s tebou.


1 když Velikonoce slaví každý zvlášť
3 v tomto stavu člověk nemůže poznat svou špatnost a proto nemůže LITOVAT, aby mu bylo odpuštěno
4 Ježíš se mnou mluví o těchto lidech
5 modernismus a sekty
6 proto je tak rozčiluje posvátné plátno!
8 Adama a Evu
9 papeže
10 Kristus trpí mysticky
11 všechny ty, kdo mě pozvali, abych jim předala poselství jednoty a mluvila na Světové radě církví v Ženevě


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message