DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Nová Nebesa a Nová Země

19. prosince 1990

Můj Pane!

Já jsem;

Kdyby jen moji lidé1 chtěli naslouchat…

kletba bude sňata a budou naslouchat, proto odvahu, maličká... Já jsem s tebou… Láska je ti nablízku… ach, Vassulo, milovaná, jsem ti tak blízko!2 Já Jsem a sleduji každý tvůj krok; vstaň a polib Mě, jsem blízko tebe; polib Nejsvětější Srdce před sebou…

(Políbila jsem Jeho Nejsvětější Srdce.)

ano… nyní Mě potěš a piš;

(Podívala jsem se na Jeho Svatou Tvář a srdce mi poskočilo radostí.)

pokoj vám; jsem to Já, milované děti, Nejsvětější Srdce; jsem to Já, váš Spasitel, který vás hledá, aby získal vaše srdce a učinil vás zcela Svými; dnes jsem vás shromáždil jako ve škole, abyste byli spolu a učili se přímo od Moudrosti;

chci dát zrak slepým, aby viděli Mou Nádheru, a poučit neučené, aby rostli v Mém Duchu a věděli, jak rozeznat hřích od ctnosti; mám v úmyslu získat každé srdce, dokonce i ta, která se proměnila v žulu a jsou tvrdá jako mlýnské kameny; jako muž, který pozve své přátele, aby se s nimi rozdělil o svůj majetek, tak vás zvu i Já, abych se s vámi rozdělil o Svůj Majetek;

Má shromáždění se podobají škole; mají vám pomoci pokročit ve vašem duchovním životě a připomenout každému z vás obsah Mého Slova; ve Své Škole připravuji vašeho ducha na Svůj Slavný Návrat a ve Svém Slitování k vám občas promlouvám o budoucích věcech, abych vám dal poznat, co přijde;

když se nebudete učit od Moudrosti, jak potom budete schopni žít podle Mého Zákona? kromě toho Mě mnozí z vás neznali, ne víc než ta, kterou jsem poslal; ale Já jsem Vzkříšení, vidíte, jak se splnily dřívější předpovědi? pozvedl jsem ji z hrobu, vzal jsem ji za ruku a utvářel ji, abych se o ni ucházel; ano, Já jsem Vzkříšení a Světlo;

neudělal jsem totéž i s vámi? nesmiloval jsem se nad vámi? a ty, kdo byli daleko od Mého Srdce, nehledal jsem je a nenalezl jsem je? nepřijal jsem vás zpět k Sobě s nekonečnou Láskou? neucházel jsem se o vás, Já, váš Pán, po všechny ty roky, abych získal vaše srdce?

probudil jsem Své Milosrdenství, aby potlačilo Můj Hněv a vyléval jsem Svou Lásku místo Své Spravedlnosti; nabídl jsem vám Svůj Pokoj spolu se Svou Milostí a Můj Soucit se k vám sklonil z nebe, aby vám udělil to, oč jste prosili ve svých modlitbách; nikdy jsem vám nepřestal žehnat; „jako vodní proud vedoucí do ráje, řekl jsem: zaliji si zahradu, zavlažím Své záhony;’ a hle, z Mé strouhy se stala řeka a z řeky se stalo moře;“3 

dnes vám říkám: váš Pastýř bude brzy žít mezi vámi a bude pást Své stádo v zahradách Svého Města; ne, ještě nejste jedním stádem, ale dojdu si pro každého z vás a vyvedu vás z této pouště; proto, Mé malé stádce, až zdálky uvidíte, jak se váš Pastýř vrací z pouště, vězte, že se Mnou bude i zbytek Mých beránků, a že všechno, co jsem dal tobě, dcero, dám i tvým bratrům; zachráním vás; sjednotím vás s vašimi ostatními bratry a Moudrost bude vaším Svatým Průvodcem, aby vás bez přestání vyučovala;

brzy sejmu klatbu a bude konec vašemu velkému odpadlictví a modlitba, kterou jsem vám dal, bude dovršena; Má Vůle se bude dít na zemi, tak jako je tomu v Nebi, a v Mém Svatém Jménu přijdou mnohé národy zdaleka a ze všech končin země, aby přebývaly blízko Mého Svatého Jména, a chválily Mou velikost, neboť vám vrátím vaše božství; a Mé Království přijde, protože Můj Trůn sestoupí shůry do Mého Svatého Města a budu kralovat mezi těmi, kdo zbyli, kteří Mě budou vidět tváří v tvář;

