DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Děti jsou Mou slabostí
Vybral jsem si úplné nic

30. ledna 1987

pokoj tobě; kdykoliv se cítíš slabá, přijď ke Mně a Já ti dám sílu;

Vassulo, víš, proč jsem si tě vyvolil?

Ne, nevím, Ježíši.

tak ti to řeknu; vyvolil jsem si tě, protože jsi bezmocná a zdaleka nejubožejší ze všech lidí, které znám; ubohost Mě přitahuje, protože ti mohu přinášet útěchu; jsi bezmocná a neschopná; nedokážeš se dokonale naučit žádný jazyk;

Pane, když jsem tak špatná, proč sis mě tedy vybral, abys mne vedl?

což jsem ti to už neřekl? děti jsou Mou slabostí, protože Mi dovolují, abych je utvářel; vyvolil jsem si tě, křehkou květinu neschopnou růst vlastní silou, abych skrze tebe jasně ukázal Svou lásku; květinu, kterou jsem nalezl uprostřed pouště a kterou jsem vzal a zasadil do Své rozkošné zahrady, aby rostla v Mém světle; nežádám od tebe nic než lásku; miluj Mě a buď Mi věrná; chci od tebe věrnost; chci, aby každá kapka lásky z tvého srdce naplňovala Mé Srdce; žízním po lásce, neboť jsem Pánem Lásky; takže všechno, co po tobě žádám, je milovat Mě; když někoho miluješ, nehoříš snad touhou být s ním každou vteřinu svého života?

Ano, to je pravda.

co je tedy přirozenější, než se Mi úplně darovat? pojď, pojď ke Mně, jsem tvůj Otec;1 vím, že jsi beze Mě bezmocná, ubohá a slabá, když jsi sama; nechej se Mnou utvářet, abych skrze tebe mohl předávat Své poselství; Ó, dcero, kolik se toho ještě budeš muset naučit...

Vím; Vím, že nevím nic. 

Vassulo, miluji tě, nepochybuj o tom; odpovím na tvou otázku; volím si nejen duše, které se dobrovolně staly Mými nevěstami,2 ale též přicházím a volím si i ty, které Mě neznají; přicházím a klepu na každé dveře; zaklepu a čekám v naději, že Mě uslyší; Vassulo, toužím po tom, aby Mě přijala a přivítala každá duše; všechny vás miluji;

Myslela jsem si, že jsi raději mezi svými zasvěcenými dušemi, které Ti vždy dělají radost.

Vassulo, miluji Své zasvěcené duše a Své kněze a stejně tak miluji i Své ostatní děti; miluji všechny, včetně hříšníků a těch, kdo Mě pronásledují; Vassulo, přicházím ke každému, bez ohledu na to, čím je nebo jaké znalosti za svého života získal; mám moc křísit mrtvé; dávám ti Svou sílu, aby ses se Mnou setkávala tímto způsobem; Já jsem Pán, a čím jsi menší, tím snadněji s tebou mohu pracovat; moc dobře víš, že si stačím Sám; tvá nedostatečnost Mne oslaví jako Toho, kdo si vystačí Sám; tvá ubohost v Mých očích nic neznamená, odevzdej se Mi, ať tě Mé ruce přetvoří;

nevybral jsem si někoho, kdo má autoritu, protože Má Autorita stačí; Má naléhavá prosba o Mír a Lásku zazní skrze tebe a tím bude celému lidstvu odhaleno Mé Milosrdenství; ukážu se skrze tebe; nežádám od Svých dětí nic, co už nemají; mají-li jen hříchy a chyby, pak ať Mi je dají a Já je očistím, zbavím je jejich břemen a odpustím jim; nebudu je obviňovat, budu je jen milovat; miluji všechny, kteří padnou a vrátí se ke Mně s prosbou o odpuštění; miluji je tím víc; nikdy je nezavrhnu, i když padnou milionkrát; budu s nimi, abych jim odpustil a smyl jejich viny Svou Krví; nikdy Mě neunaví odpouštět jim, neboť jsem Bůh Lásky a Slitování, plný soucitu se slabými;

Mé Srdce je Svaté a je propastí Odpuštění; to stačí, dcero; miluji tě; důvěřuj Mi, Vassulo, a všechno, co chci říct, bude zapsáno;

(Později:)

víš, že jsem šťastný, když jsi se Mnou? Já, Ježíš, tě miluji z celého Svého Srdce a kvůli této lásce, kterou k tobě chovám, tě ďábel nenávidí; bude ti strojit léčky, ale budu u tebe, abych tě varoval;

Nechci padnout!

nenechám tě padnout; budu u tebe, abych tě podpořil;

Nechápu, proč jsi mi začal dávat tato poselství ještě před mou „formací“.

