DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Jsem váš Velekněz
Zbožštím vás, protože jsem Božství
Pojďte a potěšte Ježíše

21. listopadu 1988

Chvála Bohu. Veleben buď náš Pán! Pane?

Já jsem to. Vnímej, jaké je Mé Srdce.

(Nejsvětější Srdce Ježíšovo je nejněžnější, nejvroucnější a nejochotnější odpouštět ze všech srdcí.)

Jak jen jsem Ti mohla odporovat?

(Poselství pro naše modlitební setkání:)

Jsem Láska. Jsem Nejvyšší Zdroj Lásky, proto Mi neodporujte. Pojďte ke Mně, ponořte se do Mne, neboť jsem Oceán Nejněžnější Lásky a Pokoje. Čerpejte všichni z Mého Svatého Srdce, ať oživíte své duše. Chci vás učinit krásnými, chci vás zdokonalit. Pojďte a jezte ode Mne a budete žít na věky,1 neboť jsem Živý Chléb, Chléb Života!2

Milovaní, nepochybujte o tomto Volání Božské Prozřetelnosti. Stále ještě jsem mezi vámi, jsem se Svou pomocí přítomný ve vašich shromážděních, vnímejte Mou Přítomnost! Jsem Velekněz, který mluví ve vašich srdcích a povzbuzuje vás, abyste se ke Mně přiblížili. Stále se pokouším přitáhnout vás k Sobě. Ach, jak po tom toužím, abych vás všechny mohl vzít do Náruče a s velkou Něžností obejmout. Jak velice si přeji, abyste ke Mně s důvěrou přicházeli. Jsem váš Velekněz, ale i váš Svatý Bůh, váš Bratr, váš Průvodce, váš Manžel. Jsem váš Stvořitel a vy všichni jste Má setba ...

Vassulo, jsem a vždycky budu v těchto modlitebních shromážděních. Tvé promluvy jsou ode Mne, Má Slova budou vycházet ze tvých úst. Což jsem neřekl, že zavodním Svůj sad a zaleji Svou květinovou zahradu? Budu nad vámi jako ranní mlha, aby na vás všech spočinula Má Rosa Pokoje a Lásky, proto se nestavte proti Mně. Mým úmyslem je, abys ty, tvorstvo, zkrásnělo! Požehnáni ti, kdo se Mně otevřou a dají se proniknout Mou Rosou Pokoje a Lásky. Požehnáni jsou ti, kteří jsou Mně věrní a milují Mě, budu je k Sobě přitahovat stále blíž a zahrnovat je Svou Láskou.

Jste stvořeni podle Mého Obrazu a jste povoláni žít jako tento Obraz - Obraz, na který mnozí z vás už zapomněli. Ale Já, Velekněz, vám připomenu Své Božství a Svou Svatost. Dám vám poznat, že jsem Svatý.

Ježíši?

Já jsem to. Chci vám všem připomenout, že jsem Svatý, abyste žili svatě. Jsem Láska a ze Své Nekonečné Lásky dávám znamení a varování na různých místech po celé zeměkouli. Což jsem vám neřekl, že Přímluvce, Duch Svatý, kterého Otec pošle v Mém Jménu, vás naučí všechno a připomene vám všechno, co jsem vám říkal?

(Svatá Maria:)

Květino, měj Můj Pokoj. Dávej teď dobrý pozor, buď poslušná a nebudeš se muset ničeho bát. Ó, Vassulo, Ježíš tě nekonečně miluje. Stará se o tebe, ty a On sdílíte Jeho Kříž. Ježíš tě nikdy neopustí.

Ano, jsem to Já, pojď a trochu si odpočiň. Jsem s tebou.

My, nás?

(Pokračování poselství pro naše modlitební setkání:)

Ježíši?

Já jsem to. Jsem Pán, Ukřižovaný.  Děti Mé Duše, milovaní Mého Srdce, Láska velice trpí. 

Pochopte, jak trpím. Cítím se opuštěný, zapomenutý od Svých vlastních, kteří Mě zradili. Jsem dnes na Kříži při Svém druhém Umučení. Země je vyprahlejší než kdy předtím. A vy, milovaní, tím budete trpět. Jste obětí. Mnozí z vás budou vyhladovělí, druzí budou ve stálém pokušení Zlého. Jak je Mi vás všech líto! Mé Srdce krvácí, když se na to všechno dívám ze Svého Kříže. Mé Oči se plní Krvavými Slzami. 

Dávám vám všem četná znamení, ale jen velmi málo lidí na ně dbá.  Přijďte ke Mně se svými modlitbami, jsem Přítomný a slyším vás! Přijďte do Náruče svého Zachránce. Dejte Mi své chyby a Já vás očistím a uzdravím. Chci vás zbožštit, neboť jsem Bůh a chci vás zdokonalit! Pojďte ke Mně takoví, jací jste, nebojte se Mne. Jsem Láskyplný Bůh. Jsem plný Slitování s ubožáky. Jsem Bůh plný Soucitu! Modlete se ke Mně, mluvte se Mnou, neotálejte! Tak velmi na vás čekám ... 

Má Láska k vám všem je Převeliká, takže Já, Nejsvětější, Věčný a Pán všeho tvorstva jsem se sklonil k vám, abych vás dosáhl, uzdravil a spasil. Jsem mezi vámi stále, až do konce ... 

Požehnaní jsou ti, kdo hlásají Mé Poselství Lásky a Pokoje! Požehnaní všichni, kdo přicházejí ke Mně a těší Mě. Buďte se Mnou zajedno. Zůstávejte vždycky v Mé Lásce.

Milované děti, jsem vaše Svatá Matka, jsem Matka všeho Lidstva. Moji milovaní, Ježíš trpí mnohem víc, než lze vyjádřit lidskými slovy, prodělává teď Své druhé Umučení! Vnímejte Naše Srdce,  jak velice trpí. 

Dnes probíhá velká bitva. Satan zběsile útočí a Svatý Michael s Božími anděly bojuje proti němu. Země cítí otřesy této velké bitvy. Potřebuji vaše modlitby, milovaní. Nikdy nepřestávejte s modlitbou. Modlete se, Moji milovaní, buďte jako zářící andělé světla v této temnotě. Modlete se za záchranu duší. Modlete se, milovaní, za obrácení hříšníků. Počítám s každým z vás ... 

Prosím vás, chápejte, jak se může cítit matka, když vidí, jak její děti kráčejí k věčnému ohni, a jak jí je, když někteří z těch, které miluje, se do tohoto ohně zřítí ... 

Rozjímejte přece o tom, a budete Mě lépe chápat. 

Končím Své Poselství tím, že vám požehnám ve Jménu Otce, Syna a Ducha Svatého.

Pojďte a potěšte Ježíše ...

Můj Pane?

Jsem vždycky šťastný, když vidím, jak se kvůli Mně snažíš mít při modlitbě Růžence Tajemství víry živě před očima. Požehnané dítě, uč i ostatní modlit se Svatý Růženec pomalu a rozjímavě. Je to k ničemu, když se to jen odříkává rty. Každá modlitba by měla vycházet ze srdce. Musíte cítit, co říkáte. Proto si dopřejte čas na meditaci a rozjímejte každé Tajemství ...

Děkuji Ti, můj Pane.PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message