DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Buď šťastná, když tě lidé trápí
Květinky

7. prosince 1988

(Poselství pro modlitební skupinu.)

(Svatá Maria:)

Má Vassulo, dávám ti Svůj Pokoj;

milované děti, žehnám vám; Já jsem
vaše Svatá Matka, která trpí, stejně jako
vy, tím, že se stále rozšiřuje vyprahlá
pustina; neztrácejte odvahu, jsem po
vašem boku; budu vás povzbuzovat,
abyste rozšiřovali Ježíšovo Poselství
Míru a Lásky;

milované děti, žehnám vám; Já jsem vaše Svatá Matka, která trpí, stejně jako vy, tím, že se stále rozšiřuje vyprahlá pustina; neztrácejte odvahu, jsem po vašem boku; budu vás povzbuzovat, abyste rozšiřovali Ježíšovo Poselství Míru a Lásky;

pochopte, že Ježíš zjevuje Své Poselství prostřednictvím tohoto slabého nástroje, prostřednictvím křehké květiny, kterou stvořil; ale mnozí služebníci Církve odmítnou uvěřit, nezdá se, že by chápali Nezměrné Boží Bohatství! mnozí z nich neuvěří, ani když budou vidět obrácené hříšníky, kteří činí pokání! tito hříšníci předejdou tyto služebníky Církve do Nebeského Království;

nebojte se, Moji milovaní; Já, vaše Svatá Matka, vidím všechno, co se děje; vždy vás budu povzbuzovat; vždy vás budu těšit, mějte víru a stále se opírejte o Ježíše;

Vassulo, Mé dítě, potkalo tě štěstí, když tě lidé tupí a pronásledují a všelijak tě pomlouvají kvůli Ježíši; raduj se a jásej, neboť tvoje odměna v Nebi bude veliká; takto před tebou pronásledovali proroky, Mé dítě;1 je mnoho služebníků Církve, kteří věří současným znamením a zjevením Božím, ale nedají najevo své mínění ze strachu, že by pro to byli pronásledováni; tito služebníci by se měli modlit, modlit, modlit a prosit Nejsvětější Srdce Ježíšovo o statečnost; Ježíš jim ji dá;

končím Své Poselství požehnáním ve Jménu Otce, i Syna i Ducha Svatého;

(Ježíš:)

Vassulo, vydej2 Mé Poselství; toužím po tom dát toto Poselství všem těm, kteří k nám přicházejí;

Ááách, Mé dítě, dej jim pocítit Mé Nejsvětější Srdce! Mých pět Ran je doširoka otevřeno pro všechny, aby do nich vstoupili a sdíleli Mé bolesti! milovaní, Já jsem to, Ježíš, Ježíš, váš Spasitel, který se dává poznat pomocí tohoto slabého nástroje, abych vám a všem Národům daroval Své Svaté Poselství Pokoje a Lásky; Já, který jsem Svrchovaný a nade vším, se k vám, Mé květinky, skláním, abych vás dosáhl; ze Své Nekonečné Lásky a ve Svém Nesmírném Milosrdenství vám přicházím nabídnout Svůj Pokoj a Svou Lásku;

Já jsem Světlo tohoto světa a přicházím, abych zazářil na tento temný svět, ve kterém nyní žijete; květinky, potřebujete Mé Světlo; tak jako každá květina potřebuje k svému životu světlo slunečních paprsků, tak také vy potřebujete Paprsky Mé Lásky, abyste žili pro Lásku a v lásce, neboť takové jsou poklady Mé Milosti; tvorstvo, miluji tě k zbláznění! pokračujte ve svých modlitbách, ve svém pokání a skutcích lásky, neboť všechny tyto skutky jsou balzámem na Mé Rány; miluji vás a pro tuto lásku, kterou k vám chovám, se postarám o to, aby v této pustině, kterou se vaše století stalo, začala rašit nová semena, semena Pokoje a Lásky;

sestoupím k mrtvým, abych je opět oživil a udělal z nich lidi, kteří Mi oddaně slouží, ctí Mé Svaté Jméno a oslavují Mě; květinky, ty dny jsou velmi blízko, dny, o kterých jsem mluvil, když jsem mluvil o Nové Zemi a Době Lásky, která sestoupí shůry; všechny tyto věci se stanou; tak se naplní Písma;

milovaní, děti Mého Světla, buďte jednotní a vždy blízko Mě; buďte se Mnou a modlete se za své ztracené bratry; modlete se za ony kněžské duše, které zraňují Mé Nejsvětější Srdce tím, že popírají Má Znamení; rozšiřujte Mé Poselství Pokoje a Lásky, hlásejte Je všem Národům; oslavujte Mě rozdáváním této Úrody,3 která dozrála, tato Úroda bude živit mnohé;

Mé Oči a oči vaší Svaté Matky na vás spočívají; dáváme vám Svůj Pokoj; přijměte tento Pokoj a sdílejte Jej s ostatními;

žehnám vám všem;


2 Pozn. překl.: v angl. orig. „edit“ - vydat jako knihu.
3 Poselství.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message