Vassulo, Já, Bůh, jsem ti dal Svá poselství, aby z nich mnozí měli užitek; kdybys jen věděla, jakou cenu pro Mě mají duše;3 vím, na co myslíš, a odpovím na tvou otázku;

naslouchej Mi; přišel jsem k tobě, abych vám dal poselství Pokoje a Lásky; vybral jsem si pouhé dítě, nezpůsobilé pro Můj úkol, bezmocné, malé a bezvýznamné, úplné nic, abych na něm ukázal Svou vášnivou lásku a abych učil ty, kdo stále ještě nechápou bohatství Mého Srdce;

trpím, když vidím, jak vzdáleni jsou Mí učitelé ode všeho, co je božské, jak lhostejní jsou k Mým požehnáním, neboť charisma je požehnání, jak se zatvrdila jejich srdce a přivedla je k duchovní hluchotě a vyprahlosti; znovu přicházím a vyzývám k Míru a Lásce, ale kolik Mě jich ještě odmítne? kolik z vás neodpoví? kolik z vás, zvláště Mých učitelů, je ochotných změnit svůj postoj a začít Mne hledat; Ó, lidé malé víry, jak málo Mě znáte! zapomněli jste, že jsem Nekonečné Bohatství? proč jste překvapeni druhem nástrojů, které používám? má moc je velká a nemá hranic a Já oznámím Svá slova prostřednictvím ubohých duší...

Vassulo, mnozí ode Mě budou žádat znamení jako důkaz, že tato poselství pocházejí ode Mě; ale znamení, které jim dám, jsi ty; osvobodil jsem tě od zla tím, že jsem tě probudil; pozvedl jsem tě, přitáhl na Své Srdce a vylil na tebe mnohá Svá díla; přijmi, co ti dávám, neboť tě vede Moudrost;

Vassulo, miluji tě; maličká, jsi Má; dcero, dej Mi lásku a spočinutí; nech Mě odpočinout si ve tvém srdci; přijmi Mě, Vassulo, nezapírej Mě; Vassulo, víš, kolik let jsem čekal na to, až Mě přijmeš? Ó, jak daleko jsi byla od Mého Srdce; nikdy jsem ti neřekl, co jsem tehdy cítil?

Už si dobře nevzpomínám, Ježíši.

řeknu ti to; měl jsem o tebe strach; zatoulala ses daleko ode Mě a Mé Srdce bylo doslova rozerváno bolestí;

Vassulo, jak bys teď mohla odolat Mému volání, milovaná? tolik let jsem čekal; Vassulo, přijmi Mou lásku; Má láska tě uzdravuje;

Není to tak, že bych Tě odmítala, Ježíši, jen se cítím daleko lépe, když dávám a miluji, než když přijímám. Myslím, že mě znáš.

(Byla jsem smutná, protože jsem Ježíši nevědomky ublížila. Ježíš to okamžitě pocítil.)

pojď se Mnou, chci ti prozradit tajemství; Vassulo, víš, proč tě miluji?

Ano, už jsi mi to řekl.

je tu ještě jeden důvod; miluji tě, protože miluješ Mé děti;

pojď teď blíž ke Mně; dovolíš Mi, abych pronikl do tvého srdce?

Ano, Ježíši.

jak šťastným Mě činíš, neboť vím, že v tobě mohu spočinout; už Mě nikdy nezapírej, neboť netoužím po ničem jiném než vstoupit do srdcí;

Pravděpodobně tam najdeš skvrny...

smyji všechny nečistoty, které najdu; milovaná, Má Krev vás očistí;


2 Řeholnice.
3 Vypadalo to, jako by Bůh nechtěl ztratit ani minutu.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message