DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Jejich města jsou pustá a prázdná
Varujte se falešných proroků
Co jsem mohl pro vás všechny udělat a neudělal jsem?
Naše dokonalá Jednota
Ostrovy se budou třást v Můj Den

20. ledna 1992

(Ke švýcarské skupině.)

Odmlčel jsem se,1 a nebylo by k tomu došlo, kdyby se ke Mně přiblížili s láskou. Jak mohou tvrdit, že Mě milují, když mezi nimi není pokoj ani láska? Jako zhoubná nemoc je požírá hřích. Má Velkolepost je nepronikla, ani Má Skvělost.

Přišel jsem svlažit jejich vyprahlost Svými Slzami. Přišel jsem je těšit, ale dostalo se Mi nějaké odezvy? Jejich města2 jsou pustá a prázdná, a jsou dnes v troskách. Jako žízeň ve vyprahlé zemi. Mé Slovo dolehlo k jejich uším, ale oni je neslyšeli. Můj Trůn Milosti se k nim přiblížil a nabídl jim Můj Pokoj a zdravé Učení Moudrosti Samé, k jejich osvobození, a přesto je nesdíleli s vírou ani s láskou. Každý, kdo říká, že je ve světle, ale nenávidí svého bratra, nenávidí Mne. Má poselství od nich žádají:

Lásku, pokoj, jednotu
a smíření mezi bratry.

Teď vám říkám jen toto:

Zkoumejte sami sebe, dřív než přijde Den Soudu. Zbývá už jen velmi málo času. Modlete se, vyhýbejte se každému zlu. Nikdy se vzájemně neodsuzujte ani nesuďte. Obraťte ke Mně svá srdce, obraťte ke Mně svou mysl. Zůstaňte bdělí, protože doba očišťování už brzy nastane.

Buďte naplněni Mým Duchem Lásky, aby vás nezadusily vaše hříchy.

(Později:)

Vassulo, měj se na pozoru. Mnozí říkají, že Mě slyší a navrhují všelico, ale ti nejsou Moji. Dělají plány, které nejsou inspirované Mnou. Pamatuj si, přiblíží se k tobě ti, kdo se neradí se Mnou. Blouzní proroctvími, která jsem nevyslovil Já. Už jsi to všechno viděla a slyšela. Každý měsíc ohlašují, co se ti příště stane. Nech je být, neboj se. Budu tě chránit, Mé dítě.

(Později:)

Ježíši, ať se na nás usměje Tvá Svatá Tvář
a oživneme.
Naše rozdělení nás požírá jako oheň.
Protože jen Ty děláš zázraky,
sveď nás dohromady a dej lidem
zanechat své pošetilosti.
Tvým Plánem je sjednotit nás
sjednocením data Velikonoc
a tak přivodit naše smíření.
Volám o Tvou Božskou Pomoc.

Mé dítě, nes radostně Můj Kříž. Chval Otce pro Jeho velkodušnost. Slyš Mne: zkažení doufají, že zmaří Můj Plán Jednoty, ale blíží se ke svému pádu. Když jsem navrhl Mír, univerzální Mír, skoro všichni byli pro válku. Jak se mohu ujmout jejich věci a hájit je, když se proti nim pozvedne Ruka Mého Otce? Síť, kterou nastražili, je teď polapí. Co jsem pro vás všechny mohl ještě udělat a neudělal jsem? Vzal jsem na Sebe vaše hříchy, smířil jsem vás s Otcem a položil jsem za vás Svůj Život. Tak co jsem ještě mohl udělat víc?

Vassulo Mého Svatého Srdce, potěš Mě a dovol Mému Duchu vstoupit do vnitřní komnaty tvé duše. Dovol Mému Duchu dýchat a prodlévat v hlubinách tvé duše. Dovol Mi rozdrtit všechny nečistoty a nedokonalosti, které se stavějí proti Mně. Má Vassulo, i když tvá duše poskočí, jako by se jí dotknul oheň pokaždé, když zvednu Ruku, abych zničil to, co tě dosud drží v zajetí, neboj se, neutíkej zděšeně. Dovol Mi vykořenit z tvé duše všechny tyto slabosti. Přijdu k tobě jako bouře a vykonám rozhodnutí Svého Srdce - a to je tvá příprava k naší dokonalé jednotě.

Říkal jsem na začátku, že budeš Mou Sítí a Mým Terčem, ale tehdy jsi nerozuměla tomu, že abych tě připravil k této dokonalé jednotě, musím tě očistit a ozdobit tvou duši. Budu muset napnout Svůj luk a udělat z tebe terč pro Svůj šíp. Oh, co bych pro tebe neudělal! Ne, neobejde se to bez zranění a trýzně, ale neodmítej Svatého.