- Láska se vrátí jako láska -

a Má Vůle bude na zemi tak jako v Nebi, protože budete jedno, budete Mě uctívat kolem jednoho Svatostánku s láskou ve svém srdci a v nitru vám bude planout Oheň; naplním Svou kněžskou modlitbu na zemi jako v Nebi; vaše duše budou zakořeněny ve Mně, v Lásce, v Jednotě a vrchovatě naplněny Mým Duchem; ano, Moji milovaní, dám vám nejenom váš denní chléb, ale i skrytý Poklad ze Svého Srdce: Nebeskou Manu,4  která promění a pozvedne vašeho ducha, aby byl kopií Mého Ducha; budete proměněni vylitím Mého Ducha, abyste věděli, jak zcela odpustit těm, kdo se proti vám provinili;

vložím do vás Ducha Porozumění a Soucitu, abyste pochopili, co to znamená „bázeň Boží“; ano, milovaní, až to pochopíte, dám vám Moudrost, aby byla vaším Průvodcem na cestách a vedla vás k životu ve svatosti; tato svatost ochromí Satana na tisíc let a zabrání mu vstoupit mezi nás, mezi vás a Mou Lásku;

proto až uvidíte nebe v plamenech a jak se prvky taví v jeho žáru, vězte, že to je znamení začátku Mého Slibu, Nového Nebe a Nové Země, Obnovy Mé Církve, Oživení Mé Církve,

Oživení vašich srdcí;

a vy, vy Mně zasvěcené duše, vy, kdo Mě zastupujete, říkám vám toto: vzpomínáte si, jak jsem naslouchal Eliášovým stížnostem na chování Izraele? jak věřil, že zabili všechny Mé proroky a zbořili všechny Mé oltáře? vzpomínáte si, jak jsem mu na to odpověděl? řekl jsem: „ponechal jsem si sedm tisíc mužů, kteří nesklonili koleno před Bálem;“ a dnes vám říkám, milovaní bratři: ponechal jsem si pro Sebe zbytek, vyvolený a proměněný Mou Milostí, aby Mi zůstal věrný; tento zbytek pozvedám, aby znovu zbudoval oltáře, které tu kdysi byly, a znovu zbudoval Mou Svatyni; oni jsou staviteli Mé Nové Církve;

takže zatímco zkažení pokračují ve svém zlém díle a pronásledují vás, Mé proroky a Mé světce konce Časů, zatímco pyšní zápolí o vládu nad světem, Já, váš Vykupitel, pozvedám tyto stavitele a učím je ve Svém Nejsvětějším Srdci, jak se stát pilíři Mé Církve; bratři, nikdy vás neopustím, nikdy… pojďte… zvedněte svůj kříž a následujte Mě, a když se cestou budete cítit unaveni, opřete se o Mě, položte hlavu na Mé Srdce a Údery Mého Srdce vám dají potřebnou odvahu a sílu pokračovat na cestě ke Kalvárii;

buďte požehnáni; řekl jsem vám to všechno dnes, abyste ve Mně mohli najít pokoj a naději; dnes jsem k vám mluvil naprosto otevřeně; milovaní, zůstaňte ostražití a bdělí a uslyšíte Mé Kroky; Slovo je vám teď velmi nablízku a na cestě Svého Návratu;

žehnám vám všem, na vašem čele vám zanechávám Povzdech Touhy Své Lásky, tento Povzdech, který je znamením toho, že patříte Mně; buďte jedno v Mém Svatém Jménu;


1  Pravoslavní věřící.
2  Ježíš myslel u mého malého psacího stolku.
4 Ducha Svatého.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message