DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Jsem Naděje, kterou svět hledá
Z Mého Domu jste udělali tržnici

7. února 1991

(Poselství světu:)

Pokoj vám. Já Jsem Ježíš.

Jsem Naděje, kterou svět hledá. Naděje, kterou hledají, je v jejich dosahu. Stačí, když vztáhnou ruce k Nebi a budou hledat Nebeské věci. Když Mě budou hledat, odpovím jim. Neskrývám Svou Tvář, ani od nich neodvracím Oči. Mé Oči vás všechny pozorují a vidí každý váš krok.

Můj Duch skutečně naplňuje celý svět, aby rozjasnil tuto temnotu a dal Naději těm, kdo tápavě hledají cestu nekonečnou nocí. Milovaní, vždyť Nebe je vaším domovem a země vaším putováním, tím víc máte důvod k radosti a naději.

Ó tvorstvo, mám sejmout tvůj smrtící závoj a přivést tě k životu? Nebo Já, který přivádím k životu, tě mám poslat zpátky na smrt? Jsem Slitování, Jsem Láska. Vzhlédni k Nebi a viz Znamení Času. Přicházím shromáždit jeden národ za druhým a ukázat Svou Svatou Tvář každému z vás a připomenout vám Svou Lásku.

Ale hleďte, začátek soužení už nastal, i začátek vašich porodních bolestí. Jste svědky, protože jste uvěřili, že to, co jste četli v Písmu, se stává skutečností. Můj Svatý Duch se v těchto posledních dnech temnoty marnotratně vylévá na lidstvo. Jste svědky věcí, které byly záhadou a byly řečeny jen v podobenstvích. Jste svědky Satanovy krutosti, ale slibuji vám, dítky, že brzy po vašem soužení přijde Radost a až pominou vaše porodní bolesti, narodí se mezi vámi Láska! Ale dnes se s hrůzou dívám shůry na zločiny této generace, které předčily hříchy Sodomy a Gomory, protože vaše naděje jsou zbudovány na falešném Kristu.

Tato generace je ničemná, odbojná a poskvrněná krví a žije ve stínu Satanově. Ó dobo! Tvá rafinovaná takzvaná moudrost mě skutečně od vás odděluje jako zeď, protože vaše srdce, nadutá a plná arogance, se považují za rovna Mně, vašemu Bohu. "Budeš ještě prohlašovat 'Jsem Bůh', když tvoji vrazi stojí před tebou?"1 Krev už teče ve vašich ulicích. Ve své zkaženosti jste vkládali naději do všeho, co nejsem Já. Doufali jste v lidi, a ne ve Mne, v bohatství, které vás nezachrání, pohrdajíce Pokladem, který vám nabízím v Nebi. Očekáváte všechno od lidstva, a to je lež, když věříte, že všeho můžete dosáhnout svými vlastními lidskými silami. Vskutku,2 nashromáždili jste svým pilným obchodováním velké bohatství, ale zítra zemřete.

Málo je těch, kteří se ptají: "Jak to, že Pán a Jeho Matka k nám tak znenadání sestupují?" a jen zbytek Mých kněžských duší se stará o Naše řádná zjevení. Řekl jsem, že "pošlu Své Vyslance, aby Mi připravili cestu",3 a přesně to dělá Má Matka, která je i vaší Matkou.

Písma se naplňují a pravím vám, že ten, po kterém toužili Moji Ábelové a Moji Jákobové, náhle přijde, vstoupí do Svého Chrámu a vyhladí Kainy a Ezauy, kteří zpustošili a rozbořili Můj Chrám. Udělali jste tržiště z Mého Domu, z Domu, který měl být Domem modlitby! Skutečně jste z Mého Domu udělali peleš lotrovskou! Jsem-li, jak vy4 říkáte "Svatý", kde je potom úcta, kterou jste Mi povinni? Jsem-li opravdu váš Mistr, kde je pak respekt? Jsem-li váš Bůh, kde je vzdávání chvály a klanění? Kde je zbožnost? Jak to, že nedokážete rozpoznat Znamení Časů? Jak to, že nemůžete pochopit Nebeské věci? Jak to, že už nevěříte v Mé Zázraky? Proč pronásledujete Mé Ábely a Jákoby, ne-li veřejně, tak tajně?

Zjevuji se, tak jako vaše Svatá Matka, prostřednictvím duší se dáváme poznat v mnoha národech, ale Naše zjevení vás unavují, a dokonce vás popouzejí. "Jak je to všecko únavné", říkáte,5 protože dosud nechápete Nebeské věci jako Moji Ábelové a Jákobové. Ne, neporozuměli jste ani Mé Lásce, ani úctě, kterou dlužíte Mé Matce. Odvoláváte se na víru, a spoléháte na svou vlastní sílu, svou autoritu a svůj rozum. Můj Hlas, vybízející dnes hříšníky k pokání, ruší vaše uši. Když náhle zazáří Spravedlivost Svými hojivými paprsky, odmítáte Můj Dar, nabízený vaší temné éře.

Mám stále znovu přijímat vaše pronásledování? Mám každý rok obětovat Své Ábely a Své Jákoby, kteří jsou vonným dýmem Mého oltáře a pevnými sloupy Mé Církve? Zavřeli jste přede Mnou své uši, abyste naslouchali jen sami sobě. Zabránili jste mnohým jíst plody Mých Nových Vinohradů, protože k vám vstoupil Satan a přepadl vašeho ducha, a hle, jiní usmiřují vaše zločiny!6 Druzí pykají za vaši marnivost a pošetilost, aby vás zachránili.

Každý den tyto šlechetné duše za vás nastavují tvář k políčku, aby byly týrány a zraňovány kvůli vám. Tyto obětavé duše přinášejí smír svou vlastní krví, aby vás zachránily.

Čekám, až vás uslyším, ale neříkáte to, co byste měli říkat. Nelitujete, ale odchylujete se a sledujete vlastní kurs, a vlečete za sebou miliony. Jde vám o vysoká místa a pocty, a ne o získání a záchranu duší, ale vy padnete ... bude konec tomuto stálému odpadlictví ... a Moji Ábelové a Jákobové, ve vás znovu zbuduji Mé oltáře, které tu kdysi byly, ale teď jsou v troskách.

Dám z vás plynout křišťálově čistým řekám a vaše svědectví přinese ovoce, protože tyto vody budou vycházet z Mého Zdroje. A Mé děti budou mít prospěch z vašeho svědectví, jako stromy života, rostoucí u této Svaté řeky. Děti, odvahu, neopustil jsem vás, ani jsem na vás nezapomněl. Každý, kdo žije ve Mně, pocítí Mou Lásku, kdo se živí ze Mne, nebude odseknut, aby zemřel. Kdo zůstává ve Mně, bude žít. Já, Ženich, sestupuji, abych se s vámi zasnoubil ve Svém Pokoji a Lásce a připomněl vám, že jste Moji od počátku.

Já, Pán, vám žehnám, Pečeť Své Lásky vám vdechuji na čelo. Buďte jedno v Mém Svatém Jménu.


2 Bůh touto pasáží poukazuje na zednářské myšlení
4 Kainové a Ezauové
6 Ježíšův Hlas náhle zněžněl a zesmutněl


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message