Dovol Mému Duchu, aby v tobě rostl a Můj Božský Oheň ovládne tvou duši. Budeš roztavena Mým Božským Ohněm. Nenaříkej tedy, když přijdu jako kladivo, které tříští tvé nedokonalosti, neptej se svého Svatého, co dělá. Kráčím do vnitřní komnaty, Svého příbytku, a balvany Mě nezastaví, všechny je rozbiji bouří. Pohltím tyto rivaly.

Ó Pane, postupuj mírně!

Chci dokončit tvé očištění, proto Mi nebraň postupovat. Jsi Mi tak drahá, dej se obklopit Mou Něhou, nic Mi neodpírej, duše. Chci z tebe udělat učenlivý nástroj, vždyť v sobě budeš cítit Mou Přítomnost jako oheň a jako šíp. Neboj se, nezlomím tě, zlomím jen Své rivaly. Budu jen bojovat v tobě. Budu také pamatovat na tvou křehkost. Utvářel jsem tě a ustanovil tě pro toto poslání, abys byla Mou Ozvěnou, proto dovol svému Králi vládnout, dovol svému Panovníku vládnout nad tebou. Nic neunikne Mým Očím. Každé malé nečistoty se zmocní Má Čistota a zničí ji, a Mé Světlo bude v tobě dále žhnout a Můj Duch poplyne do tvého ducha jako řeka.

Proto vytrvale hledej Mou Svatou Tvář a pochopíš, že Já Jsem se na tebe usmívá.

(Později:)

Pokoj s tebou. Slyš, Má dcero: rozhlédla ses kolem sebe? Co jsi viděla?

Vidím zvraty a ještě větší rozdělení, jak k nám přichází dřív než JEDNOTA. Nevidím konec bojů o jednotu, ani konec ateismu.

Má Duše, arbitr vaší generace, viděla mnohem víc než zvraty, rozdělení a ateismus. Říkám ti, mnozí kují pikle proti Mně v Mém Vlastním Domě. Právě teď je slyším, jak se domlouvají, ale brzy se ostrovy budou třást v Můj Den, a ačkoli toto pokolení bude bědovat, nebudu je slyšet. Brána do Nebes bude zavřena v onen den a nahá země bude sténat jako vdova, opuštěná ve svém soužení.

Srdce se už ve Mně svírá nad žalostným nářkem, který budeš vydávat ty, pokolení. Skutečně, nebudu se z toho radovat, vždyť nemám zalíbení v ponižování a trestání lidstva. Ještě jednou, tak jako nikdy předtím, se na vás vylije Můj Svatý Duch, z malého blikajícího plamínku se stane Oheň, který vás všechny obnoví. Pak, jako muž vstupující do dobytého města, Já, Pán, vás přepadnu Svou Slávou a ekklesia oživne.

Spravedlnost nakonec zvítězí a ty, dcero, se neboj volat kvůli Mně, neboj se lidí, zvláště ne těch, kteří ti odporují. Buď šťastná, dcero. Čtu v nejhlubším nitru těchto lidí a Mé žárlivé Ucho všechno slyší. Myslí si, že všechno znají, ale neznají nic.

Dcero, modlil jsem se za tebe k Otci, aby bral v úvahu tvou křehkost. Vassulo, snaž se rozumět Otci. Jsi křehká, ale jsi dobře zakotvená ve Mně, takže nepovolíš ani nezakolísáš, když se do tebe občas opře prudká bouře. Jsi Jeho ratolest a ze Své Žárlivé Lásky a ze Své Velkodušnosti připouští tento odpor. Neslyšela jsi, jak utrpením přivádí duše k dokonalosti a že utrpení je částí tvého tréninku?

Proto buď trpělivá, dcero, buď též velkorysá a neděs se a nestěžuj si zbytečně. Neúnavně pracuj, sleduj značky Mé Krve, které jsem zanechal na Věky. Ti, kdo sledují tyto značky, vstoupí do Mého Království. Věz, že Otec není nelítostný, ale vždycky je k tobě tak laskavý. Moudrost tě miluje, proto, dcero, zachovávej Přikázání, žij podle Evangelia. Jsem tvůj Svatý Průvodce, modli se za Mé kněze, kteří Mě představují.

24. ledna 1992

(Při Mši Svaté mi Ježíš řekl:

To je pouze začátek. Uvidíš větší věci než toto.

To řekl, když jsem Ho před tím chválila za Jeho Zázraky a za Jeho Díla, vždyť Svou Mocí otevřel srdce mnohým ve Světové radě církví. Pán již po léta připravoval poselství jednoty, Pokyny Svých Služeb. Potom otevřel některá srdce ve Světové radě církví, aby přijali Jeho Slovo, a proto mi dovolili, abych k nim v týdnu jednoty křesťanů přišla a nabídla jim Ježíšova Poselství.)


1 Ježíš se ve Švýcarsku na nějakou dobu odmlčel
2 duše


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message